Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 52/04

Protokół Nr 52/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego  dnia 10 lutego  2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Uchwała Rady  Powiatu w sprawie zmiany w planie  wydatków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004r.
4. Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/201/02 Rady Powiatu w Mogilnie  z dnia 11 lutego 2002r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
5. Uchwała Rady Powiatu  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie.
6. Uchwała Rady Powiatu  w sprawie zmiany uchwały nr XLII/250/02 Rady Powiatu w Mogilnie  z dnia 27 maja 2002r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  w poszczególnych okresach roku  szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz tygodniowego  wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela i zaliczania do wymiaru zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli.
7. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dla Stanisława Wojtasińskiego i Jacka Nowińskiego do wspólnego składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mogileńskiego.
8. Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Mogilno darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego
9. Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego
10. Wniosek  dot. warunków zabudowy.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
12. Różne.
13. Zakończenie
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia
Ad.3
Skarbnik przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmiany w planie  wydatków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004r, jednocześnie wyjaśniając, że środki ujęte w planie wydatków na 2004 r w § 6120 (8.000 zł) należy  zwiększyć o 1.500 zł ze względu na wzrost kosztów związanych z zakupem 2  komputerów wraz z podstawowym oprogramowaniem. Natomiast wydatki zaplanowane na § 4210 - 1.000 zł związane są z kupnem specjalistycznego programu "Ochrona Środowiska", którego zadaniem jest tworzenie i ewidencja dokumentów związanych z Ochroną Środowiska dla Wydziału Ochrony Środowiska Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę aby przekazać uchwałę pod obrady Rady Powiatu.
Ad.4
Naczelnik wydziału oświaty A.Konieczka przedstawił uchwałę sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/201/02 Rady Powiatu w Mogilnie  z dnia 11 lutego 2002r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński. Uchwała zakłada  zmianę podjętej wcześniej uchwały rady  z 11 listopada 2002r. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych typów szkół, które  będą działać od 1 września br. Naczelnik poprosił zarząd o wyrażenie zgody na przeprowadzenie rozmów i uzgodnień z  komisją oświaty i dyrektorami szkół dot. kwestii wprowadzenia  w uchwałę  szkolnictwa dla dorosłych. Uchwała zostanie również skonsultowana z kuratorem oświaty a w marcu poddana do rozważenia Radzie Powiatu.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
Ad.5
Naczelnik wydziału oświaty przedstawił uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie.  Regulamin obowiązywałby od 1 marca 2004r. , związki mają czas do 15 lutego aby przesłać opinie, więc uchwała mogłaby być poddana pod obrady Rady Powiatu na najbliższej sesji 27 lutego.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
Ad.6
Naczelnik wydziału oświaty A.Konieczka przedstawił uchwalę w sprawie zmiany uchwały nr XLII/250/02 Rady Powiatu w Mogilnie  z dnia 27 maja 2002r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  w poszczególnych okresach roku  szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz tygodniowego  wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela i zaliczania do wymiaru zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli. Uchwała musi zostać zaopiniowana przez  kuratora oświaty i dotyczy pedagogów zatrudnionych w szkołach na rożnych stanowiskach, nie dotyczy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Uchwala weszła by pod obrady Rady Powiatu w Mogilnie w marcu.
Zarząd jednogłośnie zgodził się na powyższe.
Ad.7
Naczelnik wydziału oświaty A.Konieczka przedstawił uchwałę  w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dla Stanisława Wojtasińskiego i Jacka Nowińskiego do wspólnego składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mogileńskiego.  Uchwała przewiduje  możliwość składania oświadczeń woli w zakresie wykonania umowy  w sprawie wykonania projektu budowlanego na wymianę dachu internatu w ZS CKR w Bielicach  i zapłacenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji, wyboru wykonawcy wymiany dachu w drodze przetargu, zawarcia umowy cywilnoprawnej  w wyłonionym  w  drodze przetargu wykonawcą oraz jej wykonanie, prowadzenia rachunku bankowego dotyczącego realizacji wskazanej inwestycji, wyłonienia  inspektora nadzoru budowlanego. Upoważnienie udzielone zostanie  na okres do zakończenia inwestycji pod względem rzeczowym i finansowym.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 106/04.
Naczelnik przedstawił członkom zarządu pismo do Arcybiskupa Muszyńskiego z prośbą o zwiększenie ilości godzin religii w nowych typach szkół do 1,5 godziny tygodniowo.
Ad. 8
M.Szwarckopf z wydziału geodezji przedstawiła uchwałę  w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Mogilno darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego
Burmistrz Mogilna złożył wniosek o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Mogilno działki nr 14/5 w Wylatowie, w związku z planowanym zagospodarowaniem terenów przy Jeziorze Szydłowskim na cele turystyki i rekreacji. Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. "a" podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie uchwały pod obrady rady.
Ad.9
M.Szwarckopf z wydziału geodezji przedstawiła uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego. Uchwała dot. zbycia w drodze przetargowej z zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości  Marcinkowo gmina Mogilno, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 152/37. Jest to działka na której stoi apteka.Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. "a" podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata należy do wyłącznej właściwości rady powiatu. Przepis art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że nieruchomości są sprzedawane w drodze przetargowej.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie uchwały pod obrady rady.
Ad.10
Wicestarosta P.Zowczak przedstawił wniosek Wójta Jezior dot.  warunków zabudowy polegających na budowie budynku mieszkalnego z garażem na działce nr 26/9  w miejscowości Wójcin, odpowiadając należy wójta poinformować, że  wniosek  nie wymaga uzgodnienia  z zarządem powiatu  z uwagi na to, że  zamierzona inwestycja nie należy  do inwestycji  celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
Starosta odczytał zebranym odpowiedź na pismo skierowane do Ministerstwa Infrastruktury dot. dofinansowania inwestycji drogowych. Minister  wyjaśnił,  że ZDP nie spełnia kryteriów na dofinansowanie   z rezerwy inwestycji rozpoczętych przed 1 stycznia 1999r.
ad. 11
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.12
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-10 14:56:41
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-10 16:00:58
Ostatnia zmiana:2004-08-10 16:00:58
Ilość wyświetleń:1331

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij