Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 47/10

                                               PROTOKÓŁ  Nr  47/10

            Z POSIEDZENIA   KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY  ORAZ

                               KOMISJI   EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA

                                  RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                    w  dniu   22 lutego  2010 r.

 

Posiedzenie    prowadził  Przewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia

 1. Otwarcie.

2.  Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.  Przyjęcie  protokołu  z ostatniego posiedzenia.

4.  Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych

     Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2009.

5.   Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Komendy  Powiatowej  Policji za 2009  rok  oraz

      informacji  o  stanie  ładu  i  porządku  publicznego na terenie  Powiatu Mogileńskiego w  2009 roku.

6.   Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały  2009

       roku.

7. Przedstawienie  informacji na temat działalności SPZOZ za rok 2009 z uwzględnieniem podpisanych    

       kontraktów na 2010r.

8.    Przedstawienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2010.

9.    Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

10. Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe         Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2010.

11.  Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej    

        Powiatu Mogileńskiego  na  2010r.

12. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2010-2015.

13.  Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.

15. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielicach i włączenia go w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.

16.  Sprawy  różne.

17.  Zakończenie.

 

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  protokoły  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  poprosił Annę  Mazurkiewicz  Kierownik  Warsztatu  Terapii Zajęciowej   o 

przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych  

Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2009.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.5

Przewodniczący  Komisji   wspólnych  poprosił Marka  Jankowskiego  Z- cę   Komendanta

Powiatowego Policji    o  przedstawienie  sprawozdania z działalności  Komendy Powiatowej  Policji 

za  2009 rok oraz   informacji o stanie ładu i porządku publicznego na   terenie Powiatu Mogileńskiego

w 2009 roku.

 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  Radosław  Trepiński  powiedział, że  należy 

pochwalić i  nagłośnić  osiągnięcia  naszej  Policji,  ponieważ zajmuje  I miejsce jeśli  chodzi o   

wykrywalności   przestępstw  w  Województwie.

 

Przewodniczący  Tadeusz  Szymański  zapytał, czy  interwencje  domowe których  jest  dość   dużo   

powtarzane  w  niektórych  domach?

 

Z- ca  Komendanta  Marek  Jankowski  odpowiedział, że  oczywiście  bardzo  często  tak  jest,    to   

drastyczne  sytuacje  łącznie  z  aresztowaniem.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Gołaszewski  zapytał,  co  to  jest  „niebieska  karta”?

 

Z- ca  Komendanta  Marek  Jankowski  powiedział, to  jest  zgłoszenie  dotyczące  przemocy  w 

rodzinie,   które   prowadzi   dzielnicowy.

 

Członek Komisji  Ryszard  Basa  pytał, jakie    to  przestępstwa  gospodarcze, bo  wykazana  jest 

duża  liczba? 

 

Z- ca  Komendanta  Marek  Jankowski   odpowiedział, że dotyczy  to  fikcyjnych  przeglądów 

Kominiarskich  przez  jedną  z  firm.

 

Członek  Komisji Krzysztof  Mleczko  pytał, czy  to  prawda  że  jest  dwa  razy  więcej  na  drogach 

kierujących  pod  wpływem  narkotyków  niż  pod  wpływem  alkoholu?

 

Z- ca  Komendanta  Marek  Jankowski   powiedział,  posiadamy  narkotesty  i  wykonujemy  je, 

uważam  że  jest  to  twierdzenie  medialne niż  prawdziwe, owszem  zdarzają   się  przypadki, ale  na

pewno  nie  dwa  razy  więcej, był  nawet  jeden  wypadek  śmiertelny spowodowany  przez 

kierowcę  pod  wpływem  narkotyków.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

 

ad. 6

Przewodniczący  poprosił  Barbarę  Buzała Z –cę  Dyrektora  SP ZOZ w Mogilnie o  przedstawienie

sprawozdania finansowo – ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały  2009 roku.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

 

ad. 7

Przewodniczący  poprosił  Agnieszkę  Matecką – Stępień Główną  Księgową SP ZOZ w  Mogilnie  o

przedstawienie informacji na temat działalności SPZOZ za rok 2009 z uwzględnieniem podpisanych

kontraktów na 2010r.,

 

Główna  Księgowa  Agnieszka  Matecka  - Stępień  poinformował, że  kontrakty są  zbliżone  do  ostatniego  roku , zmniejszono  nam  o  Dom  Pomocy  Społecznej w  Siemionkach.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

 

ad.8

Przewodniczący  poprosił  referent  Joannę  Caspari – Filipiak o przedstawienie założeń kierunków

promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2010.

 

Przewodniczący  Radosław  Trepiński zapytał  czy  nie  należałoby  zmniejszyć  kierunków  promocji? –

następnie  dodał , że  strona  internetowa  jest  mało  ciekawa, infantylna, natomiast  galeria

interesująca, proponowałbym   zdjęcia  z  galerii   umieścić  w  Sali  obrad.

 

Członek  Komisji  Krzysztof Laskowski  zapytał,  czy  o  konkursach  będą  informowane  szkoły?

 

Referent Joanna  Caspari  - Filipiak  odpowiedziała, że  o  wszystkich  imprezach  zawsze   

informowane  szkoły, gminy  i  inne  organizacje.

Następnie  Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał  założenia kierunków  promocji  pod 

głosowanie.

Za  głosowało  8  członków  Komisji.

 

ad.9

Skarbnik   Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Mogileńskiego na 2010r.

Następnie  Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8  członków  Komisji.

 

ad.10

Kierownik PCPR Maria  Konkiewicz  przedstawiła  wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej

realizowanych przez Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2010.

 

Przewodniczący  Radosław  Trepiński  pytał  czy  na   projekcie    Zakładu  Aktywizacji  Zawodowej 

skorzystają  uczestnicy  Warsztatów  Terapii Zajęciowej ?

 

Członek  Komisji  Henryk  Przybysz  powiedział, że  po  adaptacji  pomieszczeń  w  Bielicach    będzie

mogło  skorzystać  30 - 40 osób. 

 

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  tam  gdzie  powstały  to  powiaty  maja  problem  z  ich 

utrzymaniem.    

Następnie  Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał   pod  głosowanie  wykaz  potrzeb.

Za  głosowało  8  członków  Komisji.

 

ad.11

Kierownik PCPR  Maria  Konkiewicz  przedstawiła    projekt  uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej   Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał   pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  8  członków  Komisji.

 

ad.12

Kierownik PCPR  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie przyjęcia programu

budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną dla Powiatu Mogileńskiego na lata

2010-2015., jednocześnie  dodając  że  jest  to  program, który  opiera  się  na  współpracy wielu 

podmiotów.

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał   pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  8  członków  Komisji.

 

 

ad.13

Następnie  Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie określenia zadań

na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych.

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał   pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  8  członków  Komisji.

 

ad.14

Przewodniczący  poprosił  Naczelnika  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej   i 

Zdrowia Andrzeja  Konieczkę  o przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i

trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla

których organem prowadzącym  jest Powiat Mogileński.

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał   pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  8  członków  Komisji.

 

ad.15

Naczelnik  Andrzej  Konieczka przedstawił  projekt  uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia

Praktycznego w Bielicach i włączenia go w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w

Bielicach.

 

Przewodniczący Radosław  Trepiński  zapytał, jak będzie  wyłoniony  Dyrektor  Centrum  Kształcenia 

Praktycznego ?

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział,  że  Dyrektor  Zespołu  Szkół  będzie  zarazem 

Dyrektorem  Centrum.

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał   pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  8  członków  Komisji.

 

ad.16

W  sprawach  różnych  Członek  Komisji  Krzysztof  Mleczko  zapytał,  czy  do Powiatu  wpływają 

wnioski  o  zwrot kosztów  związanych  z  karta  pojazdu, ponieważ  odnotowuje  się  to  w  całym 

kraju?

 

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  wpłynęło  kilka  wniosków , koszt  karty to  325zł.

 

p.o. Sekretarz  Stefan  Łukomski  powiedział,  że  za  to  odpowiedzialny  jest  Skarb Państwa,  a 

Ministerstwo  Transportu  i  Infrastruktury  ceduje  koszty  na  Powiaty, my  kierujemy  sprawę  do 

Sądu,   każdy,  którego  to  dotyczy   może  osobiście  skierować  sprawę  do  sądu.

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  poinformował, że  zaprasza członków   Komisji   Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  do  opracowania  statutu Fundacji,   przed  sesją  Rady  Powiatu.

 

ad.17  

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                            Przewodniczący   Komisji Wspólnych

 

                                                                                                                                            Tadeusz  Szymański

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 10:32:53
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 10:33:34
Ostatnia zmiana:2010-07-27 10:33:34
Ilość wyświetleń:451
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij