Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XL/09 z dn. 30.10.2009r.


Protokół Nr XL/09
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 30 października  2009 r.
w Niższym Seminarium Duchownym w Markowicach
w godzinach od 12.00 do 15.00

W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.
Nieobecny Radny Tadeusz Szymański.
Dyrektor ojciec de Wojciech Popielewski przywitał zebranych w NSD w Markowicach

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał proponowany następujący porządek obrad.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Informacja o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w roku 2009.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Informacja o standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego".
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
14. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
18. Wolne głosy i sprawy różne.
19. Zakończenie.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący poddał proponowany porządek pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty. (nieobecny Radny J.Kraśny, T.Szymański)

ad.3
Do protokołów z XXXVIII i XIX sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw przy 1 wstrzymujących, protokoły zostały przyjęte. (nieobecny Radny J.Kraśny, T.Szymański)

ad.4
Radny Jerzy Szczotka ok. pół roku temu kierował do Starosty prośbę, aby wystąpić do PKS o zmianę godz. odjazdu autobusu ze Strzelna do Mogilna, który w tej chwili wyjeżdża 17.15. Odjeżdża on 6 minut przed przyjazdem autobusu z Konina. Często autobus byłby połączeniem dla osób wracających z Konina do Mogilna, ale nie ma takiej możliwości, dopiero ok. godz.20.00. Radny zastanawiał się, dlaczego nie ma do tej pory żadnego efektu.
Na PKP zawieszono rozkład jazdy w poczekalni, ale o godz. 17.00 zamyka się poczekalnię na łańcuch a podróżni nie wiedzą, o której odjeżdżają pociągi. Poprosił, aby wystąpić do PKP, by rozkład jazdy wywiesić w części niezamykanej, przy wejściu na dworzec.
Radny otrzymał odpowiedź na interpelację w sprawie diet i kotłowni przy szpitalu w Strzelnie, nie zdążył się zapoznać, dlatego zapytania będzie miał w wolnych głosach.

Radny Radosław Trepiński pierwsze pytanie skierował do Starosty. Radny posiada jak inni Radni, dokument skierowany do Marszałka w związku z deklaracją Posła Brejzy a sprawa dotyczy likwidowania prokuratur, sądownictwa. Korespondencja pojawia się od jakiegoś czasu w związku z niepokojem, czy restrukturyzacją zostanie objęta nasza prokuratura i sąd. Dotąd zapewnienia były optymistyczne, że żadnych działań nie zaplanowano i ich nie ma. Natomiast z pisma z 1 lipca 2009r. wynika jasno, że został powołany zespół ds. racjonalizacji struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego oraz powszechnej prokuratury. Minęły już cztery miesiące od daty pisma i zespół chyba się dopracował, dlatego zapytał Starostę czy może coś więcej powiedzieć na ten temat? Radny nie chciałby się dowiedzieć ostatni o jakiś poczynaniach a potem okaże się, ze w Mogilnie nie będzie sądu. W treści pisma do Marszałka Komorowskiego jest takie zdanie: „Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymuje korespondencję do Pana głownie przez samorządy lokalne, która zawiera postulaty, prośby oraz dokumenty uzasadniające konieczność funkcjonowania jednostki prokuratury na wskazanym terenie.” Może będziemy dalej uczestniczyć w korespondencji, abyśmy byli czujni. Czy Starosta coś na ten temat wie?
Kolejne pytanie skierował do Lekarza Sanitarnego, która zgłosiła się do Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia z prośbą o zorganizowanie konferencji poświęconej problematyce nowotworu i kierunków działań. Pomysł zorganizowania takiej konferencji wziął się z udziału Pani w szkoleniu w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Zapytał jak przedstawiano na szkoleniu problem profilaktyki w naszym powiecie w zestawieniu do województwa.

Radny Jan Szarek poprosił Starostę o wyjaśnienie, ponieważ w Strzelnie krążą rożne informacje o budynku ośrodka, jakie są zamierzenia Starostwa w związku z przewidywanymi remontami? Jaki los czeka ten budynek? Różne grupy zawodowe walczą o swoje wynagrodzenia, ale może Starosta powie czy przewiduje i jak przewiduje wzrost wynagrodzeń dla pracowników starostwa.

Radny Mirosław Leszczyński zabrał głos w sprawie przystanku autobusowego w m.Gębice, który straszy i od miesiąca widać wypchniętą jedną ze ścian, co grozi bezpieczeństwem podróżujących. Prosi o interwencję do PINB.

Radny Jerzy Szczotka zapytał o nagrywanie sesji. Ostatnia sesja znowu nie nagrała się, nie ma jej połowy. Czy jest możliwość technicznego rozwiązania tego problemu? Radny chciał odsłuchać pewne rzeczy, które były poruszane na sesji, ale niestety nagrano tylko połowę, czy może to zostać definitywnie rozwiązane? Ponieważ zdarza się to nie po raz pierwszy.

ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak sprawdzi, jeśli chodzi o pytanie Radnego Szczotka w sprawie PKS. O przewieszenie rozkładu jazdy PKP możemy wnioskować. Starosta w ubiegłym tygodniu rozmawiał z Posłem, Roszakiem który zapewniał, że jeśli chodzi o sądy możemy być spokojni, jeśli chodzi o prokuratury, powołano zespół, który działa i bada powyższe od strony ekonomicznej w poszczególnych prokuraturach. Trudno powiedzieć, jakie zostaną wyciągnięte wnioski.
W sprawie ośrodka zdrowia w Strzelnie stwierdził, że istnieje i będzie istniał, przychodnia też. Planujemy przeniesienie, ponieważ w tym budynku nie można zamontować windy a co jest wymogiem. Przeniesiony byłby do budynku po oddziale zakaźnym gdzie można zrobić ośrodek zdrowia z prawdziwego zdarzenia.
Ostatnia podwyżka dla pracowników starostwa była znaczna w miesiącu listopadzie ubiegłego roku. Naczelnicy otrzymali ok.500zł a pracownicy 300zł. W roku bieżącym nie zakładana jest podwyżka, czekamy, co przyniesie budżet na 2010, jeśli sprawy finansowe się ułożą będą następne podwyżki dla pracowników. W starostwie nie planuje się zwalniania pracowników jak w innych instytucjach administracji samorządowej.
Starosta zauważył zniszczony przystanek. Jest to w gestii burmistrzów i wójtów, pracownicy urzędu z pewnością wiedzą o tym i zostanie to z pewnością naprawione, poczekajmy ze zgłoszeniem tego do PINB.
W sprawie nagrywania sesji, starosta wyjaśnił, że po to sprzęt został zakupiony. Technicznie wygląda to tak, że jeśli jest dłuższa przerwa w używaniu mikrofonu sprzęt się wyłącza, należy zwrócić się do fachowców.

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy w sprawie autobusu wysłano jakieś pismo?

Starosta Mogileński nie pamiętał, sprawdzi. Prawdopodobnie rozmawiał z Kierownikiem PKS.

Urszula Brejecka PIS wyjaśniła, że 19 listopada o godz. 11.00 planuje konferencję poświęconą problematyce chorób nowotworowych ze szczególnym naciskiem na choroby związane z płcią żeńską, jak również na temat profilaktyki. W połowie ubiegłego miesiąca uczestniczyła w stażu w Centrum Onkologii w zakładzie profilaktyki i promocji zdrowia. Tu dowiedziała się, że Powiat Mogileński, jeśli chodzi o zgłaszalność kobiet do badań profilaktycznych wygląda kiepsko na tle województwa. Profilaktyka polega na tym, że choroba wykrywalna jest w stadium przedinwazyjnym, czyli na takim etapie, jeśli jest daje w 100% wyleczenie. Jeśli są pewne zaniedbania instytucji, osób w szerzeniu zasad profilaktyki to należy z tym coś zrobić. Statystyki chorób nowotworowych są niepokojące. W kwietniu odbyła się konferencja nt. możliwości zapobiegawczej u młodych dziewcząt, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko brodawczakowi odpowiedzialnemu za raka szyjki macicy. Porozmawialiśmy, skorzystaliśmy z wiedzy wybitnych specjalistów w tym temacie. Zadania z profilaktyki są wpisane w ustawę o samorządzie gminnym a dotyczącym promocji zdrowia w ustawie o samorządzie powiatowym także trzeba poprawić zgłaszalność kobiet do badań profilaktycznych. SPZOZ przystąpił do tych badań w przychodni w Strzelnie, Mogilnie, Wylatowie oraz NZOZ Rodzina i na tym koniec, ale przecież inne gminy są obsługiwane przez prywatne NZOZ-y. W najbliższym czasie należy się spotkać o tym porozmawiać i przyjąć konkretny plan działania, co wynika z obowiązków wpisanych w ustawy. Zaprosiła wszystkich członków zajmujących się w gminach i starostwie problematyką zdrowia. Będą tez wysyłane zaproszenia.

Radny Radosław Trepiński zapytał jak to wygląda procentowo. Ile faktycznie osób z tego korzysta, ile jest osób, które powinno poddać się tym badaniom?

Urszula Brejecka PIS wyjaśniła, że 70% podległej populacji powinno poddać się badaniu. Ta populacja to wszystkie kobiety powyżej 25 roku życia. 70% to taka docelowa ilość jaka występuje w krajach skandynawskich, gdzie nie ma właściwie nowotworu w postaci inwazyjnej, ale przedinwazyjnym. U nas, jeśli jest 30-40% to jest bardzo dobrze, ale to nadal nie jest sytuacja w naszym województwie, są wybrane gminy, które prowadzą specjalne programy to jest północna cześć województwa. Udaje się wykryć tam dużo przypadków, które mogą być wyleczone. Jeśli chodzi o nasz teren to jest 7% w Jeziorach Wielkich – populacji podległej, do 14% Mogilno, Strzelno. To rozpaczliwie za mało. W zestawieniu wojewódzkim jesteśmy na szarym końcu.

 

ad. 6
Informacja o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w roku 2009.

Radny Radosław Trepiński odczytał pewne zdania z sprawozdania. Dodał, że materiał bardzo dokładnie opracowany i rzetelny. W materiale dotyczącym chodników napisano „ w roku bieżącym pierwotnie zaplanowano wykonanie remontu chodników w miejscowościach: Przyjezierze – 500m2, m.Dąbrowa (ul.Centralna -320m2) i m. Strzelno (ul.Parkowa -140m2), przy 50% współfinansowaniu gmin. W związku z brakiem zainteresowania ze strony burmistrzów i wójtów taką formą współpracy, zrezygnowano ze zlecenia wykonania tak dużego remontu chodników” To przygnębiające zdanie, pozostawił Radny je bez komentarza.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że stan dróg powiatowych nie jest najlepszy, czy ZDP wykonał obliczenia szacunkowe, jakie kwoty należałoby zarezerwować, aby doprowadzić do stanu przyzwoitego dróg, które wymagają czasem natychmiastowych interwencji?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował, że konieczne byłoby 25 mln.zł.

Radny Jerzy Szczotka kiedyś na sesji pytał o chodnik w Dąbrówce, bo gmina chciała dołożyć do jego budowy. Jednak Starosta odpowiedział, że w tym miejscu nie będzie prowadzony chodnik. Nie jest tak do końca, że gminy nie są zainteresowane.

Radny Ryszard Basa poinformował, że po uczestnictwie w Radzie Gminnej w Dąbrowie wczoraj wyglądało to inaczej i dziś wygląda inaczej. Zebrała się tam komisja, która kontrolowała wszystkie gminne drogi i przy okazji skontrolowano drogi powiatowe. W najgorszym stanie jest droga Mokre – Mierucin, Mierucinek – Krzekotowo wymagające wielu znacznych napraw oraz na drogach powiatowych Parlin, Sucharzewo, Słaboszewo, Białe Błota, Mokre, Mierucinek, Krzekotowo są bardzo zakrzaczone pobocza, ograniczające widoczność a tym samym zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Przy drodze Krzekotowo – Mokre należy usunąć wycięte z poboczy krzaki i gałęzie, które tam zalegają. Były wcześniej rozmowy (trójka Radnych interesujemy się tymi drogami) z samym dyrektorem i Panią Wójt Dąbrowy w sprawie drogi w Dąbrowie, która jest własnością Skarbu Państwa i wtedy chodziło o przejęcie. Nadal ten problem występuje w naszej gminie. Wczoraj na sesji było to tłumaczone bardzo dobitnie i w sposób taki, że to nasza wina jako Radnych, nasza jako Powiatu, dlatego to podniósł. Chodzi głownie o partnerstwo. Jeśli Powiat by przejął kawałek drogi to Gmina jest skłonna dołożyć 50% i to byłaby droga objęta schetynówką, można by było przy okazji zrobić chodniki, o którym mówimy. Radny nie słyszał nic o chodnikach i dokładaniu środków. Jeśli drogi są w takim stanie to gmina byłaby skłonna do niektórych dróg bardziej dołożyć niż  do chodników. Co do własności, czy nie warto byłoby się spotkać, omówić i wyjaśnić sobie definitywnie, że nie przejmiemy tej drogi? Radny czytał sprawozdanie komisji z gminy i nie ma tego w naszym sprawozdaniu. Te drogi tu niby są zrobione a na terenie gminy wygląda na to, że nie są.

Radny Jan Szarek stwierdził, że Radny Trepiński podniósł pewną kwestie i pozostawił bez komentarza, na sali są przedstawiciele gminni, może oni wyjaśnią, na czym rzecz polega ?

Radny Jerzy Szczotka jeszcze raz wypowiedział się na temat dróg na terenie powiatu, gdzie znajdują się drogi krajowe, wojewódzkie. Radny jeździ po różnych drogach. Powiat Radziejowski i Mogileński mają najgorsze drogi. Przykładem może być odcinek od Strzelna w Kierunku Kruszwicy. Tamtędy jeżdżą tiry, dochodzi do wypadków. Nie powinniśmy pozostawiać problemu komuś wyżej, ponieważ to nie nasze drogi, – ale są na terenie naszego powiatu. Komisja infrastruktury powinna sporządzać takie sprawozdania a my jako Rada Powiatu powinniśmy wysyłać do Marszałka Województwa gdzie są drogi wojewódzkie i do GDDKiA gdzie są drogi krajowe. Jeśli nie będziemy się tego domagać to po prostu będziemy na szarym końcu, inne samorządy ostro reagują na taki stan drogi i coś się robi a tutaj sam też poczuwał się do zaniedbania, ale i cały samorząd też ponosi jakąś winę, że nie reaguje na stan dróg.

Przewodniczący Rady Gminnej w Dąbrowie Andrzej Cywiński nie otrzymał takiego sprawozdania ZDP w Mogilnie o stanie dróg powiatowych. Kiedyś prosiliśmy, aby materiały związane z gminami do nas zostały wysłane i tego nie robicie, ale oświadczyliście, ze będzie się to ukazywało przed sesją i będzie można sobie ściągnąć, niestety nie znaleźliśmy, albo celowo się nie chce pokazać informacji, żebyśmy nie wiedzieli. Radnego Trepińskiego rozumie, bo czytając ta informację tak to można zrozumieć, że rzeczywiście gminy nie są zainteresowane robieniem dróg i chodników, widocznie nie chcą dobrych chodników. Nie czytałem tego, może tak jest napisane. Jeśli chodzi o gminę Dąbrowa to rok temu otrzymaliśmy pismo, że w gminie Dąbrowa będzie robiony chodnik 150m bieżących na ul.Szkolnej i my mamy dołożyć 50%. Następnie spotkaliśmy się ze Starostą, Dyrektorem ZDP, Radnymi i przedstawiliśmy sprawę, że w zasadzie nas nie interesuje zrobienie chodnika 150m na ul.Szkolenej ale nas interesuje ul.Szkolna, chcieliśmy ją porządnie zrobić. Niestety okazało się, że nasz głos jest niesłyszalny. Natomiast po piśmie była rozmowa, że chcemy zrobić kompleksowo ul.Szkolną, Centralną, która jest sporna, 200-300m długości, który okazuje się własnością Skarbu Państwa. Prosiliśmy na spotkaniu, aby Starostwo ten odcinek przejęło od Skarbu Państwa i żeby wspólnie z gminą przygotować projekt, tzn Starostwo by zrobiło, ale przy partnerstwie z gminą projekt na ul.Szkolną i Centralną. Odzew był zerowy. Na ul. Szkolnej położono 50m dywanika, nie wiedział Przewodniczący, dlaczego bo to „psu na budę”, ale tak to wygląda. Tak Panie Starosto, wszyscy też tak uważają, że jak robić to porządnie i gdyby był zrobiony projekt do schetynówki i wtedy partnerstwo z gminą w jakiś kosztach to byśmy dołożyli i problem tych ulic byłby rozwiązany. Niestety nie ma woli ze strony Starostwa, aby temat rozwiązać. Po to przyjechał Przewodniczący, aby zobaczyć jak to wygląda i przedstawić, jeśli ktoś zmienia informacje. Było do tej pory jak było, jeśli chcemy coś zrobić to zaapelował, aby temat jeszcze raz podjąć, zrobić projekt w 2010r do tzw. schetynówki i można jakby zrobić porozumienie, aby inwestycja mogła być wykonana w 2011. To będzie inna już Rada, może inny Starosta, ale jeśli było by porozumienie i projekt to inwestycja byłaby robiona. Starostwo, jeśli będzie się ubiegać ma duże szanse otrzymania dotacji do takiej drogi, gmina sama nie jest w stanie tego zrobić i nie dostanie dotacji z powodu dużych obwarowań.

Radny Radosław Trepiński czuł się niezręcznie, że gmina nie otrzymała materiałów, dlatego przekaże swoje.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak wyjaśnił, że gmina jest zainteresowani budową chodników to, że nie odpowiadamy na pisma to nie, dlatego że nie chcemy, ale nie mamy środków. Do nas różne występują instytucje i drogi krajowe, które mówią, że jak pomożecie to będziemy budować. Gmina ma swoje zadania i musi je realizować, nie jesteśmy w stanie im wszystkim sprostać. Chętnie wchodzimy w projekty unijne, schetynówki i takie porozumienie z Powiatem mamy podpisane wzajemne, jeśli chodzi o ul.Topolową w Strzelnie i drogę powiatową w kierunku na Orchowo i w takie zadania będziemy wchodzić, w przypadku możliwości pozyskani środków zewnętrznych. W przypadku finansowania powiat –gmina w takie zadania nie będziemy wchodzić, ponieważ mamy swoje zadania, na które potrzeba wielu środków.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie Marek Maruszak również poruszył temat partnerstwa. Wszystko opiera się na pieniądzach, jak wszyscy mamy kłopoty, aby budżet zaprojektować a jeśli okaże się w trakcie roku, że są jakieś środki to takie inwestycje może będzie można wykonać. Jesteśmy otwarci na propozycje. Wydawało nam się na początku, że w każdej miejscowości będzie można coś zrobić, jeśli chodzi o chodniki, ale jest zastrzeżenie, że muszą być położone na gruntach komunalnych a pobocza i drogi Powiatowe nie są nasze i niestety nie można tego robić. My środków mamy mało, powiat też. W chwili obecnej opieramy się na tym, aby drogi były przejezdne.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zabrał głos w kwestii spornej własności, czyja jest droga. Przewodniczący widział dokument, oświadczenie Wójta Gminy Dąbrowa, w który wyraźnie mówi, że droga położona na działce 95/7 jest własnością Gminy Dąbrowa i po takiej lekturze, mi jako Radnemu Powiatowemu trudno zajmować stanowisko, ponieważ to sprawa gminy i moje sugestie mogły być odczytane odwrotnie od celu zamierzonego. Taka jest forma prawna. W pewnym momencie nastąpiło jakieś przeoczenie, kiedy odbywała się powiatyzacja dróg, kiedy tworzył się powiat, kiedy ciągi były ustalane i wpisywane w rejestr dróg powiatowych – ta droga niestanowiąca ciągu a stanowiąca znaczenie bardzo lokalne została na boku i nie ujęto jej w sieć dróg powiatowych a gmina może nie spostrzegła w porę takiego stanu rzeczy i w jakiś sposób powstało nieporozumienie. Przewodniczący takie oświadczenie dotyczące takiego odcinka drogi widział. Należy szczegółowo porozmawiać na terenie Gminy Dąbrowa i do końca kwestię wyjaśnić. Można odnieść wrażenie, że droga bardzo potrzebna mieszkańcom i przydałby się tam chodnik z prawdziwego zdarzenia, aby mieszkańcy mogli się przemieszczać. Na sesji tu nie zostanie to rozwiązane a emocje będą utrudniały wspólne porozumienie.
Przewodniczący wrócił również do spotkania, o którym mówił Radny Basa, w którym uczestniczyła trójka radnych oraz Wójt. Spotkanie niewiele dało, ponieważ nie było widać kompromisu, wszyscy wyrazili wole, że trzeba to zrobić (ul.Centaralna i Szkolna) i na tyle ile nas było stać jako Radnych Powiatowych by poprosić o poratowanie, nie rozwiązanie kompleksowe tego problemu, to na tyle ZDP stanął na wysokości zadania i wybraliśmy miejsce najgorsze - naprzeciwko szkoły podstawowej, ośrodka zdrowia i zostało naprawione. Nie jest to rozwiązanie kompleksowe, ale można się po drodze poruszać. Wniosek Przewodniczącego, aby w przyszłości próbować to rozwiązać. Na pewno odniesie się do tego Starosta, który bardzie zna zagadnienie schetynówek. W Dąbrowie też byłby by punkty do schetynówki, ale inni, którzy też zgłaszają projektu są jakoś wyżej notowani i inaczej punktowani –wyżej. Z tego widać nikłe szanse na pozyskiwanie środków. Nieprawdą jest też, że Powiat nie ubiega i nie składa projektów, aby takie środki pozyskiwać. To by źle świadczyło o nas. Przewodniczący zna pewne wyliczenie dokonane przez ZDP, które można powiedzieć, że są wirtualne, jeśli chodzi o możliwość. Jeśli chodzi o sprecyzowanie planistyczne i hierarchię ważności i kolejności wykonania to taki dokument powstał i Starosta już włączył się  i powiedział kwotę, która jest bardzo duża. Nikt nikogo po macoszemu nie traktuje.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak odpowiedział na zapytanie Radnego Szczotka – droga krajowa Strzelno –Kruszwica. Rada Gminy i Burmistrz stara się od kilku lat o przebudowę drogi i jest opracowany projekt a w m. Stodólno – Sławsko Wielkie, jest decyzja lokalizacyjna podpisana przez Wojewodę i prawdopodobnie zaskarżona do sądu .


Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że za wszystkim stoją pieniądze. Proszę sobie wyobrazić nasze 1,5 mln., aby zrobić drogę. Dyrektor przedstawił koncepcję a Zarząd debatował, co można zrobić. Takie najgorsze rzeczy, które możemy zrobić to 25mln.zł a budżet Powiatu to 52mln. W pierwszej kadencji robiliśmy wszystko, aby drogę w Stodolnie wciągnąć do planów i wykonać. Długo to trwało, były rozmowy, spotkania, jest projekt, który będą robić. Drogi wojewódzkie tj. Brzoza, Słupca i Pakość miały być robione w 2009, ale przełożono na 2010. Proszę nie mówić, że samorządy nie robią nic, aby naprawić drogi. Jest pewna strategia w zależności od potrzeb, wszystkiego od razu zrobić nie można.
Gminy mają również tak jak my, środków coraz mniej, ale prosił o wskazanie chodników, dróg gdzie jest zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, są miejscowości gdzie w ogóle nie ma chodnika i chodzą dzieciaki na autobus szkolny. Nie będziemy robić w Dąbrówce gdzie chodnik już jest, tylko trzeba zrobić lepszy. Nie dajmy się zwariować. Przychodzą do Starosty Sołtysi, przedstawiają problemy i wybrać należy, co zrobić - drogę polną gdzie ludzie nie mogą wyjechać czy chodnik, który już jest, ale trzeba go poprawić. Przewodniczący mówił, że Powiat otrzyma schetynówkę, otóż dziś było ogłoszenie wyników, gdzie gmina Strzelno otrzymała a Powiat Mogileński nie otrzymał pieniędzy, ponieważ punktuje się najlepiej w dużych miastach za przejścia czy oświetlenie itp. Rozmawialiśmy z Panią Wójt z Dyrektorem i otrzymaliście pismo gdzie dokładnie się wyjaśnia, ze Powiat nie może prawnie przejąć drogi. Nie ma takich podstaw prawnych, aby ją przejąć, ale może ją przejąć Gmina. Starosta nie rozumie, dlaczego Pani Wójt, Pan Prawnik i Przewodniczący się upiera. Pani Wójt tak naciskała, że zrobiliśmy pewien odcinek drogi na ul. Szkolna a Pan Przewodniczący mówi, że lepiej nie robić. To było zrobione właśnie na życzenie władz gminy Dąbrowa, nie mając przewidzianych środków. Prosił, aby tak nie mówić, to nie eleganckie. Przekazaliśmy teraz środki dla ZDP, aby zakleić dziury, ponieważ mokre lato zrobiło więcej szkód niż zima. Woda sieje spustoszenie na drogach. Wykoszenie dróg to jest 800km.


ad. 7
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał informację zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak również odczytał informację zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Uwag i pytań nie było.
Przewodniczący ogłosił przerwę od 13.30 do 14.15.

ad. 8
Informacja o standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
Do informacji uwag i pytań nie było.

ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra poinformowała, że zmiana nastąpiła w stosunku do pierwotnego projektu. Zwiększono o 132.210zł środki z tytułu dotacji z MEN na działania związane z dostosowaniem młodzieżowych ośrodków wychowawczych do dzisiejszych potrzeb. Zmieniły się też wydatki, zmniejszono o 37tys.zł. w związku z zmniejszeniem zakresu działania szpitala powiatowego, kwota zostanie przesunięta na kolejny rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał zmieniony projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni Radni: T.Szymański, J.Kraśny)

ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego".

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 1 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni Radni: T.Szymański, J.Kraśny)

ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni Radni: T.Szymański, J.Kraśny)

ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni Radni: T.Szymański, J.Kraśny)
Obrady opuścił Radny Krzysztof Laskowski .

ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał protokół porozumienia z związkami w sprawie regulaminu z dnia 26 października 2009r. Związku wskazały kosmetyczne zmiany, które uwzględniono w regulaminie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni Radni: T.Szymański, J.Kraśny)

Na obrady wrócił Radny J.Kraśny.

ad. 14
Uwag i pytań do sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny nie było.

ad. 15
Wniosków i oświadczeń radnych nie było.

ad. 16
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

ad. 17
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było

ad. 18
Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował, ze odbył się konkurs na Dyrektora PUP w Mogilnie. Wygrała Pani Ewa Strzelecka. Starosta złożył życzenia nowemu Dyrektorowi.

Radny Jerzy Szczotka zauważył, że w odpowiedzi pisemnej na jego interpelację nie zamieszczono przyczyn likwidacji kotłowni w Strzelnie. Z tego, co Radny słyszał ona się rozpadła, dlatego została zlikwidowana. Radny nie zauważył też udzielonego okresu gwarancji na kotłownię.
Radny otrzymał opinię prawną i zastanawiał się, czy w kontekście tego, co jest napisane nie należałoby zmienić uchwały. Uchwała dotyczy wszystkich Radny a Wicestarosta też jest Radnym, to że jest zatrudniony należałoby sprecyzować w uchwale oraz że nie dotyczy to np. pracowników powołanych na dane stanowiska. Nie ma też informacji ile tych nieobecności na poszczególnych komisjach, Wicestarosta zaliczył. Radny poprosił o uzupełnienie odpowiedzi.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger wyjaśnił, że nic się nie rozsypało, trudno Dyrektorowi powiedzieć skąd Radny czerpie takie wiadomości. Wyraźnie pisze, jaka była technologia poprzednio i jak jest zrobione teraz. Kotłownia działała do ostatniego dnia, każda jednak ma prawo się zawiesić i nie działać, ale nic się nie rozsypało.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak stwierdził, że nieoficjalnie mówi się o deficycie państwa w wysokości 100mln.zł. Od 2013 roku Polska będzie płaciła kary na rzecz UE, ponieważ nie jesteśmy w stanie spełnić dyrektyw unijnych, chociażby w kwestii śmieci i ścieków. Unia będzie potrącała z przewidywanych wpłat dla nas. Programu UE działają od 7 lat a wykorzystanie tylko jest na poziomie 3%, zaangażowanie umów 18%.
Wicestarosta Przemysław Zowczak odniósł się do pytania w sprawie możliwości potrącania z wynagrodzenia. Uchwała, która reguluje kwestie związane z potrącaniem Radnym za nieobecności na komisjach nie dotyczy wbrew temu, co Radny sugerował wszystkich Radnych a jedynie tych, którzy mają diety. Jeśli ktoś nie ma diety a tak jest w przypadku Starosty i Wicestarosty, to potrącone nie możemy mieć. Kwestia ewentualnych potrąceń z naszych poborów określa ustawa Kodeks pracy i o pracownikach samorządowych i do tych kwestii odniósł się w swojej opinii prawnej Pan Adwokat. Wicestarosta był przekonany, że po wnikliwej analizie Radny będzie mógł to zrozumieć.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Andrzej Cywiński przeanalizował wcześniej omawiane sprawozdanie. Jeśli dobrze doczytał to powiat położył 425mb asfaltu, to trochę mało. Naprawdę Starosta i Zarząd powinniście te pieniądze inaczej rozkładać. Każdy ma problemy, ale jeśli rocznie będzie się kładło tyle metrów to nasze drogi nie będą odbudowane za 100lat. W Gminie mamy więcej asfaltu położone. Powiat powinien kłaść, choć 5 km rocznie. Porównując drogi w innych Powiatach np. Gnieźnieńskim jest różnica.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zapytał, kto z mieszkańców wie, jaka to droga czy powiatowa czy gminna? Możemy zwołać komisję powiatową i pojeździć po drogach gminnych i powiedzieć tak, słuchajcie tam nam się niepodobna, tak jest najprościej. Elegancko byłoby objeżdżać drogi z jej właścicielem. Starosta mówił to kilka lat temu. Jak Komisja gminna może jeździć na drogi Powiatowe bez Powiatu, jak można kontrolować kogoś bez niego? Możemy wspólnie z Gminą zlustrować wszystkie drogi i wojewódzkie, np. do Bydgoszczy gdzie stan drogi jest zły-dziury, ale o tym Przewodniczący nie mówi, tylko mówi –Powiat. Powiat robi drogę 6 km Chabsko –Mogilno i niech każda gmina zrobi tyle to będziemy spokojni. Podpisaliśmy umowę w ramach RPO za 8,8 mln.zł. i budujemy drogi. Niech każda gmina zrobi tyle i będzie dobrze w Powiecie Mogileńskim. Naprawa dróg, które teraz najbardziej popękały emulsją kosztuje 1 km 50tys.zł. Powoli, ale chcemy robić. Niestety mogą być najlepsze chęci, ale za wszystkim stoją pieniądze.

Radny Jerzy Szczotka nie zgodził się ze stanowiskiem Starosty, bo ostatecznie Powiat ma jakiś zasięg terytorialny i nie dotyczy to tylko siedziby powiatu, ale wszystkich gmin i mieszkańcy poszczególnych gmin nie analizują, która droga powiatu a która gminy. Jeśli zgłaszają problem i jest to droga powiatowa to należałoby się zastanowić nad zasadami współpracy w tym kierunku a nie na wzajemnym przerzucaniu pretensji, bo wy się nie wtrącajcie do mnie a ja do was. Jeśli będziemy tylko toczyć spory to do niczego nie dojdziemy.

ad.19
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.15.00

Przewodniczący Rady Powiatu

Wiesław Gałązka

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-04-28 07:42:15
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-04-28 07:52:10
Ostatnia zmiana:2010-04-28 07:52:45
Ilość wyświetleń:541

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij