Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

164/09 z dn.17.09.2009r.

PROTOKÓŁ Nr 164 /09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  17 września 2009r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie przeznaczenia ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r. poprzez przystąpienie do realizacji w 2010r. zadania promocyjnego w ramach programu „Podniesienie jakości świadczonych usług i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa poprzez rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r.poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą remont drogi powiatowej nr 2452C Strzelno –Ostrowo- gr.woj (Orchowo) na odcinku Ostrowo- gr.woj. od km 8+425 do km 10+321 dług. 1,896 km w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie części nieruchomości położonej w Strzelnie, oznaczonej nr 668/1 o pow. 1,2374 ha.
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony.
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie zatwierdzenia stawki za dostarczone ciepło przez Zespół Szkół w Bielicach.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2 o pow. 1,5000 ha.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Markowice, gmina Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 31/7 o pow.0,1850 ha.
15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku  szkolnym 2008/2009.
17. Sprawozdanie finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
18. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2009r.
19. Przyjęcie protokołu  z ostatniego posiedzenia.
20. Zakończenie.
Protokół  spisała  Anita Barczak.

ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.

ad. 3
Zarząd Powiatu podjął sześć decyzji  kierujących   osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad. 4
Starosta Tomasz Barczak przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady.

ad.5
Skarbnik  Karina  Kostyra    przedstawiła projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie   pozytywnego zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady.

ad.6
Skarbnik  Karina  Kostyra    przedstawiła projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie   stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r. poprzez przystąpienie do realizacji w 2010r. zadania promocyjnego w ramach programu „Podniesienie jakości świadczonych usług i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa poprzez rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady.

ad.7
Skarbnik  Karina  Kostyra    przedstawiła projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r.poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą remont drogi powiatowej nr 2452C Strzelno –Ostrowo- gr.woj (Orchowo) na odcinku Ostrowo- gr.woj. od km 8+425 do km 10+321 dług. 1,896 km w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady.

 

ad.8
Skarbnik  Karina  Kostyra    przedstawiła projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie   zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady.

ad.9
Skarbnik  Karina  Kostyra    przedstawiła projekt  uchwały  Zarządu Powiatu  w  sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 376/09.

ad.10
Magdalena Szwarckopf Inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt  uchwały  Zarządu Powiatu  w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie części nieruchomości położonej w Strzelnie, oznaczonej nr 668/1 o pow. 1,2374 ha. Z wnioskiem w sparwie wyrażenia zgody na wydzierżawienie wystąpił Dyrektor SPZOZ. CZęśc nieruchomości ma by ć wykorzystana na posadowienie garażu blaszanego przez pracownika SPZOZ. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 377/09.

ad.11
Magdalena Szwarckopf Inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt  uchwały  Zarządu Powiatu  w  sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony. Z wnioskiem o rozwiązanie umowy wystąpił dzierżawca gruntu położonego w Bielicach. Zarząd przychylił się do rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 378/09.

ad.12
Magdalena Szwarckopf Inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt  uchwały  Zarządu Powiatu  w  sprawie zatwierdzenia stawki za dostarczone ciepło przez Zespół Szkół w Bielicach. Na podstawie sporządzonej kalkulacji zarząd zatwierdził stawkę opłaty za ciepło z centralnej kotłowni wynoszącą 78,58zł/GJ na okres roku.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 379/09.

ad.13
Magdalena Szwarckopf Inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt  uchwały  Rady Powiatu  w  sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2 o pow. 1,5000 ha.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady.

ad.14
Magdalena Szwarckopf Inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt  uchwały  Rady Powiatu  w  sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Markowice, gmina Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 31/7 o pow.0,1850 ha.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady.

ad.15
Magdalena Szwarckopf Inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt  uchwały  Rady Powiatu  w  sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady.

ad.16
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku  szkolnym 2008/2009.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady.

ad.17
Starosta Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady.

ad.18
Starosta Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2009r.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady.

ad. 19
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.
ad. 20
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-11-02 15:08:18
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-11-02 15:08:30
Ostatnia zmiana:2009-11-02 15:09:07
Ilość wyświetleń:556

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij