Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 52/10

PROTOKÓŁ  Nr 52/10

                      Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW  i

                                     RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                                               z  dnia 23 marca 2010r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński  oraz  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9 członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.   Otwarcie.

2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.   Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

4.   Przedstawienie informacji o realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz oceny

       wielkości zniszczeń pozimowych.

5.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o  

      Niepełnosprawności w Mogilnie za 2009r.

6.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

      za rok 2009.

7.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za rok

      2009.

8.   Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

9.   Opiniowanie  projektu uchwały  w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu

      Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności

      Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

10. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. na prace konserwatorskie,

       restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

11. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie utworzenia Fundacji Powiatu Mogileńskiego.

12.Zakończenie.

 

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  Piotra  Ficera o przedstawienie informacji o realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz oceny wielkości zniszczeń pozimowych. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 5

Przewodniczący  poprosił Magdalenę  Jańczak  - Konopę Przewodniczącą Zespołu  ds. Orzekania o Niepełnosprawności o przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności w Mogilnie za 2009r.

Następnie  Przewodniczący  poddał sprawozdanie pod  głosowanie.

Za  głosowało 9  członków  Komisji .

ad.6

Przewodniczący  poprosił Marie  Konkiewicz   Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie    o  przedstawienie  sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie  za rok 2009.Komisja   nie  wniosła  uwag. Następnie  Przewodniczący poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało 9  członków  Komisji.

 

ad.7

Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za rok  2009.  Przewodniczący poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało 9  członków  Komisji.

 

ad.8

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały  sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r. Komisja  nie  wniosła  uwag,  następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało 9 członków  Komisji.

 

ad.9

Kierownik  Maria Konkiewicz   przedstawiła   projekt   uchwały  w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności  Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia. Komisja  nie  wniosła  uwag,  następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało 9 członków  Komisji.

 

ad.10

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  jednocześnie dodał  że  jest to  dotacja  przeznaczona  na  remont  zakrystii  w zabytkowym  kościele  w  Kwieciszewie.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Laskowski  zapytał czy  przeznaczone  środki  na  dotacje  zostały  wykorzystane  w  całości?

 

Wicestarosta  Przemysław Zowczak odpowiedział, że  musi być  rezerwa  na  niespodziewane , losowe  sytuacje.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział, że  te  środki nie    w pełni   wykorzystane, skoro   tych  środków  jest  więcej to  należy  wywołać  jeszcze  raz  uchwałę  aby  mogli  skorzystać  inni.

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  odpowiedział, że  Powiat  nikogo  niczym  nie  zaskoczył,  procedury  i  termin  składania  wniosków    wszystkim   zainteresowanym  znane.

 

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało 9 członków  Komisji .

 

ad.11

Przewodniczący   następnie  poprosił  Dyrektora  Piotra  Ficera,  który  przewodniczy  Zespołowi   ds. utworzenia  nowych  podmiotów  gospodarczych  w  miejsce  likwidowanych  gospodarstw  pomocniczych  w  ZS w  Bielicach  o przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie utworzenia Fundacji Powiatu Mogileńskiego.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka powiedział,  że  jest  w tym  samym  miejscu  co był, na  sesji  Zarząd  nie  miał  odpowiedzi  na  moją  interpelację,  to  jest  ignoranctwo,  jak  tak mamy  się  traktować  to  nie  można  pracować  dla  ogółu.

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  odpowiedział,  że  za  nim  to  dotarło  do  Rady, to  wcześniej  poprzez  media  dotarło  do  mieszkańców  Powiatu,  pan  pyta  jaka  będzie  rentowność  gospodarstwa  pomocniczego  w  Bielicach-  zasłużony  dla  rolnictwa  powinien  wiedzieć ,  pan  wybrał  pewną konwencję,  to  pana  wybór.

 

Członek Komisji  Jerzy  Szczotka  ripostował,  stanowisko  klubu  dotarło  w  poniedziałek  do  Powiatu, a  do  mediów  w  czwartek.

 

Przewodniczący  Mirosław  Leszczyński  powiedział,  że  dla  mnie  podjęcie  tej  uchwały  jest  sensowne i  będę głosował  dla  dobra  ogółu.

 

Członek  Komisji Jerzy  Szczotka  powiedział „co  ma  piernik  do  wiatraka”, w  naszym  stanowisku były  4  rozwiązania, dlaczego   tych  propozycji  nie  brano   pod  uwagę, to populizm.

 

Przewodniczący  Mirosław  Leszczyński  dodał, że  najlepszym  rozwiązaniem  jest  fundacja, nikt  nie  ma  na  dziś  sprawdzonego  rozwiązania.

 

Członek  Komisji Jerzy  Szczotka  powiedział, siłą  można  zrobić  wiele.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Gołaszewski  stwierdził,  że  w  sprawie  utworzenia  fundacji  wiele  ludzi  włożyło dużo  pracy, ale  ja  nie  jestem  przekonany  do  tego  projektu.

 

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka wyjaśniał,  że  nasze  gospodarstwo pomocnicze  przy  szkole  rolniczej  dotychczas,  jest   jednym  z największych i tak  wyposażonym  w kraju,  nie  możemy  pozwolić  aby  się  jego  pozbyć, ma  się w  tym roku  odbyć  ogólnopolska   olimpiada  rolnicza,  poczekajmy , jesteśmy  w  najlepszym  momencie  aby  to  zacząć.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Laskowski , powiedział fakt  nie  zaprzeczalny, że Zespół  Szkół w   Bielicach   funkcjonuje  wzorcowo,  ale  Pana  wołanie  o fundację,  takie  jakby  szkoła  nie  mogła  funkcjonować.

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział,  tak ,  bo  jeśli  nie  będzie  zaplecza  to  co to za  szkoła?

Po  ukazaniu  się  w  prasie  lokalnej  stanowiska  klubu „Piast” zainteresowali  się  okoliczni biznesmeni  zakupem  gospodarstwa, myślę  że  komuś  zależy  aby  nam  się  nie  udało, Zarząd  Powiatu  powiedział  „nie”  dla  sprzedaży , ponieważ  szkoła  w  Bielicach  to  wizytówka  Powiatu,  nie  wiem  czy  będą  zyski,  ponieważ  ktoś  kto  zakłada  gospodarstwo  nie  wie  czy  będzie   osiągał  zyski,  wszystko zależy  od  koniunktury na  rynku rolnym  od  różnych  sytuacji.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka   w  naszym  stanowisku  wskazaliśmy  różne   rozwiązania i  argumenty.

 

Starosta  Tomasz  Barczak, powiedział,  jeżeli  ktoś  poprzez  prasę  rozmawia  z  Radą to  nie  będziemy się  do  tego  odnosić,  bo  ja  i  Zarząd  Powiatu  rozważaliśmy  różne  warianty  i  pan   o  tym  wie, ale  żeby  nowy  podmiot  mógł  zacząć  działać  od  1  lipca br.   należy  podjąć  decyzje  teraz, bo  taki  cykl  jest w  rolnictwie,  dlatego  robimy  wszystko aby  gospodarstwo  zatrzymać  przy  Powiecie.

 

Naczelnik Andrzej Konieczka,  gdybyśmy  wcześniej  przeszli pod  Ministerstwo  Rolnictwa, to  musielibyśmy  rozwiązać  inne  znajdujące  się  tam  szkoły  i  zwolnić  nauczycieli   oraz  pracowników.

 

Członek  Komisji Krzysztof  Laskowski  zapytał,  dlaczego  nie  ma  opinii  prawnika  czy  mecenasa, co  można  a  czego  nie  można  zrobić  z  gospodarstwem  pomocniczym?

 

Starosta Tomasz  Barczak  zorganizowaliśmy  spotkanie  w  sprawie  utworzenia  fundacji  i  można  było  zadawać  pytania  i  wnosić  uwagi.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  z  poprawkami.

Za  głosowało  4  członków  Komisji,

Przeciw  1  członek  Komisji, ( J. Szczotka )

Wstrzymało  się  3  członków  Komisji  ( K. Szarzyński, K. Laskowski, K. Gołaszewski)

 

ad.12

Przewodniczący  Komisji przedstawił   projekt  uchwały  w  sprawie  delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie czterech radnych do pracy w Radzie Fundacji Powiatu Mogileńskiego,  jednocześnie  dodając,  że  nazwiska  osób  do  Rady  Fundacji  będą  zgłaszane  na  sesji. Następnie Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  5  członków  Komisji,

Przeciw  3  członków  Komisji, ( J. Szczotka, K. Gołaszewski, K. Szarzyński, nieobecny K. Laskowski )

 

ad.13

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                          Przewodniczący  Komisji

                                                                                            Mirosław   Leszczyński

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 12:01:03
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 12:01:50
Ostatnia zmiana:2010-07-27 12:02:22
Ilość wyświetleń:387
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij