Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 51/10

 

PROTOKÓŁ  Nr  51/10

            Z POSIEDZENIA   KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA  ORAZ

                               BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY

                                  RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                         w  dniu   24 maja 2010 r.

 

Posiedzenie  Komisji wspólnych   prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław Trepiński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia

      1.  Otwarcie.

      2.  Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

      3.  Przyjęcie  protokołu  z ostatniego posiedzenia.

4.      Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

5.      Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.

6.      Przedstawienie analizy Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Mogileńskiego za 2009r.

7.      Przedstawienie informacji ekonomiczno - finansowej z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za IV kwartały 2009r. i I kwartał 2010r.

8.      Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

9.      Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy w zakresie wydatków bieżących.

10.  Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010r przez Powiat Mogileński Gminie Strzelno na remont ul. Topolowej w Strzelnie.

11.  Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

12.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2009.

13.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.

14.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.

15.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.

16.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

17.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – działka nr 19/4 w Bielicach, gmina Mogilno.

18.  Zakończenie.

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisje   jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisje   jednogłośnie  przyjęły  protokoły  z  ostatnich  posiedzeń.

ad.4

Przewodniczący  przedstawił  raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad. 5

Przewodniczący  przedstawił  informację o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad. 6

Przewodniczący  poprosił Patryka  Kaczmarka starszego specjalistę   Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie  o  przedstawienie  analizy o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Mogileńskiego za 2009r.

 

Przewodniczący  zapytał   jaki  obiekt oświatowy  został  zniszczony  przez pożar  oraz  jaki  był  największy  pożar   w  powiecie?

 

Starszy specjalista Patryk  Kaczmarek  odpowiedział, że  nie  został  zniszczony  żaden  obiekt oświatowy, uszkodzeniu uległ  komin w szkole we  Wszedniu,  natomiast  największy  pożar jaki  się  zdarzył w  2009roku  to  pożar   torfowisk  nad  Jeziorem  Gopło  w Podczymiechu,  nie  znamy  przyczyny  pożaru, częstszą  przyczyną   takich  pożarów   jest  wypalanie  traw. W  świadomości   społecznej  skutkuje  przekonanie, że  wypalanie traw  to działanie  pożyteczne.  

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.7

Przewodniczący  poprosił Agnieszkę  Matecką- Stępień Główna  Księgową  SP ZOZ w Mogilnie    o  przedstawienie informacji ekonomiczno - finansowej z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za IV kwartały 2009r. i I kwartał 2010r., która powiedziała , że  wynik  finansowy  jest  na  plusie.

 

Jerzy  Kriger Dyrektor  SPZOZ  dodał, że  wcześniejsze  bolesne  decyzje  restrukturyzacji   SPZOZ  były  trafione,  dziś  obserwujemy  pozytywne   tego  wyniki. 

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  zaapelował,  aby  zająć  się   modernizacją  ośrodków  zdrowia.

 

Jerzy Kriger Dyrektor  SPZOZ  odpowiedział, że jest plan modernizacji ośrodków  zdrowia na 2012 – 2015  r. i  harmonogram  remontów.

 

Przewodniczący Komisji   poinformował, że  z  zysku SPZOZ  została  zakupiona  karetka  pogotowia  na  miarę  XXI wieku, jednocześnie  dodał, że  w  porównaniu  z  początkiem  roku  kiedy  Komisja  wizytowała  szpitale  na  chwilę  obecną  jest  duży  postęp  w   pracach  remontowych   i  wyposażaniu  szpitali, z  czego możemy być  dumni.

 

ad.8

Przewodniczący  poprosił Skarbnika Karinę   Kostyrę  o  przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

Następnie  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia,

Za  głosowało  5 członków  Komisji  Bezpieczeństwa i Infrastruktury.    

 

ad.9

Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy w zakresie wydatków bieżących.

Następnie Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia,

Za  głosowało  6 członków  Komisji  Bezpieczeństwa i Infrastruktury.  

 

ad.10

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010r przez Powiat Mogileński Gminie Strzelno na remont ul. Topolowej w Strzelnie.

Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia,

Za  głosowało  6 członków  Komisji  Bezpieczeństwa i Infrastruktury.  

 

ad.11

Następnie  Skarbnik  omówiła  projekt  uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia,

Za  głosowało  6 członków  Komisji  Bezpieczeństwa i Infrastruktury.  

 

ad.12

Główna  Księgowa Agnieszka Matecka- Stępień  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2009.

Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia,

Za  głosowało  6 członków  Komisji  Bezpieczeństwa i Infrastruktury.  

 

 

ad.13

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego, następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia,

Za  głosowało  6 członków  Komisji  Bezpieczeństwa i Infrastruktury.  

 

ad. 14

Przewodniczący  poprosił  Naczelnik Wydziału  Oświaty  Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  o  przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.

Następnie  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia,

Za  głosowało  6 członków  Komisji  Bezpieczeństwa i Infrastruktury.  

 

ad.15

Naczelnik  Andrzej  Konieczka przedstawił  projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.

Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia,

Za  głosowało  6 członków  Komisji  Bezpieczeństwa i Infrastruktury.  

 

ad.16

Naczelnik  Andrzej  Konieczka następnie przedstawił   projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia,

Za  głosowało  6 członków  Komisji  Bezpieczeństwa i Infrastruktury.  

 

ad.17

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił   projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – działka nr 19/4 w Bielicach, gmina Mogilno.

Następnie  Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia,

Za  głosowało  6 członków  Komisji  Bezpieczeństwa i Infrastruktury.  

 

ad.18

Przewodniczący Komisji  wspólnych  podziękował  za  spotkanie, gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                   Przewodniczący   Komisji Wspólnych

 

                                                                                              Radosław  Trepiński

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 10:54:18
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 10:54:35
Ostatnia zmiana:2010-07-27 10:54:58
Ilość wyświetleń:454

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij