Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 62/04

Protokół Nr 62/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 20 kwietnia 2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie  roli Partnera Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wspólnej realizacji projektu beneficjenta końcowego w ramach Działań 1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).
4. Zaopiniowanie wniosku dot. warunków zabudowy.
5. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie  zmian  w planie budżetu środków specjalnych.
6. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie  zmiany uchwały nr XVI/102/04 rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu mogileńskiego na 2004r.
7. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Robót Drogowych dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2004 - 2006.
8. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2004
9. Przedstawienie wykazu potrzeba PCPR w Mogilnie na 2004r.
10. Przedstawienie sprawozdania  z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za rok 2003
11. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu  Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie.
12. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie planu Rozwoju Lokalnego Powiatu.
13. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu mogileńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
14. Przedstawienie informacji ekonomiczno- finansowej  z działalności  SPZOZ  za  I kwartał  2004r
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
16. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
ad.3
Starosta przedstawił uchwałę w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie  roli Partnera Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wspólnej realizacji projektu beneficjenta końcowego w ramach Działań 1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr135 /04.
Ad.4
Starosta przedstawił wniosek  dot. warunków zabudowy i projekt postanowienia w sprawie  uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na budowie wiaty - budynku na sprzęt rolniczy stanowiącej uzupełnienie zabudowy w istniejącej zagrodzie siedliskowej na działce o nr ewid.29/1 w miejscowości Ciechrz gmina Strzelno.
Zarząd postanowił uzgodnić projekty decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.
Ad.5
Skarbnik  przedstawiła uchwałę na radę powiatu. Zmiany w przychodach  środków specjalnych nastąpiły w związku z otrzymanymi darowiznami przez Zespół Szkół Zawodowych w Strzelnie i Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Strzelnie. Pieniądze z otrzymanej darowizny  przez  ZSZ w  Strzelnie przeznaczone będą na zakup kołków rozporowych, pigmentów, zamków, farb, stolików. OSW  w  Strzelnie środki z darowizny przeznaczy na różne imprezy kulturalno - sportowe: wyjazdy do kina, na basen , oraz wycieczki dla wychowanków ośrodka, oraz nadanie imienia tej placówce.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady
Ad.6
Skarbnik  przedstawiła uchwałę na radę powiatu w sprawie  zmiany uchwały nr XVI/102/04 rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu mogileńskiego na 2004r. Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 60014 z tytułu wpłat za opracowanie materiałów przetargowych, oraz za koszty eksploatacji mieszkań. Zaplanowano wydatek w kwocie 470.600zł na przebudowę drogi. Planowane źródła finansowania w/w inwestycji : 75% środki z funduszy strukturalnych 10% dotacja budżetu państwa i 15% środki własne budżetu.   Zwiększenie w rozdziale 85333 dotyczy PUP w Mogilnie - zwiększenie budżetu z tytułu wpływu opłat za centralne ogrzewanie i wodę .  Środki pochodzące z wypracowanego zysku przez Warsztaty Szkolne przy ZSZ w Strzelnie  przeznaczone zostaną na zakup materiałów do remontu dachu w Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie. Dokonano zwiększenia w rozdziale 80130, środki te pochodzą ze sprzedaży maszyn rolniczych oraz środków transportu będących na wyposażeniu ZS w Bielicach zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 125 z dnia 23.03.2004 roku. Zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej dokonano zwiększenia na kwotę 20.000zł. Środki pochodzą z refundacji za leki mieszkanek i przeznaczone zostaną na zakup leków.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady
Ad.7
Skarbnik przedstawiła uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Robót Drogowych dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2004 - 2006.Dodała, że od tego zależy możliwość starania się Zarządu Dróg Powiatowych o dodatkowe środki na drogi.
Zarząd 3 głosami za postanowił skierować uchwałę pod obrady rady
Ad.8 -10
Wicestarosta P.Zowczak przedstawił zebranym sprawozdanie PCPR oraz wykaz potrzeb  na podstawie którego został stworzony Lokalny Program Pomocy Społecznej Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd postanowił skierować materiały pod obrady rady.
Ad.11
Wicestarosta przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu  Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie. Wyjaśnił, że regulamin był opracowywany wspólnie z naczelnikami wydziałów. Dodano w ramach struktur starostwa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Do regulaminu zaproponowano dwa schematy  organizacyjne, które stanowią załącznik do protokołu.
Zarząd w  wyniku głosowania 1 głosem za pierwszą propozycją i 3 głosami za drugą propozycją wybrał właściwy, który zdecydował przedstawić radzie wraz z regulaminem. 
Wicestarosta P.Zowczak nie zgodził się absolutnie z zaaprobowanym przez zarząd schematem organizacyjnym, który jego zdaniem określa hierarchię wicestaroście na poziomie sekretarza i skarbnika.
Ad.12
Wicestarosta przedstawił plan Rozwoju Lokalnego Powiatu. Zaznaczył jednocześnie, że kilka instytucji zgłosiło się zbyt późno, zresztą ze względu na krótki czasokres przygotowań. Jednak dopuszcza się w ramach segmentów programu , uzupełnić go w miarę możliwości.
Zarząd zdecydował przesłać plan pod obrady rady.
Ad.13
Starosta przedstawił uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu mogileńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Uchwała została skonsultowana z gminami, ponieważ stawki za zajęcie pasa drogowego nie powinny zbyt  różnić się między powiatem a gminami.
Zarząd zdecydował przesłać projekt pod obrady rady.
Ad.14
Dyrektor SPZOZ J.Kriger przedstawił informację ekonomiczno- finansową  z działalności  SPZOZ  za  I kwartał  2004r.
Przewodniczący rady  w związku  ze stanowiskami innych rad dot. wypowiedzenia kontraktów NFZ, chciałby znać  stanowisko dyrektora w tej sprawie. Czy zajęcie takiego stanowiska przez konwent starostów i Związek Powiatów Polskich coś daje? Czy dyrektor podziela to stanowisko?
Dyrektor SPZOZ J.Kriger wyjaśnił, że w SPZOZ można zaobserwować masowe składanie wniosków  do sądu dot. nie wypłacenia 13-tej pensji. Każdy ma prawo wystąpić, jednak należy mieć świadomość, ze nie zostanie to zapłacone, jednak może spowodować to zajęcie konta SPZOZ przez komornika.  Jeśli tak się stanie, to nie ma nad czym rozmyślać co będzie dalej bo, to byłby koniec szpitala. Stanowisko w sprawie wspomnianej przez przewodniczącego jest poważną decyzją. W chwili obecnej NFZ przejawia chęci współpracy i pomocy, dyrektor obawia się, ze po zajęciu takiego stanowiska NFZ przyjąłby sztywną - urzędową postawę.
Zarząd zdecydował przesłać sprawozdanie pod obrady rady.
ad. 15
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.16
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-10 15:13:22
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-10 16:00:58
Ostatnia zmiana:2004-08-10 16:00:58
Ilość wyświetleń:1032

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij