Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 56/04

Protokół Nr 56/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 16 marca  2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004.
4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie trybu postępowania  o udzielenie dotacji  dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  i niedziałających w celu osiągnięcia  zysku, sposobu rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonanego zleconego zadania.
6. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie  wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
7. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego  dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Szerzawach k/ Mogilna.
8. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Szerzawach k/ Mogilna.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie programu współpracy  na 2004 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
10. Przedstawienie materiałów do Planu Rozwoju Lokalnego.
11. Sprawy różne.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
13. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia
ad.3
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004. Zmiany dot. budżetu Zespołu Szkół w Mogilnie i wynikają z podziału salda na rachunku bankowym, środki zostaną przeznaczone na potrzeby związane z bieżącą działalnością szkoły.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przesłać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.4
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów dokonano zmniejszenia  części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonano korekty budżetów  jednostek dotyczące zakupu materiałów, energii oraz usług remontowych. Ministerstwo Finansów zwiększyło środki z rezerwy ogólnej  z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego po zmianie systemu finansowania zadań. Środki przeznaczono dla Zarządu Dróg Powiatowych, na wypłatę usamodzielnień młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze. Zwiększono środki  w Domu Pomocy Społecznej. Środki z wpływów z Akademii Bydgoskiej przeznaczono dla Zespołu Szkół w Mogilnie  na bieżące wydatki w szkole, zmniejszono wydatki w związku z zmianą umowy najmu ze Szkołą Realną. Zwiększono  budżet  dot. Zespołu Szkół w Bielicach. Środki  zostaną przeznaczone  na opłacenie kosztorysu na remont dachu w Bielicach.
Wicestarosta P.Zowczak stwierdził, że nie może głosować za uchwałą ponieważ nie był obecny przy jej sporządzaniu  a kwota przeznaczona na Dom Pomocy Społecznej miała być inna.
Zarząd 3 głosami za i przy 1 przeciwnym ( Wiecstarosta P.Zowczak) zdecydował przesłać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.5
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie trybu postępowania  o udzielenie dotacji  dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  i niedziałających w celu osiągnięcia  zysku, sposobu rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonanego zleconego zadania. Wyjaśniła, że  w uchwale nastąpiły poprawki  dodano zapisy  w § 2 pkt. 4 mówiący o złożeniu dokumentu stwierdzającego  uprawnienia wnioskodawcy - mówi się tu o dokumencie z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zapis w pkt. 8 mówiący, że nie można uzyskać refundacji kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku. Ponadto umieszczono zapis §8 mówiący o zamieszczaniu wykazu podmiotów  w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zarząd zdecydował przesłać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.6
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu A.Konieczka przedstawił zmniejszenia budżetów placówek oświatowych po korekcie  subwencji oświatowej oraz projekt uchwały zarządu w sprawie  wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński. Uchwałą nr 121/04 ustalono kwotę dofinansowania opłaty pobieranej za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach  kształcenia nauczycieli w wysokości 400zł za semestr dla jednej osoby. Zarząd przyjął powyższą uchwałę jednogłośnie.
Ad.7
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu A.Konieczka przedstawił uchwałę zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego  dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Szerzawach k/ Mogilna. Naczelnik dodał, że ogłoszenie takie musi ukazać się w prasie i będzie to tygodnik "Pałuki" oraz "Gazeta Pomorska".
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 122/04 .
Ad.8
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu A.Konieczka przedstawił uchwałę zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Szerzawach k/ Mogilna. Przedstawicielami organu prowadzącego są: A.Konieczka, P.Zowczak, R.Giemza.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 123/04 .
Naczelnik poinformował, że dyrektor szkoły ( ZS Bielice) powołuje gospodarstwo pomocnicze przy szkole. Według  przepisów można by przepisać zgodnie z wnioskiem dyrektora ZS Bielice  pozostałe maszyny  - te które nie zostały ujęte w uchwale zarządu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż maszyn rolniczych oraz środków transportu będących na wyposażeniu Gospodarstwa Pomocniczego  przy Zespole Szkół w Bielicach, którą zarząd przyjął na poprzednim posiedzeniu. Zarząd zgodził się na powyższe.
Ad. 9
Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie programu współpracy na 2004 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Zarząd zdecydował przesłać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.10
Starosta przedstawił materiały dotyczące Planu Rozwoju  Lokalnego, który mógłby być rozpatrywany przez radę na posiedzeniu kwietniowym.
Wicestarosta zaproponował aby powstał zespół, który zajmie się opracowaniem Planu Rozwoju Lokalnego. Komisja odbyła by swoje posiedzenie po posiedzeniach komisji stałych rady, które przekazałyby swoje uwagi do materiału. W skład komisji mogłaby wejść pani skarbnik i pani Białek oraz  pan A.Konieczka i Z.Łukasik.
Ad.11
Starosta poinformował zebranych, że zostało zarejestrowane w sądzie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych oraz Zapobiegania Tragediom na Drogach. Zaproponował aby po sesji 2 kwietnia o godz. 14.00 odbyło się  pierwsze spotkanie. Na posiedzeniu zostałby wybrany prezes stowarzyszenia i czterech członków zarządu  z których należy wybrać skarbnika, sekretarza i wice prezesa. Poza tym należy powołać pięcioosobowa komisję rewizyjną, należy ustalić wysokość składki i projekt deklaracji przynależności do stowarzyszenia. Założycieli stowarzyszenia jest 25  a na pierwszym posiedzeniu powinno uczestniczyć 50%.
ad. 12
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.13
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-10 15:05:40
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-10 16:00:58
Ostatnia zmiana:2004-08-10 16:00:58
Ilość wyświetleń:1174

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij