Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XLV/09 z dn. 28.12.2009r.


Protokół Nr XLV/09
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 28 grudnia 2009 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 10.00 do 12.30

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał wniosek zarządu dotyczący wprowadzenia uchwały do porządku obrad w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. Przewodniczący zaproponował umieszczenie uchwały w pkt.12 i w związku z brakiem sprzeciwu ze strony Rady odczytał  proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Uchwalenie budżetu na rok 2010:
a) przedstawienie  przez  Zarząd  projektu  uchwały budżetowej (z autopoprawkami) wraz z  uzasadnieniem,
b) przedstawienie  opinii  Komisji  Stałych,
c) przedstawienie  opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
d) dyskusja, zgłaszanie  poprawek  i  ich przegłosowanie, 
e) głosowanie  nad projektem  uchwały  w  sprawie uchwalenia  budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2010.
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008.
8. Podjęcie uchwały zatwierdzającej roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej pn. „Wyrównajmy szanse” na lata 2010-2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
13. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
17. Wolne głosy i sprawy różne.
18. Zakończenie.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący poddał proponowany porządek pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

ad.3
Do protokołu  XLIII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

ad.4
Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że Starostwo Powiatowe wydaje biuletyn informacyjny. Radny chciał uzyskać dokładne informacje tj, koszt biuletynu, kto się tym zajmuje ewentualnie jakieś kserokopie dokumentów finansowych, umowa jeśli taka jest, ile wydano od początku wydawania tego biuletynu, który prawdopodobnie zaczął ukazywać się w roku bieżącym?

Radny Radosław Trepiński skierował zapytanie do Starosty w związku z tragicznymi wypadkami na skrzyżowaniu w Bielicach, rozmawiano wstępnie nad rozwiązaniem problemu. Należałoby przeanalizować pewne sprawy, prasę, która wychodzi, bardzo też zainteresowali się tym mieszkańcy, co rzadko się zdarza. Zapytał czy w tym kierunku zostały podjęte jakiekolwiek dalsze rozmowy? Kiedyś pojawił się pomysł powstania ronda. Tragedie domagają się tego, aby problem został rozwiązany. Kiedy ewentualnie będzie miało miejsce?

ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że wykupienie jednostronnej wkładki kosztuje jednorazowo 250zł. Nie pamiętał dokładnie ile wyszło wydań. Umowa jest zawarta z wydawcą i nie ma przeszkód, aby ją obejrzeć.
W sprawie krzyżówki w Bielicach skierowano pismo do GDDKiA w Bydgoszczy. Wysłano je ok. 10-12 dni temu. Starosta planuje również w nowym roku spotkanie, nie mógł zapewnić, kiedy to będzie budowane. Na komisji bezpieczeństwa przy Staroście również rozmawiano w tej sprawie i padła propozycja zamontowania żółtych migających – ostrzegających świateł. Poruszano również sprawę policji, która interesuje się i kontroluje skrzyżowanie. Zatrważający jest fakt, że na 22 pojazdy aż 16 nie zatrzymało się na znaku stop i to większość pojazdów z rejestracjami mogileńskimi. Po rozmowach w styczniu Starosta przedstawi Radzie stanowisko GDDKiA. Najprostsze byłoby chyba zamontowanie świateł. W publikacji została podana zbyt duża kwota budowy ronda – ok.4.mln. –to raczej nieprawdopodobne.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że starcie z GDDKiA można z góry przewidzieć, jeśli chodzi o budowę ronda, ale pomysł ze światłami byłby słuszny, gdyby to były nie tylko ostrzegające, ale i regulujące na zasadzie impulsu. Jeśli samochód nadjeżdża z drogi podporządkowanej – fotokomórka załączałaby zmianę świateł, zmieniałyby się. To stosunkowo niewielki koszt w porównaniu do kosztów wybudowania ronda.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przyjął uwagę do wiadomości, po rozmowach będzie mógł coś więcej powiedzieć Radnym. Śpiącego policjanta nie może być, ponieważ tylko można montować to na drogach lokalnych.

ad.6
Uchwalenie budżetu na rok 2010:

a) przedstawienie  przez  Zarząd  projektu  uchwały budżetowej (z autopoprawkami) wraz z  uzasadnieniem,

Starosta Mogileński Tomasz Barczak w imieniu Zarządu przedstawił wprowadzenie do przekazanego Radnym budżetu na rok 2010. Budżet planuje dochody na kwotę 51.943.427zł, wydatki 56.936.627zł z czego wynika, że budżet jest deficytowy. Planowany deficyt tj. 4.993.200zł, w związku z planowanymi dużymi inwestycjami – min. w szpitalu. W budżecie jest dużo zawartych umów z Marszałkiem Województwa przez przedstawicieli Zarządu Powiatu Mogileńskiego jak również Dyrekcję SPZOZ. Inwestycje będą wykonane z pieniędzy Marszałka Województwa – droga Chabsko – Mogilno jak również inwestycje w szpitalu powiatowym w Mogilnie. Deficyt planujemy pokryć z nadwyżki, która zostanie nam, resztę z kredytu bankowego. Bardzo ważne są wydatki majątkowe 19,48% czyli 11.093.000zł. od dawna tak dużych środków nie przeznaczano na tego typu wydatki. Udało się pozyskać środki z zewnątrz, dołożyć ze swoich i jeśli chodzi o drogę tj.50%, inwestycje w szpitalu 35% zapewniliśmy w budżecie na dofinansowanie do zadań. Kontynuujemy remont DPS Siemionki tj. 100tys.zł, które Rada uchwaliła. Remont taki się rozpoczął i będzie kontrolowany, aby pałac wyremontować a całość w DPS została zakończona. Przeznaczono również 7% na podwyżki dla nauczycieli i 3% dla pozostałych naszych pracowników. Były różne propozycje – 7% dla nauczycieli jest ustawowo a 3% jeśli będzie możliwość podwyższyć wszystkim, którzy są z nami związani. Pozostałe sprawy dokładnie były przedstawiane. Mamy nadzieję, że uda się sfinalizować zakładane inwestycje oraz je zapłacić. Środki niewygasające tj. 209ty.zł – nie zapłaciliśmy wykonawcy sali gimnastycznej, ponieważ nie chcemy ich na siłę przekazywać, chodzi min. o kary umowne, które musi zapłacić wykonawca– jeśli zapłaci, dopiero wówczas środki zostaną przelane.

b) przedstawienie  opinii  Komisji  Stałych,

Radny Krzysztof Szarzyński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w imieniu komisji przedstawił pozytywną opinię dotyczącą projektu budżetu powiatu na rok 2010, zgodnie z załącznikiem do protokołu. Obecnych 5 członków uczestniczyło w głosowaniu 4 opowiedziało się za, 1 się wstrzymał.

Radny Radosław Trepiński Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia w imieniu swojej komisji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury (której przewodniczył w zastępstwie, podczas  nieobecności Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury) przedstawił pozytywne opinie dotyczące projektu budżetu powiatu na rok 2010, zgodnie z załącznikiem do protokołu. Wszyscy obecni poparli projekt budżetu i głosowali na tak.

Radny Mirosław Leszczyński Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów odczytał pozytywną opinię komisji dotycząca projektu budżetu na rok 2010, zgodnie z załącznikiem do protokołu.
 
c) przedstawienie  opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

Wiceprzewodniczący Rady Robert Musidłowski odczytał pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu na 2010r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu.

Opinie stanowią załącznik do protokołu.

d) dyskusja, zgłaszanie  poprawek  i  ich przegłosowanie, 

Radny Jerzy Szczotka zwrócił uwagę, co jest przedmiotem naszych spostrzeżeń od początku kadencji, –czyli znikome nakłady na sport, stypendia, kulturę, dziedzictwo narodowe. Pozycje w budżecie są mikroskopijne. Dlaczego ciągle Radny wraca do pozycji dziedzictwo narodowe? Państwa ościenne – Niemcy i Rosja prowadzą bardzo intensywną politykę historyczną i robią to na każdym szczeblu począwszy od Rządu skończywszy na najniższych szczeblach samorządowych i organizacjach pozarządowych. Z pieniędzy publicznych nie tylko w naszym powiecie, ale generalnie w samorządach są przeznaczane skromne kwoty na tą pozycję i jeśli nadal będzie taka bierność w prowadzeniu polityki historycznej Polskiego Państwa, samorządów to w Europie pozostaną tylko wypędzeni Niemcy, zwycięska koalicja aliancka bez udziału Polaków i oczywiście polskie obozy śmierci. Jeśli nie zaczniemy się przeciwstawiać takiemu obrazowi Polski wśród naszego społeczeństwa to polskie społeczeństwo także ulegnie presji tej propagandy antypolonizmu. Musimy naprawdę zastanowić sie nad tym czy nie warto przeznaczyć parę tysięcy złotych na aktywną akcję odkłamywania tej historycznej propagandy.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odniósł się do wypowiedzi przedmówcy. Miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu jest spora liczba. Dbałość o te miejsca nie ulega dysproporcji, są zawsze zadbane i jeśli można by coś krytycznego powiedzieć na ten temat to, że nie zawsze uczestnictwo społeczne w szeregu organizowanych imprezach, które mają za zadanie naszą pamięć utrwalać, albo przywrócić niektóre wydarzenia, udział społeczny jest niezbyt duży. Zwiększeniem wydatkowania na ten cel cudów nie zrobimy. Kolega nie wspomniał o szczegółach, o konkretnym miejscu, które należałoby docenić, zmienić otoczenie czy wizerunek. Przewodniczący spodziewał się, że kolega to właśnie uczyni i wskaże konkretne miejsce i moglibyśmy się tym głębiej zainteresować. Dbałość jest spora. Kolega ma swoją ocenę, każdy ma swoje odczucie zwłaszcza, jeśli chodzi o te patriotyczne, nacechowane własną drogą, historią, którą człowiek, czy rodzina przeszła, stąd wynikają pewne różnice. Nakłady na sport może nie są najwyższe, jeśli chodzi o organizacyjne wydatki na imprezy sportowe, ale jak sobie przypomnimy niedawno otwartą salę gimnastyczna, to przecież ona temu celowi służy i można by zakwalifikować ten wydatek sporych rozmiarów właśnie na tężyznę fizyczną, podnoszenie sportu zwłaszcza wśród naszej młodzieży. To ocena Przewodniczącego.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zapytał czy jeszcze ktoś w tym punkcie pragnie zabrać głos? Zgłoszeń nie było.

e) głosowanie  nad projektem  uchwały  w  sprawie uchwalenia  budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2010.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, że w uchwale wkradł się błąd drukarski w § 7 pkt.2 gdzie zapisano kwotę 460.000zł a winno być 460.400zł, poprosił Radnych, którzy taki błąd mają o poprawienie go.

Następnie odczytał tekst uchwały budżetowej oraz zapytał czy są jakieś uwagi i zapytania do projektu?

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2010 pod głosowanie.
Na podstawie pozytywnych opinii komisji i RIO w Bydgoszczy oraz w wyniku głosowania 17 głosami za (jednogłośnie) budżet został uchwalony.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak w imieniu Zarządu podziękował za jednogłośność.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka ogłosił 10 minut przerwy.

ad.7
Przedstawienie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008.

Uwag i pytań nie było.
W wyniku głosowania 17 głosami za Rada przyjęła powyższe.

 

 

ad. 8
Podjęcie uchwały zatwierdzającej roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2010 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.


ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej pn. „Wyrównajmy szanse” na lata 2010-2013.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaznaczył, że komisje po swoich posiedzeniach zaproponowały zmiany na str. 6 w §12 pkt1 i 2, który będzie brzmiał:

§ 12. Powiat Mogileński realizuje założenia ustawy również poprzez:
1. organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji i szkoleń w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania Organizacji pozarządowych i Powiatu,
2. promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez obejmowanie patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty Mogileńskiego wybranych przedsięwzięć realizowanych przez Organizacje pozarządowe, zapraszanie do udziału w targach i innych imprezach promocyjnych

Następnie odczytał treść uchwały oraz zapytał czy są jakieś uwagi do projektu.

Radny Jerzy Szczotka odniósł się do poprawki w §12. pkt. 2 gdzie dopisano Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Wicestarostę. Radny wnioskował, aby w zapisie docenić Zarząd Powiatu i Radę Powiatu, skoro dopisano Wicestarostę to zaproponował dopisanie także Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, aby zrównoważyć organ stanowiący z organem wykonawczym. Wystarczyłby Przewodniczący i Starosta, ale skoro dopisujemy i poszerzamy krąg osób zaproponował taką poprawkę. Jeśli Rada uzna, że poprawka nie jest konieczna to proponował wykreślenie Wicestarosty. 

Wicestarosta Przemysław Zowczak zaproponował dopisać przewodniczących komisji.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaproponował Przewodniczącego Rady Powiatu w imieniu Rady Powiatu. Radni wiedzą, że Przewodniczący, Wiceprzewodniczący czy Radni bez funkcji nie są angażowani na takie okoliczności, aby umożliwić uczestnictwo wszystkim kolegom.

Radny Jerzy Szczotka wycofał poprawki o rozszerzenia a zaproponował poprawkę o zawężeniu, czyli wykreślenie „oraz Wicestarosty Mogileńskiego”.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał wniosek pod głosowanie.
Za wnioskiem głosowała 1 osoba, przeciw 11, wstrzymujących się było 4 – jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.

W związku z powyższym i wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 1 przeciw i przy 3 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

ad.13
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

Radny Jan Szarek odniósł się do posiedzenia zarządu z 17 grudnia br. zacytował „Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak poprosił Wicestarostę Przemysława Zowczaka o przedstawienie pisma skierowanego do Zarządu Powiatu w sprawie opinii dotyczącej projektu obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr15 i 25. Wicestarosta Przemysław Zowczak przedstawił projekt budowy obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25, jednocześnie dodał, że miejscowość Markowice będzie pozbawiona skomunikowania z projektowaną obwodnicą. Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie opiniować projekt budowy obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 z wyłączeniem braku skomunikowania miejscowości Markowice z drogą krajową nr 15 i 25 opiniować negatywnie. Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały.”
W związku z powyższym zapytał, jakie skutki prawne i nie tylko byłyby gdyby Zarząd negatywnie zaopiniował obwodnicę. Skutek tego będzie taki, że mieszkańcy Markowic nie będą mogli swobodnie i tak jak do tej pory dojeżdżać do pracy do Inowrocławia a młodzież do szkół. To poważne skomplikowanie tym ludziom życia. Sprawa nie pierwszy raz jest podnoszona. Pierwotnie obwodnica miała umożliwić mieszkańcom Markowic dojeżdżanie do Inowrocławia, w sierpniu dowiedzieliśmy się, że nie. Jaki skutek będzie tego, że część opiniuje się pozytywnie a część negatywnie a jaki byłby gdyby całość była negatywnie, że względu na przykrości dla mieszkańców Markowic?

Radny Jerzy Szczotka odniósł się do posiedzenia zarządu z 23.11.2009r. pkt. 4 dotyczący umorzenia wierzytelności powiatu – jakiego typu są to wierzytelności i jakie kwoty wchodzą w grę? Posiedzenie zarządu z 9.12.2009r. pkt.8 – pismo w sprawie przedłużenia najmu lokalu przy ul.Ogrodowej, czego to dotyczy?

Wicestarosta Przemysław Zowczak przybliżył historię koncepcji obwodnicy. 23.03.2009r. na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Bydgoszczy w oddziale GDDKiA były omawiane kwestie budowy obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25.  Zacytował uzgodnienia „Skomunikowanie miejscowości Markowice z obwodnicą Inowrocławia zostało przyjęte do dalszych prac projektowych. Wykonawca projektu opracuje wariantowe rozwiązania przedmiotowego połączenia. Ostateczne rozwiązanie zostanie przyjęte po szczegółowej analizie przygotowanych wariantów. Audytor B.R.D. (to jest Pan dr. Z Inowrocławia) wskazał na zasadność połączenia obwodnicy z lokalnym układem komunikacyjnym miejscowości Markowice.” Na tym posiedzeniu ZOPI był obecny min. Burmistrz Matczak i Wicestarosta. Postulowaliśmy i mówiliśmy o konieczności skomunikowania Markowic. Kolejne posiedzenie ZOPI odbyło się 20 sierpnia br. na spotkanie nie był zaproszony nikt z samorządowców, ale tylko przedstawiciele GDDKiA w sumie 10 osób, Wicestarosta był w posiadaniu listy obecności. W ten sposób ustalono – „budowa dodatkowego węzła Markowice będzie objęta odrębnym postępowaniem tak, aby nie blokować zasadniczej inwestycji, jaką jest budowa obwodnicy Inowrocławia”. Wicestarosta kontaktowała się zarówno z projektantami jak i z GDDKiA w Bydgoszczy z Dyrektorem Jaworskim. Podnoszono kwestię, że decyzję środowiskową, która jest wydana nie wpisuje się w skomunikowanie obwodnicy Inowrocławia z miejscowością Markowice. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi w marcu GDDKiA powinna przedstawić nam różne warianty skomunikowania i wtedy byłoby widać czy w rzeczywiści to wpisuje się w tą decyzję środowiskową, czy też nie wpisuje – tego nie zrobiono. Czyli tamte ustalenia tak naprawdę uznano za niebyłe, nie raczono nas o tym poinformować. Były jakieś nieoficjalne przecieki, natomiast nikt nas o tym nie poinformował, że zapadły inne ustalenia w sierpniu. Wicestarosta zadzwonił do ORDOŚ-u, wcześniej decyzje środowiskową wydawał Wojewoda teraz ORDOŚ i rozmawiał z osobą, która jest odpowiedzialna za przygotowywanie decyzji środowiskowych. Osoba ta powiedziała, że jeśli są wszystkie dokumenty w sposób właściwy przygotowane i są pełne to kwestia wydania rozszerzenia decyzji środowiskowej jest kwestią kilku dni. Wicestarosta podniósł to w rozmowie telefonicznej z Dyrektorem Jaworskim, który powiedział, że od strony formalnej tak to wygląda, ale kwestia przygotowania materiałów, które trzeba przedstawić przy składaniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej jest to kwestia wielu miesięcy. Wicestarosta nie mógł się z tym zgodzić. Rozumiał, że informacje o środowisku, które zostały zebrane wtedy, kiedy przygotowywano decyzje środowiskową dla całej obwodnicy Inowrocławia obejmują teren trochę większy i nie sadził, aby kilkanaście – kilkadziesiąt metrów dalej były zupełnie inne uwarunkowania. Wg. Wicestarosty na podstawie tych danych i tych materiałów, które udało się skompletować przy okazji wydawania decyzji środowiskowej, nic nie stało na przeszkodzie wystąpić z wnioskiem o rozszerzenie tej decyzji, czy też wydanie nowej i uzupełnić dokumenty. Tum bardziej, że nie pokazano nam wariantów i nie uzasadniono, że te warianty nie wpisują się w decyzje środowiskową. Jest zupełnie inna sytuacja, jeśli w nowym terenie buduje się kilkadziesiąt kilometrów nowej drogi a zupełnie inna jest sytuacja, jeśli poza rozpoznanym terenem wykraczamy max. kilkadziesiąt metrów. Co do kwestii formalnej, mowa jest o opinii a nie o uzgodnieniu, czyli z formalnego punktu widzenia nie rodzi to żadnych obligatoryjnych skutków prawnych, można to uwzględnić, ale nie trzeba. Nie jest to uzgodnieniem, ale opinią. Dlaczego Zarząd podjął takie nie do końca jednoznaczne stanowisko? Musimy zdawać sobie sprawę, że do roku 2012 do Euro Polska nie będzie w stanie wybudować trasy szybkiego ruchu łączącej autostradę do Torunia przez Bydgoszcz, Gniezno, Poznań. W związku z tym prawdopodobnie w jednym pakiecie rozważana jest koncepcja, żeby pobudować obwodnicę Inowrocławia. Jest już poprawiona droga pomiędzy Inowrocławiem a Toruniem. Pobudować drogę do Inowrocławia a tamtą obwodnicą od strony Bydgoszczy część ruchu mogłaby być skierowana, zrobić obwodnice dookoła Strzela, co ma sens. Jest wyremontowana droga pomiędzy Strzelnem a Gnieznem i być może o czym się jeszcze w sposób sformalizowany głośno się nie mówi, ale być może Strzelno stoi przed szansą uzyskania przed Euro 2012 obwodnicy. Teraz manifestować swoje negatywne stanowisko wobec całej obwodnicy Inowrocławia i stwarzać pretekst, aby ktoś może to wykorzystał i powiedział, że nie robimy tego i nie robimy obwodnicy Strzelna ? W związku z tym sądził, że mieszkańcy Strzelna by tego nie wybaczyli. Obwodnica Inowrocławia ze względu na mieszkańców jest rzeczywiście potrzebna. Podnosił to nie tylko Prezydent Brejza, ale również i inne samorządy gminne w tym gmina Inowrocław. Każdy chce zabezpieczyć swoje interesy, ale to wcale nie znaczy, że samorządy są przeciwne budowaniu obwodnicy Inowrocławia. Ona jest dla Inowrocławia bardzo potrzebna. W związku z tym Zarząd stanął na stanowisku, że nie będziemy torpedować idei budowania obwodnicy Inowrocławia, ale chcemy tylko wyartykułować, że miejscowość Markowice powinna być skomunikowana z obwodnicą Inowrocławia. Tym bardziej, że formalnie rzecz biorąc nasze stanowisko może służyć za pretekst a tak naprawdę jest tylko opinią a nie uzgodnieniem. Został uzgodniony tekst pisma, które zostanie wysłane do Pana Lecha Witeckiego generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, do wiadomości otrzyma je Wojewoda, Marszałek, GDDKiA w Bydgoszczy, projektant, przedstawiciele samorządu gminy Inowrocław, miasta Kruszwicy, miasta Strzelna i Powiatu Mogileńskiego będziemy się chcieli spotkać i jeszcze raz temat przedyskutować i wskazać na niezałatwione nasze postulaty. Wskazać olbrzymie utrudnienie nie tylko dla mieszkańców Markowic, ale rzecz dotyczy jeszcze bardziej mieszkańców wsi Niemojewko. Wskazać, że brak skomunikowania jest również całkowicie nieuprawnioną próbą zmiany granic administracyjnych zarówno gminy Strzelno jak i Powiatu Mogileńskiego. Mieszkańcom miejscowości Niemojewko i mieszkańcom Markowic i innych miejscowości znacznie bliżej będzie do Inowrocławian niż do Strzelna, w którym mają swoją siedzibę samorząd gminny. To próba całkowicie nieuprawniona.

Radny Jan Szarek stwierdził, że los obwodnicy jest przesądzony i zdaniem Radnego lepiej byłoby wydać opinię negatywną i uzasadnić dlaczego – dlatego, że nie dotrzymano ustaleń ze spotkania w marcu dotyczących skomunikowania Markowic, Niemojewka z tą obwodnica. Czy coś by to dało? Nie sądził, klamka zapadła i pewną granicą jest rok 2012- mistrzostwa europy. Jak tu już rozmawiano, remont drogi w Wylatowie, Strzelno –Wronowy, skutki są dla wielu ludzi opłakane i tu będą takie same.

Radny Jerzy Szczotka nie wiedział, co prawda, jakiego typu była opinia Zarządu, – bo są wiążące i niewiążące. Wicestarosta nie odpowiedział, jakie skutki prawne byłyby w przypadku negatywnej opinii i dalej idąc, jakie skutki, co do realizacji tej inwestycji. Nie wierzył, że obwodnica na etapie uzgodnień, kiedy grunty są jeszcze niewykupione, ona ma perspektywę powstania przed Euro 2012 to tylko czcze gadanie, bo teraz to tylko taki łatwy argument do obrony wszelkich nietrafionych, czy niekorzystnych dla społeczeństwa decyzji, – bo mamy euro 2012. Trzeba zrobić wszystko nie licząc się z utrudnieniami dla ludzi, nie licząc się z tym, że trzeba będzie poświęcić wiele ludzkich interesów. Stanowisko Zarządu w tej sprawie było takie jak określił minister Sikorski „żeby płynąć w głównym nurcie bez wiosłowania, wszystko robić to, co wszyscy, to nas poniesie z głównym nurtem bez wysiłku, bez stawiania wymagań dla siebie a jakie będą efekty dla ludzi to sprawa drugo – trzecio rzędna”. Ludzie muszą to przyjąć z pokorą i pogodzić się z losem.

Wicestarosta Przemysław Zowczak wyjaśnił, że opinia ta nie jest opinią wiążącą, natomiast może stanowić pretekst i my nie chcieliśmy tego pretekstu dawać GDDKiA, bo sytuacja mogła być taka, że sytuacji Markowic byśmy nie poprawili. Bardziej liczył na działania poprze Posłów i spotkania w GDDKiA w Warszawie niż na postanowienie Zarządu. Natomiast obawiał się, że na szali mogliśmy położyć obwodnicę Strzelna, czego robić nie mogliśmy. Nasze działanie wbrew temu, co mówił Radny Szczotka, było działaniem wyważonym i racjonalnym. Na ten temat Wicestarosta rozmawiał nie tylko z Wójtem gminy Inowrocław i również Prezydentem miasta Inowrocław Panem Brejzą. Czy do Euro 2012 GDDKiA jest w stanie zmieścić się z budową obwodnicy? Jeśli będzie taka wola to jest w stanie to zrobić. Działanie Zarządu było racjonalne, musimy mieć na względzie mieszkańców Markowic i Niemojewka bezwzględnie, co wyartykułowaliśmy jednoznacznie i wyraźnie natomiast musimy mieć na uwadze też mieszkańców miejscowości Strzelno i Inowrocław.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wypowiedział się w kwestii umorzeń, jest to kwota ok. 400zł i chodzi o ogrodnictwo w Bielicach, wydzierżawił to Pan Wielgus, który planował działalność ogrodniczą, później okazało się, że firma jest nierentowna. Prosił o rozwiązanie umowy i umorzenie, przedstawił dochód na członka rodziny i po przeanalizowaniu umorzyliśmy. Jeśli chodzi o ogrodową to jest mieszkanie chronione. Mieszka tam trójka rodzeństwa i płaci regularnie, aby nie stało puste przedłużyliśmy dzierżawę. Zakupiliśmy traktor z kosiarką który przekazano do ZDP w Mogilnie. Przetarg wygrał samochód osobowy Reno – bus do Bielic, również został przekazany w tym samym dniu.  Do Mogilna przyjechał również samochód gaśniczy do KPPSP i przelano 200tys.zł na konto straży. W sprawozdaniu nie ma, ale na posiedzeniu przed świętami Zarząd podjął negatywną opinię dotycząca obwodnicy Mogilna, po dużej analizie. Obwodnica kończy się na naszej drodze powiatowej i nikt z nikim z nas nie uzgadniał, co będzie dalej, jest w projekcie rondo z droga powiatową, gdzie ten ruch zostanie skierowany niestety, jako zarządca drogi powiatowej w kierunku Brzoza –Słupca nic nie wiemy, dlatego zaopiniowaliśmy negatywnie, nie wiemy, co dalej będzie działo się z ruchem od ul.Witosa. Będzie to przedstawione w kolejnym sprawozdaniu.
Na spotkaniu kiedyś rozmawialiśmy o tym, że drogi krajowe służą do komunikowania między miastami a drogi wewnętrzne powinny być budowane obok krajowych, to takie marzenie – nie do zrealizowana. Gdyby udało się wykonać obwodnicę Strzelna byłby to ratunek dla miasta.

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy opinia Zarządu w sprawie obwodnicy Mogilna także nie ma większego znaczenia i nie jest wiążąca?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że nie jest wiążąca.

Radny Jerzy Szczotka, jako obywatel powiatu stwierdził, że opinia negatywna dla budowy obwodnicy Mogilna, pomijając merytoryczną część budowy obwodnicy, to jest raczej wyborcza niż merytoryczna. Jeśli Powiat nie dokłada do tego złotówki a samorząd gminny chce budować to wydaje się, że nie powinniśmy przeszkadzać. Biorąc pod uwagę to, że samochody ciężarowe jeżdżą przez centrum Mogilna, ludzie słyszą pod oknami ciężarówki, mamy klasztor, który jest perełką wśród zabytków europejskich i tam samochody ciężarowe mają negatywny wpływ na główną konstrukcję i dlatego wydaje się Radnemu, że nie należy przeszkadzać w budowie obwodnicy Mogilna chociażby dla samego Klasztoru, który jest unikalnym zabytkiem w skali europejskiej.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak nie uważa, aby to było przeszkadzaniem. Nie wiedział, na jakim etapie jest budowa obwodnicy, ale podobno Burmistrz wycofuje się z ustaleń z właścicielami gruntów i prawdopodobnie ma to robić Starosta – czyli „specustawa” tu wchodzi w grę, ale to się okaże lada moment. Prawdopodobnie do końca grudnia byłbym u Marszałka, aby podpisać taką umowę. Starosta był na takim spotkaniu gdzie podpisywano, na tą chwilę, tylko umowę na gospodarkę wodno –ściekową w gminie Mogilno, szpital i droga. Nie ma możliwości przeszkadzania. Przypomniał ponadto, że kilka lat temu ze względu na naszą perełkę, czyli Klasztor i centrum Mogilna zdjęliśmy znaki zakazujące poruszania się ul. Kościuszki w kierunku Chabska samochodom do 25ton, aby ciężarówki udające się do firm mieszczących się za torami w Mogilnie i te, które jadą w kierunku Poznania, nie musiały jechać droga wojewódzką odpowiednio przystosowaną, czyli ul.Poznańską tylko kierowały się w ul.Kościuszki i rozjeżdżały naszą drogę powiatową. Tak to się dzieje, drogę będziemy remontować i mamy nadzieję, że podłoże wytrzyma. Była to bardzo trudna decyzja Zarządu, zdjęliśmy zakaz i ciężarówki z i do Poznania wjeżdżają w ul.Kościuszki, a że niektóre krążą po Mogilnie to tak już została w mieście rozwiązana komunikacja. Jeśli chodzi o rzeczy wyborcze to Starosta myśli, że powinniśmy pozytywnie to zaopiniować. Patrząc np. na swoją osobę i biorąc pod uwagę start w wyborach to uważał, że należałoby zaopiniować pozytywnie. Decyzje są bardzo trudne i nie można patrzeć czy to się opłaci w ten czy inny sposób, prosił aby nie łączyć tego z wyborami. Co się stanie z samochodami, które wjadą na ul.Witosa? Nikt do nas nie skierował żadnego pisma, aby ruch kierować na naszą drogę powiatową.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka dodał, że z wypowiedzi Starosty wynika jakiś racjonalizm i Przewodniczący nie podzielał zdania, że to jakieś działanie, które ma powodować kłopoty w inwestycji obwodnicy Mogilna. W tak ważnej sprawie cały materiał powinien być przedstawiony, aby wymagać opinii właściwej, jeśli to tylko częściowy materiał trudno się dziwić, że Zarząd inaczej nie postanowił tylko tak jak zdecydował.

ad. 14
Wniosków i oświadczeń radnych nie było.

ad. 15
Burmistrz Ewaryst Matczak stwierdził, że sprawę poruszała wójt Dąbrowy, ponieważ od kilku sesji nie otrzymujemy materiałów prosił, aby to docierało. Materiałów nie otrzymujemy i zastanawiamy się czy ten udział nasz jest tu potrzebny.
Następnie skierował pytanie do Starosty. Przy opracowywaniu budżetu nie wiedzieliśmy, że znikną gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska. Z tych funduszy miał być finansowany rurociąg do Jeziora Ostrowskiego. Czy Starosta coś przewiduje gdyby fundusz przestał istnieć, czy pieniążki w budżecie przyszłorocznym znajdą się?
Obwodnicy Strzelna i Markowic nie wiązałby ze sobą. Gmina Strzelno wydała opinię negatywną, ale to odrębna sprawa gminy i mamy przykre doświadczenia we współpracy z GDDKiA odnośnie drogi nr 25 na Wronowy. Rok temu zrobiliśmy koncepcję obwodnicy i do dziś nie ma przyjętego przez GDDKiA raportu dot. oddziaływania na środowisko. Opóźnia się sprawy proceduralne i nie podchodzi się pod inwestycje, dlatego Burmistrz miał obawy czy obwodnica Strzelna będzie zrobiona przed 2012, może być nawet wcześniej niż obwodnica Inowrocławia.
Odbyło się w Inowrocławiu spotkanie zorganizowane przez Wójta Skarbińskiego. W grudniu i wszystkie obecne gminy tj. Kruszwica, Inowrocław i Strzelno zdecydowały wydać opinię negatywną, bo nie wierzymy, że zgadzając się na połowiczne rozwiązanie zostanie rozwiązany problem Markowic. Zamierzamy się spotkać z Panią Marszałek Sejmu, aby nasze działania poparła, bo problem Markowic jest grubszy nie tylko, jeśli chodzi o Strzelno, tam szczególny problem jest w gminie Inowrocław, tam będą nawet sprawy sądowe, jeśli w tej wersji obwodnica przejdzie. Niektóre gospodarstwa będą musiały być wyburzone i są społeczne konsultacje, których projektant nie chce uwzględnić i która konflikty w gminie Inowrocław minimalizuje, ale nie ma dobrej woli GDDKiA, aby problem zminimalizować, dlatego trzeba się liczyć z procesami sądowymi, co przeciągnie temat, co powoduje, że obwodnica Strzelna może zostać wykonana wcześniej. Też nie zgodzimy się na połowiczne działanie, bo mamy koncepcję obwodnicy z dwóch kierunków – z kierunku Mogilna i drugi z kierunku Konina. Nie chcielibyśmy, aby to było tylko od Inowrocławia w kierunku na Mogilna a problem Konina nie zostałby rozwiązany. Odnośnie drogi na Wronowy mamy szereg uwag i wystąpiliśmy przed świętami do ZDK z pismem. Dokonaliśmy lustracji każdej posesji, spisaliśmy wniosek, że nie przejmiemy oświetlenia ulicznego dopóki usterki nie zostaną naprawione a przynajmniej ich większość. Powstało dodatkowo 60 punktów świetlnych a gmina płaci za energię i postawiliśmy warunek, że przejmiemy oświetlenie, jeśli usuną usterki.

ad. 16
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odpowiadając Burmistrzowi wyjaśnił, że materiały sesyjne zostały wysłane pocztą elektroniczną i mamy potwierdzenia – nauczeni doświadczeniem. Wyjątkiem była sesja w Markowicach, umknęło to uwadze, za co przeprosił raz jeszcze.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że od 1 stycznia przestają istnieć powiatowe fundusze ochrony środowiska, pieniądze z tego będą przychodziły, jako dochody powiatu. Zarówno powiat jak i gmina będą mieli problem, ponieważ w ustawie mówi się o możliwości finansowania, ale inwestycji na własnym terytorium. W tym roku było 90tys.zł na rurę, nic się nie działo a teraz będzie chyba problem od strony prawnej, bo pieniądze mamy i będziemy mieli, tylko pytanie jak przekazać pieniądze sąsiedniemu samorządowi, czyli do Województwa Wielkopolskiego? Prawdopodobnie od strony prawnej po zmianie ustawy będzie problem. Czas pokaże, są od tego odpowiednie osoby, które muszą pokazać jak to zrobić.

Radny Jerzy Szczotka powrócił do tematu obwodnicy. Gmina Strzelno wydała opinię negatywną. Czy ciężko jest w tej sprawie porozumieć się?, aby samorząd powiatowy i samorząd gminny, szczególnie tej gminy na terenie, której roboty zwiane z obwodnicą będą realizowane, wypracować jednolite stanowisko? Kłania się tu brak współpracy między Zarządem Powiatowym a samorządami gminnymi. Radny uważał, że gmina Strzelno nie chce zrobić sobie krzywdy wydając opinię negatywną, więc skoro działa w dobrym celu to samorząd powiatowy jest od tego, aby wspierać każda gminę, która widzi swój interes, aby nie poddawać się presji GDDKiA, bo wiemy, jaka to instytucja , która nieliczy się z nikim. GDDKiA wie, że samorządy są tak słabe, że wywierając na nie presje wymusi stanowisko takie, jakiego oczekuje.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że rzeczywiście branie pod uwagę przez wspomnianą instytucję uwag samorządów i mieszkańców zakrawa na kpinę i to nie po raz pierwszy stwierdzamy. Pamiętamy spotkanie w sprawie drogi nr 15, gdzie zwróciliśmy uwagę, że drogowcy na etapie planowania ani raz nie spotkali się z mieszkańcami zwłaszcza z tymi, od których w pewny sposób byli zależni z uwagi na ochotę dobrania gruntu. W związku z tym panowie stwierdzili niemal ze skruchą, że to było błędem i w przyszłości będą zwracali na to uwagę i z mieszkańcami dyskutowali. Co się okazało? Że droga ze Strzelna w kierunku Konina jest takim samym stylem zrobiona jak na naszym mogileńskim terenie i są uciążliwości dla mieszkańców, nikt niczego nie uzgadniał a nawet nie uprzedzał, więc stwierdzenie, że samorządy są tak słabe, że GDDKiA nie zwraca uwagi chyba nie do końca jest prawdą. Przewodniczący uważał, że to taki styl pracy tej firmy i skoro już angażowali się w nasze kłopoty po słowie to tam powinien być wyciągnięty wniosek. Przedstawiciel sejmu jest rangą wyższym funkcjonariuszem publicznym od nas Radnych, chociaż nie przeceniajmy. Posłowie tam się angażowali a nie widać żadnej zmiany w postępowaniu tej instytucji to coś jest tam chore i ktoś mający władze nad tymi panami powinien w bardzo szybki sposób zmusić do tego, aby głosy samorządów, mieszkańców były brane pod uwagę, rozpatrywane i aby były ustalenia. Co do współpracy powiatu z gminami stwierdził, że nie tylko powiat jest zobowiązany współpracować, ale gminy też. Skoro gmina planuje jakieś stanowisko to powinna w bardzo szybki sposób powiadomić Zarząd Powiatu i rzeczywiście jest przedziwne, jeśli jeden i drugi organ samorządowy wydaje w tej samej sprawie różne stanowiska. To nie tylko po stronie powiatu, bo nikt nie wie, jakie są argumenty szczebla gminnego i jeśli nie są prezentowane, trudno je sobie wyobrazić.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak stwierdził, że stanowiska były konsultowane. Decyzja jest autonomiczna i Burmistrz nie ma do niej żadnych uwag i tutaj przedstawił tylko stanowisko gminy. Każdy odpowiada za siebie i myślał, że powiat też nie ma uwag do treści opinii gminy. 

Radny Jerzy Szczotka dziwił się nakręcaniu spirali, co powiat powinien a co gmina. Zaapelował do prezesa PLS Henryka Furtaka. W gminie i w powiecie rządzi ta sama opcja polityczna, może jak nie mogą się dogadać, jako urzędnicy to niech Pan spróbuje na forum partyjnym ich jakoś pogodzić i zmobilizować do płynnej współpracy.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że ta opcja polityczna nie stosuje takich metod, bo sami członkowie nie zgodziliby się z takim stylem. Opcja polityczna ma inne cele niż te, które by miały przemawiać, w jaki sposób mają zachowywać się Radni.

Wicestarosta Przemysław Zowczak przysłuchiwał się rozmowie i stwierdził, że jak można mówić o braku współpracy między samorządem powiatowym i gminnym w kwestii skomunikowania Markowic z obwodnica Inowrocławia, skoro zarówno w tej części opinia Burmistrza i opinia Zarządu Powiatu jest dokładnie taka sama. Słysząc o braku współpracy pomiędzy Zarządem Powiatu, samorządem powiatowym a gminami z ust człowieka, który na tej sali publicznie głośno zastanawiał się czy jego klub, stowarzyszenie nie wystąpi o zwołanie referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej miasta Mogilna, bo tak było. W sytuacji takiej gdzie Piast nie ma żadnego Radnego gminnego to chyba rozmawiamy całkiem innym językiem. Wracając do kwestii naszej opinii w sprawie obwodnicy, która jest taka sama jak stanowisko gminy. Negatywna opinia jest gestem, który nie ma żadnej mocy sprawczej, ale jest gestem, który może być wykorzystany, jako pratekst i musimy, mieć to na uwadze. Jak Wicestarosta mógłby stanąć przed mieszkańcami Strzelna, gdyby się okazało, że nasza negatywna opinia wobec całej obwodnicy Inowrocławia, łączonej pakietowo z obwodnicą Strzelna (co wiedział od posłów i Prezydenta Brejzy) była by pretekstem nie powstania obwodnicy Strzelna.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił kulisy sprawy zanim trafił projekt na Zarząd. Fachowcy zajmują się projektem, czyli ZDP w Mogilnie i Dyrektor przychodzi do Zarządu z wypracowanym projektem, który ostatecznie podejmuje decyzję. Dyskusja była dość burzliwa, jesteśmy ciałem kolegialnym. Burmistrzowie i wójtowie mają prościej, ponieważ jednoosobowo decydują, jaka opinia będzie. O jednej i drugiej obwodnicy dyskusja była długa i rzeczowa. Jeśli buduje się drogę, która łączy się z inną powiatową czy wojewódzką to udaje się do zainteresowanych informując o zamiarze budowy. Kilka lat temu Starosta uczestniczył w spotkaniu u Burmistrza, w którym uczestniczył również Bartosz Nowacki z Dyrektorem Departamentu Urzędu Marszałkowskiego, gdzie omawiano połączenie z droga powiatową. Pierwsza koncepcja przewidywała wejście w drogę powiatową na Gębice –Orchowo, czyli odbić ją w lewo. Oczywiście fachowców nie było. Od Dyrektora Łukasika Starosta wie, że droga nie jest wojewódzką ponieważ mieści się na niej wiadukt kolejowy o wysokości 3,6m, przed krzyżówką w Bielicach dlatego nie może być wojewódzką. Wówczas była koncepcja odbić przed wiaduktem w lewo i wyjść przy dworcu kolejowym w Kwieciszewie. Co działo się później, niestety Starosta nie był zaproszony i nie uczestniczył w rozmowach, nie zaproszono też naszych merytorycznych pracowników. Jeśli decyzja byłaby wiążąca to dla dobra sprawy Zarząd opowiedziałby się pozytywnie, aby nie blokować budowy obwodnicy. Prawnik podpowiada, że na etapie decyzji można ją zaskarżać, jeśli się to nie będzie podobało. W tej chwili nie mamy takiej mocy prawnej, jest to decyzja niewiążąca. Wyraził nadzieję, że choć będzie obwodnica z jednej strony to należy zrobić też z drugiej Poznań –Toruń –Olsztyn, gdzie jest największy ruch.

Radny Jerzy Szczotka ani żaden członek Piasta nie pamięta, że chcieliśmy organizować referendum w gminie Mogilno w sprawie odwołania kogoś, o czym mówił Pan Wicestarosta. Z pewnością Wicestarosta w to nowe święto Halloween nawiązał kontakt z duchami, tylko Radny nie wiedział, dlaczego o nim mowa skoro żyję. Duchy Wicestaroście podszeptują, że Jerzy Szczotka chciał jakieś referendum zrobić.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zwrócił uwagę, że to posiedzenie Rady Powiatu, które wymaga skupienia, nad merytoryką.

ad. 17
Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak na zakończenie dodał, że w sprawie obwodnic nie można liczyć na posłów z Inowrocławia. To logiczne, że to większy obwód wyborczy i to tych posłów usprawiedliwia, jednak liczymy na wsparcie posłów spoza Inowrocławia i takie działania czynimy, aby spotkać się z Panią Marszałek. W powyższej kwestii poprosił Prezesa PSL Henryka Furtaka, aby pomógł takie spotkanie zorganizować, w którym uczestniczyłyby samorządy obecne na spotkaniu w Inowrocławiu łącznie z Wicestarostą, bo wszyscy walczymy o dobro mieszkańców.


ad.18
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.12.30

        Przewodniczący Rady Powiatu

         Wiesław Gałązka

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-04-28 07:48:44
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-04-28 07:52:10
Ostatnia zmiana:2010-04-28 07:53:10
Ilość wyświetleń:764

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij