Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

209/10 z dn.17 maja 2010r.

PROTOKÓŁ Nr 209/10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 17 maja  2010r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie Przychodni Rejonowej w Strzelnie.
6. Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
7. Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
8. Przedstawienie analizy Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Mogileńskiego za 2009r.
9. Przedstawienie informacji ekonomiczno - finansowej z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za IV kwartały 2009r. i I kwartał 2010r.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2009.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy w zakresie wydatków bieżących.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010r przez Powiat Mogileński Gminie Strzelno na remont ul.Topolowej w Strzelnie.
15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie zmiany siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.
16. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
17. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
18. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomościami Powiatu Mogileńskiego – działka nr 19/4 w Bielicach, gmina Mogilno.
19. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie.

Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.
                  
ad.3
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 474/10.

ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
Mogilnie Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 475/10.

ad.5
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła wniosek dyrektora SPZOZ w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przychodni w Strzelnie z budynku przy ul.Św. Ducha do budynku przy ul. Powstania Wielkopolskiego oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie Przychodni Rejonowej w Strzelnie.
Mogilnie Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 476/10.

ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił raport o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.7
Andrzej Stachowiak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił informację o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.8
Komendant KPPSP w Mogilnie przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych Powiatu Mogileńskiego za 2009r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.9
Agnieszka Matecka –Stępień Główna Księgowa SPZOZ w Mogilnie przedstawiła informację ekonomiczno - finansową z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za IV kwartały 2009r. i I kwartał 2010r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2009.
Natomiast Agnieszka Matecka główna księgowa SPZOZ przedstawiła pozytywną opiniię biegłych rewidentów Biura Badania Sprawozdań „Rewimar” w Toruniu.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.11
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie przedstawił wniosek w powyższej sprawie oraz dodał, że podobne uchwały były już wcześniej podejmowane i wiąże sie to z koniecznością wykonania remontów na oddziałach wewnętrznych. Remonty nie wpłyną na jakość świadczenia usług medycznych.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.12
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.13
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy w zakresie wydatków bieżących
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.14
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010r przez Powiat Mogileński Gminie Strzelno na remont ul.Topolowej w Strzelnie.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.15
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie zmiany siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.16
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.17
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.18
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomościami Powiatu Mogileńskiego – działka nr 19/4 w Bielicach, gmina Mogilno.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 19
Zarząd zapoznał się:
• z protokołem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie,
• pismem pracowników SPZOZ w sprawie podwyżki, które zostało przesłane do Dyrektora SPZOZ,
• pismem Burmistrza Mogilna w sprawie dokonania darowizny na rzecz Gminy Mogilno działki, 622/3 która została by wykorzystana na parking miejski,
• pismem Dyrektora SPZOZ w Mogilnie z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w związku z prowadzonymi i planowanymi inwestycjami w SPZOZ,
• pismem Dyrektora DPS w Siemionkach informujące o kosztach montażu sprzętu monitoringującego, który poprawiłby poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu.

ad. 20
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 21
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

        

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-06-21 09:01:23
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-06-21 09:07:10
Ostatnia zmiana:2010-06-21 09:07:46
Ilość wyświetleń:411

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij