Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 70/04

Protokół Nr 70/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego  7 lipca 2004r.
w Strzelnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania  komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.
4. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2004r. po stronie dochodów i wydatków.
5. Zaopiniowanie wniosków dot. warunków zabudowy.
6. Spotkanie z burmistrzem i radnymi Miasta Strzelna  w sprawie utworzenia filii wydziału komunikacji.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
9. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .

ad.3
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczka przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania  komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr151/04.

Ad.4
Starosta przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2004r. po stronie dochodów i wydatków.  Wojewoda Kujawsko -Pomorski zmniejszył dotacje celowe na 2004r w dziale pomoc społeczna   w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr152/04.

Ad.5
Starosta przedstawił wnioski  dot. warunków zabudowy i projekty postanowień w sprawie  uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:
- Budowie hali do produkcji grzybów  z częścią socjalną na działce o nr ewid. 53 w miejscowości Sędowo, gmina Dąbrowa,
- Budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego  z garażem na działce o nr ewid. 75/16 w Mogilnie przy ul. Padniewskiej,
- Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu na działce o nr ewid. 38/2 w miejscowości Szczepanowo, gmina Dąbrowa,
- Rozbudowie  oraz przebudowie budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 42 w miejscowości Dąbrowa,
- Rozbudowie budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 14 w miejscowości Szczepanowo, gmina Dąbrowa,
- Budowie budynku gospodarczego na działce o nr ewid. 291/7 w miejscowości Dąbrowa,
- Rozbudowie obory i płyty gnojowej ze zbiorników ścieków na działce o nr ewid. 206 w miejscowości Krzekotowo, gmina Dąbrowa,
- Budowie budynku gospodarczego na działce o nr ewid.79/6 w miejscowości Dąbrowa,
- dobudowie budynku usługowego do istniejącego budynku mieszkalnego na działce o nr ewid.174 w miejscowości Parlinek, gmina Dąbrowa,
- budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczo - usługowego na działce o nr ewid. 71 w miejscowości Szczepanowo, gmina Dąbrowa,
- budowie domku letniskowego na działce o nr ewid. 15 w miejscowości Przyjezierze, gmina Jeziora Wielkie,
- budowie budynku mieszkalnego na dzialce o nr ewid. 102/1 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Jeziora Wielkie,
- budowie domku letniskowego na działce o nr ewid. 26/7 w miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie.
Zarząd postanowił uzgodnić projekty decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.
Zarząd negatywnie odniósł się do wniosku  dot. połączenia działek nr 313/3 z 159/11, 313/4 z 159/12, 313/2 z 159/13 i 270 z 159/10 w miejscowości Przyjezierze, gmina Jeziora Wielkie. Zarząd zwrócił się z  zapytaniem do wójta Jeziora Wielkich kiedy i na czyjej mocy została zmieniona linia brzegowa Jeziora Ostrowskiego, ponieważ z posiadanych przez starostwo dokumentów nie wynika aby taka zmiana została dokonana. Ponadto należy wskazać na podstawie jakiej decyzji nastąpiło wydzielenie wnioskowanych o przyłączenie działek 159/10, 159/11, 159/12, 159/13 zlokalizowanych  w pasie poza linią brzegową. Na załączonych do wniosku mapach brak również jest naniesienia wydzielonych ww. działek. Powyższe wymaga wyjaśnienia ponieważ decyzja o warunkach zabudowy może być wydana z naruszeniem prawa.

ad.7
Starosta poinformował zebranych, że wojewoda Kujawsko-Pomorski uchylił decyzje starosty dot budowy masztu telefonii komórkowej na ul. Przemysłowej - obok budynku SPZOZ Przychodni nr2 w Mogilnie. Przeprowadzona ekspertyza wykazała, że  maszt nie będzie negatywnie oddziaływać na odczyt sprzętu medycznego umieszczonego w przychodni wobec powyższego nie ma przeciwwskazań do jego budowy.
Starosta poinformował również, że dobiega koniec budowy sklepu przy ul.Hallera. Firma zaproponowała również budowę wysepek na jezdni, jednak okazało się, że nie posiada projektu i pozwolenia na zmianę organizacji ruchu, dlatego zostanie powołana komisja  składająca się  z przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, Zarządu Dróg Powiatowych i Dróg Gminnych aby zbadać dokładnie sytuację.

ad.6
Starosta rozpoczął spotkanie z radnymi i burmistrzem Strzelna wyjaśniając, że istnieje możliwość utworzenia filii wydziału komunikacji. Jednak  w związku z wprowadzaniem CEPiK filie wydziałów  w  starostach są likwidowane  ze względów finansowych, a powiat mogileński nie jest bogatym powiatem. Filia w Strzelnie nie wiele daje, starosta zrozumiał by potrzebę gdyby powiat był wielki i rozległy terytorialnie, wówczas filia ułatwiłaby obsługę.   Z ekonomicznego punktu widzenia pieniądze na utworzenie filii  można by było przekazać na inny cel.
Radny J.Zebel w poprzedniej kadencji głośno wypowiadał się  na temat filii i był za jej utworzeniem. Uważa, że  w wydziale mógłby pracować człowiek na 1 etatu i powinno być to zgrane z Mogilnem. Idzie bieda i chodzi tu przede wszystkim o społeczeństwo aby 3 razy petent nie musiał jeździć do Mogilna. Mieszkańcy Jezior Wielkich też by korzystali z filii wydziału komunikacji w Strzelnie. Tematy otwarcia filii poruszano na zebraniach sołtysów i sesji rady miejskiej, ważne jest aby jakiś punkt w Strzelnie uruchomić.
Radny Ewaryst Iwiński wyraził swoje zadowolenie ze spotkania z władzami samorządu powiatowego. Podkreślił, że tej sprawy nie można zostawić od tak sobie. Markowice i Niemojewko leżą 6 km od Inowrocławia  a do Mogilna mają 36 km, potem dochodzą jeszcze Bożejewice, Żegotki,  i inne miejscowości. Jeśli decyzja nie zostanie podjęta  wówczas odbędzie się referendum w Markowicach i Niemojewku aby odejść do Inowrocławia.
Radny Franciszek Pruczkowski wyjaśnił, że chodzi o środki finansowe społeczeństwa  a i drogi też nie są w  dobrym stanie. Radni zostali wybrani aby pomagać społeczeństwu i właśnie w ich imieniu radny prosi o  otwarcie filii, o pomoc ludziom  starszym i schorowanym.
Starosta uważa, że odejście do Inowrocławia nie jest prostą sprawą, tak samo jak likwidacja powiatu. Inowrocław jest drugim co do wielkości  powiatem w  województwie i nie można powiedzieć, że petent będzie szybciej i lepiej załatwiony właśnie tam. Samochodu nie kupuje się co pół roku  ale raz na 2-4 lata i więcej, Urząd Skarbowy też jest w Mogilnie i kupując auto należy do niego koniecznie się udać. Problem jest wówczas gdy ktoś ma motorower  i przyjeżdżając rejestrować nie zabierze wszystkich dokumentów.
Zdaniem wicestarosty należało by w tym temacie również porozmawiać z gminą Dąbrowa.  W Strzelnie może powstać filia, która będzie miała pełen zakres obowiązków, jednak czy starostwo na to stać?  A czy gmina, jak mówi burmistrz jest w stanie za wszystko zapłacić? Starostwo nie jest w stanie zagwarantować całotygodniowej obsługi  a w razie choroby pracownika nie jest w  stanie zapewnić zastępstwa. Może wtedy powstać sytuacja, że nie będzie możliwości odebrania dokumentów i całe przedsięwzięcie może obrócić się przeciwko nam. Punkt można otworzyć stosunkowo niewielkim kosztem - pomoc pracowników interwencyjnych, ktoś kto będzie informował. W wydziale często jest wiele wątpliwości typowo prawnych, które rozstrzyga adwokat, takiej możliwości nie będzie w Strzelnie. Wicestarosta jest za tym  aby filia powstała ale obawia się  aby bardziej nie zaszkodzić, niż pomóc.
Burmistrz E.Matczak podtrzymuje swoje propozycje przygotowania pomieszczenia i zapewnienia łączności. Gmina nie jest bogata  ale zobowiązuje się  pokryć w/w koszty. Występują o to mieszkańcy, radni i sołtysi.
Mieszkaniec gminy Strzelno W.Borkowski uważa, że urzędy są po to aby  służyć społeczeństwu i nie chce przesądzać wyników rozmów ale uważa, że dla społeczeństwa należy cos zrobić.
Starosta poprosił naczelnika wydziału komunikacji, transportu i dróg o przedstawienie  kosztów i zabezpieczenia.
Naczelnik wydziału komunikacji transportu i dróg S.Łukomski wyjaśnił, że  w lutym 2003r. Wystąpiono z pismem do MSWiA  z prośba o informację  w sprawie tworzenia filii komunikacji. Z pisma wówczas już wynikało, że z chwilą  uruchomienia CEPiK  utworzone filie podlegać będą likwidacji. Pismo to zostało przekazane wójtom i burmistrzom. Z zestawienia   z wydziału wynika, że z  gminy Strzelno jest ok.1/4 petentów na ogólną ilość z całego powiatu. 22 października 2003r.  MSWiA w piśmie do starosty stwierdza, że na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym nie przewiduje się tworzenia filii a  w  ustawie o samorządzie istnieje możliwość tworzenia delegatur. Budowa systemu CEPiK będzie finansowana  z MSWiA ze względów bezpieczeństwa i niestety nie ma tam uwzględnionych kosztów filii, to będzie decyzja powiatu. Koszt utworzenia filii to 46tys. plus dzierżawa łącza za ok.80tys., roczny koszt utrzymania filii to 76tys.zł Starostwo zostanie wyposażone w sprzęt na cztery stanowiska wraz ze szkoleniem pracowników. Instalacja nastąpi między 22 sierpnia a 10 września, dowody będą bezpośrednio zamawiane w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Po wprowadzeniu danych,  wydrukowany zostanie przez wydział komunikacji dowód tymczasowy, dane zostaną automatycznie przekazane do druku w WPW w Warszawie. Problem filii jest problemem wielu starostw. W filii można by było prowadzić tylko sprawy w  zakresie rejestracji pojazdów, reszta spraw niestety odpada. Bazy danych w żadnym wypadku nie można przekazać, dokumenty  ze Strzelna  musiałyby być przewożone do Mogilna. Przeszkolenie pracownika też nie jest sprawą prostą, potrzeba na to kilku lat i naczelnik nie wyobraża sobie, żeby to była osoba skierowana z prac interwencyjnych, niestety musiałby tutaj dojeżdżać któryś z pracowników wydziału komunikacji. Jednocześnie należy zaznaczyć, że pracownicy wydziału też nie są z Mogilna. Połączenie serwera Mogilno - Strzelno łączem telefonicznym przez 8 godz. dziennie kosztowało by 13tys. (zamontowanie), koszt abonamentu rocznie ok.12-13tys.zł. Zamontowanie łącza stałego ok.23tys.   i koszt miesięczny  w granicach 2-3tys. Należy się zastanowić nad tworzeniem filii jeżeli powiat w nieodległej przyszłości będzie rozważał jej likwidację. Do punktu należało by zakupić koniecznie ksero, drukarkę, od opłat za  tymczasowe pozwolenie należałoby płacić prowizję bankową. Burmistrz zapewnia pomieszczenie okratowane z alarmem i szafy do przechowywania dokumentów. Naczelnik zaznaczył, że korespondencja również będzie musiała być przywieziona do Mogilna, co  opóźni cały proces wydawania dokumentów, który wcale nie będzie ani tańszy, ani szybszy. Nadanie numerów identyfikacyjnych musi odbywać się po kolei a sprawdzenie dokumentów może odbyć się tylko w archiwum mogileńskim. Decyzje odmowne wydaje tylko naczelnik, nie mówiąc o kontroli czy nadzorze nad takim punktem. Pozostaje jeszcze kwestia ubezpieczenia przewozu dokumentów, kto za to zapłaci lub za nieszczęśliwy wypadek, kto za to będzie odpowiedzialny. Czy punkt będzie czynny każdego dnia? I co w przypadku urlopu bądź choroby? Naczelnik rozeznał się jak wygląda sytuacja  w sąsiednich powiatach i tak np. w Koninie zamyka się 14 filii, Gniezno likwiduje  filie w Trzemesznie, Witkowie, Poznań  z 12 filii zostawia 5, Bydgoszcz  chce utrzymać 8 filii - ale koszty będą gigantyczne, Chełmno  6 czerwca podjęło decyzje o likwidacji wszystkich filii tak jak i Włocławek. W dniu wczorajszym starostwo otrzymało pismo obligujące do podania bazy danych  z której jest budowany CEPiK Zostaną zamontowane również urządzenia cyfrowe przekazujące i kodujące dane, w bieżącym miesiącu rozpoczyna się tworzenie centralnej ewidencji kierowców i dane, które posiada starostwo zostaną przekazane do MSWiA.
Radny E.Iwiński stwierdził, że władze mają zakodowany brak możliwości utworzenia filii.
Starosta stwierdził, że tylko przedstawia argumenty.
Burmistrz E.Matczak uważa, że powinna powstać filia i nie można gdybać co będzie jak będzie. Taki sam był problem z OSW na ul.Parkowej.  Podtrzymując decyzję zdajemy sobie sprawę, że poniesiemy koszty, ale dajmy szansę społeczeństwu. Naczelnik mówił o decyzjach rad sąsiednich powiatów  w sprawie likwidacji. Jednak poprosił aby władze powiatowe wskazały termin do kiedy pomieszczenie ma być gotowe i jakie należy zapewnić koszty.
Przewodniczący rady W.Gałązka uważa, że decyzją jest spóźniona o 6 lat, bo należało utworzyć filie w chwili tworzenia powiatu. Wówczas należało ustalić kompetencje, teraz niestety jak mówi naczelnik centralizacja jest nieunikniona. W wydziałach gminnych komunikacji nie było nadzoru i jak wiemy przez to powstały nieprawidłowości. Należy uwzględnić interes mieszkańców, próby scysji to szkodliwa inicjatywa, może to okazać się zgubną drogą.
Radnego P.Sienkiewicza interesowałyby  nie jakie warunki trzeba spełnić, bo wiadomo co proponuje burmistrz ale interesuje jak pomoże starostwo, czy są środki?
Starosta oświadczył jednoznacznie, że środków na tworzenie filii nie ma. Jest to koszt ok.100tys.zł. czy nie lepszym wyjściem byłoby  przeznaczenie tych pieniędzy na sfinansowanie dojazdu mieszkańców do Mogilna? W szpitalach nie ma bielizny i pościeli, jest to sprawa nie uzasadniona społecznie. Trzeba logicznie przemyśleć, starosta jest za tworzeniem filii jednak należy podejść do tego realnie, w  chwili obecnej jest więcej przeciw niż za.
Radny J.Zebel uważa, że wszyscy są zgodni jednak należy społeczeństwu to ładnie i logicznie wytłumaczyć.
Członek zarządu J.Gwiazda wysłuchawszy argumentów stwierdził, że byłby za utworzeniem filii, jednak petent nie będzie zadowolony.
Radny E.Iwiński uważa, że radni przyjmują do wiadomości, że nie jest to możliwe. Na dziś należy dyskusje zamknąć nie podejmując stanowiska.
Burmistrz E.Matczak zapytał czy jeżeli rada miejska podejmie decyzję, czy starosta zgodzi się na otwarcie filii. Mieszkańcy na dzień dzisiejszy odbierają to tak, że maja  dalej i mają gorzej.
Członek zarządu J.Gwiazda stwierdził, że przeniesienie wydziałów komunikacji z gmin nastąpiło  z mocy prawa i nikt nikomu nie zabierał, tak należy mówić społeczeństwu. 
Członek zarządu H.Przybysz  wyjaśnił, ze przed rokiem 98 można było w gminach załatwić wszystko, ale w związku z nowymi przepisami gmina została by okrojona  tylko do zarejestrowania  pisma.  Któż by nie chciał aby mieszkańcy mieli jak najlepiej. Bardzo dobrym pomysłem jest zaproszenie starosty i naczelnika na radę miejską.
Burmistrz E.Matczak zapytał co jeżeli po  wytłumaczeniach nadal sołtysi i radni będą chcieli utworzyć filię ?
Starosta wyjaśnił, ze wówczas  zostanie to przestawione radzie powiatu. Starosta spodziewał się większej ilości radnych, jednak jest gotów przyjechać na sesje rady miejskiej  aby przedstawić wytłumaczenie.
Radny R.Sajna zapytał czy CEPiK na pewno wejdzie?
Naczelnik wydziału komunikacji transportu i dróg S.Łukomski stwierdził, że wejdzie na pewno.

ad.8
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.9
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Protokołowała   
Kozłowska Anita

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-10 13:04:50
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-10 13:11:55
Ostatnia zmiana:2004-08-10 15:19:12
Ilość wyświetleń:2242

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij