Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

188/10z dn.20.01.2010r.

                                               PROTOKÓŁ Nr 188/10
                     Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
                                       odbytego  20 stycznia  2010r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył   Przewodniczący Zarządu  Starosta  Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołów  z  ostatnich   posiedzeń.
4. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przekazanie  centrali  telefonicznej SLICAN  na  rzecz  Domu  Pomocy Społecznej  w  Siemionkach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przekazanie  centrali  telefonicznej SLICAN  na  rzecz  Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w  Mogilnie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania  Komisji  Konkursowej  w  celu  dokonania  oceny  formalnej  i  merytorycznej  ofert  w  ramach  otwartego  konkursu  ofert  na  realizacje  zadań  publicznych  powiatu  w  2010 r. oraz  ustalenia  regulaminu jej  działania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia  zasad  przeprowadzenia    otwartego  konkursu  ofert  na  zadania   publiczne  dofinansowane  z  budżetu Powiatu  Mogileńskiego  w  roku  2010 w  trybie  ustawy   z  dnia  24  kwietnia  2003r.o  działalności pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z  poen. zm. )oraz  ustalenia  Instrukcji  Wypełniania  Oferty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  w  2010 r. zadań publicznych  Powiatu  Mogileńskiego .
9. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  sporządzenia  sprawozdania  z  wysokości  średnich wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Powiat  Mogileński.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia  miesięcznych  kwot  przeznaczonych  na  pensje  zasadnicze  i dodatki  funkcyjne  dla  pracowników  administracyjno  - obsługowych  w placówkach  oświatowych dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński.
12. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie  zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
13. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu w Mogilnie  w  sprawie    zaciągnięcia  kredytu długoterminowego.
14. Podjęcie uchwały w  sprawie  zawarcia  lokaty  terminowej  w  Banku  Gospodarki  Żywnościowej.
15. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu w  Mogilnie   w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok.
16. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu w Mogilnie  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu na 2010 rok.
17. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia Programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  uczniów szkół prowadzonych przez  Powiat  Mogileński.
18. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie  określenia  kierunku  działań Zarządu  Powiatu w  Mogilnie  w  zakresie  czynności  zmierzających  do  likwidacji  Gospodarstwa  Pomocniczego  (warsztatów  szkolnych) przy  Zespole  Szkół Zawodowych  w  Strzelnie.
19. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie ustalenia  kryteriów  i  trybu  przyznawania   nagród  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński ( sesja  lutowa).
20. Sprawy  bieżące.
21. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd    przyjął  protokoły   z  ostatnich  posiedzeń.
ad.4
Przewodniczący  Zarządu  Tomasz  Barczak  poprosił  o  przedstawienie  projektów  uchwał  p.o. Sekretarza  Stefana  Łukomskiego.

p.o. Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały  w   sprawie   wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przekazanie  centrali  telefonicznej SLICAN  na  rzecz  Domu  Pomocy Społecznej  w  Siemionkach.
Następnie  Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 433/10.

ad.5
p.o. Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały  w   sprawie   wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przekazanie  centrali  telefonicznej SLICAN  na  rzecz  Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w  Mogilnie.
Następnie  Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 434/10.

 

ad.6
p.o. Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały   w sprawie powołania  Komisji  Konkursowej  w  celu  dokonania  oceny  formalnej  i  merytorycznej  ofert  w  ramach  otwartego  konkursu  ofert  na  realizacje  zadań  publicznych  powiatu  w  2010 r. oraz  ustalenia  regulaminu jej  działania.
Następnie  Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 435/10.

ad.7
p.o. Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały   w sprawie ustalenia  zasad  przeprowadzenia    otwartego  konkursu  ofert  na  zadania   publiczne  dofinansowane  z  budżetu Powiatu  Mogileńskiego  w  roku  2010 w  trybie  ustawy   z  dnia  24  kwietnia  2003r.o  działalności pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z  poen. zm. )oraz  ustalenia  Instrukcji  Wypełniania  Oferty.
Następnie  Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 436/10.

ad. 8
p.o. Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały   w sprawie ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  w  2010 r. zadań publicznych  Powiatu  Mogileńskiego .
Następnie  Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 437/10.

ad.9
Zarząd Powiatu podjął 6 decyzji  kierujących   osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
ad. 10
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  Naczelnika Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury i Sportu   Andrzeja  Konieczkę  o  przedstawienie  projektów  uchwał.
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt uchwały w sprawie  sporządzenia  sprawozdania  z  wysokości  średnich wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Powiat  Mogileński,  jednocześnie  dodał,  że  sprawozdanie  zostanie   przekazane  pod  obrady  Rady  Powiatu.
Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 438/10.

 

ad.11
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt uchwały w sprawie  w sprawie  ustalenia  miesięcznych  kwot  przeznaczonych  na  pensje  zasadnicze  i dodatki  funkcyjne  dla  pracowników  administracyjno  - obsługowych  w placówkach  oświatowych dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński.
Następnie  Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 439/10.

ad.12
Następnie  Skarbnik  Karina  Kostyra    przedstawiła projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w Mogilnie w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2010r.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.13
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu długoterminowego. Kredyt   w kwocie  2  ml. przeznaczony  jest  na  dofinansowanie  zadania  inwestycyjnego  „Przebudowa  drogi  powiatowej Mogilno  - Chabsko”.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.14
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła projekt uchwały  w  sprawie  zawarcia  lokaty  terminowej  w  Banku  Gospodarki  Żywnościowej.
Zarząd  postanowił  ulokować  2 ml. zł na  lokacie. 
Następnie  Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 440/10.

ad.15
Przewodniczący  Rady  Powiatu  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu w  Mogilnie   w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.16
Następnie  Przewodniczący  Rady  Powiatu  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu w  Mogilnie   w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu na 2010 rok, jednocześnie  poinformował, że  Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  przedstawi  projekt  planu  pracy  na  posiedzeniu  Komisji.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.17
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  przyjęcia Programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  uczniów szkół prowadzonych przez  Powiat  Mogileński.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.


ad.18
Następnie  Starosta Tomasz Barczak  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie  określenia  kierunku  działań Zarządu  Powiatu w  Mogilnie  w  zakresie  czynności  zmierzających  do  likwidacji  Gospodarstwa  Pomocniczego  (warsztatów  szkolnych) przy  Zespole  Szkół Zawodowych  w  Strzelnie,  jednocześnie poinformował,  że   zgodnie  z  ustawą  gospodarstwa  pomocnicze  muszą  zostać  przekształcone lub  zlikwidowane. Następnie   zasygnalizował, że  priorytetem  Ministerstwa Edukacji Narodowej  jest  tworzenie   Centrum  Kształcenia Praktycznego . Zarząd    uznał, że  najdogodniejsze  warunki  do  powstania  takiego  Centrum  ma  Zespół  Szkół  w Bielicach. (internat, warsztat, gospodarstwo rolne  itp. )
Zarząd   również  rozważał  różne  rozwiązania  likwidacji  warsztatów  szkolnych w  Strzelnie, ale  przyjął   wniosek  Wicestarosty Przemysława  Zowczaka  aby  spotkać   się z  radnymi  Powiatu  z  terenu  Strzelna  i przedyskutować  na  miejscu  propozycje  Zarządu.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.19
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie ustalenia  kryteriów  i  trybu  przyznawania   nagród  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Komisji,  a  następnie do  konsultacji  ze  związkami  zawodowymi  i   pod  obrady  Rady  Powiatu  w   następnym  miesiącu br.

ad.20
W  sprawach   bieżących  Wicestarosta  Przemysław Zowczak  poinformował  o  wystosowanych  sprostowaniach  prasowych  do  tygodnika  lokalnego „Pałuki”.

ad.21
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący  Zarządu podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


         

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-05-07 11:30:33
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-05-07 11:36:54
Ostatnia zmiana:2010-05-07 11:37:09
Ilość wyświetleń:450

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij