Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

174/09 z dn. 10.11.2009r.

PROTOKÓŁ Nr 174 /09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  10 listopada 2009r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych w ramach projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na laptopy (2 szt.) oraz rzutnik multimedialny w ramach projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów ćwiczeniowych (stal) na zajęcia rozszerzające kompetencje zawodowe – „Spawanie” dla uczniów w ramach projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie  zamówienia publicznego na dostawę materiałów ćwiczeniowych (gazy techniczne) na zajęcia rozszerzające kompetencje zawodowe – „Spawanie” dla uczniów w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
10. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
11. Sprawy różne.
12. Przyjęcie protokołu  z ostatniego posiedzenia.
13. Zakończenie.
Protokół  spisała  Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad. 3
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych w ramach projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania wybrano ofertę Marszand Sztuka Reklamy ul. Pomorska 39 85-046 Bydgoszcz.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 406/09.

ad. 4
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na laptopy (2 szt.) oraz rzutnik multimedialny w ramach projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rada Powiatu w Mogilnie zatwierdziła uchwałą realizację projekt pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Prawidłowa realizacja projektu wymaga m.in. dokonania zakupu laptopów oraz rzutnika multimedialnego. W związku z unieważnieniem postępowania konieczne jest pilne przeprowadzenie kolejnego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 407/09.

ad. 5
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób. Udziela się pełnomocnictwa Hieronimowi Banaszkiewiczowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Bielicach oraz Jackowi Nowińskiemu – Głównemu Księgowemu Zespołu w Bielicach do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Powiatu Mogileńskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób (8 osób).
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 408/09.

ad. 6
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów ćwiczeniowych (stal) na zajęcia rozszerzające kompetencje zawodowe – „Spawanie” dla uczniów w ramach projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania na dostawę materiałów ćwiczeniowych (stal) na zajęcia rozszerzające kompetencje zawodowe wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „EFEKT” Ewa Orzechowska ul. Cicha 5 88-100 Inowrocław.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 409/09.

ad. 7
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę materiałów ćwiczeniowych (gazy techniczne) na zajęcia rozszerzające kompetencje zawodowe – „Spawanie”dla uczniów w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rada Powiatu w Mogilnie Uchwałą zatwierdziła do realizacji projekt pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Prawidłowa realizacja projektu wymaga m.in. dokonania zakupu materiałów ćwiczeniowych. W związku z nierozstrzygniętym przetargiem na dostawę materiałów ćwiczeniowych oraz unieważnieniem postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia konieczne jest przeprowadzenie kolejnego postępowania w trybie z wolnej ręki na dostawę gazów technicznych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 410/09.

ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiała projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 411/09.

ad. 9
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiała projekt uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.
ad. 10
Zarząd Powiatu podjął trzy decyzje  kierujące  osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
ad. 11
Zgodnie z treścią art.15 ust 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) oraz §12 pkt.10 ppkt.b Statutu Powiatu Mogileńskiego (Dz.Urz. województwa Kujawsko –Pomorskiego z 2002r. nr 122 poz.2470 z późn.zm.), Zarząd Powiatu w Mogilnie skierował wniosek do Przewodniczącego rady Powiatu o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
4. Zakończenie.


ad. 12
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.
ad. 13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-04-28 07:56:50
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-04-28 08:01:41
Ostatnia zmiana:2010-04-28 08:02:16
Ilość wyświetleń:549

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij