Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 51/10

                                                         PROTOKÓŁ  Nr 51/10

                      Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW  i

                                     RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                                           z  dnia 24 lutego 2010r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński  oraz  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9 członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.   Otwarcie.

2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.   Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

4.   Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych

      Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2009.

5.  Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Komendy  Powiatowej  Policji za 2009  rok  oraz informacji  o  stanie  ładu  i  porządku  publicznego na terenie  Powiatu Mogileńskiego w  2009 roku.

6.   Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały  2009

       roku.

7.   Przedstawienie  informacji na temat działalności SPZOZ za rok 2009 z uwzględnieniem

       podpisanych   kontraktów na 2010r.

8.    Przedstawienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2010.

9.    Przedstawienie  sprawozdania  Zarządu  Powiatu o  szczegółowych  zasadach  i  trybie  umarzania  wierzytelności powiatowych  jednostek organizacyjnych z  tytułu  należności  pieniężnych  do  których  nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa , udzielenia  innych  ulg  w  spłacaniu tych należności  oraz  organów  do  tego  uprawnionych  w  2009r.

10.  Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

11. Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe         Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2010.

12.  Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej    

        Powiatu Mogileńskiego  na  2010r.

13. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2010-2015.

14.  Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.

16. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielicach i włączenia go w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.

17.  Zakończenie.

 

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła   porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół   z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  przedstawił  sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków

finansowych   Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2009.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.5

Przewodniczący  przedstawił  sprawozdanie z działalności  Komendy Powiatowej  Policji 

za  2009 rok oraz   informacji o stanie ładu i porządku publicznego na   terenie Powiatu Mogileńskiego

w 2009 roku.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.6

Przewodniczący  poprosił  Barbarę  Buzała Z –cę  Dyrektora  SP ZOZ w Mogilnie o  przedstawienie

sprawozdania finansowo – ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały  2009 roku.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Laskowski  zapytał, co to     usługi  obce?

Z-ca  Dyrektora Barbara  Buzała  odpowiedziała, że    to  usługi  wykonane  u  innych  podmiotów.

 

Przewodniczący  Komisji Mirosław  Leszczyński  pytał,  dlaczego  Medycyna  Pracy  ma  stratę,  czy  to  koszty  konsultantów ?

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  dodał,  czy  nie  byłoby  łatwiej  i  taniej  wydzielić  Medycynę  Pracy  skoro  przynosi  straty, czy  nie  należałoby  ja  oddać?

Z-ca  Dyrektora Barbara  Buzała  powiedziała, że  czynione    kroki  aby  Poradnia  Medycyny  Pracy  nie  była  deficytowa,  wyniki  powinny  być  po  I  kwartale,  jednocześnie  dodała,  że  pracowników  SPZOZ jest  300, którzy  też  muszą  przechodzić  badania, za  które  byśmy  musieli  płacić,  ale te  sugestie   weźmiemy pod uwagę.

 

Przewodniczący  Komisji Mirosław  Leszczyński  powiedział,  że  martwi  utrzymująca  się   strata  na  ZOL.

Z-ca  Dyrektora Barbara  Buzała  odpowiedziała,  że obłożenie  na  ZOL  jest  102%.

 

Członek  Komisji  Jan Szarek  zapytał,  czy  liczone    koszty  jednostkowe  i  czy  pokrywają  się  z  tym  co  otrzymujecie  z  NFZ ?

Z-ca  Dyrektora Barbara  Buzała  powiedziała,  że  robimy  taką  symulację, ale  zmieniają  się  ceny  energii, gazu , wody itp.

 

Główna  Księgowa SPZOZ  Agnieszka  Matecka  - Stępień  dodała  że  z  latami  poprzednimi  spadły  zobowiązania  o  600 tys. zł, w  terminie  spłacamy  raty.

 

ad. 7

Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  przedstawienie  informacji na temat działalności SPZOZ za rok 2009 z uwzględnieniem   podpisanych   kontraktów na 2010r.

 

Główna  Księgowa  Agnieszka  Matecka  - Stępień  poinformował, że  kontrakty są  zbliżone  do  ostatniego  roku , zmniejszono  nam  o  Dom  Pomocy  Społecznej w  Siemionkach.

 

 

ad.8

Przewodniczący  poprosił  referent  Joannę  Caspari – Filipiak o przedstawienie założeń kierunków

promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2010.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.9

Przewodniczący    Komisji  przedstawił  sprawozdanie  Zarządu  Powiatu o  szczegółowych  zasadach  i  trybie  umarzania  wierzytelności powiatowych  jednostek organizacyjnych z  tytułu  należności  pieniężnych  do  których  nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa , udzielenia  innych  ulg  w  spłacaniu tych należności  oraz  organów  do  tego  uprawnionych  w  2009r. Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.10

Przewodniczący    Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Mogileńskiego na 2010r. Komisja  nie  wniosła  uwag  do projektu  uchwały.

 

ad.11

Kierownik PCPR Maria  Konkiewicz  przedstawiła  wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej

realizowanych przez Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2010.

 

Członek  Komisji Jan  Szarek  zapytał, czyje  to  szanse  i  jak  się  je  wyrównuje?

 

Kierownik PCPR Maria  Konkiewicz  odpowiedziała,  że     to osoby  z  wykluczeniem,  podopieczni 

opieki społecznej, dzięki  temu  projektowi  z  6 , 4  znalazły  zatrudnienie. W  tym  roku  zajmiemy  się

przemocą   rodzinie  i  sprawcami.

 

ad.12

Kierownik PCPR Maria  Konkiewicz   przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego

programu pomocy   społecznej  Powiatu Mogileńskiego  na  2010r.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.13

Kierownik PCPR Maria  Konkiewicz   przedstawiła projekt  uchwały w sprawie przyjęcia programu

budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną dla Powiatu Mogileńskiego na lata

2010-2015.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 14

Kierownik PCPR Maria  Konkiewicz   przedstawiła projekt  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  dodając  jednocześnie  że  środki  dzielone     na  zasadzie  kolejności  zarejestrowania  się  osób  niepełnosprawnych  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.15

Przewodniczący Komisji poprosił  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Kultury, Kultury  Fizycznej  i Sportu

Andrzeja  Konieczkę o  przedstawienie projektu  uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu

przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla

których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.

 

Członek  Komisji  Jan  Szarek  zapytał,  czy  coś  wniosły  związki  zawodowe?

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział,  że  związki  nic  nie  wniosły.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał  jaka  jest w  budżecie  przeznaczona  kwota?

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział,  że  35  tys. w  sumie  dla  nauczycieli  i  dyrektorów.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  wysokość   nagród   powinna  być  uznaniowa.

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  powiedział,  że  jest  to  pewien  bezpiecznik.

 

ad.16

 Naczelnik Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia

Praktycznego w Bielicach i włączenia go w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w

Bielicach.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  czy  to  będzie  szkoła  w  szkole?

Naczelnik Andrzej  Konieczka  powiedział,  że  będzie  jeden  dyrektor , ten  sam  co  szkoły.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  pytał ,  czy  w  szkoleniach  będzie  mógł  odpłatnie  brać  udział  uczeń  z  po  za  szkoły,  na  zasadzie  porozumienia?

 Naczelnik Andrzej  Konieczka  powiedział,  że  tak na  zasadzie  porozumienia  między  szkołami.

ad. 17

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji

                                                                                               Mirosław   Leszczyński

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 11:58:30
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 11:59:50
Ostatnia zmiana:2010-07-27 11:59:59
Ilość wyświetleń:364
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij