Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 49/04

Protokół Nr 49/2003
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie odbytego dnia 7 stycznia 2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja o przetargu na dokumentację wykonania dachu internatu w Bielicach.
4. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
5. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie określenia wysokości środków finansowych na
dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej w placówkach oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
6. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie pokrycia wydatków związanych z działalnością
komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
7. Wniosek dot. wymiany okiem w mieszkaniu w Strzelnic.
8. Przedstawienie zmian w regulaminie określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Starostwo Mogileńskie.
9. Wnioski burmistrza Strzelna dot. warunków zabudowy.
10. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Siemionkach.
11. Różne.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
13. Zakończenie
Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek posiedzenia
Ad.3
Starosta poinformował zebranych o rozstrzygnięciu przetargu na remont dachu w internacie
w Bielicach. Koszt projektu wyniesie 6.200zł netto +22% vat (tj. 7.564zł brutto)
Ad.4
Naczelnik wydziału oświaty A.Konieczka wyjaśnił, że   jeden   z   nauczycieli   ubiega się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, jest to pani Katarzyna Marcinkowska.    W
związku  z  tym  należy  powołać  komisję  egzaminacyjną.   Skład  komisji  proponuje   się następujący    - przewodniczący A.Konieczka, eksperci - D.Budzich, T.Kurdaś, LBarczak-Dudziak oraz wicedyrektor placówki - A.Radacz. Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 94/04.
Ad.5
Naczelnik A.Konieczka przedstawił uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych na dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński. Wyjaśnił jednocześnie, że wysokość dodatku zależy od wielkości subwencji i regulaminu określonego przez Radę Powiatu uchwałą nr VII/38/2003r. Kwoty wyliczone są wg. tych wskaźników i podane są w załączniku do uchwały. Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 95/04.
Ad.6
Naczelnik wydziału oświaty A.Konieczka przedstawił uchwałę w sprawie pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała ta wiąże się z podjętą wcześniej nr 94/04. Proponuje się wynagrodzenie jak poprzednio w takich przypadkach w wysokości 50 zł za skończone postępowanie egzaminacyjne. Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 96/04.
Ad.7
Naczelnik wydziału oświaty A.Konieczka przedstawił wniosek pani Krystyny Łuczak dot. zwrotu kosztów zakupu oraz wymiany okien i grzejników do służbowego lokalu mieszkalnego miejscowości Strzelno ul. Kościuszki 15 m. l przy ZSZ w Strzelnic. Naczelnik przypomniał, że wcześniej była podejmowana uchwała, w której zarząd zgodził się na wymianę okien i częściowy zwrot kosztów ich zakupu w mieszkaniu służbowym w Strzelnic. Zaproponował aby na podobnych warunkach została podjęta uchwała na przedstawiony wyżej wniosek. Zarząd wyraził zgodę aby na kolejnym posiedzeniu naczelnik przedstawił propozycje uchwały.
Ad.8
Naczelnik wydziału oświaty A.Konieczka przekazał członkom zarządu projekt zmiany regulaminu dotyczący wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie. Regulamin zmienia kwoty dodatków dla nauczycieli. Zmiana dają oszczędności w budżecie oświaty. Naczelnik zdaje sobie sprawę, że regulamin może wywołać niezadowolenie ze strony nauczycieli, jednakże kwoty będą mniejsze ale będą wypłacane bez opóźnień. Regulamin zostanie omówiony też ze związkami i komisją oświaty.
Członek zarządu H. Przybysz zapytał czy regulamin jest zgodny z Ustawą Karta Nauczyciela ?
Naczelnik stwierdził, że jest zgodny.
Zamiany nastąpiły w §9 pkt. 2, który otrzyma brzmienie: "uprawionymi do dodatków w wysokości określonej w poszczególnych kategoriach oraz stosownie o których mowa w zał. nr 2, są:" wykreślone zostały słowa: do posiadanego stopnia awansu zawodowego,
§10 pkt.1.3 otrzyma brzmienie : "Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii dodatku za trudne warunki pracy, określonego w § 11 ust, l i ust. 2 zwiększony o 2% miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, za każdego ucznia lub wychowanka - nie więcej jednak niż 10%." Czyli dodatek będzie zależny od wynagrodzenia najniższego- wynagrodzenia stażysty. Kolejna zmiana to załącznik nr 2, który otrzyma brzmienie: "Wysokość dodatków za trudne warunki pracy w złotych wynosi:
I kategoria      - 80 zł miesięcznie
II Kategoria    - 210 zł miesięcznie
III kategoria   - 315 zł miesięcznie"
Wcześniej w  regulaminie   były  tabele , które   różnicowały nauczycieli wg. stopnia awansu
zawodowego. Teraz zostało to ujednolicone wg. najniższej stawki w danej kategorii.
Starosta poparł propozycje regulaminowe naczelnika, uważa że zmiany są potrzebne i dzięki
nim dług nie będzie rósł.
Regulamin zostanie przesłany   do związków   i zostanie przedstawiony radzie na najbliższej
sesji.
Zarząd jednogłośnie opowiedział się za przedstawionym regulaminem.
Ad.9
Naczelnik wydziału ochrony środowiska A.Stachowiak odczytał wnioski burmistrza Strzelna dot warunków zabudowy:
1) budowa mroźni wysokiego  składowania w tym pakowni,  ekspedycji,  magazynu
opakowań i urządzeń linii technologicznych, pomieszczenia socjalno- technicznego
oraz stacji odzysku ciepła na działce nr 954 i 949 w Strzelnic,
2) budowa magazynu na płody rolne na działce nr 72 w miejscowości Młyniec gm.
Strzelno,
wnioski   nie wymagają uzgodnienia   z zarządem powiatu   z uwagi na to, że   zamierzona inwestycja nie należy do inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Zarząd zgodził się z powyższym.
Ad.10
Starosta wyjaśnił, że   w   związku że śmiercią dyrektora DPS Siemionki należy powołać pełniącego obowiązki dyrektora.  Proponuje się powołać panią Marie Kubacz do czasu powołania dyrektora w trybie wskazanym w art.47 a pkt.5b Ustawy o pomocy społecznej. Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 97/04.
Ad.ll
Starosta przedstawił zebranym pozytywna opinię RIO w Bydgoszczy dot. projektu Budżetu
Powiatu na rok 2004. zaznaczył jednocześnie , że RIO po rozmowach wskazało aby zarząd
wprowadził kilka korekt do projektu.
Skarbnik przedstawiła   zmiany do Projektu Budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004,
zgodnie z załącznikiem.
Zarząd jednogłośnie przyjął poprawki uchwałą nr 98/04.
ad.12
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.13
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

 

 

 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-10 14:53:11
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-10 16:00:59
Ostatnia zmiana:2004-08-10 16:00:59
Ilość wyświetleń:1219

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij