Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr55/10

                                                        PROTOKÓŁ  Nr 55/10

                   Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I FINANSÓW

                                       RADY POWIATU  W  MOGILNIE

                                             z  dnia  26 maja  2010r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.      Przyjęcie  protokołu  z ostatniego  posiedzenia.

4.      Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

5.      Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.

6.      Przedstawienie analizy Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Mogileńskiego za 2009r.

7.      Przedstawienie informacji ekonomiczno - finansowej z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za IV kwartały 2009r. i I kwartał 2010r.

8.      Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2009.

9.      Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.

10.  Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

11.  Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy w zakresie wydatków bieżących.

12.  Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010r przez Powiat Mogileński Gminie Strzelno na remont ul. Topolowej w Strzelnie.

13.  Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

14.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.

15.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.

16.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

17.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – działka nr 19/4 w Bielicach, gmina Mogilno.

18.  Sprawy  różne.

19.  Zakończenie.

 

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  protokoły  z  ostatnich  posiedzeń.

ad.4

Przewodniczący Komisji  przedstawił  raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.5

Przewodniczący   przedstawił  informację o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.

Komisja  nie  wniosły  uwag.

 

ad.6

Przewodniczący  poprosił Patryka  Kaczmarka starszego specjalistę   Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie  o  przedstawienie  analizy o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Mogileńskiego za 2009r.

Przewodniczący  Krzysztof  Szarzyński  stwierdził, że  z analizy  wynika, że  odnotowano spadek  pożarów!

Komendant  PSP Marek  Maruszak, odnotowujemy spadek co  bardzo  nas cieszy, ponieważ  uważamy , że  to  zasługa  prewencji, a także  świadomości  społecznej  ora z  nowoczesnego  sprzętu w  rolnictwie.

Członek  Komisji Jerzy Szczotka  zapytał, czy  kawernowe magazyny  gazu  w  Palędziu są  dla  naszego  Powiatu  bezpieczne?

Specjalista  Patryk  Kaczmarek odpowiedział, że  posiadamy  plan ewentualnych  zagrożeń, są  to  miejsca  szczególnego  ryzyka,  dlatego    monitorowane i  nie  ma  bezpośrednich  zagrożeń.

ad.7

Przewodniczący  poprosił Agnieszkę  Matecką- Stępień Główna  Księgową  SP ZOZ w Mogilnie    o  przedstawienie informacji ekonomiczno - finansowej z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za IV kwartały 2009r. i I kwartał 2010r., która powiedziała , że  wynik  finansowy  jest  na  plusie.

 

Członek  Komisji Krzysztof  Laskowski  zapytał  na  co  jest przeznaczony  zysk?

 

Dyrektor  SPZOZ Jerzy  Kriger odpowiedział, że możemy zakupić sprzęt, nie możemy przeznaczyć na inwestycje, zakupiliśmy nowoczesną  karetkę  pogotowia, a   w  planie  mamy  kupić  drugą.

ad. 8

Główna  Księgowa Agnieszka Matecka- Stępień  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2009.

Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6 członków  Komisji.

ad. 9

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego, następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało  6 członków  Komisji.

 

ad.10

Przewodniczący  poprosił Skarbnika Karinę   Kostyrę  o  przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

Następnie  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6 członków  Komisji.

 

ad.11

Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy w zakresie wydatków bieżących.

Następnie Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.

 

ad.12

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010r przez Powiat Mogileński Gminie Strzelno na remont ul. Topolowej w Strzelnie.

Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6 członków  Komisji.

ad.13

Następnie  Skarbnik  omówiła  projekt  uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6 członków  Komisji.

 

ad.14

Przewodniczący  poprosił  Naczelnik Wydziału  Oświaty  Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  o  przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.

Następnie  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6 członków  Komisji.

 

ad.15

Naczelnik  Andrzej  Konieczka przedstawił  projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.

Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6 członków  Komisji.

 

ad.16

Naczelnik  Andrzej  Konieczka następnie przedstawił   projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6 członków  Komisji.

 

ad.17

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił   projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – działka nr 19/4 w Bielicach, gmina Mogilno.

Następnie  Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6 członków  Komisji.

 

ad.18

W  sprawach  różnych  Z –ca  Przewodniczącego Krzysztof Szarzyński zapytał  co  z  warsztatami   zawodowymi w  Strzelnie?

Naczelnik  Andrzej Konieczka  odpowiedział, że  trwa  wycena  majątku.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak powiedział, że  Burmistrz  Strzelna  zdeklarował  się  wcześniej,  że  przejmie  warsztaty, teraz  mówi  że  go  to  nie  interesuje.

Z –ca Przewodniczącego  Komisji powiedział, że sygnał  wyszedł  na  zewnątrz , że  warsztaty  w  Strzelnie    do  likwidacji.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że kształcenie  praktyczne  zapewnia  szkoła.

Z- ca Przew. Krzysztof  Szarzyński stwierdził, że był  powołany  Zespół ds. likwidacji  gospodarstw  pomocniczych  i  miał  się  tym  zająć.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  wnioskował  do  Zarządu  Powiatu o  przeznaczenie 50 tys. zł  z  budżetu  Powiatu  dla powodzian  Gminy  Wilków.

Z –ca Przewodniczącego Komisji  Krzysztof Szarzyński  poddał  wniosek  pod  głosowanie.

Za  wnioskiem  głosowało  4  członków  Komisji. ( nieobecni M. Leszczyński, P. Zowczak, 

 J. Kraśny, K. Laskowski, J. Bartecki)

 

ad. 19

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                 Mirosław  Leszczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 12:10:21
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 12:10:51
Ostatnia zmiana:2012-08-08 15:14:51
Ilość wyświetleń:346
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij