Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 40/09

                                                  PROTOKÓŁ Nr  40/09

            ZE    WSPÓLNEGO   POSIEDZENIA   KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY  I  ZDROWIA  ORAZ  KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY    RADY  POWIATU

                                                       W    MOGILNIE 

                                             z   dnia    21 września   2009 r.

 

 

Posiedzenie Komisji  wspólnych  prowadził    Przewodniczący   Radosław  Trepiński.

W   posiedzeniu  wzięło  udział  8 członków   Komisji    wspólnych, obecnych  wg  załączników  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie .

2.      Przedstawienie  porządku  posiedzenia.

3.       Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2009r.

4.       Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku  szkolnym 2008/2009.

5.       Sprawozdanie finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

6.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2009r.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r. poprzez przystąpienie do realizacji w 2010r. zadania promocyjnego w ramach programu „Podniesienie jakości świadczonych usług i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa poprzez rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r.poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą remont drogi powiatowej nr 2452C Strzelno –Ostrowo- gr.woj (Orchowo) na odcinku Ostrowo- gr.woj. od km 8+425 do km 10+321 dług. 1,896 km w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2 o pow. 1,5000 ha.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Markowice, gmina Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 31/7 o pow.0,1850 ha.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.

15.  Zakończenie.

 

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Komisje  wspólne    jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Skarbnik  Karina  Kostyra   przedstawiła  informację  o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2009r.,  jednocześnie  dodała, że  pierwsze  półrocze  nie  było  złe, drugie   będzie  jak  wynika z  wpływów  gorsze.

Następnie  Przewodniczący  zapytał, czy       pytania  i  uwagi, Komisja  nie  wniosła  uwag .

 

ad.4

Przewodniczący   poprosił Naczelnika  Wydziału  Oświaty,  Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i  Sportu  Andrzeja Konieczkę   o   przedstawienie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku  szkolnym 2008/2009.

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  porównanie  naboru  uczniów   w  szkołach   w  roku  bieżącym  z  poprzednimi  latami  rozważając  plany  na  przyszłość oraz  stan  zaawansowania     inwestycji   i  zakończenie   remontów   w  szkołach,

Komisja  nie  wniosła  uwag .

 

ad. 5

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poprosił  Główną                Księgową  SP ZOZ  w  Mogilnie  Agnieszkę  Matecką -  Stępień  o  przedstawienie  sprawozdania   finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Główna  Księgowa  Agnieszka  Matecka  - Stępień omówiła  sprawozdanie  dodając  jednocześnie,  że  wynik  dodatni, choć  gdyby byśmy  otrzymali  środki  za  nadwykonania  byłby jeszcze  lepszy.

Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiedział,  że  wynik  dodatni  zawdzięczamy  POZ  -  towi  i   poradniom  specjalistycznym ,  ponieważ  szpital  nie   przynosi  zysku,  a  za  nadwykonania    NFZ nie  ma    płacić,      może  się  okazać ,  że  będziemy  musieli  zmniejszyć  przyjęcia na  oddziały  oprócz  położnictwa i  ginekologii,  takie    zapowiedzi  NFZ ,  oczywiście  oprócz  tych  ratujących  życie.

Komisje  nie  wniosły  uwag .

ad. 6

Przewodniczący  zapytał  czy  do  sprawozdania   Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2009r, są  uwagi  i  pytania,  Komisje  nie  wniosły   uwag.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków  Komisji .

ad. 7

Przewodniczący   poprosił  Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków  Komisji .

 

 

ad.8

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej,  następnie   poddał  go  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków  Komisji .

 

ad.9

Kolejny projekt   uchwały  Przewodniczący  przedstawił   w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r. poprzez przystąpienie do realizacji w 2010r. zadania promocyjnego w ramach programu „Podniesienie jakości świadczonych usług i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa poprzez rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków  Komisji .

 

ad. 10

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt   uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r.poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą remont drogi powiatowej nr 2452C Strzelno –Ostrowo- gr. woj (Orchowo) na odcinku Ostrowo- gr. woj. od km 8+425 do km 10+321 dług. 1,896 km w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków    Komisji .

 

ad.11

Skarbnik   Karina  Kostyra  następnie  przedstawiła  projekt   uchwały w sprawie przeznaczenia ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków    Komisji .

 

ad.12

Przewodniczący   przedstawił   projekt   uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2 o pow. 1,5000 ha.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków    Komisji .

 

ad. 13

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Markowice, gmina Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 31/7 o pow.0,1850 ha.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków    Komisji .

 

ad.14

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.  Komisja  wnioskowała o zapisanie  w  projekcie   dodać  w  nazwie  Liceum  Ogólnokształcące  „dla  Dorosłych”

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków    Komisji .

 

ad. 15

Przewodniczący   podziękował  przybyłym gościom  i  członkom  Komisji  wspólnych  za  przybycie, a następnie  zamknął  posiedzenie.

 

                                                                                  Przewodniczący  Komisji wspólnych

                                                                                                Radosław   Trepiński

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 10:13:20
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 10:14:34
Ostatnia zmiana:2010-07-27 10:14:55
Ilość wyświetleń:334
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij