Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr49/09

                                              PROTOKÓŁ  Nr  49/09

                              Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  REWIZYJNEJ 

                                    z  dnia  26 listopada  2009r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.       Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

4.       Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2009r.

5.       Informacja o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

6.       Informacja o realizacji działania stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

7.       Informacja finansowo –ekonomiczna SPZOZ w Mogilnie za III kwartały 2009r.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki    

Zdrowotnej w Mogilnie.

10.   Sprawy  różne.

11.   Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Ewę  Strzelecką   Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w  Mogilnie

przedstawienie  informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, program

przeciwdziałania   bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2009r.

 

Dyrektor Ewa  Strzelecka   przedstawiła  informację  o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, program  przeciwdziałania   bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2009r., jednocześnie  dodała, że  bezrobocie  rośnie, obecnie  wynosi  19.9 % ,  w  ostatnim  czasie  rozwiązane  zostały  dwa  zakłady, jeden  pracy  chronionej, pracę  straciły  4  osoby, natomiast  drugi  zatrudniał  90 kobiet.

 

Członek Komisji  Jerzy  Szczotka zapytał,  czy  jest  różnica  między  bezrobociem  poniżej  20 % , a  powyżej  20 %?

 

Dyrektor  Ewa  Strzelecka  odpowiedziała,  że  obecnie  nie  ma , tzn. nie  otrzymujemy  z tego  powodu    przywilejów,  teraz  zasiłek  dla  bezrobotnych  jest  wypacany  przez  6  miesięcy, od  stycznia  ma  być  12  miesięcy  i  przez  3  miesiące  będzie  wynosił  717 zł, a  kolejne  540 zł.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  pytał,  czy   są środki  na  działalność  gospodarczą  i  tzw.  pierwszą  pracę ?

 

Dyrektor  Ewa  Strzelecka  powiedziała,  że  będą  od  nowego roku  i  na  roboty  publiczne.

 

Sekretarz  Komisji  Mirosław  Leszczyński  zapytał  o  ile  wzrośnie  bezrobocie  na  koniec  roku?

 

Dyrektor  Ewa  Strzelecka  odpowiedziała,  że  przewiduje  gdzieś  o  2%.

 

Z-ca  przew. Ryszard  Basa zapytał,  gdzie  jest  przyczyna,  że  osoby  bezrobotne  się  nie  rejestrują  w  PUP – cy ?

 

Dyrektor  Ewa  Strzelecka  odpowiedziała, że  często    to  osoby  bez  kwalifikacji   po  50 – tce.

 

Komisji   do  informacji  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 5

Przewodniczący  Komisji   poprosił  następnie Agatę  Matyjasik   Pełnomocnika  Starosty  ds.   UE o 

przedstawienie  informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na  ich

realizację.

 

Pełnomocnik  Starosty  ds.  UE  Agata  Matyjasik   poinformowała, że  obecnie  czekamy  na  potwierdzenie, czy  otrzymamy  środki  finansowe  na  termoizolację  DPS  w  Siemionkach.

 

Sekretarz  Komisji Mirosław  Leszczyński  , gdybyśmy  otrzymali  środki , czy  to  będzie  65%?

 

Pełnomocnik  Agata  Matyjasik   potwierdziła, że mamy szanse  na  takie  środki,  jesteśmy  także  w  trakcie  realizacji programu  dla   szkolnictwa  zawodowego, środki   przeznaczone  są na  podręczniki,  na  wyżywienie   pozalekcyjne  dla  szkolących się, spawarki  i  gazy,  dzienniki  zajęć.

 

Przewodniczący  Komisji,  ilu  to  dotyczy  uczniów?

 

Pełnomocnik  Agata  Matyjasik     odpowiedziała,   że około  500  uczniów.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  czy  wszystkie  te  zadania  zostaną  do  końca  roku  zrealizowane?

 

Pełnomocnik  Agata  Matyjasik   powiedziała,   że  tak.

 

ad. 6

Przewodniczący  Komisji     omówił  informację  o realizacji    działania  stowarzyszenia „Sąsiedzi”,

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 7

Przewodniczący   Komisji  poprosił  o  przedstawienie  informacji   Jerzego  Krigera  Dyrektora   SP ZOZ

w  Mogilnie  o  przedstawienie  informacji   finansowo –ekonomicznej  SPZOZ w Mogilnie za III

kwartały 2009r.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  czy zostało  wykonanych  więcej usług niż  zostały

zakontraktowane?

 

Z –ca dyrektora  Barbara Buzała   odpowiedziała,  że  tak,  NFZ  poinformował, że   nie   będzie  zwrotu   środków   za   nadwykonania.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  pytał  dalej,  a  jakie  to  będą  środki  do końca  roku?

 

Z –ca dyrektora  Barbara Buzała   powiedziała,  że  co  prawda  nie  wiemy  ile  będzie  takich  przypadków  ratujących  życie, ale  gdzieś    około  500 tys. zł.

 

Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiedział, że w  przyszłym roku  kontrakt  dla  szpitali będzie

mniejszy o 9% ,  że  należy  planować  zabiegi ostre,  co  jak  wiadomo  trudno  przewidzieć,  tylko  100%  finansowane    porody.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  pytał,  czy  to wpłynie  na  wynik  finansowy  SPZOZ ?

 

Dyrektor  Jerzy  Kriger     odpowiedział, że  znacząco  nie  wpłynie.

 

Z –ca  przew.   Komisji  Ryszard  Basa zapytał,  kiedy ostatecznie  będzie  wiadomo  jaki  będzie  kontrakt?

 

Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiedział, że w  ostatnich  dniach  grudnia  będzie  wiadomo.

 

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 8

Przewodniczący   Komisji poinformował,  że  w  projekcie  będą  zmiany  ponieważ  otrzymaliśmy 

subwencję  oświatową  i  dotację  od  Wojewody  dla  DPS w  Siemionkach.

 

ad. 9

Dyrektor  Jerzy  Kriger  poinformował  o  wprowadzeniu  zmian  w  Statucie  SPZOZ,  jednocześnie 

dodał,  że  dalsze  zmiany  nastąpią  na  koniec  roku, ponieważ  zostanie   zlikwidowana  pralnia.  

Komisja  nie  wniosła  uwag  i  nie  głosowała.

 

ad. 10

W  sprawach  różnych  Przewodniczący  poinformował, że  odpowiedź  od  Dyrektora  ZSZ  w  Strzelnie  przedstawi  na  posiedzeniu  1 grudnia br.,  następnie  Przewodniczący    Komisji  skierował  wniosek  do  Przewodniczącego  Rady    Powiatu  o  uchwalenie   regulaminu  Komisji Rewizyjnej,  żeby Komisja  działa  na  jego  podstawie,  ponieważ  dziś  działa  na  podstawie  Statutu  i planu  kontroli.

 

Komisja  przyjęła  protokół  z  kontroli  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Mogilnie.

 

Następnie  Przewodniczący Komisji   zwrócił się do  członków  Komisji  o  zgłaszanie  propozycji  kontroli  jednostek  na  przyszły  rok ,  ponieważ  na  najbliższej  sesji  zostanie  on  przedstawiony  Radzie  Powiatu  do  zatwierdzenia.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Gałązka  odpowiadając  na  wniosek  Przewodniczącego  Komisji  Krzysztofa  Szarzyńskiego  powiedział,  że  Komisja  działa  zgodnie  z  planem  kontroli, natomiast  trzeba  dyskutować  nad  metodą  pracy,  ponieważ   w  pewnym  momencie  Komisja  weszła  w  kompetencje  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia, nie  które  czynności  wybiegały  poza  czynności  Przewodniczącego  Komisji . Regulamin  jest  potrzebny  kiedy    zgrzyty,  a  jeżeli  forma  jest  zachowana  to  jest  nie  potrzebny. Nie  które  pytania  w  obecności  prasy    nie  powinny  paść  ponieważ    objęte  tajemnicą  służbową  czy  przetargową.  Radę  na  zewnątrz  reprezentuje  Przewodniczący  Rady  Powiatu,  jeżeli  byli  zaproszeni  przedstawiciele  innego  szczebla  samorządu  oraz   danej  jednostki.  Kierownictwo  danej  jednostki  powinno  być  przygotowane  na  przedstawienie  dokładnych  informacji,  a  jeżeli  tak  nie  jest  to przynosi  to  odwrotny  skutek.

 

Przewodniczący  Komisji    podziękował  Przewodniczącemu  Rady  jednocześnie  dodał,  że  nie  zapraszał  na  to  spotkanie  prasy.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka   stwierdził ,  że  Komisja  Rewizyjna  ma  uprawnienia  i  umocowania  prawne,  następnie  powiedział  że  nie  zgadza  się  z  tym  aby  potrącono  mi  za  nieobecność  w  dniu  17  listopada  br.  ponieważ  posiedzenie  miało  odbyć  się  16   listopada  br.

 

Przewodniczący  Komisji  wyraził  zgodę  i  poinformował,  że  to  spotkanie  było  nie  zobowiązujące  dla   wszystkich   członków   Komisji .

 

ad.11

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                                             Przewodniczący   Komisji

 

                                                                                                                                               Krzysztof   Szarzyński

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 12:48:55
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 12:50:01
Ostatnia zmiana:2010-07-27 12:50:20
Ilość wyświetleń:454
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij