Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 55/04

Protokół Nr 55/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 12 marca  2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizacje przeznacza się środki z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmian w budżecie na 2004r. po stronie dochodów i wydatków.
5. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2004r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie trybu postępowania  o udzielenie dotacji  dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  i niedziałających w celu osiągnięcia  zysku, sposobu rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonanego zleconego zadania.
7. Omówienie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mogilnie.
8. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
9. Zaopiniowanie wniosków dot. warunków zabudowy.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska  wraz  z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego.
11. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod uprawy rolne i warzywnicze, stanowiące własność Powiatu Mogileńskiego.
12. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego za grunty pod uprawy rolne i warzywnicze, stanowiące własność Powiatu Mogileńskiego.
13. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie ustalenia składu stałej Komisji Przetargowej uprawnionej do przeprowadzania przetargów ustnych ograniczonych lub nieograniczonych na ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod uprawy rolne i warzywnicze, stanowiące własność Powiatu Mogileńskiego
14. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia  do wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego.
15. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż maszyn rolniczych oraz środków transportu będących na wyposażeniu Gospodarstwa Pomocniczego  przy Zespole Szkół w Bielicach.
16. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/250/02 Rady Powiatu z dnia 27 maja 2002r. w sprawie  określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny    w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad  udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów  i wicedyrektorów szkół oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  szkół nie wymienionych w art. 42.ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i zaliczania   do wymiaru zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad i trybu obniżania  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
17. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/201/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2002r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński
18. Sprawy różne.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
20. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia
ad.3
Kierownik PCPR M.Konkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizacje przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Członek zarządu J.Gwiazda zapytał Panią Kierownik jakie poczyniono postępy w sprawie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Kierownik stwierdziła, że największą przeszkodą było znalezienie jednostki, która by uczestniczyła finansowo  w powstanie warsztatów. Przedstawiono kilku jednostkom ofertę i jedna z nich zgodziła się, trwają rozmowy i przygotowania.
Kolejnym ważnym tematem dla zarządu jest powołanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Kierownik pokrótce przedstawiła piętnastu kandydatów, którzy zgłosili się na to stanowisko.
Zarząd zdecydował przeprowadzić rozmowy z kandydatami na dyrektora dnia 25 marca br.
Ad.4
Skarbnik przedstawiła uchwałę zarządu w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków. Zmiany nastąpiły w rozdziałach: nadzór budowlany, urzędy wojewódzkie, komendy powiatowe państwowej straży pożarnej, składki na ubezpieczenia społeczne i domy pomocy społecznej.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 114/04 .
Ad.5
Skarbnik przedstawiła uchwałę zarządu w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2004r. Zmiany nastąpiły w rozdziałach: domy pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, komisji poborowej oraz urzędy wojewódzkie.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 115/04 .
Ad.6
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały rady w sprawie trybu postępowania  o udzielenie dotacji  dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  i niedziałających w celu osiągnięcia  zysku, sposobu rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonanego zleconego zadania.
Skarbnik poinformowała zebranych, że powiat otrzymał z Ministerstwa Finansów uzupełnienie dochodów  po zmianie systemu finansowania zadań ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Na tej podstawie zostanie przygotowania uchwała na kolejny zarząd.
Ad.7
Starosta przedstawił propozycje zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie. Zaznaczył, ze zmiany podyktowane są dostosowaniem regulaminu do przepisów prawa. W regulaminie dodano  stanowiska takie jak Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Pełnomocnik Starosty ds. Unii Europejskiej, Dział Promocji i Rozwoju oraz dodano rozdział IX , który mówi o trybie  wydawania aktów prawnych. Członkowie zarządu otrzymali też dwie propozycje schematu organizacyjnego starostwa.
Ad.8
Powiatowy Rzecznik Konsumentów M.Huszcza-Winiecka przedstawiał sprawozdanie z  działalności zgodnie z  załącznikiem do protokołu.
Zarząd zdecydował przesłać sprawozdanie pod obrady rady.
Ad.9
Naczelnik wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa A.Stachowiak przedstawił wnioski  dot. warunków zabudowy oraz projekty postanowień w sprawie  uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:
- zmianie sposobu użytkowania części budynku  administracyjno - socjalnego na cele mieszkalne na działce o nr ewid. 94/6 i 1703 w Mogilnie,
- rozbudowie  istniejącego budynku o funkcji handlowej - hurtownia na działce o nr ewid. 1256 i 1657 w Mogilnie,
- rozbudowie istniejącego garażu położonego  na działce o nr ewid. 1585 w Mogilnie,
zarząd postanowił uzgodnić projekty decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.
Ad.10
Naczelnik wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa A.Stachowiak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska  wraz  z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd zdecydował przesłać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.11 do 14
M.Szwarckopf z wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru  i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła uchwały zarządu w sprawie:
· ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod uprawy rolne i warzywnicze, stanowiące własność Powiatu Mogileńskiego. W związku ze złożonym wnioskiem Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego w Bielicach  zaistniała konieczność ustalenia stawek czynszu  dzierżawnego za grunty pod uprawy rolne i warzywnicze, które stanowić będą cenę wywoławczą  w ewentualnych przetargach.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 116/04.
· regulaminu przeprowadzania przetargów na ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego za grunty pod uprawy rolne i warzywnicze, stanowiące własność Powiatu Mogileńskiego. Konieczność uchwalenia regulaminu jest podyktowana stworzeniem jednolitych zasad wydzierżawiania nieruchomości tego samego rodzaju, regulamin stanowi załącznik do uchwały. Postąpienie nie może wynosić mnie niż 0,01złotego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 117/04.
· ustalenia składu stałej Komisji Przetargowej uprawnionej do przeprowadzania przetargów ustnych ograniczonych lub nieograniczonych na ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod uprawy rolne i warzywnicze, stanowiące własność Powiatu Mogileńskiego. Zarząd powołał następujący skład komisji: Józef Górny, Aleksandra Kędzierska, Krzysztof Dobrychłop, Agnieszka Cieślewicz. Magdalena Szwarckopf uchwałą nr 118/04.
· przeznaczenia  do wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego. Uchwała dotyczy  wyżej omawianej działki oznaczonej  w ewidencji gruntów nr 14/6 o pow. 1,1014 ha położonej w Bielicach obręb Marcinkowo. Przetarg odbędzie się  w oparciu o uchwalony wyżej regulamin i komisję. Ustalono cenę wywoławczą  1m2 powierzchni gruntu : 0,02złotych netto za grunt przeznaczony pod uprawy rolne i 0,04 złotych pod uprawy rolnicze.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 119/04.
Ad.15
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu A.Konieczka przedstawił projekt uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż maszyn rolniczych oraz środków transportu będących na wyposażeniu Gospodarstwa Pomocniczego  przy Zespole Szkół w Bielicach. Określone w uchwale maszyny rolnicze i środki transportu są w całości zamortyzowane i nie będą potrzebne do dalszej  produkcji oraz szkolenia na nich młodzieży.  Proponuje się aby uzyskane  ze sprzedaży środki finansowe przeznaczyć na remont pozostałych maszyn będących na wyposażeniu Gospodarstwa pomocniczego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 120/04.
Ad.16
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu A.Konieczka przedstawił  projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/250/02 Rady Powiatu z dnia 27 maja 2002r. w sprawie  określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny    w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad  udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów  i wicedyrektorów szkół oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  szkół nie wymienionych w art. 42.ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i zaliczania   do wymiaru zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad i trybu obniżania  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli. Art. 42 ust. 7 pkt. 3 Ustawy Karta Nauczyciela upoważnia organy prowadzące szkoły do określenia między innymi tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla: pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach  i placówkach oświatowych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin.
Zarząd zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.17
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu A.Konieczka przedstawił  projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/201/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2002r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
Art. 2c ust. 4 ww. ustawy zobowiązuje organy prowadzące technika oraz licea na podbudowie programowej szkoły zasadniczej do przekształcenia ich z dniem 1.09.2004r w szkoły ponadgimnazjalne ( 2-letnie licea uzupełniające i 3-letnie technika uzupełniające ).
Zarząd zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.18
Przewodniczący komisji edukacji, kultury i zdrowia R.Giemza wyjaśnił, że powiat może poprzez zgłoszenie akcesu uczestniczyć  w pozyskiwaniu środków unijnych  na turystykę.
Przewodniczący rady W.Gałązka zaproponował aby temat został omówiony  na spotkaniu wójtów i burmistrzów.
M.Szwarckopf z wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru  i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła wniosek adwokata, który wynajmuje lokal na ul. Sądowej. Adwokat zaproponował kupno swojego lokalu.
Starosta poinformował zebranych, że ofertę co do tego budynku złożył również Prezes Sądu M.Oliwa, który proponuje w zamian budynek na ul. Kościuszki. 
M.Szwarckopf z wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru  i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła również uchwałę wspólnoty mieszkaniowej  w Bielicach. Uchwała ustala koszty zarządzania nieruchomością  wspólną w wysokości 1,44zł za m2  powierzchni użytkowej z czego: 0,76 zł  na fundusz remontowy, 0,51 zł koszty administracyjne, 0,17 zł koszty z tytułu ubezpieczenia budynku, podatek od nieruchomości, usługi kominiarskie, przeglądy. Uchwała została podjęta 17.02.2003r.
Członek zarządu Stowarzyszenia  Polskich Mediów T.Kujawa  oświadczyła, że w dniach 23-25 kwietnia odbędzie się Workshop gdzie poprzez ambasadorów różnych krajów będzie można  nawiązać współpracę. Ambasadorzy na swoich portalach, stronach www, mogą zamieszczać  informacje  np. o imprezach, spotkaniach, które odbywają się w powiatach. Pani T.Kujawa zaproponowała aby w spotkaniu uczestniczył członek zarządu, poinformowała jednocześnie, że przy Stowarzyszeniu Polskich Mediów istnieje stowarzyszenie rzeczników prasowych samorządów, w spotkaniach takich mógłby uczestniczyć rzecznik prasowy starostwa.
Wicestarosta  przedstawił zebranym pismo PFRON w związku z dokonaniem rozliczeń środków przekazanych  samorządowi powiatowemu (określonych w ustawie z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnieniem osób niepełnosprawnych ) zwracają  się   z prośbą o dokonanie zwrotu kwoty należnej Funduszowi z tytułu niewłaściwie wykorzystanych środków PFRON.
Zarząd odwoła się od tej decyzji.
ad. 19
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.20
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-10 15:04:16
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-10 16:00:58
Ostatnia zmiana:2004-08-10 16:00:58
Ilość wyświetleń:1481

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij