Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 40/09

                                                  PROTOKÓŁ Nr  40/09

            ZE    WSPÓLNEGO   POSIEDZENIA   KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY  I  ZDROWIA  ORAZ  KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY    RADY  POWIATU

                                                       W    MOGILNIE 

                                             z   dnia    21 września   2009 r.

 

 

Posiedzenie  prowadził    Przewodniczący   Radosław  Trepiński.

W   posiedzeniu  wzięło  udział  8 członków   Komisji    wspólnych, obecnych  wg  załączników  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie .

2.      Przedstawienie  porządku  posiedzenia.

3.       Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2009r.

4.       Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku  szkolnym 2008/2009.

5.       Sprawozdanie finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

6.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2009r.

7.       Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

8.       Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.

9.        Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r. poprzez przystąpienie do realizacji w 2010r. zadania promocyjnego w ramach programu „Podniesienie jakości świadczonych usług i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa poprzez rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.

10.    Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r.poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą remont drogi powiatowej nr 2452C Strzelno –Ostrowo- gr.woj (Orchowo) na odcinku Ostrowo- gr.woj. od km 8+425 do km 10+321 dług. 1,896 km w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.

11.   Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie przeznaczenia ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

12.   Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2 o pow. 1,5000 ha.

13.    Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Markowice, gmina Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 31/7 o pow.0,1850 ha.

14.    Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.

15.   Przyjęcie protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

16.  Zakończenie.

 

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Komisje  wspólne    jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Skarbnik  Karina  Kostyra   przedstawiła  informację  o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2009r.,  jednocześnie  dodała, że  pierwsze  półrocze  nie  było  złe, drugie   będzie  jak  wynika z  wpływów  gorsze.

Następnie  Przewodniczący  zapytał, czy       pytania  i  uwagi, Komisje  nie  wniosły  uwag .

 

ad.4

Przewodniczący   poprosił Naczelnika  Wydziału  Oświaty,  Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i  Sportu  Andrzeja Konieczkę   o   przedstawienie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku  szkolnym 2008/2009.

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  porównanie  naboru  uczniów   w  szkołach   w  roku  bieżącym  z  poprzednimi  latami  rozważając  plany  na  przyszłość oraz  stan  zaawansowania     inwestycji   i  zakończenie   remontów   w  szkołach,

Komisje  nie  wniosły  uwag .

 

ad. 5

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poprosił  Główną                Księgową  SP ZOZ  w  Mogilnie  Agnieszkę  Matecką -  Stępień  o  przedstawienie  sprawozdania   finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Główna  Księgowa  Agnieszka  Matecka  - Stępień omówiła  sprawozdanie  dodając  jednocześnie,  że  wynik  dodatni, choć  gdyby byśmy  otrzymali  środki  za  nadwykonania  byłby jeszcze  lepszy.

Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiedział,  że  wynik  dodatni  zawdzięczamy  POZ  -  towi  i   poradniom  specjalistycznym ,  ponieważ  szpital  nie   przynosi  zysku,  a  za  nadwykonania    NFZ nie  ma    płacić,      może  się  okazać ,  że  będziemy  musieli  zmniejszyć  przyjęcia na  oddziały  oprócz  położnictwa i  ginekologii,  takie    zapowiedzi  NFZ ,  oczywiście  oprócz  tych  ratujących  życie.

Komisje  nie  wniosły  uwag .

ad. 6

Przewodniczący  zapytał  czy  do  sprawozdania   Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2009r, są  uwagi  i  pytania,  Komisje  nie  wniosły   uwag.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków  Komisji .

 

 

ad. 7

Przewodniczący   poprosił  Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków  Komisji .

 

ad.8

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej,  następnie   poddał  go  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków  Komisji .

 

ad.9

Kolejny projekt   uchwały  Przewodniczący  przedstawił   w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r. poprzez przystąpienie do realizacji w 2010r. zadania promocyjnego w ramach programu „Podniesienie jakości świadczonych usług i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa poprzez rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków  Komisji .

 

ad. 10

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt   uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r.poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą remont drogi powiatowej nr 2452C Strzelno –Ostrowo- gr. woj (Orchowo) na odcinku Ostrowo- gr. woj. od km 8+425 do km 10+321 dług. 1,896 km w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków    Komisji .

 

ad.11

Skarbnik   Karina  Kostyra  następnie  przedstawiła  projekt   uchwały w sprawie przeznaczenia ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków    Komisji .

 

ad.12

Przewodniczący   przedstawił   projekt   uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2 o pow. 1,5000 ha.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków    Komisji .

 

ad. 13

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Markowice, gmina Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 31/7 o pow.0,1850 ha.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków    Komisji .

 

ad.14

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  za  głosowało  4  członków  Komisji ,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków    Komisji .

 

ad. 15

Komisje  wspólne  przyjęły  protokoły  z  ostatnich  posiedzeń.

 

ad. 16

Przewodniczący   podziękował  przybyłym gościom  i  członkom  Komisji  wspólnych  za  przybycie, a następnie  zamknął  posiedzenie.

 

                                                                                                                     Przewodniczący  Komisji wspólnych

                                                                                                                               Radosław   Trepiński

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 09:21:06
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 09:21:34
Ostatnia zmiana:2010-07-27 09:21:56
Ilość wyświetleń:287
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij