Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr58/10

                                                               Protokół Nr 58/2010

                        posiedzenia  Komisji  wspólnych  Rady  Powiatu  w  Mogilnie

                                          z  dnia 30 kwietnia 2010r.

 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu  dotyczące tematyki sesji nadzwyczajnej  która to tematyka dotyczy zmian w Statucie Fundacji czy w sprawie utworzenia Fundacji Powiatu Mogileńskiego. Ponieważ Sąd Rejestrowy zwrócił uwagę na kilka szczegółów bardzo proszę pana Mecenasa może o takie wprowadzenie, wyjaśnienie tych że niuansów prawnych.

 

Pan Mecenas- W zarządzeniu Sądu z 22 kwietnia 2010 roku, które zostało wydane w związku z wnioskiem Fundacji Powiatu Mogileńskiego i Krajowym Rejestrze Sądowym, sąd zwrócił uwagę iż w Statucie znajdują się przepisy które bądź zdaniem sądu są niejasne, dotyczy to w szczególności §6 ust. 1 dotyczącego reprezentacji Fundacji jak też §20 ust. 4 który z kolei jak pamiętam w tym ostatnim punkcie o celach fundacji zawiera taką jakby klauzurę, że celami fundacji, ja może przytoczę: jest podejmowaniem innych działań służących realizacji celów statutowym fundacji, otóż zdaniem sądu jest to sformułowanie zbyt ogólne a w związku z tym że ten sąd w składzie referendarza sądowego przychyla się do orzecznictwa Sądu Najwyższego, że cele Fundacji powinny być jasne i precyzyjnie określone, nie dopuszcza on takiego zapisu który byłby trudny do zdefiniowania co może się przekładać później na ewentualnie ocenę organów dodatkowych o jakie tutaj cele by chodziło. Ja tylko powiem państwu ze nie jest to kwestia równoznaczna w orzecznictwie Sądu Najwyższego to są orzeczenia które bardziej liberalni konstrukcji Statutu i wyrażają pogląd iż Statut może się charakteryzować jakimś tam pewnym stopniem płynności natomiast są inne orzeczenia, które mówią że nie że powinien być zwłaszcza gdy chodzi o cele i sposoby realizacji tych celów, powinien być określony ściśle, precyzyjnie żeby nie nasuwało to jakichkolwiek dwuznaczności. No w tym przypadku akurat trafiliśmy na referendarza który, że tak powiem wyraża inną jedną z dwóch linii i w związku z tym w ramach przysługującej kompetencji zwraca nam na to uwagę. Dlatego też żeby uniknąć bo my procesowo mamy dwie możliwości, inaczej mówiąc wykonać to zarządzenie sądu bądź nie wykonać tego zarządzenia sądu i uruchomić drogę odwoławczą, to co potrwa kilka miesięcy natomiast jest oczywiste że naszym zdaniem czyli zdaniem twórców koncepcji jest nastawienie w tym trybie o jaki stara się sąd, czyli zmiana w zasadzie kosmetyczna zmiana tych dwóch postanowień które dotyczą właśnie §6 i §20. Jeszcze powiem krótko, że gdy chodzi o ten §6 my tam przy reprezentacji fundacji, czyli w kwestii dotyczącej składania oświadczeń woli, przyjmujemy zasadę że fundację reprezentuje na zewnątrz i oświadczenia woli składają dwaj członkowie, czyli prezes i członek zarządu fundacji czyli jest reprezentacja łączna dwóch osób, natomiast czynimy wyjątek na rzecz spraw drobniejszych i regulujemy tą kwestię na przykład oświadczeń w zakresie pracowniczych czy zaciągania zobowiązań nie przekraczających 20tys złotych do reprezentacji prezesa zarządu bądź upoważnionego przez niego członka i wątpliwość sądu sprowadza się właśnie do tej osoby upoważnionej i sąd uważa że to nie jest dla niego jasne, natomiast dla nas jest jasne bo my mówiąc o upoważnieniu mamy na myśli działanie członka zarządu na podstawie pełnomocnictwa cywilnego w związku z tym przyjęliśmy to także w zapisie statutu co nie musi być w związku z tym proponujemy to naprawić w ten sposób, że gdy chodzi proszę państwa o cele statutu, proponujemy skreślić ten że tak powiem przepis worek który mógłby być definiowany niejednoznacznie a w pracach zarządu jednoznacznie przyjmujemy zapis iż w sprawach z zakresu pracowniczego i drobnych do 20tys złotych oświadczenia woli może składać tylko prezes zarządu jednoosobowy i to jest jednoznaczne, nie nasuwa jakiś takich luzów interpretacyjnych czy żadnych wątpliwości. I to są te rzeczy na które sąd zwrócił uwagę, które powinny być zdaniem tego sądu wyeliminowane i to chcemy naprawić tą uchwałą, jednocześnie sąd sugeruje to jest delikatna sugestia sądu żeby ewentualnie rozważyć zmianę §10, który z kolei zawiera rozwiązania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Otóż fundacja z istoty ma być taką organizacją działania publicznego i wolontariatu, z tym że musi spełniać pokreślone kryteria i te kryteria były określone w art.20 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Myśmy te rozwiązania recypowali do statutu i sąd zwraca nam uwagę że dosłownie recypowaliśmy to z tej ustawy, zwraca nam uwagę że fundacja nie ma członków i w związku z tym nie może się odnosić to zastrzeżenie określone w artykule gdzieś w §10 do członków fundacji bo takowych nie posiada. Dlaczego sąd nie zakwalifikował tego uchybienia jako uchybienia koniecznego do naprawy ze zmianą dlatego drogą zmiany tej uchwały, otóż zdaniem sądu i tak należy to czytać że to rozwiązanie przyjęte przez nas jest prawnie obojętne, czyli ono nie wywołuje ani negatywnych ani pozytywnych skutków prawnych w związku z tym no nie można tego kwalifikować jako wady na przykład statutu która by uczyniła ten statut nie ważnym w tym zakresie, po prostu jest to przepis który dla bytu prawnego statutu jest indeferendny czyli obojętny, nie ma żadnego znaczenia ale z kolei żeby nie było przepisów w statucie, bo po co nam przepis martwy który nie będzie rodził żadnych reperkusji natury prawnej no sugeruje żeby rozważyć czy ewentualnie z tego przepisu §10 nie zmienić nic, zwłaszcza że 20 marca 2010 roku dokonano nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie i w zasadzie które sprawdzaliśmy one tam niewiele się zmieniają w tym dotychczasowym stosunku prawnym, nie mniej jednak pod tym kontem mamy to rozważyć. Żeby wejść naprzeciw tej sugestii sądu i istotnie wyeliminować ze statutu przepis który jest pozbawiony skutków prawnych, proponujemy żeby ten przepisy ze statutu wyeliminować bo on jest istotnie nie potrzebny a może dawać wrażenie jakiegoś takiego nie dopracowania. W związku z tym to jest że tak powiem przyczyną tego porządku tej sesji nadzwyczajnej, tak to wygląda.

 

Pan Radny Szczotka- Otóż tutaj w propozycji zmian jest wykreślenie całkowicie tego§10. Moim zdaniem tu nie chodzi o wykreślenie tego §10 tylko usunięcie wyrażenia członków fundacji, jej członków i tak dalej, pozostała część może zostać a moim zdaniem ona powinna zostać bo ona reguluje pewne stosunki między władzami Fundacji i jej działalnością czy to gospodarczą czy powiedzmy jakąś społeczną dlatego też nie może być tutaj ta uwaga sądu ale nie tylko sądu chciałem zauważyć bo także organ nadzorczy kwestionuje to samo Wojewoda, to samo kwestionuje§50 więc tu nie może być mowy o konieczności wykreślenia tego §10. Jest tylko mowa o wykreśleniu ja tu dokładnie przytoczę: w §10 pkt. 1 na końcu zdania pierwszego jej członków to wykreślić w punkcie 2 i zdanie pierwsze mówi wyraźnie że jej członków wykreślić i zapis pozostanie. W punkcie 3, zdanie pierwsze po słowie że wykreślić słowo członek dalsza część pozostaje, w punkcie 4 drugie zdanie początek członków fundacji, dalsza część pozostaje i mamy tą wadę naprawioną a pozostała regulacja jest niezbędna w tym statucie bo ona proszę państwa radnych o przeczytanie tego §10 po wykreśleniu tych właśnie wyrazów, ona daje takie jak gdyby regulacje, to członkowie władz zaznaczam nie fundacja co mogą, czego nie mogą, to powinno zostać.

 

Mecenas- Otóż proszę państwa z tymi uwagami pana radnego Szczotki może bym się zgodził ale pod jednym warunkiem, to są warunki które niezbędnie musi spełniać organizacja pożytku publicznego w fundacjach nie musi być takich warunków, tu jest kwestia czy państwo chcecie aby ona była organizacją pożytku publicznego czy też nie. Po to między innymi upoważniono te obostrzenia określone w art20 bo tak się mówi iż jedynie do organizacji pożytku publicznego można by zaliczyć taką organizację która spełnia te wymogi u nas natomiast nie świadczy to wcale o tym że fundacja ma być organizacją pożytku publicznego i nie taki cel jest fundacji bo nawet nie wiem czy można by było z punktu widzenia na założenia organizacji pożytku publicznego definiować tę fundację która ma określić że tak powiem zawężony zakres działania, bo bez tego uchylenie w ogóle tego §10 będzie miało to ten skutek, że Fundacja Powiatu Mogileńskiego nie będzie organizacją pożytku publicznego, wszystko. Natomiast oczywiście można te ograniczenia wprowadzić ale w innym celu natomiast to jest kwestia stanowiska radnych czy taka poprawka akurat ma być, ma się ostać w tym statucie czy też nie.

 

Pan Radny Szczotka- Jeżeli usuniemy 10§ w całości panie mecenasie i szanowni radni to zrezygnujemy z czegoś co było jak gdyby istotą tego statutu i całej tej uchwały, wtedy fundacja będzie mogła bez ograniczenia odbierać pożyczek załóżmy np. pożyczek członkom władz fundacji, jej rodzinom i tak dalej i tak dalej a nam chyba nie o to chodzi. Nam chodziło o to i po to te zabezpieczenia są wprowadzone żeby się przed tym zabezpieczyć, np. przekazywanie majątku na rzecz członków organów oraz pracowników oraz osób bliskich, wtedy fundacja jeśli nie będzie tego §10 co taka fundacja będzie mogła robić, a nam chyba nie o to chodziło bo sąd działa w dobrej wierze, wskazał tylko i wyłącznie że fundacja w przestrzeni prawnej, w polskim prawie nie ma czegoś takiego jak członek fundacji, pozostała reszta jest w porządku i to należało usunąć. Nie róbmy sobie z tego zarządzenia sądu i organu nadzorczego furtki do tego żeby zlikwidować przepisy o które nam przede wszystkim chodziło bo to będzie już coraz większa prywata a nie fundacja która ma określone cele.

 

Pan Mecenas- Cele fundacji są określone w akcie fundacyjnym i tam wynika że fundacja nie członków organu to jest zupełnie interpretacja w złej wierze, bo cel fundacji jest jasno określony a także określone są środki jakie mają być ewentualnie stosowane żeby te cele były realizowane. Zamierzenie, to co powiedziałem wcześniej, te obostrzenia w stosunku do członków i relacja ewentualnie fundacja-członkowie organu fundacji czyli zarząd, rada fundacji to jest wymagane tylko po to i wyłącznie żeby dana fundacja miała że tak powiem status organizacji pożytku publicznego i jak państwo zdecydują jeżeli istotnie chcecie wprowadzić i zachować te przypisy które mają tak restryktywnie regulować relacje pomiędzy członkami a fundacją, jest to owszem dopuszczalne ale nie jest konieczne, nie jest to warunkiem powołania fundacji. To może być, nie musi być gdyby jakiś po raz kolejny i ostatni mówię gdyby miała by być to fundacja organizacją pożytku publicznego, te rozwiązania musiały by być, natomiast jeżeli nie one mogą być, nie muszą być to już państwa wola czy ewentualnie czy mają one pozostać, wyeliminowanie tego jednego wyrazu właściwie że chodzi o członków fundacji. To oczywiście jakiś lapsus i który przypadkowo znalazł się w przepisach, to co oczywiście pan radny proponuje, jest to poprawka w stosunku do projektowanej uchwały. Ta poprawka powinna być głosowana a potem ewentualnie nadać treść tej uchwale.

 

Przewodniczący Rady- Chciałbym ja zadąć pytanie żeby wiedzieć tutaj, mieć świadomość jak mamy dalej procesować. Chciałbym spytać czy pozostawienie punktu 1,2,3,4, o których tu wspomina radny, ale usunięcie z nich tego wyrazu członków będzie miało jakiś wpływ na powiedzmy rozważania sądu rejestrowego, żebyśmy tu ileś razy nie musieli się do tego samego celu spotykać.

 

Pan Mecenas- Nie będzie miało to wpływu, to jest że tak powiem obiektywne do tego żeby fundacja była ewentualnie jako już byt prawny traktowany jako organizacja pożytku publicznego.

 

Pan Radny Szczotka- Ja w takim razie żeby sprawę prowadzić ku końcowi z wyjaśnieniem tej sprawy czy w takim razie jeżeli nie będzie tego§10 czy fundacja będzie mogła udzielać pożyczek członkom władz fundacji, czy fundacja będzie mogła przekazywać majątek członkom władz fundacji, czy fundacja będzie pozwalała na wykorzystywanie majątku fundacji przez członków władz fundacji i tak jak w 4 punkcie czy członkowie władz fundacji będą mogli na szczególnych zasadach nabywać jakieś towary, usługi i tak dalej? Jeżeli nie to proszę mi wskazać przepis w statucie który zabrania tych rzeczy o których mówię

 

Pan Mecenas- Szanowni państwo te przepisy ani nie wykluczają możliwości, istnienie tych przepisów nie wyklucza możliwości dokonywania takich czynności o których tu mowa. On jedynie ten przepis czyni jasnym, że postąpienie przez fundację czy przez członków fundacji w ten sposób jest deliktem który będzie rodził odpowiedzialność tej osoby. On nie czyni nieważnej takiej czynności, nieważną, nie. Dla powiedzmy stosunków cywilno prawnych powiedzmy jest to bez znaczenia, to jest szczerze mówiąc nakaz etycznego postępowania między członkami żeby powiedzmy do takich sytuacji nie doszło jest to swoista dyscyplina która może rodzić odpowiedzialność nie tylko cywilno prawną wobec fundacji na przykład tych osób które dopuściły by się do tych czynności bądź nawet ewentualnie odpowiedzialność karną, natomiast dla ważności tych czynności, dla udzielenia pożyczki te przepisy nie będą miały znaczenia gdyż ta czynność będzie ważna, zależy ewentualnie od poziomu osób które będą stanowiły te organy czy powiedzmy będą realizowały cele fundacji bo celem fundacji nie jest udzielanie pożyczek, nie jest powiedzmy transfer majątku między fundacją a członkami, no nie jest zarządu. Cele fundacji są zupełnie inne, natomiast to o czym państwo mówicie to jest, że tak powiem wymaganie dla szczególnego rodzaju organizacji, dla organizacji pożytku publicznego, gdzie powiedzmy te rygory że tak powiem ustawodawca nakazuje zawrzeć w statutach, regulaminach czy jakiś innych aktach ustrojowych danych osób prawnych a może do osób pożytku publicznego, nic więcej, natomiast nie ma przeszkód żeby mimo zakazu dokonywać jakiś czynności, ona będzie prawnie skuteczna natomiast jak powiedziałem może rodzić odpowiedzialność to jest oczywiste, bez wykazywania odpowiedzialność dyscyplinarną, odpowiedzialność cywilno prawną, odpowiedzialność karną, takie to ma znaczenie. Samo zawarcie tych przepisów, ono niczego nie zmieni, jest kwestia tylko czy my te przepisy będziemy wykonywać. Jeżeli będziemy realizowali te cele fundacji przy pomocy środków to nie może dojść do nadużyć bo to trzeba z założenia już przyjąć iżby celem fundacji było to co proponuje pan radny Szczotka, transfer, jakaś prywata, tego się chyba nie zakłada dla istnienia tej fundacji, w związku z tym taka jest odpowiedz. Dla zarejestrowania tej fundacji czy będzie to co proponuje pan Szczotka czy nie, nie ma żadnego znaczenia.

 

Pan Radny Szarzyński- W §28 punkt 4 o sprawach pracowniczych oraz prawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do kwoty 20tys prezes fundacji. Moje pytanie w razie nieobecności, jakiegoś zdarzenia, nieobecności czy choroby, czy urlopu czy zdarzenia śmierci, ciągłość fundacji jak będzie zapewniona.

 

Przewodniczący Rady- Może do tego wrócimy bo to dotyczy innego zapisu, ale teraz kontynuujemy sprawę  związaną z §10.

 

Pan Radny Szczotka- Panie mecenasie ja nie koniecznie chciałbym żeby pan komentował moje myśli czy moje wypowiedzi ale chciałbym żeby pan precyzyjnie odpowiedział na moje pytania a nie ślizgał się tak częściowo w tych pytaniach. Proszę w takim razie bo widzę że panu trzeba bardzo precyzyjnie zadać pytanie i nie dać możliwości wymigania się na boku przy tym pytaniu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu- Panie Radny prosiłbym żeby w tym stylu nie rozmawiać bo sam pan tu komentuje

 

Radny Szczotka- Czy nie będzie §10 czy będzie można w świetle innego statutu trochę pociągnąć za zagarnięcie mienia na przykład ktoś weźmie pożyczkę pociągnąć do odpowiedzialności karnej, cywilnej, tylko proszę dobrze zrozumieć ja może tu niezbyt precyzyjnie o tym zagarnięciu mienia ale tu chodzi o to przekazywanie majątku fundacji czyli że jak władze fundacji przekażą komuś zarząd czy rada, komuś z jej członków władz jakiś majątek będzie ta odpowiedzialność karna i czy cywilno prawna czy jej nie będzie jeżeli nie będzie tego §10.

 

Pan Mecenas- Odpowiadam tak będzie. Proszę państwa dokonujemy różnych czynność pod różnymi tytułami, może to być jak tutaj sugerowane zagarnięcie mienia, wyczerpuje to z odpowiednich dyspozycji kodeksu karnego. Mało tego jest także na tej podstawie rodzi się odpowiedzialność cywilno prawna. Przekazanie majątku może nastąpić na podstawie jakiejś umowy najmu, użyczenia, sprzedaży różnie się definiuje przeniesienie własności no jest to działanie na szkodę fundacji, jest to jedno delikt bo fundacja nie jest powołana do tego więc rodzi się odpowiedzialność cywilna na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego, natomiast nie rodzi to odpowiedzialności karnej bo odpowiedzialności karnej podlega tylko ten kto popełnia przestępstwo czy może to być przestępstwo zagarnięcia. Dlatego istnienie tych przepisów nie definiuje, nie skutkuje automatyczną odpowiedzialnością jakichkolwiek osób i to wszystko natomiast dla zarejestrowania tej fundacji nie ma to najmniejszego znaczenia. Chciałbym jeszcze bo tutaj mi podsunięto statut fundacji rozdział 3, majątek fundacji bo generalnie chodzi o pieniądze jeśli mówimy na jakim tle może rodzić się odpowiedzialność, to generalnie chodzi o kwestie że tak powiem natury pieniężnej. §8 majątek fundacji przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności fundacji. Wszelkie inne rozporządzenia majątkiem fundacji bo majątek fundacji to nie jest tylko to co przekazujemy ale także co zyskujemy przy działalności fundacji, te wszystkie prawa majątkowe jakie nabywamy tylko i wyłącznie na cele a nie na realizację celów pożyczkowych czy tego czynić członkom organów fundacji, no nie po to jest ta fundacja powołana. W związku z tym już ten przepis limituje zakres czynności wszystkich którzy w jakiś sposób są włączeni w działalność fundacji. No nie można, postąpienie wbrew temu przepisowi będzie rodziło już odpowiedzialność i to wszystko.

 

Pan Mecenas- Proszę państwa nie da się wszystkich hipotetycznych przewidzieć stanów taktycznych jakie mogą zaistnieć w trakcie trwania fundacji, no może być tak że wszyscy członkowie zginą i nie będzie miał kto podejmować zwykłych czynności ale problem to będzie natury prawnej które pozwalają na ten czas do momentu wyłonienia władz, władz wykonawczych fundacji czyli zarządu działać poprzez te instytucje choćby kuratorów. Nie ma problemu, natomiast jeżeli rozważamy fakty prozaiczne jakieś przypadki, choroby i tak dalej i tak dalej, nic nie stoi na przeszkodzie aby ten że prezes fundacji udzielił pełnomocnictwa cywilnego czy innemu członkowi a nawet innemu bo ta zasada reprezentacji ona nie uchyla ogólnych instytucji prawa cywilnego a taką instytucją jest pełnomocnictwo, które może być każdemu udzielone. W związku z tym chory pan prezes udzieli pełnomocnictwa osobie x do określonej czynności czy do określonego katalogu czynności takie coś jest dopuszczalne i jest możliwe to nie jest jedyna forma reprezentacji przewidziana w statucie jak powiedziałem także te które przewidują przepisy ogólne kodeksu cywilnego także mają zastosowanie, statut ich nie uchyla. Wracając jeszcze proszę państwa §20 przewiduje że Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu fundacji określając zakres ich umocowania zgodnie z artykułem właśnie 98 Kodeksu Cywilnego. Nie ma takiego ryzyka, nie ma takiej obawy. Będzie problem kiedy wszyscy wówczas sąd zadziała ustanowi kuratora do czasu wyboru władz.

 

Przewodniczący Rady Powiatu- Myślę że w tym momencie możemy zakończyć dyskusję. Proszę państwa była by bezcelowa sesja nadzwyczajna gdybym wprowadził teraz tutaj głosowanie [podczas tych wspólnych komisji, w związku z tym uważam że na ten moment komisję zakończyć

 

Protokolant:

Anita Barczak

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Powiatu

 

                                                                                                                             Wiesław  Gałązka

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 13:07:21
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 13:08:02
Ostatnia zmiana:2010-07-27 13:08:11
Ilość wyświetleń:444

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij