Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr53/10

                                                         PROTOKÓŁ  Nr 53/10

                      Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW  i

                                              KOMISJI  REWIZYJNEJ

                                     RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                                           z  dnia 26 stycznia  2010r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński  oraz  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.  Otwarcie.

2.  Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.  Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

4.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście   

      Mogileńskim.

5.  Przedstawienie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2009.

6.  Omówienie projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

7.  Omówienie projektu   uchwały  w sprawie   zaciągnięcia  kredytu długoterminowego.

8.  Omówienie projektu  uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2010r.

9.  Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu  

      na 2010r.

10. Omówienie projektu uchwały  w  sprawie  przyjęcia Programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych 

       uczniów szkół prowadzonych przez  Powiat  Mogileński.

11. Omówienie projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  kierunku  działań Zarządu  Powiatu w 

       Mogilnie  w  zakresie  czynności  zmierzających  do  likwidacji  Gospodarstwa  Pomocniczego

       (warsztatów  szkolnych) przy  Zespole  Szkół Zawodowych  w  Strzelnie.

12. Sprawozdanie  z  wysokości  średnich wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych stopniach 

       awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Powiat  Mogileński. 

13. Sprawy  różne.

14. Zakończenie.

 

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  protokóły  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poprosił  o pytania do sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście    Mogileńskim.

 

Członek  Komisji Jerzy Szczotka   stwierdził, że  to  sprawozdanie  nie  mówi  o  bezpieczeństwie  w  powiecie, czy nie  można wymóc  na  Policji zajęcia  się  szczególnie  tymi  przestępstwami , w  których odnotowuje  się  wzrost?

 

Wicestarosta Przemysław  Zowczak odpowiedział, że  Komisja nie  może  wywierać  nacisku  i łamać  prawa.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział,  to jest  kpina nie  mówiłem , żeby  Komisja  dała  dyspozycje , mówiłem żeby  Komisja  wnioskowała  i  kładła  nacisk  na  pewne  przestępstwa aby  je  minimalizować.

Komisje  nie  wniosły  uwag  do  sprawozdania.

 

ad.5

Przewodniczący  Komisji   Rewizyjnej  przedstawił  sprawozdanie  z  kontroli  za  2009r.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przyjęły  sprawozdanie.

ad.6

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Mogileńskiego na 2009r., Komisje  nie  wniosły  uwag.

 

ad.7

Następnie  Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie   zaciągnięcia  kredytu

długoterminowego, dodając  że  kredyt  w  kwocie  2 ml. zł przeznaczony  jest na  dofinansowanie

inwestycji  drogowej Mogilno- Chabsko. Komisje  nie  wniosły  uwag.

 

ad.8

Przewodniczący  Komisji  przedstawił projekt  uchwały  planu  pracy  Rady  Powiatu, Komisje  nie  wniosły  uwag.

 

ad.9

Przewodniczący  Komisji  przedstawił projekt  uchwały  planów   prac  Komisji  Rady  Powiatu, Komisje  nie  wniosły  uwag.

 

ad.10

Następnie  Przewodniczący  przedstawił projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia Programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  uczniów szkół prowadzonych przez  Powiat  Mogileński, jednocześnie  poprosił  o  pytania.

 

Członek  Komisji  Jan Szarek  powiedział, że  powinno  się  obniżyć  progi  dla  uczniów, pytał-  dlaczego  w  projekcie  jest różna  ocena  zachowania dla  uczniów  gimnazjum i  szkół  średnich? -  po  co  jest  ocena  Rady  Pedagogicznej?-  dlaczego  pozostawić  wniosek  błędnie  wypełniony  bez  rozpoznania? – dodał,  wykreślić  wyrazy  „ostateczną  decyzję”,  ponieważ  nie  używa  się  takiego  sformułowania, następnie  dodał, przecież    mówiliśmy  na  sesji, że  gdy  zabraknie  środków  to  Rada je  zwiększy. 

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  odpowiedział, że  tych  wniosków  może  być  dużo  i  ocena  Rady Pedagogicznej  może  zdecydować.

 

Z- ca przew. Komisji  Rewizyjnej  Ryszard  Basa   powiedział,  że  może  być  kilku  uczniów   z  średnią  4,9  , a  może  nie  być  wcale!

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  dodał, że  w sensie  prawnym  nie  ma  znaczenia,  dlaczego  mamy  różne  stopnie  z  zachowania, dlaczego  maksymalnie  jeden  wniosek  dla  jednego  typu  szkoły? -  bardzo  kontrowersyjny  zapis  - z  wnioskiem  występuje  dyrektor?

 

Członek  Komisji Jan Szarek ,stwierdził, że  nie  może  być  ukarany  uczeń za to,  że  źle  został  wypełniony wniosek  przez  dyrektora!

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział,  wnioskuję  o  zdjęcie  tego  projektu  z  porządku  obrad.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Laskowski  zapytał, co  wtedy  gdy  uczeń  zajmie  I  miejsce  w  olimpiadzie  sportowej  i  nie  spełni  kryteriów?

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  wyjaśnił, chodzi tu  o to  aby  nie  zgubić  ucznia.

 

Przewodniczący  Komisji  poinformował, że Klub  Piast  przedstawi  poprawki .

 

ad.11

Przewodniczący  przedstawił    projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  kierunku  działań Zarządu  Powiatu w Mogilnie  w  zakresie  czynności  zmierzających  do  likwidacji  Gospodarstwa  Pomocniczego (warsztatów  szkolnych) przy  Zespole  Szkół Zawodowych  w  Strzelnie.

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak poinformował, że  doszło  do spotkania  Zarządu  Powiatu  z  radnymi Powiatu  ze  Strzelna  i Burmistrza  Strzelna  w sprawie  przekształcenia  warsztatów szkolnych  przy  ZSZ  w  Strzelnie , do  grudnia  2010  roku  należy  podjąć  decyzje  czy  sprzedajemy  i  komu  sprzedajemy, czy cały  budynek  czy  część  budynku?

 

Członek  Komisji  Jan Szarek  powiedział, że  nie  wszyscy    poinformowani  o  tym  spotkaniu i  co  zostało  uzgodnione.

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  dodał, że   młodzież  musi  mieć  zapewnione   praktyki  zawodowe, aby  dalej  utrzymywać  warsztaty  szkolne  należałoby  zainwestować  duże  pieniądze,  dlatego  zmuszeni  jesteśmy  do  podjęcia  działań, na  spotkaniu padły  propozycje, ale nic  nie  postanowiono.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  co  z  Centrum  Kształcenia  Zawodowego,  jak  to  się  ma?

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  odpowiedział, że Warsztaty   w  Strzelnie  chcielibyśmy  przekazać Burmistrzowi , natomiast  w  Bielicach   wyłączyć   część  budynków  i  utworzyć  Centrum Kształcenia Praktycznego, a   większą  cześć  wnieś  do  fundacji, pieniądze  wypracowane  przez  fundację  wracały  by  do  oświaty.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  dodał,  że  w  moim  odczuciu,   jak  się  orientuje  można  utworzyć  spółkę  nie  znam  takich  przepisów które by  nie  pozwalały,  czy do   Powiatu  Mogileńskiego  stosowane    inne  przepisy? – a  Gmina  Mogilno  mogła  utworzyć  spółkę? -  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie  aby  utworzyć  spółkę  prawa  handlowego  z  pełną  księgowością.

 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński  powiedział, że  z  tego  co  wie  to  został powołany  zespół  ds.  opracowania  koncepcji  utworzenia  nowych  podmiotów  gospodarczych, żadna   Komisja  nie  zostało  o  tym  poinformowana,  dlatego  mój  wniosek  jest  taki  aby  zdjąć  ten  projekt  uchwały   z  porządku  obrad  sesji,  dlaczego  się  to  nam  przedkłada  za  pięć  dwunasta,  dlaczego  nie  mamy informacji,  jak  działają  warsztaty  w  Trzemesznie, Inowrocławiu  czy  Żninie?

 

Członek  Komisji  Jacek  Kraśny  odpowiedział,  że  z  tego  co  wiem to  działa  tam  centrum  i  ma się   dobrze,  i  to  ma  być  w  Bielicach, natomiast w   Strzelnie  ten obiekt   nie  odpowiada  wymaganym  warunkom,   to  zabytek.

 

Przewodniczący  Komisji Mirosław  Leszczyński  powiedział,  że  nie  rozumie  tej  dyskusji, ponieważ  jest  to  uchwała  intencyjna  i  na  dziś  wystarczy, na  kolejnych posiedzeniach  będzie  informacja  jak  to się  przedstawia.

 

Członek Komisji  Ryszard  Basa , powiedział,  nie ma  opóźnień, musimy  się  rozejrzeć  po  okolicy  jak  to  działa, w  projekcie   nie  ma   słowa  o  Bielicach  czy  Strzelnie?-  czy  nam  się  opłaca  prowadzić  warsztaty  w  Strzelnie? -  nie  jest  to  problem  dzieci  tylko  Powiatu,  termin  przekształcenia  to  koniec  grudnia,  to  czekajmy  do  końca,  może  się  coś  jeszcze  zmienić.

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  opowiedział, że  patrzymy  na  to  co  się  dzieje  w  pobliskich miejscowościach , tu  jest problem  gospodarstw  pomocniczych i  nie  można  tego  porównywać , należy  podjąć  pewne  kroki,  bo rok  szkolny  nie  zaczyna  się  w  styczniu  przyszłego  roku, ale  przynajmniej  z  dużym  wyprzedzeniem,  ponieważ  rodzice  uczniów  musza  podjąć  decyzje  gdzie  kształcić  swoje  dzieci, czy  będą  zapewnione  praktyki itd.,  gospodarstwo  pomocnicze  w  Bielicach   też  musi  wiedzieć  co  dalej    przed  żniwami,  bo  później  z  czym  ruszą ? - następnie  zgłoszenie  do  KRS – u,  po to  powołany  jest  zespół aby  to  opracować, rzeczywiście  inne  przepisy obowiązują  gminę, a  inne  powiat,  jeśli  byłaby  to  fundacja  to  miała  by  w  swoim  statucie  wspierać  rozwój  szkoły,  na  dziś  jest  trudno  powiedzieć  co  się  zadzieje.

 

Przewodniczący  Krzysztof Szarzyński  zapytał,  to jak  mamy  głosować  przed  wnioskami ?

 

Członek  Komisji  Jan  Bartecki  powiedział,  ten  zespół  ma  za  zadanie  zrobić   rozpoznanie  a  następnie   zaproponować  rozwiązania.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział,  to  ten  projekt  uchwały  wywołany  jest  przedwcześnie. 

 

Przewodniczący  Krzysztof  Szarzyński  stwierdził,  skoro  urzędnicy  znają  ten  projekt   od  roku,  to  dlaczego  ja  to  widzę  dziś  pierwszy  raz,  nie  będę  głosował.

 

Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński, czy  na  spotkaniu  w  Strzelnie  było  coś  powiedziane  ostatecznie?

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  były  omawiane  różne  propozycje, ale  nic  ostatecznie.

 

Członek Komisji  Jerzy Szczotka  powiedział, że  prosi  o   opinię  na  piśmie  że   Powiat  ma  zakaz  prowadzenia  spółki  prawa  handlowego.

 

Przewodniczący  Krzysztof  Szarzyński  dodał,  że  jeśli  ma być  likwidacja  to  jednego  i  drugiego  gospodarstwa  pomocniczego.

Komisja   zakończyła  dyskusję  nad  projektem  uchwały i  nie  głosowała.

 

ad.12

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  Mirosław  Leszczyński zapytał  czy    pytania  do sprawozdania  z  wysokości  średnich wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych stopniach   awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Powiat  Mogileński.  Komisje  nie  wniosły  uwag.

 Następnie  prowadzenie  posiedzenia  Przewodniczący Mirosław  Leszczyński   przekazał  Przewodniczącemu  Krzysztofowi  Szarzyńskiemu.

 

ad.13

W  sprawach   różnych  Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  zapytał  Przewodniczącego  Krzysztofa  Szarzyńskiego  czy  to  prawda, że  na jego ręce  wpłynęła  skarga,  jeśli  tak  to  dlaczego  nie  została  zadekretowana i  nie  wpłynęła  do  sekretariatu?

 

Przewodniczący  Krzysztof  Szarzyński  odpowiedział, że  skargę  przekazuje poprzez    Biuro  Rady do  sekretariatu.

 

ad.14

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                            Przewodniczący   Komisji Wspólnych

 

                                                                                                                                               Krzysztof   Szarzyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 12:58:03
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 12:58:01
Ostatnia zmiana:2010-07-27 12:58:43
Ilość wyświetleń:366
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij