Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

171/09 z dn.30.10 .2009r.

PROTOKÓŁ Nr 171 /09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  30 października 2009r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na Obsługę samochodu – zajęcia indywidualne dla uczniów w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę posiłków dla uczniów w związku z realizacją Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę podręczników oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na laptopy (2 szt.) oraz rzutnik multimedialny w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę materiałów ćwiczeniowych (stal i gazy techniczne) na zajęcia rozszerzające kompetencje zawodowe – „Spawanie” dla uczniów w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za III kwartały 2009r.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach zbędnych składników majątkowych
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie  upoważnienia Pani Ewy Strzeleckiej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie upoważnienia Pani Ewy Strzeleckiej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
13. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. ”Działanie kompleksowe polegające na wymianie dachu, termomodernizacji wraz z wyprawą elewacyjną budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej pawilonu Ne 1 Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.
14. Przedstawienie zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
15. Przedstawienie zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
16. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
17. Sprawy różne
18. Przyjęcie protokołu  z ostatniego posiedzenia.
19. Zakończenie.
Protokół  spisała  Anita Barczak.


ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.

ad. 3
Danuta Olejnik Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Obsługę samochodu – zajęcia indywidualne dla uczniów w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę wybrano w ramach części 1 przedmiotu zamówienia: ofertę nr 5 podmiotu: Gabriel Hartwich OSK „KAW” natomiast w ramach części 2 przedmiotu zamówienia: ofertę nr 2 podmiotu: Mariusz Brejecki Ośrodek Szkolenia Kierowców.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 392/09.

ad.4
Danuta Olejnik Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę posiłków dla uczniów w związku z realizacją Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę posiłków wybrano ofertę Janina Wojciechowska ANIELSKIE SMAKI Ul. Dębowa 17 88-300 Mogilno
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 393/09.

ad.5
Danuta Olejnik Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podręczników oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę wybrano ofertę Księgarnia Regionalna Jacek Chudziński ul. Jagiełły 4, 88-300 Mogilno.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 394/09.

ad.6
Danuta Olejnik Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na laptopy (2 szt.) oraz rzutnik multimedialny w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwałą Nr XXXV/218/09 Rada Powiatu w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2009 r. zatwierdziła do realizacji projekt pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Prawidłowa realizacja projektu wymaga m.in. dokonania zakupu laptopów i rzutnika multimedialnego. W związku z unieważnieniem postępowania wszczętego dnia 14 października 2009 r. konieczne jest przeprowadzenie kolejnego postępowania w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655).
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 395/09.

ad.7
Danuta Olejnik Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwałą Nr XXXV/218/09 Rada Powiatu w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2009 r. zatwierdziła do realizacji projekt pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Prawidłowa realizacja projektu wymaga m.in. dokonania zakupu artykułów promujących wykonywany projekt. W związku z unieważnieniem postępowania wszczętego dnia 14 października 2009 r. (znak sprawy: OR.3422-7/09) konieczne jest pilne przeprowadzenie kolejnego postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 396/09.


ad.8
Danuta Olejnik Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę materiałów ćwiczeniowych (stal i gazy techniczne) na zajęcia rozszerzające kompetencje zawodowe – „Spawanie” dla uczniów w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Uchwałą Nr XXXV/218/09 Rada Powiatu w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2009 r. zatwierdziła do realizacji projekt pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Prawidłowa realizacja projektu wymaga m.in. dokonania zakupu materiałów ćwiczeniowych. W związku z nierozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym w ramach części 1 i 2 zamówienia na dostawę materiałów ćwiczeniowych na zajęcia rozszerzające kompetencje zawodowe – „Spawanie” konieczne jest przeprowadzenie kolejnego postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 397/09.

ad.9
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiała projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za III kwartały 2009r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 398/09.

ad.10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach zbędnych składników majątkowych. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach pismem z dnia 20 października 2009r. zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnych składników majątkowych na rzecz Sołectwa Jeziorki w gminie Strzelno, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie, gmina Strzelno oraz ZS w Bielicach, gmina Mogilno. Składniki majątku są obecnie nieprzydatne dla Domu i pozostały po zdemontowaniu w związku z prowadzonym remontem budynku Pawilonu nr 2. Przechowywanie okien i drzwi jest utrudnione z uwagi na brak pomieszczeń magazynowych. W/w jednostki złożyły wnioski o przekazanie okien i drzwi, które wykorzystane będą na poprawę stanu technicznego pomieszczeń użyteczności publicznej. Natomiast krzewy są umiejscowione chaotycznie od północnej i południowej strony Pawilonu nr l Domu oraz nie są zgodne z gatunkami, które posadzono około 10 lat temu. Krzewy odbiegają od zasad obowiązujących przy nasadzaniu zabytkowych parków, do których zalicza się park Domu.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 399/09.

ad.11
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Pani Ewy Strzeleckiej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 400/09.

 

ad.12

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Pani Ewy Strzeleckiej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 401/09.

ad.13

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu Mogileńskiego przedstawiała projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. ”Działanie kompleksowe polegające na wymianie dachu, termomodernizacji wraz z wyprawą elewacyjną budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej pawilonu Ne 1 Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 402/09.

ad.14

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiała zmiany  w projekcie uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.15

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński. Wyjaśnił, ze związki zawodowe przesłały protokół z negocjacji z 26 października 2009r. w którym wskazały kosmetyczne zmiany w regulaminie. Zarząd zaakceptował proponowane poprawki.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 16

Zarząd Powiatu podjął jedną decyzję kierującą osobę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad. 17
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przekazała i przedstawiła zebranym wstępne dochody i wydatki do projektu budżetu na 2010r.

ad. 18
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

 

ad. 19
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-04-28 07:55:07
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-04-28 07:59:38
Ostatnia zmiana:2010-04-28 08:00:02
Ilość wyświetleń:367

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij