Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 54/04

Protokół Nr 54/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego  dnia 4 marca  2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 3 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie porozumienia dotyczącego powstania wydziału komunikacji w Strzelnie oraz przedstawienie spraw szpitala w Strzelnie.
4. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Mogilnie w skład komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia protokołu inwentaryzacji mienia przekazanego przez Skarb Państwa na rzecz Powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przejmowania mienia od Skarbu Państwa do zasobu Powiatu Mogileńskiego.
6. Przedstawienie sprawozdania  wykonania budżetu za rok 2003 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/201/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2002r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Mogilnie do projektu Phare 2001 -Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko -Pomorskim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie do projektu Phare 2001 - promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko -Pomorskim. 
10. Zaopiniowanie wniosków dot. warunków zabudowy.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
12. Sprawy różne (informacja dot. współpracy z prasą).
13. Zakończenie
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia
ad.3
Głos zabrał burmistrz Strzelna E.Matczak, który oświadczył, że szpital strzeleński ma zadłużenie w zapłacie za wodę  w wysokości 50 tys.
Starosta zaproponował burmistrzowi aby zakłady ZPZOZ i ZGK podpisały ugodę na spłatę długu za wodę.
Burmistrz Strzelna zobowiązał się podpisać taką ugodę .
Poruszano również inne problemy SPZOZ.
W sprawie otwarcia filii wydziału komunikacji, transportu  i dróg w Strzelnie zabrał głos burmistrz Strzelna E.Matczak, który odwiedził funkcjonujące wydziały komunikacji w sąsiednim powiecie - Powiecie Włocławskim. Gmina w której otwarto filię zakupiła sprzęt komputerowy a pracownik starostwa przyjeżdża tylko jeden raz w tygodniu. Pracownik ten ma uprawnienia aby wydawać i odbierać dokumenty, pieczęci są przechowywane w kasie pancernej. Jednak stworzenie filii wydziału wymagałoby zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa.
Starosta T.Barczak poprosił naczelnika wydziału komunikacji, transportu i dróg aby wyjaśnił jak wygląda procedura składania dokumentów w wydziale.
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg S.Łukomski stwierdził, że sprawozdania, które wcześniej przygotował wynika, że  dziennie do wydziału zgłasza się 5-6 osób w gminy Strzelno, nie licząc osób które przyjeżdżają  z drobnymi sprawami np. zezwolenie na gaz czy hak  w samochodzie.  W rejestracji wydziału komunikacji, transportu i dróg pracują tylko trzy osoby. Powstaje w całej Polsce centralna baza kierowców i pojazdów, będą wydawane dokumenty  w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wyposaży starostwo w  sprzęt komputerowy, który będzie poprzez  satelitę łączył się z centralą  w Warszawie. Centralna baza będzie powstawać dzięki pracownikom starostw, którzy są zobowiązani wpisać wszystkie pojazdy i kierowców do programu. Aby powstał Centralny Rejestr Pojazdów już dziś interesanci płacą 1-2zł  dodatkowo przy wydawaniu dokumentów. Pracy w  wydziale przybywa - sprawozdania, statystyki. Archiwa , które przekazały gminy nie są kompletne, jest sporo niejasności  z gminy Strzelno. Koszt stały utrzymania filii wydziału wyniósł by ok.76tys.
Burmistrz Strzelna E.Matczak poinformował, że wydziały w  innych powiatach łączą się ze sobą pocztą e-mailową, sprawdzając w ten sposób dane w archiwum, jeśli wszystko się zgadza wówczas dokumenty są wydawane.  Z taką inicjatywa wyszli mieszkańcy gminy Strzelno, było to wielokrotnie omawiane na spotkaniach.
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg S.Łukomski stwierdził, ze uczestniczył w takich spotkaniach. Jednakże powstanie filii nie jest sprawą prostą. Starostwo zwróciło się z zapytaniem do Ministerstwa Infrastruktury czy jest możliwość powstania filii. W piśmie zwrotnym wyjaśniono, że  z chwilą wejścia systemu CEPIK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) pojazdy będą rejestrowane tylko w starostwach i filie będą likwidowane. Pisma wyjaśniają, też sprawę ponoszenia kosztów za prowadzenie filii, niestety będą je ponosić starostwa z własnych dochodów.
Członek zarządu Jan Gwiazda kieruje się dobrem powiatu i ekonomią. Wszędzie pisze się o likwidacji filii i dlatego uważa, że nie ma o co "kruszyć kopii" bo nie ma takiej możliwości. Powiatu Mogileńskiego nie można porównywać z Powiatem Włocławskim.
Burmistrz Strzelna zaproponował aby Zarząd Powiatu  w Mogilnie spotkał się  z Radą Miasta  w Strzelnie.
Starosta zobowiązał się, że takie spotkanie  odbędzie się .
Zdaniem wiceprzewodniczącego  Rady Powiatu L.Nowackiego trzeba rozpatrzyć  dane. Burmistrz Strzelna ma rację, ponieważ należy zastanowić się jak pomóc mieszkańcom gminy, może mógłby powstać punkt informacyjny zamiast filii. Gdyby  punkt obsługiwał mieszkańców gminy Strzelno i Jezior Wielkich  to byłoby ok.200 osób.
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg stwierdził, że wydawanie prawa jazdy jest możliwe. Interesant składając wniosek musi kupić znaczek skarbowy oraz uiszcza opłatę. W wydziale komunikacji, transportu i dróg może zrobić to na miejscu a  w filii, gdzie? Można to uciszać w banku, ale tam pobierana jest prowizja. Kolejne pytanie czy interesant musi mieć nowe orzeczenie lekarskie czy nie, ale to można sprawdzić tylko  w archiwum wydziału. Gdyby pracownik starostwa był jeden raz w tygodniu w filii wówczas w  pierwszym tygodniu  przyjmuje interesanta w następnym odpowiada mu czy jest potrzebne orzeczenie lekarskie   w kolejnym tygodniu interesant przynosi orzeczenie, jeżeli jest potrzebne i dopiero dokumenty trafiają do wydziału komunikacji, transportu i dróg  w Mogilnie gdzie przez kolejne dwa tygodnie czeka się na przesłanie gotowych dokumentów.  W sumie to jest  pięć tygodni.  Jeżeli interesant chciałby zarejestrować nowy samochód, wówczas pracownik musiałby posiadać puste blankiety dowodów rejestracyjnych i pieczątki, tu pojawia się pytanie, kto odpowiadałby za bezpieczeństwo? Jeżeli byłyby w filii dowody rejestracyjne, tablice i odpowiedni sprzęt  samochód można by było zarejestrować. Kupując samochód np. od sąsiada można przerejestrować go  w wydziale w  tym samym dniu a  w filii ze względu na brak  rejestru będzie to opóźnione w czasie. Naczelnicy wydziałów komunikacji starostw spotykają się co jakiś czas i omawiają kontrowersyjne tematy, jednak żaden z nich nie jest zadowolony z faktu istnienia filii.
Zdaniem wicestarosty P.Zowczaka w gminie Strzelno mogłyby być dostępne formularze wniosków oraz informacja dot. wypełniania tych dokumentów.
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg S.Łukomski wyjaśnił, że  w roku 2001 w miesiącach styczeń - luty przekazano do gminy sporo informacji, jak wypełniać wnioski, jakie dokumenty dołączać oraz jak dojechać do wydziału (załączono mapkę). Naczelnik w tym czasie uczestniczył w obradach sesji rady i sprawdził przy okazji czy informacje są wywieszone na tablicy, niestety nie były. Natomiast jeżeli ktoś przyjedzie do wydziału to druki może wypełnić na miejscu oraz otrzyma informację czy zrobił to poprawnie.  W kwietniu odbędzie się kolejne spotkanie naczelników wydziałów komunikacji, na którym zostanie szczegółowo omówiona sprawa CEPIK-u.
Wiceprzewodniczący rady L.Nowacki zapytał czy burmistrz E.Matczak mając takie informacje  uważa, że warto otwierać filię wydziału na 5-8 miesięcy, skoro  do starostwa spływają wiadomości, że filie będą likwidowane?
Burmistrz Strzelna E.Matczak   nie wie czy to będzie na 5 czy 8 miesięcy, uważa że warto spróbować. Strzelno walczyło o utrzymanie Ośrodka Szkolno Wychowawczego na ul.Parkowej, udało się go przejąć, gmina dołożyła 8 tys., wydano piękny reklamujący folder i wszyscy  są zadowoleni.
ad.4 i 5
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami A.Kędzierska przedstawiła uchwałę zarządu w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Mogilnie w skład komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia protokołu inwentaryzacji mienia przekazanego przez Skarb państwa na rzecz Powiatu. Komisja min.  będzie uczestniczyć  w przejmowaniu dróg powiatowych  a  w kolejnej uchwale  mówi się o komisji, która będzie sporządzać protokół inwentaryzacyjny.
Zarząd jednogłośnie wybrał  dwóch ( Przemysław Zowczak i Jan Gwiazda) przedstawicieli Zarządu, którzy wejdą w skład w/w komisji oraz podjął w powyższym temacie uchwałę nr 110/04   oraz   111/04.
ad.6
Skarbnik K.Kostyra przedstawiła sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie z przyznanej dotacji, przeznaczonej na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia . Biblioteka wydała 9.948zł na zakup książek głównie z literatury naukowej i popularnonaukowej, 3.300zł  na zakup zestawu komputerowego do tworzenia bazy danych zawierającej  katalog biblioteki oraz 11% kwoty przeznaczono na premie pracownika, który wykonuje zadania powiatowe.
ad.7
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu A.Konieczka przedstawił projekt uchwały rady powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/201/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2002r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński. Wyjaśnił jednocześnie, że uchwała zmienia podjętą wcześniej  sieć szkół. Przepisy  wprowadzające reformę ustroju szkolnego zobowiązują organy prowadzące technika oraz licea na podbudowie programowej szkoły  zasadniczej  do przekształcenia ich z dniem  1 września w szkoły ponadgimnazjalne czyli 2 -letnie licea uzupełniające i 3 -letnia technika uzupełniające.
ad.8 i 9
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu A.Konieczka przedstawił uchwały w sprawie wytypowania Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Mogilnie oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie do projektu Phare 2001 -Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko -Pomorskim. Do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zostanie zakupiony jeden zestaw komputerowy a w ZSZ w Strzelnie zostanie utworzona cała pracownia komputerowa. Szkoła w Strzelnie została wybrana ponieważ jako jedyna nie posiada jeszcze pracowni komputerowej.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 112/04   oraz   113/04.
ad.10
Starosta przedstawił wnioski  dot. warunków oraz projekty postanowień w sprawie  uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:
- budowie budynku mieszkalnego z garażem na działce nr 527/3 w miejscowości Jeziora Wielkie,
- budowie budynku mieszkalnego na działce nr 26/23 w miejscowości Wójcin gmina Jeziora Wielkie,
- budowie budynku gospodarczo - magazynowego oraz silosów zbożowych na fundamencie 20,00x5,35m na działce nr 53 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Jeziora Wielkie,
- budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 33/1 w miejscowości Ciechrz, gmina Strzelno,
- budowie budynku gospodarczego z garażem na działce nr ewid. 254 w miejscowości Łąkie, gmina Strzelno,
- budowie budynku mieszkalnego  jednorodzinnego wraz z garażem na działce o nr ewid.140/2 w miejscowości Ciencisko, gmina Strzelno,
- rozbudowie budynku  inwentarskiego na działce o nr ewid. 386/2 w miejscowości Strzelno Klasztorne, gmina Strzelno,
zarząd postanowił uzgodnić projekty decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.
ad.11
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.12
Starosta przedstawił zebranym przesłane z "Gazety Pomorskiej" i  "Pałuk- pisma lokalnego" oferty dotyczące cen powierzchni z przeznaczeniem na teksty redakcyjne dot. działania Starostwa. Zarząd zdecydował przekazać powyższe komisjom Rady Powiatu w Mogilnie, celem przedyskutowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
ad.13
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-10 14:59:18
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-10 16:00:58
Ostatnia zmiana:2004-08-10 16:00:58
Ilość wyświetleń:2356

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij