Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 43/09

                                           PROTOKÓŁ  Nr  43/09

            Z POSIEDZENIA   KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA

               ORAZ  KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY

                                RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                w  dniu   26  października  2009 r.

 

Posiedzenie    prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia

 1.   Otwarcie.

 2.    Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

 3.    Przyjęcie  protokołu  z ostatniego posiedzenia.

 4.    Informacja o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w roku 2009.

 5.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 6.    Informacja o standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

 7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

 8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do      

        Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego".

 9.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z    

       Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania  

       niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach  

       oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.

12.  Sprawy  różne.

13.  Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk .

 

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  Komisji  poprosił   Piotra  Ficera  Dyrektora  ZDP  w  Mogilnie  o  przedstawienie

informacji  o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w roku 2009.

 

Dyrektor  Piotr Ficer  przedstawił  informacje o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu   planu

remontów i napraw w roku 2009 , a   następnie    poprosił o  pytania.

 

Członek  Komisji Krzysztof  Mleczko  poinformował, że  został  uszkodzony przepust  przy  remontowanej  drodze nr 15   w kierunku  Młynic  i  prosił   ZDP  o  interwencję  w tej  sprawie.

 

Dyrektor  Piotr  Ficer  odpowiedział, że  ZDP sprawdzi  i  wyjaśni tą  informację. Jednocześnie  poinformował,  że  jest  po  rozmowach  z  PKP  w  sprawie znaku  „Stop”  przy nieczynnym   przejeździe   kolejowym   w  Strzelnie  i  we  Wronowach  i  może  powiedzieć,  że  zgłoszona  interpelacja  została  pozytywnie  załatwiona.

 

Przewodniczący  Komisji  zapytał,  jak  wygląda  remont chodników,  czy  udało  się  dojść  do  porozumienia  z  gminami?

 

Dyrektor  Piotr  Ficer odpowiedział,  że  liczył na  zrozumienie  gmin, że  możemy  wspólnie  wykonać, ponieważ  bezpieczeństwo   mieszkańców    powiatu  jest  bardzo  ważne,  a  jak  wiemy  jako  powiat nie  jesteśmy  w stanie  z tych  środków  w  budżecie   zrobić  tego  co  byśmy  chcieli.  

 

Członek  Komisji  Robert  Musidłowski, zapytał, czy  będzie  utwardzona  dalsza  część  drogi Chałupska  - Wieniec, ponieważ  mieszkańcy   z  tego  co  zostało  wykonane    zadowoleni,  ale  do  pełni  szczęścia  brakuje  utwardzenia   do  końca  tej   drogi, ponieważ  w  okresie  letnim unoszący  się  pył  wapienny  jest  bardzo uciążliwy.

 

Dyrektor  Piotr  Ficer  odpowiedział,  że  w  miarę  posiadanych  środków   w  przyszłym   roku   postaramy  się  dokończyć    drogę.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Gołaszewski  zapytał,  czy jest  możliwe  przesunięcie  lustra  przy 

ul. Kościuszki  przy  cmentarzu , ponieważ  jest słaba  widoczność nadjeżdżających  samochodów?

 

Dyrektor  Piotr Ficer  odpowiedział, że sprawdzimy  i  postaramy  się to zmienić.

 

ad. 5

Przewodniczący  Komisji przedstawił  informację   o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych  radnych.

Członek Komisji Robert  Musidłowski  stwierdził, że  wcześniej  nam  wyjaśniano, że  diety  radnego  nie    dochodem.

 

Przewodniczący  odpowiedział, że  jest  zmiana  Naczelnika  US  i  inna  interpretacja. 

 

ad. 6

Przewodniczący  poprosił  Dariusza  Chudzińskiego  o  przedstawienie  informacji o standaryzacji

Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

 

Dyrektor Dariusz  Chudziński  powiedział, że  standaryzacja   to  inaczej oferta  Domu  Pomocy

Społecznej.

 

Przewodniczący  Komisji  zapytał,  czy są  wymagalne  co  miesiąc  szkolenia  dla  pracowników?

 

Dyrektor Dariusz  Chudziński   odpowiedział, że  takie są  wymogi, co  miesiąc  każdy  pracownik  musi

przejść  10 -godzinne   profesjonalne  szkolenie  przez  wykładowców  wyższych  uczelni. Jednocześnie 

dodał,  że  słowo  standaryzacja  to  populistyczny, medialny  wymysł, który należy  spełnić  punkt po

punkcie,  dlatego  Starosta  z  dniem 2  października  br. wystąpił  do  Wojewody  o  przyznanie nam

pełnej  standaryzacji, gdzie  przyjedzie na  miejsce  Komisja  i  będzie  sprawdzać  szczegółowo pkt.

po pkt..

 

Przewodniczący Komisji  zapytał, dlaczego  są pokoje  1,2,3 osobowe   dla  pensjonariuszek?

 

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  odpowiedział,  ponieważ  w  zależności    od stanu psychicznego  danej 

osoby, jedna może  być  wyłącznie  sama, natomiast  inne   muszą  mieszkać  w  grupie,  bo  nie

znoszą samotności, te  panie   same  decydują, która  z  którą  zamieszka, ważna  jest  osobowość 

tych osób. Dyrektor  dziękował  radnym, że  podjęli  w  pewnym  czasie  dobrą  decyzje  i  powstał 

Dom  Pomocy  Społecznej  na  europejskim  poziomie, ponieważ    z  takiego  obiektu  możemy   być 

dumni.

 

ad. 7

Przewodniczący  poprosił  Skarbnik  Karinę  Kostyrę o  przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie

zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Mogileńskiego na 2009r., następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i Zdrowia,

Za  głosowało  4  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad. 8

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do  Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego", a  następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i Zdrowia,

Za  głosowało  4  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad. 9

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z   Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych,  a  następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i Zdrowia,

Za  głosowało  4  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad.10

Przewodniczący  przedstawił  kolejny  projekt   uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego,  jednocześnie  zauważył  że  w  projekcie  nie  apteki  w  Mogilnie  nie   mają  dyżurów  nocnych w  niedziele i święta,  dlatego  uznał,  że  Komisje  bez  takiego  zapisu nie  będą  głosowały  nad  projektem.

 

ad.11 

Przewodniczący  następnie  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania  niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach   oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński,  a  następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i Zdrowia,

Za  głosowało  4  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad. 12

W  sprawach  różnych  Przewodniczący odniósł  się  do  pisma  dotyczącego  kontroli 

przechowywania  zwłok w  SPZOZ  i  pytał  dlaczego  dotychczas  nie  było  regulaminu 

porządkowego?  Następnie  przypomniał  Członkom  Komisji   o wizycie w  grudniu  w  szpitalu  w 

Strzelnie  i  Mogilnie  zgodnie  z planem  pracy  Komisji,  aby  porównać  co  zostało  przez  rok  

zrobione, ponieważ  z pisma, które  otrzymałem  nie  wiele  wynika.

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  poinformował  o kontroli,  którą  przeprowadziło  ABW  w  sprawie 

przechowywania  i  używania   silnych   leków  psychotropowych, po  kontroli  nie  było  uwag, także  

uważamy  że  wszystko   prowadzone  jest    prawidłowo.

 

 

 

 

ad.13

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

 

                                                                       Przewodniczący   Komisji  wspólnych

       Radosław   Trepiński

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 10:21:32
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 10:23:34
Ostatnia zmiana:2010-07-27 10:23:36
Ilość wyświetleń:367
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij