Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XVII/04 z dn.27.02.2004r.

Protokół Nr  XVII/04
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,  
odbytej w dniu 27 lutego  2004 r.
w IK -MDK w Mogilnie
w godzinach od 10.00 do  15.00

W sesji na 17 radnych udział wzięło 16 radnych czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Goście obecni wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Rada Powiatu wręczyła zasłużonym  z okazji europejskiego roku osób niepełnosprawnych 2003 podziękowanie za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Radna Sejmiku Samorządowego Województwa Kujawsko -Pomorskiego, Członek Zarządu Województwa Teresa Marmucka Lalka w imieniu Marszałka i Sejmiku Samorządowego Województwa dołączyła się do życzeń i podziękowań za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. W samorządzie radna społecznie zajmuje się osobami niepełnosprawnymi i dlatego temat jest jej bliski, dlatego też w powiecie mogileńskim chciała by pomóc jak najwięcej. Zwracają się do  radnej ośrodki, stowarzyszenia, fundacje, które potrzebują pomocy w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych, którym stara się pomóc min. poprzez organizacje pozarządowe. Zobowiązała się pomóc Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  utworzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej. WTZ jest dofinansowywany   z środków PFRON i dzieci niepełnosprawne mogłyby korzystać z tych pieniędzy.
Starosta  w imieniu własnym i zarządu pogratulował zasłużonym za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

ad. 2
Przewodniczący rady  W.Gałązka odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniej  sesji.
4. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
5. Odpowiedzi  na  interpelacje.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 28.01.2004  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Mogilno darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie.
11. Przedstawienie pozytywnych i negatywnych skutków zawarcia umów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z Narodowym Funduszem Zdrowia.
12. Przedstawienie sprawozdania  z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim oraz informacja z realizacji powiatowego programu  zapobiegania przestępczości oraz ochrony  bezpieczeństwa  obywateli  i porządku publicznego.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2003  w zakresie  porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie oraz przedstawienie informacji o stanie porządku bezpieczeństwa publicznego w  powiecie.
14. Przedstawienie informacji o kierunkach i zadaniach w zakresie promocji powiatu w roku 2004.
15. Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.
16. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
17. Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
18. Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
19. Wolne głosy  i  sprawy  różne.
20. Zakończenie.
oraz odniósł się do pkt. 9 Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Mogilno darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
Na posiedzeniach komisji radni negatywnie odnieśli się do pewnej procedury, uznając że mają za mało czasu na to aby spokojnie przeanalizować tą  kwestie. W trakcie komisji reprezentant burmistrza Mogilna, przedstawiał problem zagospodarowania  tej działki na chwile obecną. Z inicjatywy Burmistrza Mogilna odbyło się spotkanie  w którym uczestniczył również przewodniczący rady, starosta, wicestarosta. Burmistrz gorąco apelował aby kwestie działki przyspieszyć ze względu na kalendarz czynności koniecznych do realizacji przez gminę. W związku z powyższym przewodniczący rady poprosił radnych aby punkt pozostawić w  programie, dokonać analizy i jeszcze raz wysłuchać motywacji ze strony Zarządu Powiatu  i Burmistrza Mogilna.
Radny R.Trepiński nie zgodził się z przedmówcą, ponieważ problem był dyskutowany na wszystkich komisjach i decyzje komisji były jednoznaczne. Nie odrzucono tego rozwiązania ale to nie nasz problem aby  dwa dni przed sesją  komisje  dowiadywały się o zamiarach, dlatego zapadły takie decyzje i należy uszanować prawo demokracji. Komisje demokratycznie odsunęły ten temat i nie można teraz zmieniać decyzji. Radny złożył wniosek, taki jaki złożyły komisje o przesunięcie tegoż punktu na kolejna sesję.
Przewodniczący rady W.Gałązka stwierdził, że uchwały były  omawiane na komisji i sam  długo zajmował się problemem. Przekonał się jednak, że w ramach współpracy między-gminnej (o której głośno się mówi) należy to urzeczywistnić. Samo odrzucenie w dniu dzisiejszym spowoduje perturbacje, należy wspomóc gminę  w jej dążeniu do rozwoju i stąd prośba- aby dokonać analizy i odnieść się do projektu uchwały.
Zdaniem radnego R.Trepińskiego zadaniem rady jest czuwanie nad czystością prawną. Komisje przegłosowały a przewodniczący teraz prosi o  ponowne rozpatrzenie i nie wie czy jest to poprawne ze strony prawnej.
Przewodniczący rady stwierdził, że to prośba.
Starosta nie przypuszczał, że to będzie problem. Uważał, że  wystarczy jeżeli zarząd po długich negocjacjach przygotował projekt uchwały, który trafił na komisje. Przeprosił, że nie mógł uczestniczyć w komisjach z powodu ważnej konferencji. Ze strony prawnej wszystko jest prawidłowo. Działka ma wielkość ponad jednego hektara ziemi. Nie jest tym zainteresowana prywatna osoba tylko gmina, dlatego trzeba być za tym aby przekazać. Jeśli gmina wiąże  z tą działką jakieś plany, chce to zagospodarować, to trzeba iść w tym kierunku aby uchwałę podjąć. Na  pewno teren wymaga zagospodarowania dla dobra społeczeństwa. Starosta poprosił radnych  aby zastanowili się i rozwiązali problem.
Wiceprzewodniczący K.Łaganowski wyjaśnił, że klub radnych zajął stanowisko, które jest  zgodne z tym co powiedział radny Trepiński. Proponowano aby dać radnym miesiąc czasu na bliższe rozeznanie sprawy. Ostrzegano aby nie wprowadzać tematu pod obrady rady. Radny osobiście jednak jest za tym aby usatysfakcjonować zamierzenia gminy. Jeżeli dziś będzie to rozpatrywane klub będzie głosował przeciw.
Wiceprzewodniczący rady L.Nowacki stwierdził, że czas na dyskusję będzie po przyjęciu punktu, a teraz należy zdecydować czy punkt wejdzie pod obrady rady. Jeżeli rada podejmie decyzje, że uchwałę należy przesunąć na następną sesję, to tak będzie. Radny opowiedział się za możliwością wypowiedzenia i podjęcia decyzji się w tej sprawie na tej sesji.
Radny R.Trepiński zapytał mecenasa, czy jeśli komisje kilka dni wcześniej głosowały o zdjęcie punktu z porządku obrad, czy dziś te same osoby mogą głosować inaczej?
Mecenas W.Manikowski wyjaśnił, że wg. statutu został przedstawiony program obrad  w którym jest owo kontrowersyjne zagadnienie i obecnie radni muszą się  skoncentrować nad tym porządkiem lub ewentualnie złożyć wniosek..
Radny R.Trepiński stwierdził, że to był wniosek formalny.
Mecenas W.Mańskowski stwierdził, że jeśli to był wniosek formalny to powinien być przegłosowany.
Radny R.Trepiński zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad pkt. 9.
Przewodniczący rady w związku z powyższym poddał pod głosowanie  powyższy wniosek.
W wyniku głosowania 6 głosami za, 9 przeciw przy 1 wstrzymujących, wniosek został odrzucony.
W związku z powyższym przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.
Rada 12 głosami za, 3 przeciw i przy 2 wstrzymujących przyjęła porządek obrad.

ad.3
Do protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw przy 2 wstrzymujących, protokół z poprzedniej sesji rady powiatu został przyjęty.

ad.4
Radna J.Baranowska odczytała prośbę o interwencje w sprawie  zamknięcia Cukrowni w Janikowie, która stanowi załącznik do protokołu.
Na poprzedniej sesji radna pytała Kierownika PUP czy został uruchomiony fundusz na roboty publiczne i interwencyjne i otrzymała odpowiedź, że zostaną uruchomione w lutym. Teraz jest luty więc zapytuje się raz jeszcze Kierownika czy fundusz został uruchomiony i czy środki rozdzielone  zostały na gminy?
Wiceprzewodniczący L.Nowacki zapytał się przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Weterynarii czy jest prawdą, że Powiatowy Lekarz Weterynarii nakazał rolnikom wykonywanie  badań, dot. jakości wody dostarczanej z wodociągu do gospodarstwa? Koszt takiego badania wynosi ok.800zł. Badania takie są prowadzone z urzędu przez sanepid i dlatego jest to nieporozumieniem aby  nakłaniać rolników do wydawania pieniędzy na oczywiste rzeczy. Radny dzwonił  min. do lekarza krajowego i okazało się, że takich badań nie trzeba wykonywać. W związku z powyższym  apeluje do Powiatowego Lekarza weterynarii o nie wykazywanie nadgorliwości.

Ad.5
Starosta poinformował, że Zarząd Cukrowni  w Janikowie kilkakrotnie kontaktował się  ze starostą. Zapewniano, że rok jeszcze cukrownia będzie pracowała. Zarząd  cukrowni tłumaczy się, że zamknięcie następuje z  przyczyn ekonomicznych  i każdy tą sytuację odbiera inaczej (plantatorzy, pracownicy jak i władze miasta Janikowa). Jako starosta wystosował pismo do Krajowej Izby Cukrowej przedstawiając walory, położenie jak i względy ekonomiczne, którymi powinni się kierować Zarząd i Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej przy rozpatrywaniu zamykania cukrowni. Po rozmowie z prezesem cukrowni władze Janikowa wystawiły  umowy takie, które służyłyby pomocy cukrowni, są to działania min. przez pięć lat zwolnienie z podatku, dostarczanie kamienia wapiennego (dot. ograniczenia w transporcie) oraz oczyszczanie wszystkich ścieków cukrowni przez gminę Janikowo. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej dał zapewnienie, że jeszcze  raz przeanalizują wszystkie za i przeciw. Decyzja nie jest jeszcze ostatnie podjęta decyzja. Większość plantatorów którzy sprzedają swoje produkty w Cukrowni Janikowo pochodzi z powiatu mogileńskiego a Krajowa Spółka stoi na stanowisku, że jedna cukrownie w powiecie wystarczy. Niestety jest tak, że Janikowo nie leży w powiecie mogileńskim ale inowrocławskim w którym są trzy cukrownie. Przez wiele lat  Cukrownia Janikowo była zawsze  w czołówce  w kraju, miała 5-8 miejsce.  W piśmie do KSC poruszono również sprawę dowozu  buraków cukrowych. Tysiące ton będą samochody dowoziły po drogach, które nie są w najlepszym stanie, po rozjeżdżonych drogach. Rada Powiatu i Zarząd powinny wystąpić jeszcze raz  do KSC i przedstawić jeszcze raz wszystkie argumenty. Zaznaczył, że taki sam problem ma Żnin.
Kierownik PUP S.Lenz wyjaśnił, że urząd otrzymał nieoficjalna decyzje z Ministerstwa Gospodarki Pracy z wytycznymi, że środki  zostaną przekazane w  wysokości 2.240tys.zł i będą to środki z których 600tys zostanie przeznaczonych na młodocianych oraz na wcześniej już zawarte umowy. Dotychczas wydano na podpisanie umów 86tys zł, na staże absolwenckie łącznie z przedłużeniami 258tys, roboty publiczne 273tys, prace interwencyjne 128tys. i szkolenia 15tys. razem to daje kwotę  1360tys.zł, do rozdysponowania zostaje 850tys.zł.  Urząd pracy czeka na decyzje potwierdzającą, zostanie o tym poinformowana i zwołana Rada Zatrudnienia  aby od 15 marca ruszyć z wszystkimi formami. Ruszyły  sprawy związane z Europejskim Funduszem Społecznym. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał 489tys na perspektywy dla młodzieży.
Radna J.Baranowska zapytała czy kierownik zapewnia, że od 15 marca będzie można zatrudnić tych ludzi?
Kierownik S.Lenz stwierdził, że częściowo. W chwili obecnej urząd czeka na decyzję ministra i myśli, że 15 marca ruszy z tą sprawą.
Radna T.Kujawa zapytała jak wpłynie likwidacja Mogileńskiej Mleczarni na skalę bezrobocia.
Kierownik S.Lenz wyjaśnił, że jest to 30 osób, którym urząd zaproponował przekwalifikowania. Niestety pomimo to i tak nie ma pracy i osoby te zasilą szeregi bezrobotnych.
Lekarz Weterynarii K.Kosiński odniósł się do sprawy badania wody. Były takie informacje dot. konieczności badania wody  w gospodarstwach produkujących mleko do wprowadzania na rynek, wg. norm unijnych. Sprawa została wyjaśniona  i przez PIW są wymagane kserokopie z wyników badań przeprowadzanych okresowo przez sanepid. Takie dokumenty posiadają rolnicy produkujący mleko.
Radna Sejmiku Samorządowego Województwa Kujawsko -Pomorskiego, Członek Zarządu Województwa T.Marmucka -Lalka wróciła do sprawy cukrowni i wyjaśniła, że Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej, który podjął decyzję o likwidacji Janikowa i Żnina  został odwołany  i w chwili obecnej tworzy się nowy Zarząd w który wszedł Pan Stanisław Pawlak, z województwa Kujawsko -Pomorskiego.  Jeszcze raz będzie  przeanalizowana sprawa  likwidacji cukrowni. 25 lutego Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu powiatowego programu ochrony środowiska dla powiatu mogileńskiego na lata 2004- 2007 z perspektywa na lata 2011oraz powiatowego planu gospodarki odpadami dla powiatu mogileńskiego  na lata 2004-2008 z perspektywą na lata 2008-2011, opiniując pozytywnie wniosek powiatu.
Radny K.Dłutkowski wyjaśnił, że decyzje dotyczące cukrowni są podjęte przez aktualny zarząd KSC a nie poprzedni. Krajowa Spółka cały czas czyni działania, które zostawiają wiele do życzenia. Sejmik jako organ wojewódzki w tym temacie nie zajmował stanowiska, ponieważ wycena majątku i zaangażowanie firmy konsultingowej  doprowadziła do obecnego stanu, czyli jest prowadzona gra polityczna  i nie wyniki ekonomiczne decydują o wyłączeniu Janikowa. Cukrowania Janikowo jest jedną z najlepszych pod względem ekonomicznym, która płaciła uczciwie plantatorom.

Ad. 6
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r. i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.
 
Ad. 7
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 28.01.2004  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004 i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

Ad. 8
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

Ad.9
Radny P.Konieczka zgłosił wniosek o poprawkę projektu uchwały w § 1 aby dopisać, że darowizny dokonuje się z przeznaczeniem "na cele komunalne".
Radny R.Trepiński wyjaśnił, że wszystkie komisje zaproponowały nie odrzucenie ale przesunięcie do dopracowania projektu. Uchwała dotyczy przekazania ponad hektarowej powierzchni dla gminy Mogilno. W bardzo lakonicznym uzasadnieniu stwierdzono, że przeznaczenie jest na cele  turystyki i rekreacji.  Radny jest nieufny w temacie majątku społecznego i uważa, że na podstawie takiego zapisu istnieje możliwość, iż pan burmistrz może sprzedać ziemię na cele prywatne. To należało zadekretować i ponieważ  było to na ostatnią chwile nie było możliwości dopracowania, dlatego wszystkie komisje  proponowały aby uchwałę odsunąć. Radni nie są przeciwni  aby nie dopełnić tejże darowizny, ale to musi być poprzez jasną i czysta grę. Skoro mamy się  rozwijać to należy współpracować.  W uzasadnieniu musi być precyzyjnie wskazane, że darczyńca czyli powiat daje to na cele społeczno - komunalne, to było by zabezpieczenie. Na podstawie przepisów, jeśli obdarowany nie spełniłby warunków wówczas darczyńca może iść w stronę odzyskania darowizny. Radny poprosił przewodniczących komisji aby przedstawili opinie swoich komisji.
Starosta wyjaśnił, że  w akcie notarialnym będzie konkretnie wskazane pod jaki cel publiczny będzie przekazana darowizna  i akt można w każdej chwili odwołać.
Adwokat W.Manikowski wyjaśnił, że przekazanie nieruchomości odbywa się w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i zgodnie z przepisami nie ma żadnej niezgodności  w przekazywaniu tej nieruchomości. Zgodnie z art.13 wspomnianej ustawy  musi być zaznaczony konkretny  cel na który  tą nieruchomość daruje darczyńca. Cel powinien być w  szczególności wskazany w akcie notarialnym, jest to wymóg ustawowy. Jeśli radni wskażą cel na  który ma być przeznaczona nieruchomość, to musi być cel konkretny.  Nie cel komunalny, to ustawowe pojęcie. Ustawa mówi o celu publicznym zdefiniowanym w art. 6 ustawy. To dotyczy sytuacji kiedy przekazanie  nieruchomości  w formie darowizny następuje między innymi podmiotami niż jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą wskazać inny cel, który będzie zdefiniowany uchwałą.  Darczyńca wskaże cel i jeśli obdarowany nie wykorzysta tej nieruchomości na wskazany cel, tylko na inny,  wówczas ta darowizna może być przez darczyńcę odwołana wg. przepisów ustawy. Darczyńca ma pewną kontrolę nad tym co dzieje się z darowana nieruchomością i może odwołać w  przypadku niewłaściwego wykorzystania. Rada określa cel a o reszcie decyduje ustawa.
Radny R.Musidłowski jednoznacznie stwierdził, że jeżeli zapis w  uchwale będzie zmieniony i będzie wskazany cel na jaki ma być przeznaczona nieruchomość wówczas klub radnych SLD poprze uchwałę w 100%.
Radny P.Pieszak zaproponował aby zainteresowani wyjaśnili na co chcą przeznaczyć darowiznę.
Burmistrz Mogilna J.Kraśny wyjaśnił, że gmina w tym miejscu ma 5 hektarów ziemi a darowiznę chce przeznaczyć na dojście do plaży oraz na ubikacje, parking, prysznice - taki jest cel na wykorzystanie tej darowizny. Burmistrz nie myślał aby przeznaczyć to miejsce na cele komercyjne.
Radny R.Trepiński domaga się aby w § 1 były wpisane słowa: "na cele publiczne".
Adwokat W.Manikowski odczytał cele publiczne umieszczone w art. 6 w/w ustawy. Zaznaczył, że można zapisać cel publiczny lub wpisać inny.
Przewodniczący rady zapytał burmistrza  czy tam będą stały urządzenia o których mówił ?
Burmistrz Mogilna stwierdził, że może dojść jakiś sklepik, wszystkiego nie wie na dzień dzisiejszy.
Radny P.Konieczka po wypowiedzi adwokata i w związku z  wnioskiem radnego Trepińskiego wycofuje swój wniosek o zmianę w uchwale.
Adwokat W.Manikowski wyjaśnił, że nie koniecznie musi być to cel publiczny. Takowy wpisuje się wówczas gdy nieruchomość jest przedmiotem darowizny dokonywanym między Skarbem Państwa  i jednostką samorządu terytorialnego. Pod takim warunkiem Skarb Państwa może przekazać jednostce samorządu terytorialnego nieruchomość. Natomiast jeśli chodzi o  darowizny między samorządami, to nie musi być to cel publiczny ale wskazany przez radę i ten cel będzie wskazany w umowie darowizny i cel będzie można skontrolować jeżeli darczyńca dojdzie do wniosku, że sprzeniewierzono może darowiznę odwołać.
Radny P.Pieszak zapytał czy może być to przekazane na  np. budowę infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania terenów rekreacyjnych?
Adwokat W.Manikowski stwierdził, że można.
Radny P.Pieszak stwierdził, że należy podobny zapis umieścić w uchwale i gdyby takowe wyjaśnienie padło na komisjach  to nie było by wątpliwości. Przy takim zapisie radni będą wiedzieli nad czym głosują.
Radny R.Trepiński stwierdził, że aby nie  dzielić całego terenu rekreacyjnego należało by zapisać - na cele publiczne związane  z turystyką i rekreacją.
Przewodniczący rady zaproponował 5 minutową  przerwę w obradach  w trakcie której przy pomocy adwokata i starosty sprecyzowany zostanie zapis w uchwale.
Wicestarosta P.Zowczak zaproponował aby do zapisu w  § 1 dopisać "na cele rekreacyjne i turystyczne oraz związane z tymi celami infrastrukturę". Czyli gmina nie może tego sprzedać.
Gdyby gmina chciała przeznaczyć to na inne cele to rada powiatu może uchylić taki akt notarialny.
Radny R.Trepiński nie jest przekonany ponieważ infrastruktura to może być również stawianie domków prywatnych.
Wiceprzewodniczący rady K.Łaganowski zaproponował aby wpisać cele publiczne i społeczne i że powiat przekazuje te nieruchomość na cele publiczne  związane  z turystyką i rekreacją.
Radny P.Pieszak zaproponował aby dopisać w §1 słowa: "na cele związane z budową infrastruktury niezbędnej dla prowadzenia działalności turystyczno -rekreacyjnej przez Gminę Mogilno".
Radni wyraził swoją aprobatę co do propozycji.
W związku z powyższym przewodniczący poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Mogilno darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego  wraz z przedstawiona przez radnego P.Pieszaka poprawką i poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała  została przyjęta.
Burmistrz Mogilna J.Kraśny podziękował za dokonanie darowizny.

Ad.10
Radna T.Kujawa wyjaśniła, ze komisja oświaty doskonale zdaje sobie sprawę, że przy mizerii finansowej należy oszczędzać wszędzie. Zaczęto oszczędzanie od oświaty i zdaniem klubu SLD szczególnie dotkliwie ta oszczędność dotyczy pewnej grupy nauczycieli. Radni prosili na komisji naczelnika wydziału oświaty A.Konieczkę  o rozpatrzenie postulatu - chodzi o §10 pkt. 3 który bardzo mocno nie mobilizuje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji. Trzykrotnie regulamin dotknie nauczycieli finansowo. Czy ta uchwała zostaje bez  zmian czy zostały naniesione poprawki?
Radna J.Baranowska  wyjaśniła, że  w szkołach zwłaszcza ponadpodstawowych nasila się agresja i przemoc, które przejmują formy przeniesione z ulicy, z filmów, z programów telewizyjnych. Fotografie, artykuły w prasie - media kipią negatywnymi zjawiskami co powoduje ich promocję, przemoc i agresję się promuje - źródeł jest wiele.  Szkoła zatraciła swoją wychowawczą rolę, jak to szkoła ma robić? Martwią się tym ci którzy szkołę stanowią - nauczyciele, rodzice i uczniowie.  W takiej sytuacji należało by promować takie etaty jak pedagog, psycholog i wychowawca. Szczególnie krzywdzące jest to dla psychologów i pedagogów dla dzieci niepełnosprawnych. Dzieci takich jest niewielki procent, ale trzeba nauczać je specjalnym programem. Zdecydowanie większość dzieci upośledzonych umysłowo, pochodzi z patologicznej rodziny i są kierowane przez sąd do placówek z cechami nieprzystosowania do życia społecznego i z zaburzeniami osobowości lub rozwianą psychiką. Nauczyciele współpracują z policją łącznie z interwencjami dla nieletnich i wnioskowaniem o zmianę postanowień sądowych a co za tym idzie doprowadzenie swoich podopiecznych do sądu.  Współpracują  z PCPR-ami często pełnienią funkcję opiekunów usamodzielniania po to aby pomóc PCPR-owi. Pełnienie funkcji opiekuna prawnego dzieci których nikt nie chce, których rodzice się wyrzekli, kierowanie i koordynowanie leczenia w poradniach  specjalistycznych  zwłaszcza w poradni zdrowia psychicznego do tego na co dzień praca terapeutyczna, wychowawcza, opiekuńcza. Nierzadko  w tych placówkach nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem, które uciekło żeby wypić alkohol. Do izby wytrzeźwień nie odwiezie się dziecka, musza wiec znaleźć czas dla dzieci, które od kilku lat nie były  w domu a ostatnia próba zawiezienia dziecka do domu skończyła się wyzwiskami. Często bywa tak, że wiele starań po to aby pomóc tym dzieciom kończy się fiaskiem w kontekście chorego prawa rodzinnego. Nierzadko u nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy zajmują się wychowaniem i terapią, występuje syndrom wypalenia zawodowego. Czy w kontekście tego jedyną deską ratunku jest zwiększenie pensum dla tej grupy zawodowej?dla psychologów i pedagogów.? Naczelnik Konieczka powinien wziąć to pod uwagę przy opracowywaniu planu oszczędnościowego, aby tych ludzi w ten sposób nie traktować.
Radny P.Pieszak kiedy otrzymał materiały na sesję  bardzo się zawiódł na uchwale dot. dodatków dla nauczycieli ponieważ starosta mówiąc przy uchwale budżetowej jakie są braki finansowe wskazywał, że na następnej sesji radni otrzymają plan oszczędnościowy. W starostwie dzięki temu będziemy w stanie określić ile tak naprawdę zmniejszy się deficyt powiatu mogileńskiego. W materiale niestety na temat całościowego planu nie ma nic, tylko jedna uchwała dotycząca jednej grupy zawodowej, którą radny reprezentuje. Skoro potrzebne są oszczędności w powiecie to powinno dotyczyć to wszystkich grup zawodowych. Takie było przekonanie radnego, że na tej sesji odbędzie się dyskusja nad pakietem  propozycji, który będzie dotyczył wszystkich działów budżetu a nie tylko oświaty.
Radnego R.Trepińskiego niepokoi uzasadnienie uchwały, którą rada ma podjąć. Uzasadnienie ma wadę -konsekwencje wynikające w postaci subwencji, teoretycznie większej niż docierająca do szkół i kolejny problem, że poprzednia rada nie potrafiła i nie było woli politycznej aby podjąć odważną decyzje dot. sieci szkół  w powiecie mogileńskim. Niestety byliśmy podzieleni na zaścianki i jest tak dotychczas, współpracy miedzy gminami nie ma, albo jest jest bardzo niewielka i wtedy też nie było  porozumienia i pozostawiono w  małym powiecie dwie szkoły specjalne. Jedna  w tym z ogromną bazą i druga mizerna nie sprzyjająca rozwojowi edukacji wraz z częścią szkolną i mieszkaniową. Gdyby ta setka dzieci była  w ośrodku  na Szerzawach to byłaby ekonomia sensowna, kwota zadłużenia byłaby mniejsza i nie trzeba by było podejmować takich drastycznych rozwiązań jakie proponuje regulamin. Komisja oświaty zaprotestowała żeby pójść w kierunku np. zrezygnowania z podziału na grupy nauczania języka obcego, jeśli tak będzie nie trzeba się dziwić jeżeli uczniowie będą stąd uciekali i będziemy mieli najsłabszych uczniów. Jeśli czynnik zewnętrzny i wewnętrzny spowodował, że są takie niedobory to trzeba powiedzieć, że to wina generalnie radnych powiatu. Jeśli nauczyciel trzy lata pracuje nad stażem i pozytywnie go ukończy i komisja prace  określi pozytywnie to  zabrać mu 500zł., to jest nieporozumienie i dlatego radny będzie głosował przeciw.
Pan T.Dachowski  powiedział, że oszczędzanie na czymś co się zemści, na nauce i oświacie.  Zaapelował do radnych aby stanęli na wysokości zadania i nie przeszli nad tym do porządku dziennego, kiedy zabiera się część pensji nauczycieli. Rozumie, że należy oszczędzać.  Kto nauczy dzieci języka jeżeli zlikwiduje się grupy? Nie jest to do zaakceptowania przez związek Solidarność, wszystko w rękach radnych.
Przewodniczący wyjaśnił, że radni zaczęli od siebie oszczędności jak również od urzędników.
Radny K.Dłutkowski stwierdził, że młodzież ucieka z  szkół powiatowych, bo szkoły reprezentują niski poziom nauczania.
Radna T.Kujawa wyjaśniła, że nie można mówić, że dzieci uciekają z  szkół  ponieważ jest niski poziom tylko dlatego, że sieć nie jest wszechstronna. Radna uważa, że takiej oceny nie można wydawać. Rzeczywiście mówi się, że młodzież jest coraz gorsza, coraz bardziej sfrustrowana i wiąże się to również  z sytuacją nauczycieli. Radna nie wie czy nauczyciele są najbardziej usytuowaną społeczną grupą lokalną, ponieważ nie ma takich wyliczeń, ale nie zgadza się aby nie premiować ludzi, którzy doskonalą swoją wiedzę, bo mądrych ludzi naprawdę potrzeba.
Wiceprzewodniczący rady K.Łaganowski stwierdził, że należy wziąć odpowiedzialność za realizację budżetu. Plan oszczędnościowy zaczęto od oświaty. Komisja edukacji również pracowała nad planem, który zawiera szereg zadań dla zarządu a częścią składową jest dzisiejsza uchwała dotycząca regulaminu. Podział języków, studia, kontakt z Europa i wartość człowieka stoi pod znakiem zapytania. Mówiąc o tym, że chcemy aby program oszczędnościowy był programem sprawiedliwym to nie może on zdecydowanie uderzać w jednych i oszczędzać drugich. Radny może wskazać grupę nauczycieli w których oszczędności nie uderzą i są tacy w których bardzo uderzy. Wiceprzewodniczący zaproponował  wniosek aby odstąpić od oszczędności  w punkcie  10c regulaminu i pozostawić zapis poprzedniego regulaminu.
Wicestarosta P.Zowczak odniósł się do wypowiedzi pana T.Dachowskiego, który mówił  aby nie oszczędzać na oświacie. Nie oszczędzamy na oświacie ale dzielimy tylko to co otrzymaliśmy z zewnątrz, z ministerstwa plus coś do subwencji oświatowej. To kwestia dopasowania wydatków w oświacie, do tego co powiat otrzymał z zewnątrz, z tego z czego należy oświatę utrzymać. Padło również stwierdzenie, że zaczynamy oszczędności od oświaty - to też nie do końca prawda. Wiecstarosta sądzi, że wszyscy radni niezależnie od opcji, wtedy kiedy dyskutowali nad budżetem, zaczęli oszczędności od siebie, starostwa i spraw związanych z opieką i oświatą. Była mowa również o tym, że ten regulamin dyskryminuje tych którzy otrzymali  awans zawodowy i działamy w tak aby zniechęcić nauczycieli do tego aby zdobywali awans zawodowy. Ze względów finansowych staramy się zmniejszyć różnice w uposażeniu wynikające z awansu zawodowego. Mówiono też że komisje nie mają nic do powiedzenia, ale to jest dobrym przykładem że komisje mają wiele do powiedzenia. 
Starosta uważa, że jeżeli chodzi o oszczędności to należy zacząć od siebie. Pracownicy zarabiają wiele mniej od nauczycieli, nie ma podwyżek i opóźnia się wypłata  trzynastych pensji. W sprawie programu o którym mówił pan radny P.Pieszak to starosta odsłucha stenogram z poprzedniej sesji. Stwierdził jednak, że nie powiedział, że przedstawi  program oszczędnościowy podległych starostwu instytucji. Starosta mówił, że będzie taki program  i jest faktem, że jest wprowadzany. Oświata jest bardzo ważna dla każdego, ale nie jesteśmy do końca odpowiedzialni za to co się stało. Było spotkanie wszystkich wydziałów oświaty  powiatów całego województwa Kujawsko -Pomorskiego i mówiono o tym, że brakuje od 500tys do 5mln. na oświatę. Przed problemem stoi cały kraj. Starosta chciałby aby  nauczyciele zarabiali dużo ale radni wiedzą jaka jest średnia w powiecie mogileńskim  i te pensje nie są aż takie złe aby kruszyć kopie. Społeczeństwo nie może myśleć, że coś jest drastycznie ograniczane, wszyscy to odczujemy ale taka jest sytuacja.
58% budżetu to oświata. Rośnie biurokracja sprawozdawczość, potrzebne byłby etaty, to nie jest prosta sprawa. Nie będzie podwyżek żadnych -proszę sprawdzić za ile urzędnicy pracują. Odbyło się szkolenie, ale na nim mówiono jak brać kredyty, jak zrobić aby łagodnie przejść złą sytuację finansową, gdzie brać kredyty. Starosta nie może zagwarantować, że pieniędzy nie zabraknie, i nie trzeba będzie brać kredytu. W uchwale nie powinno być nic zmieniane. Jeżeli chodzi o oszczędności, można oszczędzać ale do czasu. Jeśli w wydziale oświaty pracuje jedna osoba to nie można oszczędzać więcej. Z góry nie można zaplanować całego programu, dokładnie nie można powiedzieć ile uda się zaoszczędzić. Na bieżąco należy się informować.
Przewodniczącego rady zaintrygowała wypowiedź radnej Baranowskiej, która w obrazowy sposób odniosła się do trudów jakie musi przejść nauczyciel, zwłaszcza w szkolnictwie specjalnym. Przewodniczący wie jaki to jest problem i podziela tą wypowiedź, jest to bardzo trudne. Poprosił naczelnika wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu aby wyjaśnił czy zniżka płac nauczyciela będzie miała duży wpływ na ucznia, jego sposób nauczania.
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczka  stwierdził, że te argumenty które wszyscy przytaczają są prawdziwe, należy się z nimi zgodzić. Miesiąc temu radni wskazali 14.575.769zł na oświatę. Brakuje środków w oświacie i jeżeli nie zostaną podjęte jakieś działania zmniejszające  ilość pieniędzy potrzebnych w  oświacie, to należało by podjąć uchwałę, która by mówiła komu w jakiej kolejności i jak zmniejszyć pensje, żeby rachunki się zgadzały. Nauczyciela nie interesuje wynagrodzenie wirtualne, że ma ileś dostać - tylko on chce te pieniądze. Naczelnik zgadza się  z tymi wszystkimi uwagami. W szkołach  razem ze starostą wysłuchali różnych opinii na temat planu oszczędnościowego. Ci którzy mocno zostają dotknięci tym regulaminem, krzyczeć nie mają siły. Co do rozwiązań regulaminowych -jest to plan na dzisiaj i później.  Pedagodzy, psycholodzy - Rada  rozstrzygnie stosowną uchwałą. Projekt jest  w konsultacji u kuratora, wróci na obrady rady. Co do uderzenia w jedno  środowisko , chodzi o  Szerzawy, ale to nie bierze się z tego, że ktoś to wymyślił. Przeprowadzono najpierw diagnozę, rozpatrywano gdzie niedobory są największe i dlatego tu zdejmuj się największą ilość pieniędzy. Jak powiedzieć kierownikom, że  zdejmujemy z ich szkoły aby dołożyć na Szerzawy?. Patrząc na inne ośrodki to one z subwencji się utrzymują, dlaczego więc zdejmować skoro są w granicach rozsądku? Co do sprawiedliwości związanej z awansem zawodowym to  należy wziąć pod uwagę kilka spraw - Kartę Nauczyciela, ustawę  i pewne zwyczaje. Karta Nauczyciela mówi, że za awansem  zawodowym idzie wzwyżka pensji  zasadniczej  i za wzwyżką pensji idzie wynagrodzenie stażowe od pensji zasadniczej, dodatek wiejski i nic w Karcie Nauczyciela się nie mówi, że mają być dodatkowe gratyfikacje zawiązane z awansem zawodowym a wynikające z tego, że się pracuje w ośrodku dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym czy lekkim, czy w ośrodku dla młodzieży zachwianych emocjonalnie. To są pewne zwyczaje, które  w środowisku nauczycielskim funkcjonowały ale dziś mówimy, że nas nie stać na kontynuowanie tych zwyczajów.  Kwota sporna tj. 40tys.zł. i należy się zastanowić czy jeśli nie to, to może odstąpić od zamiaru dania podwyżek pracownikom administracyjno - obsługowym, którzy średnio mają pensji 802zł + wysługę 10% -80zl i 20% premii czyli 160zł  co daje w sumie 982zł na pracownika. Podwyżka jeśli dojdzie do skutku to jest ok. 20zł. Trwają konsultacje ze związkami zawodowymi gdzie mówi się, że nauczycielowi stażyście od stycznia 2004 proponuje się podwyższyć pensję o 24zł, kontraktowemu o 28zł, mianowanemu 36, dyplomowanemu o 43zł a pracownik administracyjno - obsługowy  w tej samej szkole nie otrzymał podwyżki. Kwoty o których mowa w tej poprawce, to propozycja wynikająca z  regulaminu uwzględniająca już podwyżki mówi, że za pracę  z jednym dzieckiem upośledzonym w stopniu umiarkowanym  nauczyciel stażysta za  jedną godzinę otrzymuje 29 gr. Propozycja regulaminowa mówi, że wszyscy nauczyciele za taką pracę otrzymają te 29 groszy. Natomiast pozostając przy opcji  o której mówił pan Łaganowski to nauczyciel kontraktowy otrzymałby 35 groszy, mianowany 44gr i dyplomowany 53gr za jedną  godzinę pracy z jednym dzieckiem. Zazwyczaj zdarza się tak, że dzieci jest więcej i maksymalnie może być 10% i nauczyciel dyplomowany za jedną godzinę pracy w grupie dzieci  miałby o 1,2 zł więcej. Miesięcznie u nauczyciela dyplomowanego, gdyby tych godzin było gro z takim zespołem to wychodzi 90zł, mianowany 56zł w szkole w internacie minimalnie mniej. Pan Dachowski mówił, że na oświacie nie powinno się oszczędzać- zgadza się, ale tak można doprowadzić do podobnej sytuacji jak w służbie zdrowia, gdzie jest zapisany pieniądz ale go fizycznie nie ma. Pieniądz musi być.
O ile usługa świadczona przez nauczycieli będzie słabsza jeśli dostaną słabsze pieniądze - zapytano,  znając nauczycieli nie dopuszczą do  tego, może jakieś marginalne przypadki .
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek wiceprzewodniczącego K.Łaganowskiego dot. pozostawienia poprzednich zapisów  w  § 10 w regulaminie.
W wyniku głosowania 6 głosami za, 9 głosami przeciw i przy 1 głosie wstrzymującym  propozycja poprawki regulaminu została odrzucona.
W związku z powyższym przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 8 głosami za, 1 przeciw i przy 7 wstrzymujących uchwała  została przyjęta.

Ad.11
Dyrektor SPZOZ w Mogilnie J.Kriger przedstawił pozytywne i negatywne skutki zawarcia umów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrakt globalny na działalność SPZOZ jest większy niż w roku ubiegłym. W niektórych jednostkach nastąpiło zmniejszenie kontraktów, najbardziej drastyczna sprawa dotyczy utrzymania dwóch ambulansów. Jest wzrost w specjalistce  co powoduje łatwiejszy dostęp do lekarza specjalisty. Nie są to jednak kwoty zabezpieczające potrzeby. Strata wynikająca tylko z zawartych kontraktów z NFZ wynosi 1115tys. Strata SPZOZ będzie jak we wszystkich szpitalach. Z wyliczeń sam szpital w ubiegłym roku wygenerował stratę  + 2mln.zł.. Zmienił się sposób naliczania punktowego i katalog świadczeń. Wszystkie świadczenia medyczne realizowane w styczniu musiałyby zostać przeliczone na nowo.  Do końca miesiąca lutego będzie wiadomo czy w miesiącu styczniu wykonano plan pracy. Przy obecnym poziomie finansowania straty będą.
Radny H.Przybysz zapytał kto przejmuje opiekę lekarską  w godzinach nocnych, dni świąteczne oraz soboty i niedziele ?- chodzi o lekarza  rodzinnego.
Dyrektor SPZOZ J.Kriger stwierdził, że SPZOZ ma podpisany aneks  z NFZ na świadczenie takich usług na terenie SPZOZ Mogilno. Kontaktowali się z dyrektorem lekarze rodzinni z Dąbrowy i chcą środki, które fundusz przekazuje na pacjentów, scedować na Mogilno i wówczas Dąbrowa będzie też objęta taką opieką i pacjenci będą mogli zgłaszać się w Mogilnie.
Radny H.Przybysz zapytał czy została otwarta poradnia onkologiczna?
Dyrektor SPZOZ J.Kriger poinformował, że w materiałach jest również umieszczona poradnia rehabilitacyjna. Poradnia onkologiczna to nowa rzecz i wiadomo, że nie uda się na tym poziomie załatwić wszystkich bolączek z którymi ludzie się borykają. Chodzi o to aby było "sito" wyłapujące przypadki, które nie koniecznie muszą być kierowane na onkologię. Po wstępnej weryfikacji będzie podjęta decyzja, czy pacjent musi skierować się do poradni onkologicznej. 28 lutego będzie pierwsza "biała sobota" i planowane jest przyjęcie ok.80osób i takie soboty będą organizowane cyklicznie.

Ad.12
Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim oraz informacji z realizacji powiatowego programu  zapobiegania przestępczości oraz ochrony  bezpieczeństwa  obywateli  i porządku publicznego  i w związku z brakiem pytań poddał powyższe pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących powyższe zostało przyjęte

Ad.13
Radnej T.Kujawie w sprawozdaniu z KPP Mogilno zabrakło informacji dot. programu, który prowadzi komenda powiatowa w temacie "bezpieczna szkoła". Jaki to odniosło skutek, czy w związku z tym  pomogło to w pracy policji  i ustalaniu pewnych źródeł np. narkotyków i innych rzeczy i czy te programy na terenie szkół są nadal realizowane?
Radny P.Konieczka również skierował swe pytanie do Komendanta Policji. Na terenie powiatu jest kilka dyskotek gdzie bawi się młodzież. Zapytał czy są uregulowania  prawne co do firm ochroniarskich, które zabezpieczają imprezy? Czy można wymóc w sposób prawny na właścicielach dyskotek aby to były firmy z licencjami i byli to ludzie przeszkoleni?
Komendant KPP w Mogilnie Z.Nowaczyk odpowiedział najpierw na pytanie radnej T.Kujawa. Programy są nadal w szkołach realizowane. Czy były jakieś efekty? - nie stwierdzono jakieś wielkiej ilości informacji ale dają one obraz problemu. Takie programy są potrzebne i musza być kontynuowane. Współpraca ze szkołami to jest jeden z najważniejszych tematów profilaktyki kryminalnej. Współpraca układa się dobrze.
Czy daje to konkretne efekty czy nie, to na pewno należy dalej je realizować np. temat uzależnień.  Zagrożenie nie rośnie, takie już było, ale i tak jest większe niż faktycznie ilość spraw które prowadzi policja. Odnośnie dyskotek, są dwie większe  w powiecie. Problem nie tkwi w firmach ochroniarskich  i gdyby były nawet koncesjonowane to nie załatwia sprawy. W jednym przypadku skierowano  wniosek o organizowanie imprezy masowej bez zezwolenia. Przepisy ustawy o imprezach masowych wymagają aby powyżej 300 osób uzyskać stosowne pozwolenia, czego nie posiada jeden z obiektów. Policja wystąpiła również w jednym przypadku o cofnięcie koncesji na alkohol.
Wiceprzewodniczący rady L.Nowacki zapytał czy w powiecie mogileńskim tak mocno wzrosło spożycie alkoholu, że o 78% więcej mieszkańców zostało doprowadzonych do izby wytrzeźwień? Radny zapytał czy jest kontynuowana akcja poznawania dzielnicowych, sprawę trzeba by było uaktualnić, ponieważ ludzie zapominają.?
Komendant KPP Z.Nowaczyk wyjaśnił, że w poprzednim roku nie było podpisanego porozumienia z izbą wytrzeźwień i osoby takie umieszczane były w Mogilnie, w tym roku są to dane z izby wytrzeźwień, dlatego ten wzrost.
W tym roku robiono dużo w sprawie dzielnicowych. Policja stara się aby dzielnicowi uczestniczyli na wszystkich zebraniach wiejskich, na zebraniach rad i zebraniach w spółdzielniach mieszkaniowych a wizerunki dzielnicowych były rozwieszone na klatkach schodowych. Trudno komendantowi powiedzieć skąd bierze się niewiedza społeczeństwa. Nieraz ludzie znają się, znają policjantów ale nie kojarzą ich jako dzielnicowych. W nagłych przypadka nie trzeba szukać dzielnicowego tylko należy zadzwonić pod numer 997.
Pan T.Dachowski przedstawił komendantowi problem nadmiernej szybkości pojazdów na ul. Powstańców Wielkopolskich. Poprosił aby patrol w tych rejonach pojawiał się częściej.
Przewodniczący rady dodał, że radni powiatowi również podnosili wcześniej ten problem.

Ad.14
Radny R.Trepiński skierował pytanie do Starosty. Zapytał czy materiał jest aktualny? Ponieważ na poprzedniej sesji radni otrzymali informację, że są zamiary aby rezygnacja z wkładki powiatowej dalej miała swój obraz na stronie lokalnej gazety. Czy rozmowy z redakcją Pałuk są na dalszym etapie i podobno były prowadzone jakieś rozmowy z Gazetą Pomorską. Radny zapytał czy takie rozmowy się odbyły i na jakim są etapie i jak to ma się do zapisu  w informacji mówiącej o wydawaniu własnej gazety? Czy jest to aktualny zapis czy nie. Kolejne pytanie dot. pkt. 4  mówiącego o oznakowaniu miejsc atrakcyjnych turystycznie. Czy w tym zakresie  zostały podjęte ustalenia, działania czy nadal jest to tylko zapis?
Radny P.Pieszak przypomniał posiedzenie łączonych komisji oświaty i finansów, gdzie zastanawiano się  czy przy środkach zmniejszonych o ok.12tys.zł. jest sens redagowania własnej gazety i jej wydawania, czy nie lepiej  skupić się na przygotowaniu i wydawaniu materiałów promocyjnych, które można by kierować do osób spoza powiatu.
Wiceprzewodniczący rady K.Łaganowski zapytał starostę o najbliższą wizję promowania? (łącznie ze stanowiskiem ds. promocji), wypromowania koncepcji nowej struktury starostwa?
Starosta odpowiadając radnemu Trepińskiemu wyjaśnił, że sprawa gazety jest w takim stopniu zaawansowania jak była. Starostwo otrzymało propozycje od Gazety Pomorskiej dlatego poprosił wszystkich radnych o przeanalizowanie ofert, aby określić kierunek działania. Jeżeli chodzi o promocje to radni otrzymali tylko kierunki działania, jest to delikatna sprawa i wszyscy radni muszą się w to włączyć. Starosta jest za wydawaniem własnej gazety jednak nie jest w stanie zapewnić środków. Będą zmiany w regulaminie organizacyjnym starostwa i razem należy wypracować koncepcje dot. stanowiska ds. promocji.  W sprawie wydawani materiałów promocyjnych powinno być to przedyskutowane. Każda podpowiedź jest cenna, zadania są różne ale promocji musi istnieć i działać.
Miejsca oznakowane powiat zamierza zrobić, koncepcje są różne .
Radny R.Trepiński przypomniał, że na sesji która odbywała się w Jeziorach Wielkich były bardzo konstruktywne myśli, poprosił przewodniczącego aby poddać aktualizacji strategii, aby dopracować dokument który będzie aktualny w treści, który będzie można  zacząć realizować.
Przewodniczący zaproponował aby w pierwszej dekadzie marca spotkały się wszystkie komisje. Zarząd przygotowałby interesujące radnych dane dot. np. kosztów i inne koncepcje konieczne do wypracowania. Odbyło się spotkanie przewodniczących rad gmin na którym uznano, że wydawanie własnych informacji jest dobrym pomysłem. Uchwały rady powinny być umieszczane  w takich informacjach.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o kierunkach i zadaniach w zakresie promocji powiatu w roku 2004.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.

ad.15
Do sprawozdania z  prac Zarządu pytań nie było.

Ad.16, 17, 18, 19
W temacie wniosków,  oświadczeń,  wolnych głosów oraz spraw różnych dyskusji nie było.

ad. 20
Na tym porządek  sesji wyczerpano.
Przewodniczący P.W.Gałązka podziękował obecnym za przybycie na sesję i  dokonał zamknięcia.
Sesja zakończyła się o godzinie 15.00.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-11 09:00:48
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-11 09:57:02
Ostatnia zmiana:2004-08-11 09:57:02
Ilość wyświetleń:1907

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij