Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 50/10

PROTOKÓŁ  Nr  50/10

            Z POSIEDZENIA   KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY  ORAZ

                               KOMISJI   EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA

                                  RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                         w  dniu   26 kwietnia 2010 r.

 

Posiedzenie    prowadził  Przewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia

      1.  Otwarcie.

      2.  Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

      3.  Przyjęcie  protokołu  z ostatniego posiedzenia.

      4.  Przedstawienie  opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z  wykonania  

            budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za  2010rok.

5.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pełniącej obowiązki Biblioteki Powiatowej za rok 2009 oraz z wykorzystania środków finansowych przekazanych Bibliotece Miejskiej na prowadzenie Biblioteki Powiatowej.

6.      Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2009 roku.

7.      Omówienie  i opiniowanie    projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

8.      Omówienie i  opiniowanie projektu  uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym. 

9.      Omówienie i opiniowanie projektu  uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania.

10.  Omówienie i  opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

11.  Omówienie i  opiniowanie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera.

12.  Omówienie i  opiniowanie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.

13.  Omówienie i opiniowanie  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko –pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Kujawsko –Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku funkcji Lidera.

14.  Omówienie i  opiniowanie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko –pomorskiego” w części dotyczącej modułu e –Edukacja w Województwie Kujawsko –Pomorskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 -2013, którego Beneficjentem Końcowym jest Województwo Kujawsko –Pomorskie.

15.  Zakończenie.

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokoły  z  ostatnich  posiedzeń.

 

ad.4

Przewodniczący odczytał  opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z  wykonania budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za  2010rok,  jednocześnie  dodając,  że opinia jest  pozytywna,  a  następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.5

Przewodniczący  Komisji  poprosił Marię  Chmielewską  Dyrektor  Miejskiej Biblioteki  Publicznej w  Mogilnie   o  przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  biblioteki.

Komisja  nie  wniosła  uwag,  przewodniczący  poddał  pod głosowanie.

Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych.

 

 

 

ad.6  

Następnie  Przewodniczący poprosił  Urszulę  Piwek -  Brejecką Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego   o  przedstawienie  informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2009 roku, Komisja  nie  wniosła  uwag,  przewodniczący  poddał projekt uchwały  pod głosowanie.

Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.7

Przewodniczący  przedstawił projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r. Komisja  nie  wniosła uwag. Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.8

Przewodniczący Komisji przedstawił  projekt  uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym.  Komisja  nie  wniosła uwag, następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.9

Następnie  Przewodniczący  przedstawił  uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania. Komisja  nie  wniosła uwag.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.10

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, następnie z  braku  pytań i uwag  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.11

Przewodniczący poprosił Andrzeja  Konieczkę  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i Sportu o  przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera.

Komisja  nie  wniosła uwag. Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.12

Następnie  Przewodniczący  przedstawił projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego. Komisja  nie  wniosła uwag. Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych.

 

ad. 13

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko –pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Kujawsko –Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku funkcji Lidera.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia  Radosław  Trepiński  zapytał  ile  dołożymy  do  tego  projektu?

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział,  że  15%  tj.  około  40  tys. zł.

 

Przewodniczący  Tadeusz  Szymański  zapytał,  czy  Komisja  wyraża  zgodę  na  wniesienie  poprawki? Komisja  poprzez  aklamację  wyraziła  zgodę  na  poprawkę.

 

ad. 14

Przewodniczący  Komisji wspólnych poprosił  Naczelnika  Andrzeja  Konieczkę  o  przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko –pomorskiego” w części dotyczącej modułu e –Edukacja w Województwie Kujawsko –Pomorskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, którego Beneficjentem Końcowym jest Województwo Kujawsko –Pomorskie.

Komisja  nie  wniosła uwag. Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych.

ad. 15

Przewodniczący Komisji  wspólnych  podziękował  za  spotkanie, gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                   Przewodniczący   Komisji Wspólnych

 

                                                                                              Tadeusz  Szymański

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 09:51:04
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 09:52:02
Ostatnia zmiana:2010-07-27 09:52:27
Ilość wyświetleń:310
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij