Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 53/10

PROTOKÓŁ  Nr 53/10

                      Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW  i

                                     RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                                             z  dnia 28 kwietnia  2010r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński  oraz  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9 członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

        1.   Otwarcie.

        2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

        3.   Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

        4.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w                          

            Mogilnie pełniącej obowiązki Biblioteki Powiatowej za rok 2009 oraz z wykorzystania  

            środków finansowych przekazanych Bibliotece Miejskiej na prowadzenie Biblioteki         

            Powiatowej.

5.      Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2009 roku.

6.      Omówienie  i opiniowanie    projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

7.      Omówienie i  opiniowanie projektu  uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym. 

8.      Omówienie i opiniowanie projektu  uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania.

9.      Omówienie i  opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

10.  Omówienie i  opiniowanie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera.

11.  Omówienie i  opiniowanie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.

12.  Omówienie i opiniowanie  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko –pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Kujawsko –Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku funkcji Lidera.

13.  Omówienie i  opiniowanie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko –pomorskiego” w części dotyczącej modułu e –Edukacja w Województwie Kujawsko –Pomorskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 -2013, którego Beneficjentem Końcowym jest Województwo Kujawsko –Pomorskie.

14.  Przedstawienie  opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z  wykonania    budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za  2010rok.

15.  Zakończenie.

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokoły  z  ostatnich  posiedzeń.

ad.4

Przewodniczący  Komisji  poprosił Marię  Chmielewską  Dyrektor  Miejskiej Biblioteki  Publicznej w  Mogilnie   o  przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  biblioteki.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.5

Następnie  Przewodniczący poprosił  Urszulę  Piwek -  Brejecką Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego   o  przedstawienie  informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2009 roku.

Członek Komisji  Jan  Szarek  zapytał,  czy  uczniowie  najmłodszych klas  powinni  nosić  tyle  kilogramów  książek,  co to  znaczy,  że meble  szkolne  nie  posiadają  certyfikatów?

 

Dyrektor  Urszula  Piwek – Brejecka odpowiedziała, że coraz  częściej  szkoły  posiadają  szafki do  przechowywania  książek, nie  powinno  tak  być  ponieważ u  dzieci  następuje  skrzywienie  kręgosłupa, stare  meble  szkolne nie  posiadają  wymaganych  certyfikatów, natomiast  nowe  już  mają,  szkół  nie  stać  na  całkowitą  wymianę  mebli,  dlatego będzie  to  realizacja  stopniowa.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  kto  jest  odpowiedzialny  za  bakterie  coli  w  wodzie? 

 

Dyrektor  Urszula Piwek – Brejecka powiedziała, że za  czystość   wody  odpowiedzialny  jest  Zakład  Wodociągów.

 

Członek  Komisji Jan Szarek powiedział, że  w  okresie  letnim  dużym zagrożeniem są  kleszcze, czy  można  zapobiec  ich  rozmnażaniu  się?

 

Dyrektor  Urszula Piwek – Brejecka  odpowiedziała, że  na  naszym  terenie  największe  skupiska  kleszczy  występują  w  lasach  Gołąbki, Miradz, trudno jest  je  zwalczać  i zapobiegać, ponieważ  one  kryją  się  pod  liśćmi  najczęściej  paproci,  jakakolwiek  ingerencja  oprysków  z  samolotu  nic  nie  da.

 

ad.6

Przewodniczący poprosił  Skarbnik  Powiatu   Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r. Komisja  nie  wniosła uwag.

ad.7

Przewodniczący Komisji przedstawił  projekt  uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym.  Komisja  nie  wniosła uwag.

ad.8

Skarbnik  Karina  Kostyra   przedstawiła  projekt   uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania. Komisja  nie  wniosła uwag.

ad.9

Następnie Skarbnik Karina Kostyra   przedstawiła  projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

 

 

ad.10

Przewodniczący poprosił Andrzeja  Konieczkę  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i Sportu o  przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera.  Komisja  nie  wniosła uwag.

ad.11

Następnie  Przewodniczący  przedstawił projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego. Komisja  nie  wniosła uwag.

ad. 12

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko –pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Kujawsko –Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku funkcji Lidera.

ad. 13

Przewodniczący  Komisji poprosił  Naczelnika  Andrzeja  Konieczkę  o  przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko –pomorskiego” w części dotyczącej modułu e –Edukacja w Województwie Kujawsko –Pomorskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, którego Beneficjentem Końcowym jest Województwo Kujawsko –Pomorskie. Komisja  nie  wniosła uwag.

ad. 14

Przewodniczący Komisji przedstawił   opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z  wykonania    budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za  2010rok,  następnie  poddał  pod  głosowanie  wykonanie  budżetu  za  rok  2009.

Za  głosowało  6 członków  Komisji ( nieobecni  K. Szarzyński, J. Bartecki, wyszedł  K. Laskowski)

 

ad. 15

Przewodniczący Komisji  podziękował  gościom  i członkom   Komisji za  spotkanie, a  następnie  zamknął  obrady.

 

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                                Mirosław  Leszczyński

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 12:03:12
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 12:03:45
Ostatnia zmiana:2010-07-27 12:03:50
Ilość wyświetleń:320
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij