Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 46/10

                                               PROTOKÓŁ  Nr  46/10

            Z POSIEDZENIA   KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY  ORAZ

                               KOMISJI   EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA

                                  RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                    w  dniu   27 stycznia  2010 r.

 

Posiedzenie    prowadził  Przewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia

  1. Otwarcie.

 2.  Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

 3.  Przyjęcie  protokołu  z ostatniego posiedzenia.

 4.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście   

      Mogileńskim.

5.  Przedstawienie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2009.

6.  Omówienie projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

7.  Omówienie projektu   uchwały  w sprawie   zaciągnięcia  kredytu długoterminowego.

8.  Omówienie projektu  uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2010r.

9.  Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu  

      na 2010r.

10.Omówienie projektu uchwały  w  sprawie  przyjęcia Programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych 

      uczniów szkół prowadzonych przez  Powiat  Mogileński.

11.Omówienie projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  kierunku  działań Zarządu  Powiatu w 

       Mogilnie  w  zakresie  czynności  zmierzających  do  likwidacji  Gospodarstwa  Pomocniczego

       (warsztatów  szkolnych) przy  Zespole  Szkół Zawodowych  w  Strzelnie.

12. Sprawozdanie  z  wysokości  średnich wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych stopniach 

       awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Powiat  Mogileński. 

13. Sprawy  różne.

14. Zakończenie.

 

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  protokoły  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  przedstawił  sprawozdanie  z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście    Mogileńskim, jednocześnie  pytając  czy są  uwagi? – Komisja nie  zgłosiła  uwag. Następnie  Przewodniczący poddał pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji wspólnych.

 

ad.5

Przewodniczący  przedstawił  sprawozdanie  z kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2009, jednocześnie  zapytał dlaczego  w  sprawozdaniu  zapisano,   brak  odpowiedzi  Dyrektora  ZSZ W  Strzelnie  na  wnioski pokontrolne?

 

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzej  Konieczka  odpowiedział,  że  Dyrektor  nie  dysponuje  środkami  aby  wypełnić  zalecenia  pokontrolne  Komisji, to  Zarząd  musiałby  przeznaczyć  środki  finansowe  na  ogrodzenie  i  rozdzielenie  działek z  dzierżawcą.

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  Komisja  Rewizyjna  to  organ  Rady  Powiatu, która  może  wnioskować  o  przeznaczenie  środków  na  te  zalecenia.

Następnie  Przewodniczący  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.6

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Mogileńskiego na 2010r.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.7

Następnie  Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie   zaciągnięcia  kredytu

długoterminowego, dodając  że  kredyt  w  kwocie  2 ml. zł przeznaczony  jest na  dofinansowanie

inwestycji  drogowej Mogilno- Chabsko.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji  wspólnych. (doszedł  p. K. Gołaszewski , wyszedł p. K. Mleczko)

 

ad.8

Przewodniczący  Komisji  przedstawił projekt  uchwały  planu  pracy  Rady  Powiatu, jednocześnie  zapytał, czy    pytania  i  uwagi?

 

Członek  Komisji  Radosław  Trepiński zapytał, czy  w  listopadzie  zaplanowane  tematy  zostaną zrealizowane  ponieważ  będą   wybory  samorządowe?

 

Przewodniczący  Tadeusz  Szymański  odpowiedział , że  jest  kontynuacja, nowo  wybrani  radni zdecydują.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.9 

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu   na 2010r.

Następnie projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.10

 Naczelnik  Andrzej  Konieczka przedstawił   projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia Programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych   uczniów szkół prowadzonych przez  Powiat  Mogileński, dodając  że  Program  jest  trochę  zmieniony  w  stosunku  do  roku  ubiegłego.

 

Przewodniczący  Komisji poinformował,  że  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów   Mirosław  Leszczyński  przedstawi  poprawki  do  tego  Programu,  które  przekazał  jemu  Klub  „Piast”    do   których  ma  się  odnieś   Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia.

 

Następnie  Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie 14  zgłoszonych  poprawek.

Komisja  wspólna poprzez   głosowanie każdej zgłoszonej  poprawki

 odrzuciła wnioskowane  poprawki.

Członek  Komisji  Krzysztof Laskowski zapytał,  czy  nie  można  zapisać  w  Programie,  że  nagrodę  otrzymuje  „uczeń  który  jest  najlepszy  w  danej  szkole  i  ma  zachowanie  dobre”?

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  poprawkę.

Za  głosowało  7  członków   Komisji  wspólnych,

Wstrzymało  się  0  członków  Komisji  wspólnych,

Przeciw  1  członek  Komisji  wspólnych.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Laskowski  pytał  dalej, co  zrobimy  wtedy,  gdy  będzie  to  najlepszy  uczeń  w  szkole  i   będzie  miał  najlepsze  wyniki  sportowe?

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział,  że   należałoby  to  rozgraniczyć  i  zapisać  o  jednej  nagrodzie.

 

Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  7  członków  Komisji  wspólnych.

Wstrzymał  się  1  członek  Komisji.

 

ad.11

Naczelnik  Andrzej Konieczka  przedstawił   projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  kierunku  działań Zarządu  Powiatu w  Mogilnie  w  zakresie  czynności  zmierzających  do  likwidacji  Gospodarstwa  Pomocniczego(warsztatów  szkolnych) przy  Zespole  Szkół Zawodowych  w  Strzelnie.

Zarząd   zgodnie  z  ustawą  o  likwidacji  gospodarstw  pomocniczych  zaproponował  spotkanie  radnych  Powiatu  ze  Strzelna  z Burmistrzem  Strzelana.  Wstępnie  na  spotkaniu  omówiono  sprzedaż  warsztatów  Gminie  Strzelno,  która  przejęła  by  tym  samym  przygotowanie  dydaktyczne  i  zawodowe  uczniów.

 

Członek  Komisji  Robert  Musidłowski  zapytał,  czy  Burmistrz  jest  zainteresowany  zakupem  warsztatów?

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że  Burmistrz  wyraził  chęć  zakupu.

 

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  radni  Powiatu  ze  Strzelna    za  sprzedażą  Gminie  Strzelno  warsztatów za  kwotę  którą  wyceni  rzeczoznawca,   jednocześnie dodał,  że  możemy  zawrzeć  umowę,  że  uzyskane  środki   ze  sprzedaży  przeznaczymy  na  szpital  w  Srzelnie.

 

Przewodniczący  Komisji Edukacji, Kultury i  Zdrowia  Radosław  Trepiński zapytał,  czy  nie  możemy  sprzedać  gruntów  a  warsztaty  zostawić?

 

Starosta  Tomasz  Barczak odpowiedział, że  aby   utrzymać  warsztaty  należałoby  przeprowadzić  modernizacje, ponieważ  nie  spełniają  norm,  a    to  pochłonęłoby   sporo  środków  finansowych.

 

Przewodniczący  Tadeusz  Szymański  zapytał,  czy  ta  uchwała  jest  potrzebna?

 

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że tak  ponieważ  aby  przystąpić  do   likwidacji  i  wydzielenia   działek  należy  podjąć  uchwałę  intencyjną.

 

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  6  członków  Komisji  wspólnych,

Wstrzymało  się  2  członków  Komisji  wspólnych.( p. K. Laskowski  i p. R. Trepiński)

 

 

ad. 12

Naczelnik  Andrzej  Konieczka   przedstawił  sprawozdanie  z  wysokości  średnich wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Powiat  Mogileński, zgodnie  z  wymogami będzie  ono  umieszczone  na  stronie   Biuletynu  Informacji  Publicznej  naszego  Powiatu.

 

ad.13

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                     Przewodniczący   Komisji Wspólnych

 

                                                                                                                                            Tadeusz  Szymański

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 10:29:45
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 10:30:34
Ostatnia zmiana:2010-07-27 10:30:46
Ilość wyświetleń:326
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij