Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XLIX/10 z dn.30.04.2010r.

Protokół Nr XLIX/10
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 30 kwietnia 2010 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 11.00 do 13.20


W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poinformował, że wpłynął wniosek od Zarządu Powiatu o zmianę porządku obrad sesji i wprowadzenie dwóch projektów uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko –pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Kujawsko –Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku funkcji Lidera, oraz w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko –pomorskiego” w części dotyczącej modułu e –Edukacja w Województwie Kujawsko –Pomorskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 -2013, którego Beneficjentem Końcowym jest Województwo Kujawsko –Pomorskie. Radni wiedzą o tym fakcie ponieważ była informacja na posiedzeniach komisji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLVIII sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mogilnie za 2009 rok:
a) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium,
b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
c) opinie komisji stałych,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pełniącej obowiązki Biblioteki Powiatowej za rok 2009 oraz z wykorzystania środków finansowych przekazanych Bibliotece Miejskiej na prowadzenie Biblioteki Powiatowej.
8. Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2009 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko –pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Kujawsko –Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku funkcji Lidera.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko –pomorskiego” w części dotyczącej modułu e –Edukacja w Województwie Kujawsko –Pomorskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 -2013, którego Beneficjentem Końcowym jest Województwo Kujawsko –Pomorskie.
17. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
21. Wolne głosy i sprawy różne.
22. Zakończenie.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z brakiem uwag poddał powyższy porządek pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu XLVIII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty. ( Radny Jan Szarek oświadczył, że nie brał udziału w głosowaniu – ze względu na nieobecność na poprzednim posiedzeniu Rady).

Ad.4
Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Mirosław Leszczyński- skierował wniosek do przedstawiciela SP ZOZ. Ostatnio uczestnicząc w spotkaniach z mieszkańcami przedstawiono następujący problem i to już chyba po raz kolejny dotyczy to pacjentów, którzy udają się do lekarza urologa. Tam jest tylko 6 czy 7 krzeseł, przybywa około 20 pacjentów, są to pacjenci w podeszłym wieku, pozostali muszą stać. Jest to dla nich uciążliwe, nawet korzystając z jakiegoś wózka. Taka prośba w imieniu tych pacjentów, aby po prostu na ten dzień, gdzie lekarz raz w tygodniu przyjmuje jakieś dwie ławeczki ustawić i to rozwiąże problem i na pewno będą się ci pacjenci czuli lepiej.

Radny Jerzy Szczotka- zapytał ile kosztowała, ile wynosiła opłata notarialna za sporządzenie aktu notarialnego związanego z Fundacją Powiatu Mogileńskiego.

Ad.5
Odpowiedzi na interpelacje.
Zastępca Dyrektora Barbara Buzała- Oczywiście weźmiemy pod uwagę sugestie Radnego i wystawimy na czas gdzie przyjmuje urolog ławeczki, albo krzesła, żeby udostępnić możliwość siedzenia.

Starosta Tomasz Barczak- Dokładnie 1200 z groszami to się za chwileczkę dowiemy- tyle kosztował akt notarialny. Dokładnie to zaraz zadzwonimy i się dowiemy ile to było 1230 czy 1240 nie wiem dokładnie, ale na pewno nie przekroczyło 1300zł.


Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mogilnie za 2009 rok:

a) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium,

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński odczytał pozytywną opinię komisji wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla zarządu powiatu, które stanowi załącznik do protokołu.

b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

Wiceprzewodniczący Radny Powiatu Jan Bartecki odczytał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, które stanowią załącznik do protokołu.

c) opinie komisji stałych,

Radny, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Tadeusz Szymański poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2009. W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji, 4 głosowało za, 1 członek był nieobecny.

Radny, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Radosław Trepiński poinformował, że na 6 członków komisji obecnych na posiedzeniu, wszyscy głosowali za, jest to opinia pozytywna.

Radny, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Mirosław Leszczyński poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu 28 kwietnia 2010 dokonała głosowania. Obecnych było 6 członków komisji, wszyscy głosowali za pozytywną opinią, 3 członków było nieobecnych. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2009r. Radny dodał, ze należy zwrócić uwagę na zakończeni dwóch dużych inwestycji : w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na kwotę 3,5 mln.zł jak również sali gimnastycznej.

d) dyskusja,

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka potraktował już ostatnie zdanie Radnego Leszczyńskiego, jako głos w kolejnym punkcie oraz oficjalnie otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Szarzyński skierował pytanie w zakresie wykonania budżetu do Sekretarza. Rozdział 75020 -Starostwo Powiatowe, § 43000 jest to koszt najwyższy w tym paragrafie – obsługa prawna 39.600zł. Zapytał ile było opinii prawnych wydanych w roku ubiegłym? Pytanie skierował w kontekście ostatnio przyjętej uchwały o powołaniu Fundacji, ponieważ Komisja Rewizyjna takiej opinii nie otrzymała.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak powiedział, że jest to wynagrodzenie roczne Pana mecenasa w tym paragrafie. Pokrótce przypomniał, co zostało zrobione w roku ubiegłym, jak wygląda strona techniczna wykonania budżetu i gospodarowanie finansami przez Zarząd Powiatu. Zmieniły się trochę dochody i wydatki w ciągu roku, deficyt sie zwiększył, ale dlatego, że rozpoczęto dwie inwestycje tj. budowa sali gimnastycznej i dokończenie DPS-u, modernizacja budynków naszych szkół jak i również zmiana ogrzewania. Byliśmy zmuszeni zwiększyć deficyt i pokryć go nadwyżką z lat ubiegłych jak i również bankowym. Państwo widzieli jak, to się przedstawia w ciągu roku, prace Zarządu, aby jak najwięcej pieniędzy było pozabudżetowych, dlatego nadwyżka na koniec roku wygląda jak w sprawozdaniu. Przypomniał, że ukończono dwie duże inwestycje – sala gimnastyczna i DPS to razem ok. 7 mln.zł. W termomodernizację budynków zainwestowano 704.576tys.zł na część podpisano umowę w Marszałkiem, na 50% refinansowania a nie jak kiedyś Marszałek w piśmie obiecał 75%. W tym roku będzie zastrzyk pieniędzy, na które nie liczyliśmy. Dofinansowaliśmy zakup samochodu gaśniczego do KPPSP w kwocie 200tys.zł, samochód kosztował ok.700tys.zł pozostałą część pokrył budżet państwa, czyli Komenda Wojewódzka PSP i WFOŚ. Na koniec roku pozostały środki, za które zakupiono dla ZDP ciągnik rolniczy z kosiarką oraz nowy samochód dla ZDP i ZS Bielice. Na SPZOZ wydatkowano kwotę 364tys.zł. Zamierzaliśmy wydać więcej, ale w kwestii zakupów i inwestycji czekaliśmy na podpisanie umów z Marszałkiem Województwa. W chwili obecnej inwestycje trwają, zakupy również. Udało się wspólnie z PFRON wybudować w SPZOZ windę w Szpitalu w Mogilnie. W PUP są to środki, które już przez urząd nie przechodzą –nowa jakość rynku pracy, są to też duże pieniądze, które mają uaktywnić naszych bezrobotnych. PCPR przystąpił do programu upowszechniania aktywności integracji w Powiecie Mogileńskim, są to również pewne pieniądze –jakby pozabudżetowe. Na oświatę poniesiono duże nakłady, na remonty i zakupy inwestycyjne przeznaczono 3.923tys.zł. Wyraził nadzieję, że pieniądze pozwolą na to, aby uczniowie trafili do naszych szkół, aby w przyszłości można było spokojnie kontynuować rzeczy w oświacie bardzo potrzebne, przed nami jeszcze niż demograficzny, musimy być przygotowani, aby pieniądze z subwencji wystarczyły na bieżące utrzymanie szkół. Na drogi powiatowe bez remontów cząstkowych, na chodniki, przepusty itp. wydaliśmy ok.1 mln.zł. chociaż skala potrzeb jest o wiele większa, choć może tego bezpośrednio nie widać, ale takie kwoty zostały na nasze drogi przeznaczone. Zarząd Powiatu podpisał umowę z Marszałkiem Województwa na budowę drogi Mogilno – Chabsko, w tej chwili po przetargu zaczynamy drogę budować. Po przetargu środków zostało i będziemy ponownie składać wniosek o dalszą budowę tej drogi. Wydatki inwestycyjne w 2009r. tj. 13,52% ogólnej kwoty wydatków, czyli patrząc na lata ubiegłe zauważamy wzrost. Wydatki majątkowe są też znaczne, czyli majątek Powiatu nie ulega degradacji a powiększeniu. Najważniejsze, jeśli chodzi o ustawę o finansach publicznych, jak czytali przedmówcy – zadłużenie powiatu – 3,62% w stosunku do dochodów powiatu, czyli możemy spokojnie dalej inwestować, Powiat może brać pożyczki i kredyty, nie będzie zagrożenia co do wykorzystania środków zewnętrznych. Jeśli pojawią się środki, które będziemy mogli zdobyć z UE czy z innego źródła to na pewno będziemy z tego korzystać, ponieważ będziemy w stanie zobowiązania spłacać. Nadwyżka budżetowa na koniec roku wyniosła 4.392tys.zł w związku z powyższym rok nie był zły. Nadmienił, że podpisane zostały umowy z PFRON- em na remont pałacyku w DPS. Remont trwa, zakończy sie w czerwcu, PFRON pokrywa to w połowie. Odniósł sie też do odczytanego przez Przewodniczącego rozdziału 5296 – dyscyplina finansowa – chodzi o składki dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, nie spływały środki rządowe, dlatego nastąpiło przekroczenie, ale zapewnił, że nie z winy Zarządu, ani Pani Skarbnik.

Radny Krzysztof Szarzyński w kontekście pytania stwierdził, że nie oceniał wynagrodzenia Pana mecenasa, ale wydatek w tym paragrafie. Rozumiał, że wynagrodzenie jest słuszne i wynika to z umów zawartych wcześniej i taka sama kwota była w roku ubiegłym. Pytał się z wnikliwej przekorności. Pan mecenas przygotował ocenę prawną kilka lat wstecz dla Komisji, czy posiedzenia Komisji Rewizyjnej są otwarte dla publiczności i w tym kontekście, bo rozumiał, że to wynagrodzenie za pracę, za obsługę, za doradztwo. W tym zakresie opinia prawna, pogląd Pana mecenasa, ile takich opinii było sporządzony za rok ubiegły? Chodzi o wszystkie opinie prawne, poglądy Pana Mecenasa.

Stefan Łukomski p.o. Sekretarza wyjaśnił, że tego rodzaju rejestrów nie prowadzi się. Natomiast opinii na piśmie sporządzonych było kilkanaście – kilkadziesiąt, ale raczej kilkadziesiąt. Natomiast opinii ustnych w tym kontekście, zarówno pracownicy jak i naczelnicy zgłaszają się do Pana Mecenasa- było ich ok. kilkuset.

e) podjęcie uchwały,

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały oraz w związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.

Na podstawie pozytywnych opinii RIO w Bydgoszczy, komisji Rady Powiatu oraz w wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2009 rok zostało przyjęte oraz udzielono absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2009 rok.
(Nieobecny Radny R.Musidłowski)

Starosta Mogileński Tomasz Barczak podziękował wszystkim osobom za pracę.


Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka – zanim ogłoszę przerwę chciałbym przekazać następującą informację, ona dotyczy wniosku Zarządu Powiatu i przeczytam ten wniosek. Zgodnie z treścią artykułu 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym, Dz.U. z późn. zm. Zarząd Powiatu wnioskuje o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie z następującym porządkiem obrad:
     1)  Otwarcie
     a)  Stwierdzenie kworum. 
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Fundacji Powiatu  
    Mogileńskiego.
4) Zakończenie
Jest to skutek korespondencji Sądu Rejestrowego. Sąd zajął się naszymi dokumentami, które w wyniku sesji zostały przesłane. W związku, z czym jest potrzeba odbycia sesji nadzwyczajnej po to, aby po prostu nadać pewne tempo i umożliwić również Sądowi Rejestrowemu właściwe realizowanie ich zadań. Jeśli chodzi o termin to proponuję, aby odbyło się to w dniu dzisiejszym po zakończeniu tej sesji zwyczajnej, krótkie posiedzenie Komisji, co do przedstawienia merytoryki i krótko mówiąc odbycie sesji nadzwyczajnej. Bardzo proszę o zaakceptowanie takiego sposobu po to, bo mamy ten weekend trochę długi i po prostu krótko mówiąc sprawę przesuniemy nieco do przodu. Chciałbym powiedzieć, że wszystkie pytania, jakie by się pojawiły wobec tej sytuacji proponuję o zadanie czy o rozważenie, przedstawienie, zaprezentowanie podczas zebrania komisji. Ogłaszam 10 minut przerwy.

Ad.7
Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pełniącej obowiązki Biblioteki Powiatowej za rok 2009 oraz z wykorzystania środków finansowych przekazanych Bibliotece Miejskiej na prowadzenie Biblioteki Powiatowej.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka- otrzymaliśmy sprawozdanie obszerne, rzeczowe i syntetyczne. Kieruję pytanie do szanownych radnych, którzy mieli okazję zapoznać się ze sprawozdaniem jak również i porozmawiać z Panią Dyrektor biblioteki. Czy ktoś z Panów Radnych zechce w tej sprawie zabrać głos?

Radny Radosław Trepiński- jako Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury powinienem tutaj do tego sprawozdania jakby dopowiedzieć coś, co jest bardzo istotne. Mianowicie w sprawozdaniu nie ma tego, dlatego poprosiłem i Pani udostępniła ten materiał, czyli jakby stan czytelnictwa, jak on się ma na przestrzeni kilku ostatnich lat. Podobnie jak w roku ubiegłym też wspominałem o tym, sytuacja nie jest ciekawa. To sprawozdanie dowodzi, że poznawanie świata odbywa się w tej chwili generalnie poprzez obraz multimedialny. Zestawienie, które Pani Dyrektor udostępniła to są wszystkie gminy wchodzące w skład Powiatu i w 2004 roku z bibliotek korzystało 8398 czytelników, pięć lat tego- w roku można powiedzieć. Pięć i trochę, bo to tak miesiącami gdyby dokładnie trzeba by tu operować. W tej chwili korzysta z biblioteki i to są dane z tego roku 2009 - korzysta 6979. Jest to ogromny spadek 1419 czytelników ubyło, to rzesza ludzi. Tak, 1419 czytelników ubyło z bibliotek z 8tysięcy. Podobnie to ma odbić się również w ilości wypożyczeń woluminów o ile w roku 2004 było 179.214 woluminów to w roku ubiegłym 154.837 woluminów to jest spadek o prawie 25tys. woluminów. Oczywiście nie jest to wina biblioteki, bo Panie rzeczywiście starają się jak mogą pracować, zachęcać organizując szereg różnych form dodatkowych poza wypożyczaniem książek, stałe wystawy, które są na korytarzu, zawsze ciekawie przygotowane, spotkania z ciekawymi ludźmi, ale to te spotkania czasem bywam generalnie uczestnicy tych spotkań to osoby w wieku zaangażowanym, nie ma zupełnie ludzi młodych  ale myślę że te dwie pierwsze liczby które przytoczyłem są liczbami niepokojącymi i jest taka tendencja chyba ogólnoświatowa czy krajowa, czy regionalna, nie mniej przytłaczająca. I tyle nie będę tutaj Panią pytał, taka informacja dla nas, dla tych którzy również finansowo wspierają bibliotekę, że świat obrazu dominuje i potem to się przekłada na nasze różne zachowania, decyzje, głosy, wybory, mentalność i tak dalej. Po prostu społeczeństwo przestaje czytać.

Radny Jan Szarek- Rok temu podał Pan ciekawe dane na temat wieku korzystających z biblioteki. Czy w tym roku dysponuje Pan może czy Pani takimi danymi, bo to było ciekawe?

Radny Radosław Trepiński- Niestety nie dysponuję. Ja jeszcze w między czasie dopóki Pani Dyrektor poszuka w swoich materiałach dopowiem-  od tej liczby proszę państwa trzeba odjąć tych którzy są jakby przymuszeni do korzystania z biblioteki, myślę tutaj prozaiczna kwestia lektur a więc gimnazjaliści i licealiści, więc jak z tego byśmy odjęli, chociaż to myślę że to Pani Dyrektor jeżeli ma liczby i dane to poda.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie Maria Chmielewska- Ponad 50% to właśnie licealiści, dzieci i młodzież ucząca się  a czytający z potrzeby serca to nikły procent.

Uwag nie było, Rada przyjęła powyższe poprzez aklamację.

Ad.8
Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2009 roku.

Radny Radosław Trepiński- ja mam dwa pytania Pani Dyrektor strona 13 żeby było łatwiej w dziale dworce PKS, PKP, przystanki autobusowe zapis, który wszyscy doskonale znamy średnio: obiekt wyeksploatowany to dworzec PKP, kontrole wynikały z prowadzonego postępowania administracyjnego i co z tego wynika, czy są jakieś możliwości szersze bardziej dyscyplinujące, bo rzeczywiście ten dworzec, jako wizytówka miasta, bo jest wizytówką miasta przyjeżdżają pociągi, są to pociągi dalekobieżne jest teraz w gorszym stanie i Pani to stwierdza, ale jaka jest moc tego Pani stwierdzenia, które jest jednoznacznie nazwane, to jest jakby jedno pytanie. Strona 38: szpitale nie posiadają komory dezynfekcyjnej gdzie winny być dezynfekowane koce, kołdry, poduszki dotychczas tylko wietrzone. Czy ja mam to zrozumieć tak, że rzeczywiście nie wyobrażam sobie żeby w szpitalu koce i poduszki były tylko wietrzone, jako jedyna forma zabiegu higienicznego i następny pacjent się kładzie po wywietrzeniu, czy to tak jest? te same koce i te same poduszki, bo tutaj jest informacja, że nie ma tej komory i proszę to rozszerzyć, bo jako laik jestem zaniepokojony.

Dyrektor PSSE Urszula Brejecka- odnośnie dworca odpowiedź została zawarta w słowach Pana Radnego. W wyniku postępowania, bo to właśnie była nasza wola przymuszająca - decyzją administracyjną, która dotyczyła wykonania pewnych usterek. W wyniku naszej działalności trwającej wiele lat, doprowadzono do uruchomienia toalety publicznej, która budziła olbrzymie kontrowersje, do tego stopnia, że przewozy kolejowe starały się mówić wszystkim, że to nie jest dworzec tylko przystanek. Oczywiście bardzo nie korzystną sytuacją jest fakt, że jest tam kasa innego właściciela, poszczególne części obiektu należą do różnych właścicieli. Trudno tam przeprowadzać jakiekolwiek rzeczy które wymagałyby szybkiego i konsekwentnego działania. Na powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli musimy czekać kilka dni zanim ktoś z dyrekcji centralnej da odpowiedz, to przedłuża egzekwowanie usunięcia nieprawidłowości. Dyrektor ciągle powtarza pewne ustawy dotyczące utrzymania czystości i porządku, tu może bardziej inspekcja sanitarna jest powołana do badania, do egzekwowania spraw z zakresu tylko i wyłącznie higieniczno zdrowotnych, także to że ten obiekt wygląda tak jak wygląda powinno być interesem władz terenu, na którym jest zlokalizowany, także jeśli chodzi o czystość bieżącą, teren wokół, to jak najbardziej organ przestrzegający przepisy uchwały o egzekwowaniu czystości i porządku w Gminie. Aspekt higieniczno zdrowotny korzystania podróżnych z tego obiektu, to przede wszystkim toaleta do uruchomienia, której doprowadziliśmy. Patrząc przez wiele lat w postępowaniu administracyjnym, tak to wygląda. Ponieważ obiekt jest w stanie, w jakim jest, natomiast kompetencja Inspekcji Sanitarnej kończy się na egzekwowaniu warunków higieniczno zdrowotnych. Komora dezynfekcyjna służy do dezynfekcji wszystkich tych rzeczy, których nie można poddać sterylizacji, nie można prać. Jak najbardziej poduszki, koce oraz inne elementy te, które właśnie nie mogą być poddane innym zabiegom. Od lat tej komory nie zbudowano i myślę, że już nie będzie zbudowana, ponieważ nie ma typowo oddziału zakaźnego, nie mniej jednak są oddziały chirurgiczne gdzie jest ropa, gdzie jest krew, wydzieliny, nie można tutaj powiedzieć, że wobec tego, że nie ma komory jest bardzo poważne zagrożenie, są powłoki które normalnie są oddawane do pralni ale jednak są materiały, które dobrze by było, gdyby były poddane zabiegom w komorze dezynfekcyjnej. Dlatego naświetlamy ten problem. Nie ma obowiązku, nie ma oddziału zakaźnego, nie ma takiego obowiązku umocowanego w prawie, na pewno z tego tytułu reżim sanitarny jest obniżony. Również pogłębia tę negatywną sytuację fakt i to też w sprawozdaniu zostało podkreślone, że winno być rozeznanie środowiska mikrobiologicznego na terenie szpitala. Takich badań się nie przeprowadza u nas. Powinny być one przeprowadzane z dwóch powodów: żeby mieć świadomość, z jakimi szczepami szpitalnymi mamy do czynienia, to nie tylko te, które są od pacjentów hodowane i po drugie, żeby też wprowadzić odpowiednią politykę lekową. Te sprawy, które mają prawne umocowanie w ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych nie są jeszcze do końca, że tak powiem rozpracowane w naszych szpitalach.

Radny Radosław Trepiński- nie ma akurat przedstawiciela SP ZOZu ale zapytał czy jest ten wymóg konieczny? Jestem laikiem, jest to jedna z ważniejszych spraw, która powinna być, komora. Powłoka powłoką, ale często jest tak, że ta powłoka jest przesunięta, jest koc, jest poduszka taka, jaka ona jest. Ludzie, którzy mają problemy różne, urologiczne i właściwie jedynym sposobem jest wietrzenie?

Dyrektor Urszula Brejecka- Wietrzenie, pranie. Koce też są prane. Nie ma konkretnego przepisu. Problem jest, dlatego piszę o tym, jeżeli mam oceniać stan bezpieczeństwa.

Radny Radosław Trepiński- zapytał jaki jest koszt takiej komory, gdyby szpital taką komorę zechciał mieć.

Dyrektor Urszula Brejecka- Ja na dzień dzisiejszy nie powiem, swego czasu podejmowaliśmy starania, była nawet nasza decyzja w momencie, kiedy funkcjonował oddział zakaźny. Była wydana decyzja Powiatowego Inspektora na zainstalowanie takiej komory. Wiem, że tam były problemy z uzyskaniem instalacji do odpowiedniego ciśnienia, w tej chwili nie odpowiem, ona była przewidziana w pierwotnych planach modernizacji szpitala, ale ten pomysł najprawdopodobniej z uwagi na zlikwidowanie oddziału zakaźnego, gdzieś zniknął po drodze.

Radny Radosław Trepiński- Czy szpitale okoliczne np. Inowrocław taką komorę posiada?

Dyrektor Urszula Brejecka-  w Inowrocławiu to jest cały odrębny dział sterylizacji i dezynfekcji. W tego typu szpitalach jak szpital Inowrocławski, mówię w ogóle o konstrukcji, o funkcjonalności pomieszczeń tam bardziej przewidziana jest taka komora, w pionie DDD.

Radny Jan Szarek- mogłoby powstać mylne wrażenie, że na tak obszerny materiał zainteresowanie jest nikłe, tak nie jest. Była obecna na komisji, mieliśmy bardzo wiele pytań i uzyskaliśmy na tematy poruszane detaliczne i obszerne wyjaśnienia, także nie chcemy tutaj dublować tego, co było na komisji, bo dość długo słuchaliśmy wyjaśnień na temat tego przygotowanego materiału i mogłoby powstać mylne wrażenie, że zainteresowanie Radnych jest niezwykle skromne tak obszernym materiałem. Tak nie jest, bo na komisjach słuchaliśmy wyjaśnienia bardzo wielu problemów poruszanych tutaj w tym materiale.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałazka- Potwierdzam nawet dodam, że kierowano się takimi środowiskowymi problemami oczekując wyjaśnienia, koledzy byli zaciekawieni krótko mówiąc swoim terenem, którym zamieszkali, w którym funkcjonują i oczywiście nie tylko.

Radny Krzysztof Szarzyński- Pani Dyrektor również była na Komisji Rewizyjnej gdzie szczegółowo odpowiadała na pytania, stwierdzając, że gmina Strzelno nabiera uroku: jest czysta, jest zadbana, ale mimo tego są jeszcze osiedla mieszkaniowe, blokowiska gdzie rzeczywiście są problemy. Pani Dyrektor przedstawiła taki pomysł w ramach konkursu na promocję zdrowia, zmobilizować właścicieli, czy osoby odpowiedzialne za osiedla, za porządek, do działania właśnie w tym zakresie. Tereny zielone, trawniki, śmietniki zabudowane to jest rzeczywiście pomysł do spółdzielni mieszkaniowych, czy do prezesów, czy do rad nadzorczych właśnie spowodowanie, że te osiedla mieszkaniowe, blokowiska gdzie rzeczywiście bardzo dużo osób mieszka na zagęszczonym terenie o porządek, o zadbanie, o estetykę, o piaskownice i temu podobne.

Radny Radosław Trepiński- Ja tylko dopowiem tak informacyjnie, pytałem bo nie mieliśmy przyjemności gościć Pani Dyrektor na naszej komisji, więc dlatego tu zapytałem bo tak na pewno byśmy ten materiał analizowali w ramach komisji.

Wicestarosta Przemysław Zowczak- Chciałem się jeszcze odnieść do tego co mówił kolega Radny Pan Radosław Trepiński. Rzeczywiście nie ma tej komory dezynfekcyjnej. To nie jest tak, że jest tylko kwestią wymiany pościeli, są jeszcze na przykład takie urządzenia jak lampy bakteriobójcze, ja wiem, że jest może to bardziej kłopotliwe w użytkowaniu, ale pewne rzeczy są po prostu w ten sposób wyjaławiane.

Dyrektor Urszula Brejecka- tylko dodam, że lampa bakteriobójcza nie dezynfekuje pościeli, sprzętu zwłaszcza w głębi natomiast z powierzchni jak najbardziej.
 
W wyniku głosowania 16 głosami za Rada przyjęła powyższe.
(Nieobecny Radny M.Leszczyński)


Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu -  zmiany związane są tutaj z prowadzeniem, właściwie z rozdysponowaniem środków z rezerwy celowej, oświatowej, uzupełnienie wkładu własnego w realizację projektów które będą realizowane wraz z Gminą Mogilno, między innymi wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, tj. 40tys. złotych, takie środki zaplanowaliśmy jak również 3,5 tys. działanie e-usługi, e-organizacja - projekt rozwiązań informatycznych dla jednostek. Chodził o zakup ekranów multimedialnych, dla szkoły w Szerzawach. Były zaplanowane środki na wykonanie dokumentacji, na budowę parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy, jak się okazało ten parking w dokumentacji kosztuje o wiele więcej, to znaczy około 12tys. 7tys jest przesunięte na tą rzecz i jeszcze jedna zmiana związana z samą uchwałą, mianowicie jest wprowadzony rozszerzony zakres upoważnień dla Zarządu w związku z przenoszeniem wydatków pomiędzy poszczególnymi wydatkami w ramach działu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecni Radni: J.Szczotka, M.Leszczyński)

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecni Radni: H.Przybysz, M.Leszczyński)

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecni Radni: H.Przybysz, M.Leszczyński, J.Kraśny)

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecni Radni: H.Przybysz, M.Leszczyński, J.Kraśny)

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera.

Radny Jan Szarek – zaproponował, aby na punkt 13, 14, 15 i 16 jako, że one mają bardzo długie i skomplikowane tytuły zechciał Pan Panie Starosto powiedzieć w paru słowach po naszemu.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka  - Mamy tutaj cztery projekty, które jak uda się to w postępowaniu u Marszałka przejść, to byśmy realizowali. I tak pierwszy projekt to jest z symbolem 9.1.2 są to działania nakierowane na szkolnictwo ogólne, myślimy tutaj - szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły licealne w całym Powiecie, lider Gmina Mogilno i  że wniosek wspólnie dla wszystkich jednostek, udział własny 15% i to 15% pojawiło się w tym tygodniu dopiero i stąd ta poprawka w budżecie w naszym układzie, ale jest około 40tys w ramach szkół powiatowych szkół licealnych i są to pieniądze na zajęcia wyrównawcze i rozszerzające głównie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, taki jest zamiar, aczkolwiek wyrównywać też będziemy i z polskiego, i z jakiś przedmiotów nie koniecznie matematyczno-przyrodniczych ale rozszerzać głównie z tego. Pieniądze, których się możemy spodziewać w tym projekcie to około 1mln dla całego Powiatu z udziałem własnymi, tam poszczególne gminy i powiat proporcjonalnie do ilości uczniów mniej więcej te pieniądze są podzielone i to jest jeden projekt. Drugi projekt, który jest tutaj w uchwale w pkt.14, działanie 9.2 i jest skierowane dla szkolnictwa zawodowego, tu liderem jesteśmy my, w grę wchodzi jeszcze partnerstwo z Gminą Strzelno dla szkoły zawodowej ul. Parkowa i wszystkie szkoły zawodowe tutaj też. Przede wszystkim na działania też te matematyczno-przyrodnicze, ale też szkolnictwo zawodowe i w tym zakresie prowadzimy takie przygotowania do nauki jazdy na przykład w tym roku 56 uczniów , realizuje takie przygotowania. Szkolenie w zakresie spawania dodatkowo powtórzyć to, myślimy o wózkach widłowych, o praktykach u pracodawcy no i do tego te zajęcia rozszerzające i wyrównujące w tym zakresie jak mówiłem. Pieniądze mniej więcej 600-650tys w tym zakresie. Dotyczy to naszych szkół i Parkowej w Strzelnie kształcących w zawodzie. Następne dwa projekty są skierowane do szkół podstawowych, klasy 1-3 program jest taki w całym województwie Kujawsko –Pomorskim, prowadzony dla klas 1-3 tablica interaktywna z udziałem własnym, w naszym przypadku 3,5 tys. Jeszcze jeden projekt 9.2 skierowany dla szkolnictwa zawodowego, ale tak zwany projekt systemowy, nie konkursowy tylko systemowy i to prowadzi w Województwie Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Nauczycieli z Włocławka i w tym projekcie będzie uczestniczyła tylko Szkoła Zawodowa w Strzelnie w zawodzie Technik-Handlowiec, tak jak jest skierowana specjalnie do z wybranych szkół z województwa. Z całego województwa Kujawsko Pomorskiego jest to 20 szkół. Dla nas to jest interes taki tego działania 9.2 w pewnym zakresie możemy w tej szkole zrezygnować z zadań, bo będą je realizowali przy współudziale Włocławka a te pieniądze są tak jak by dla nas dla pozostałych szkół. Tamten projekt jest systemowym, czyli nie występują w konkursie, tylko mają pieniądze już zagwarantowane, realizować będą mniej więcej takie same zadania jak u nas też to przygotowanie do prawo jazdy, też u pracodawcy, też zajęcia wyrównawcze i rozszerzające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i to są cztery projekty, dwa razy 9.2, raz systemowo z Włocławka, drugi raz konkursowo przez nas prowadzone, 9.1.2 to jest ten właśnie dotyczący szkolnictwa ogólnego i ta e-edukacja to jest ta tablica interaktywna dla szkoły specjalnej w Szerzawach. Nie wiem czy to wystarczy. Jeszcze, jako Powiat możemy brać udział w działaniu 9.4, to jest dokształcanie nauczycieli z tym, że to prowadzi akurat Centrum Kształcenia Nauczycieli z Torunia i to też jest projekt systemowy, tam nauczyciele bezpośrednio mogą zgłaszać się na formy doskonalenia organizowane i spoglądamy jeszcze na to, co Marszałek ogłosi gdzie mogli byśmy jeszcze uczestniczyć.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecny Radny R.Basa)

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecny Radny R.Basa)

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko –pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Kujawsko –Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku funkcji Lidera.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecny Radny R.Basa)

Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko –pomorskiego” w części dotyczącej modułu e –Edukacja w Województwie Kujawsko –Pomorskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 -2013, którego Beneficjentem Końcowym jest Województwo Kujawsko –Pomorskie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecny Radny R.Basa)

Ad.17
Do sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny uwag i pytań nie było, Rada przyjęła powyższe poprzez aklamację.

Ad.18
Wniosków i oświadczeń radnych nie było.

Ad.19
Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców

Pan Burmistrz Ewaryst Matczak- Ja mam taką prośbę do Pana Starosty i proszę o wyjaśnienie, czy pomoc. Podpisujemy, co roku umowy na prowadzenie schroniska młodzieżowego w Ośrodku Szkolno Wychowawczym przy ul. Parkowej, ponieważ jak państwo wiecie my też musimy w tym roku przekształcić ośrodki w Przyjezierzu i jednym z pomysłów było utworzenie tam całorocznego schroniska młodzieżowego. Czy jest szansa na zawarcie umowy z powiatem, bo prowadzenie schronisk młodzieżowych jest zadaniem własnym powiatu, czy ewentualnie w tym kierunku byśmy jakieś działania poczynili i czy możemy liczyć na przychylność Powiatu?

Radny Jan Szarek- Jaka jest frekwencja w ciągu roku, ilu korzysta z tego schroniska, co Panowie mogą na ten temat powiedzieć?

Ad.20
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – Znowu będzie trzeba usiąść i porozmawiać. Teraz powiem, że tak. Ja myślę, że to tak spokojnie trzeba i nie ma problemu, żeby porozmawiać za, przeciw, rozpatrzeć w ten sposób..

Ad.21
Wolne głosy i sprawy różne

Radny Jan Szarek- Przepraszam bardzo ja do poprzedniego punktu zadałem pytanie. Czy macie Panowie orientację ile osób i tej młodzieży korzysta w ciągu roku z tego schroniska,
 jak wygląda ta frekwencja w roku młodzieży, która korzysta z tego schroniska?

Pan Burmistrz Ewaryst Matczak- No nie jest wiele osób, ale korzystają tam około tak 100 osobo/ dni i korzysta z się z tego przez 2 miesiące plus obozy sportowe itp.

Ad.22
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.13.20.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-08-30 10:09:03
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-08-30 10:12:56
Ostatnia zmiana:2010-08-30 10:13:28
Ilość wyświetleń:436

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij