Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr60/10

                                              PROTOKÓŁ  Nr  60/10

                              Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  REWIZYJNEJ

                                    RADY POWIATU  W  MOGILNIE

                                         z  dnia  24 czerwca  2010r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.   Otwarcie.

      2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

      3.   Przyjęcie  protokołów  z ostatnich posiedzeń.

4.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2009r.

5.      Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

6.      Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

7.      Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Mogileńskiego.

  1. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie określenia szczegółowego regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  2. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie.
  3. Przedstawienie  pisma  Burmistrza  Strzelna – omówienie działań mających na celu zawarcia Porozumienia z Gminą Strzelno w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Strzelno Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przyjezierzu.
  4. Sprawy  różne.
  5. Zakończenie.

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad.2

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący Komisji poprosił Macieja  Matuszkiewicza Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego w  Mogilnie  o  przedstawienie   sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2009r., jednocześnie  pytał  kto  odpowiada  za  obiekty  budowlane  ponad  100- letnie, które  zagrażają  ich  mieszkańcom?

 

Maciej  Matuszkiewicz  Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  odpowiedział, że  kontrolujemy  takie  obiekty i  wydajemy  decyzje  o zabezpieczeniu  lub  rozbiórce, ale  najczęściej    to  obiekty  niezamieszkałe, inna  sytuacja  jest  z  byłym  budynkiem „Wrzos” , gdzie  budynek  jest  w  zarządzie  sądu i  nie  możemy  wyegzekwować  naprawy  dachu  i spadających  dachówek  na  chodnik, wykonuje  to PSP w  Mogilnie  na  naszą  prośbę  i  ponosi  koszty, ponownie  zwróciliśmy  się  do  sądu  i  czekamy na  odpowiedź.

 

Z-ca Przew. Ryszard  Basa  pytał, czy  budynek  przy  ul. Kościelnej  w  Szczepanowie  nadaje  się  do  rozbiórki?

 

Maciej  Matuszkiewicz  Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  odpowiedział, że  na pewno  to  sprawdzi  na miejscu, ponieważ  nie  pamięta, czy  wcześniej było  to kontrolowane i  zgłaszane.

Komisja  nie  wniosła  uwag  do  sprawozdania.

 

ad.5

Przewodniczący Komisji  poprosił  Skarbnik  Karinę Kostyrę  o  przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r., jednocześnie  poinformowała, że  projekt  uchwały  się  zmieni ponieważ  doszły  dodatkowe  środki   dla  Zespołu  orzekania  o  niepełnosprawności zgodnie  z porozumieniem z  Powiatem   Żnińskim, pozostały  środki   z  remontu  auli  w  Bielicach, które  przeznaczone  zostaną na korytarz  i  toalety w  budynku  przy ul. Ogrodowej 10., następnie  na remont  dachu  w  Strzelnie.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka zapytał  czy  w  budżecie  zaplanowano  środki  dla  powodzian?

 

Skarbnik  Karina Kostyra odpowiedziała, że na  chwilę  obecną nie  zaplanowano.

 

Członek  Komisji  Jerzy Szczotka  powiedział, że  z  tego  co  wie  to  Zarząd  miał  pomysł  aby  zapewnić  dzieciom  powodzian wypoczynek  w  naszych  internatach, ale  on  upadł, mi  chodzi  o  przeznaczenie  kwoty,  o  którą  wnioskowała  Komisja  Gospodarki  i Finansów.

 

Skarbnik  Karina Kostyra powiedziała, że  zawsze  pomagaliśmy i  teraz  na pewno  także  przeznaczymy   środki  finansowe, może  na  kolejnej  sesji.

 

Stefan  Łukomski Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  poinformował,  że  po  rozpoznaniu  sytuacji  popowodziowej  z  najbliższych  okolic, dowiedzieliśmy  się, że  rolnicy  z trzech gmin  Powiatu Konińskiego, którzy   dotkliwie  zostali  poszkodowani  przez  powódź  potrzebują kiszonek, siana, pasz i  zboża  dla  zwierząt, dlatego wczoraj  został  wysłany  pierwszy  transport.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka zapytał, jaki  wkład  w  tym  jest Powiatu? 

 

Naczelnik Stefan  Łukomski odpowiedział, że  Powiat   jest  koordynatorem.

Przewodniczący  Komisji, zapytał  dlaczego  zwiększył  się  deficyt?

 

Skarbnik Karina  Kostyra odpowiedziała, że 100tys. zł  przeznaczyliśmy na  Przychodnię  Rehabilitacyjną  w  Strzelnie, ale  to nie  znaczy, że  zwiększył  się  deficyt, ponieważ  on  pochodzi  z  wolnych  środków  i  nie  zwiększa  nam  wskaźników.

 

ad.6

Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.7

Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.8

Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie  zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Mogileńskiego.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.9

Przewodniczący Komisji  poprosił  referent  Izabellę  Rogowską  o  przedstawienie projektu  uchwały w sprawie określenia szczegółowego regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.10

Przewodniczący Komisji  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie, a następnie  zmiany  w regulaminie   omówił  Wicestarosta  Przemysław  Zowczak.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  poinformował, że  zgodnie  z  prawem  wprowadzono  audytora  wewnętrznego, administratora  danych  osobowych, wydział ds. kryzysowych, ponadto  rozdzielono  funkcję  Sekretarza  Powiatu  i  Naczelnika  wydziału  spraw  organizacyjnych  i obywatelskich.

 

ad.11

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił   pismo  Burmistrza  Strzelna, w  którym  to Burmistrz zwraca  się  do  Rady Powiatu  o  wyrażenie  zgody  na  powołanie Młodzieżowego   Ośrodka Socjoterapii w  Przyjezierzu  oraz   zawarcie  porozumienia  pomiędzy  Gminą  Strzelno  a  Powiatem na  jego prowadzenie.

Komisja  nie  wniosła  uwag  i  poprzez  aklamację  wyraziła  zgodę  na  zawarcie porozumienia.

 

ad.12

W  sprawach różnych Przewodniczący  Komisji Krzysztof  Szarzyński zgłosił  wniosek  do Zarządu Powiatu  w  sprawie  likwidacji warsztatów  szkolnych  przy  Zespole Szkół Zawodowych  w  Strzelnie;

 

 Proszę  o odroczenie  sprzedaży  warsztatów  szkolnych i zabezpieczenie  środków  finansowych  w  budżecie  na  remont  i modernizację  warsztatów,  ponieważ    one  integralną  częścią  szkoły  zawodowej i  zapewniają  praktyczną   naukę  zawodu.”

 

Członek Komisji Jerzy  Szczotka stwierdził, że  Powiat powołał  Fundację, która  ma  pomagać  szkole w  Bielicach , to  niech  Fundacja  pomoże  także  tej  szkole, ponieważ  do  dziś  nie  przedstawiono  nam  planu  pomocy  szkole, nie  wiemy  jaka  to będzie  pomoc,  czy dydaktyczna, czy  finansowa, bo  nie  może  tak  być  czy  Fundacji  się  to  uda, czy nie.

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że   plan  Fundacji  był  założony i   jest wdrażany, a  warsztaty szkolne  to  jest  inna sprawa.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka, dodał, że  plan  spełniony  bo  majątek  przejęty.

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka planem było  zabezpieczenie  bazy i to  zostało dokonane.

 

ad.13

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

                                                                                             

                                                                                                Krzysztof  Szarzyński

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 13:11:16
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 13:11:02
Ostatnia zmiana:2010-07-27 13:12:00
Ilość wyświetleń:437
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij