Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXVIII/09 zdn.25.09.2009r.


Protokół Nr XXXVIII/09
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 25 września  2009 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 10.00 do 14.10

W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.
Nieobecny Radny Tadeusz Szymański.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał proponowany następujący porządek obrad.
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV, XXXVI i XXXVII sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2009r.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku  szkolnym 2008/2009.
8. Sprawozdanie finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2009r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r. poprzez przystąpienie do realizacji w 2010r. zadania promocyjnego w ramach programu „Podniesienie jakości świadczonych usług i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa poprzez rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r.poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą remont drogi powiatowej nr 2452C Strzelno –Ostrowo- gr.woj (Orchowo) na odcinku Ostrowo- gr.woj. od km 8+425 do km 10+321 dług. 1,896 km w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2 o pow. 1,5000 ha.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Markowice, gmina Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 31/7 o pow.0,1850 ha.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie   zobowiązania    o wartości przekraczającej granicę ustaloną  w budżecie powiatu na 2009r.
19. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
23. Wolne głosy i sprawy różne.
24. Zakończenie.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący poddał proponowany porządek pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

ad.3
Do protokołów z XXXV, XXXVI i XXXVII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokoły zostały przyjęte.

ad.4

Radny Robert Musidłowski złożył swoją interpelację do Starosty i Dyrektora ZDP. Zgłosił uchybienie, którego dopuścił się Zarząd Dróg Wojewódzkich na drodze 234 Mogilno – Bydgoszcz. Na drodze brak jest dwóch nazw miejscowości, jakby w ogóle ich nie było – Wiecanowo i Wszedzień, znaków nie ma. Na drodze mogą dziać się różne rzeczy np. wyścigi samochodów i przede wszystkim motocykli- ścigaczy. Golob mógłby się uczyć od niektórych jak przejeżdżać przez przejazd kolejowy. Poprosił o interwencję, umieszczenie tablic, które uniemożliwią rozwijanie nadmiernych prędkości.

Radny Jerzy Szczotka złożył interpelację do Starosty. Poprosił o informację na piśmie dotyczącą starej kotłowni przy szpitalu w Strzelnie. Kiedy została oddana do użytku, kto był wykonawcą, kto był inspektorem nadzoru, przez ile lat była eksploatowana, jakie naprawy były wykonywane, jaki był okres gwarancji, dlaczego została zlikwidowana, podać wszystkie przyczyny likwidacji, jaki był całkowity koszt budowy kotłowni.
Do Radnego dzwoniła pewna osoba i prosiła o zapytanie Starosty, jakie podjął działania w celu pomocy utrzymania pracy w firmie Ekon, prawdopodobnie Starosta tej osobie coś obiecał.
Na kolejną interpelację również Radny poprosił odpowiedź na piśmie. Zapytał ile razy Wicestarosta był nieobecny na posiedzeniach Komisji Gospodarki i Finansów i jakie kwoty zostały potrącone z jego poborów za nieobecność zgodnie z uchwałą Rady Powiatu regulującą te sprawy.
Dyrektora PUP zapytał, jaki jest stan bezrobocia na terenie powiatu.
Służby mundurowe zapytał w związku z ostatnimi uroczystościami 11 września br. gdzie byli przedstawiciele policji i straży pożarnej, czy nie należałoby także, aby te służby brały udział w tak ważnych dniach wydarzeń historycznych, które są obchodzone przez samorządy i społeczeństwo lokalne i w dniu świat narodowych. Są to służby państwowe i Radnemu wydawało się, że obecność na tych uroczystościach to obowiązek.
Podziękował władzom miasta Mogilna za lekcję historii w postaci rekonstrukcji wydarzeń okresu 39r., kiedy mieszkańcy miasta Mogilna bohatersko bronili swoich domów, rodzin. Była to bardzo pożyteczna lekcja historii, szczególnie dla młodzieży.

Radny Krzysztof Mleczko swoje pytanie skierował do Dyrektora ZDP w Mogilnie. Sprawa dotyczyła przejazdu kolejowego na ul. Miradzkiej w Strzelnie. Do Radnego zgłosiła się grupa osób tam mieszkających i prosili o zajęcie głosu na sesji, ponieważ dotychczas prowadzone rozmowy nie nabierają mocy faktycznego wykonawstwa w kwestii wyciszenia nieczynnego przejazdu kolejowego. Przejeżdżające samochody ciężarowe wywołują w nocy, rano niesamowity hałas. Czy przy nieistniejącym PKP na terenie Strzelna i nieistniejącej trasie pociągów nie można nic zrobić z przejazdem? Nie można zalać asfaltem lub wymontować? Radny rozumie, że to własność, ale własność PKP to własność społeczna i właśnie społeczeństwo mieszkające przy tej drodze domaga się uciszenia przejazdu.
Radny uczestniczył w zebraniu w miejscowości Bławaty. Osoby mieszkające przy drodze od strony Strzelna na trasie do Ciechrza, prosili o zamontowanie tablicy informacyjnej zielonej Bławaty. Tablica nie ogranicza prędkości wyjazdu ze Strzelna, chodzi tylko o informację. Zaznaczona jest tylko droga na Ciechrz i zatrzymują się tam samochody o różnych godzinach, przychodzą do domów, budzą ludzi z zapytaniem gdzie są Bławaty. Związane jest to prawdopodobnie z firma po byłych SKR-ach. W szczególności chodzi o wyjazd ze Strzelna w kierunku Ciechrz.

Radny Jan Szarek skierował swoje zapytanie do Starosty. Na nadzwyczajnej sesji dwa miesiące temu Rada Powiatu przeznaczyła 200tys.zł. na rozbudowę, modernizację DPS w Siemionkach. Został zapewne sporządzony aneks do umowy. Czy można zapoznać się z treścią aneksu?
Rada Powiatu dwa i pół roku temu podjęła uchwałę dot. opracowani statutu. Na sesji Starosta powiedział, iż z projektem zapoznał się Zarząd i Starosta a czy Radni mogą się z nim zapoznać. Jeśli tak to, kiedy? Wczoraj na komisji Naczelnik oświaty zapoznał zebranych z problemami oświaty. Czy mógłby podzielić się naczelnik tymi wiadomościami z zebranymi na tej sali?

Radny Ryszard Basa poprosił Dyrektora ZDP w imieniu mieszkańców o wyczyszczenie rowu na ul.Wiktorowskiej w Szepanowie, gdzie nie odchodzi woda i zbierają się kałuże.

Radny Jerzy Szczotka poprosił Dyrektora SPZOZ, aby poinformował, jaki wpływ na leczenie pacjentów będą miały ograniczenia finansowania przez NFZ nadwykonań, co oficjalnie oświadczono. Prosił o przybliżenie problematyki obecnym.

Radny Krzysztof Laskowski skierował pytanie do Dyrektora ZDP. Otrzymał zgłoszenie od mieszkańców o krzewach nachodzących na drogę, dlatego poprosił o ich wycięcie w jak najszybszym terminie, ponieważ widoczność na drodze się bardzo zmniejszyła - droga Nożyczyn -Siedlimowo.

ad.5

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował, że na pytanie Radnego Musidłowskiego odpowie dyrektor ZDP. Poprosił Radnego Szczotkę, aby swoje zapytanie również skierował na piśmie, Starosta nie chciałby niczego pominąć. Firma Ekon faktycznie się rozwiązała, pracownicy są zdani sami na siebie. Odwiedzili Starostę pytali, co zrobić, aby założyć własną firmę, aby dalej zbierać makulaturę. Wniosku jeszcze nie złożyli. PUP zarezerwował środki na rozpoczęcie działalności nowej firmy. Otrzymają pomoc od strony prawnej w zarejestrowaniu firmy. W sprawie potrąceń z uposażenia Wicestarosty, Starosta zaznaczył, że była ta sprawa wyjaśniana kilka razy. Radny Zowczak nie ma diety, ale można odpowiedzieć na piśmie. W sprawie bezrobocia wypowie się Dyrektor PUP. Jeśli chodzi o służby mundurowe, to zdaniem Starosty biorą one udział w uroczystościach. Na interpelację Radnego Mleczko odpowie również Dyrektor ZDP. Radnego Szarka poinformował, że umowa jest w DPS u Dyrektora i jest do wglądu. Trwają prace wykończeniowe, trwa przemieszanie osób w DPS do nowego budynku. 16 października 2009r. nastąpi oficjalne otwarcie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Województwa. W związku z powyższym prosił o zarezerwowanie terminu i uczestnictwo. W kontekście Regulaminu i Statutu wyjaśnił, ze przystąpiono do wprowadzania normy ISO, są pracownicy i koordynator i dlatego musi być zmieniony pod to Statut i Regulamin. Przetarg na ISO wygrała firma zewnętrzna u Marszałka Województwa, sprawa jest w toku.

Dyrektor ZDP Piotr Ficer wyjaśnił Radnemu Musidłowskiemu, że oznaczenie drogi 234 leży w kompetencji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Formalnie powinien być wniosek Burmistrza Mogilna, jako gospodarza terenu w sprawie oznakowania miejscowości. Biorąc pod uwagę dobre relacje, zapewnił Radę, ze w ramach współpracy zwróci się o oznakowanie miejscowości.

Radny Krzysztof Szarzyński zauważył, ze Radny Musidłowski mówił też o przejeździe kolejowym w tej miejscowości, który wymaga interwencji.

Dyrektor ZDP Piotr Ficer wyjaśnił, że poziomowanie przejazdu to poważna inwestycja i leży w kompetencjach PKP. Zarząd dróg powiatowych nie posiada żadnych uprawnień, aby cokolwiek w tym zakresie zrobić, a ZDW może wnioskować o przeprowadzenie stosownych inwestycji. PKP mają swoje regulacje, swoje plany inwestycyjne. Dyrektor może jedynie wnioskować o ograniczenie prędkości przed przejazdem. Radny Mleczko poruszał sprawę nieczynnego już przejazdu w miejscowości Strzelno przy ul.Miradzkiej. Dyrektor zajmował się tematem w roku ubiegłym, odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP w zakresie omówienia możliwości zlikwidowania przejazdu i skorygowania drogi powiatowej. Dyrektor stwierdził, ze stanowisko PKP było dość trudne. Sporządzono w tym zakresie notatkę. PKP postawiło takie warunki, które kosztami obciążały Zarząd Powiatu i było to ponad 200tys.zł. Nie byliśmy w stanie przyjąć takiego rozwiązania, dlatego poprosiliśmy Wicestarostę Zowczaka, aby doprowadził do kolejnego spotkania, na którym zaproponuje się nałożenie nakładki bitumicznej tak, aby nie likwidować przejazdu – bez rozbiórki a nakładka wypoziomowałaby drogę i wyciszyłaby przejazd. Należy pamiętać, ze teren samego przejazdu jest własnością PKP i musi być uzgodnienie w zakresie planowanych prac, nie można wykonać samowolnie, ponieważ Zarząd Powiatu byłby oskarżony o samowolę inwestycyjną. Wyraził swoją nadzieję na sfinalizowanie sprawy. Oznakowanie kierunkowe na Bławaty jest możliwe do zrealizowania. Dyrektor uznał powyższe jako zasadne a znaki zostaną zainstalowane na rozwidleniu drogi krajowej. Radny Basa mówił o czyszczeniu rowu w miejscowości Szczepanowo. Tematem zajmie się Dyrektor i w przeciągu dwóch tygodni zostanie sporawa rozwiązana. W sprawie, którą przedstawił Radny Laskowski również, zostanie zrealizowana w ciągu tygodnia. Podziękował za cenne uwagi, które pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger, jeśli dobrze pamiętał to była mowa o ogólnych danych. Wszystkie oddziały mają nadwykonania prócz ginekologicznego. Te rzeczy, które mogą poczekać to czekają a te osoby, które musza być przyjęte do szpitala będą przyjęte i dlatego dyrektor nie widzi pogorszenia obsługi w powiecie. Wszystkie zagrożenia życia są przyjmowane. Dzieje się tak wszędzie w Polsce i nie tylko, są kolejki. Musimy przyzwyczaić się do tego –tak po prostu jest. Na niektóre zabiegi czeka się długo, ale nie wynika to z tego, że porównując środki, które są przeznaczone na leczenie/na pacjenta w innych krajach i u nas to wszyscy wiemy jak to wygląda. W Ameryce teraz dzieje się dużo odnośnie kwestii ubezpieczeń społecznych, objętych ubezpieczeniem jest ok. 50 mln ludzi a reszta jest poza ubezpieczeniem. Czyli można porównać, to pasuje do naszej sytuacji, że pacjent, który nie ma wykupionych dodatkowych ubezpieczeń czeka. Dopóki nie będzie konkurencji na rynku zdrowotnym to tak będzie, bo NFZ jest monopolistą. NFZ każdą umowę może zmienić jednostronnie, bez powiadomienia nas. Zrobione zostanie wszystko, aby sprawa była jak najmniej problematyczna dla pacjentów. Każdy przypadek, który wymaga hospitalizacji będzie na pewno przyjęty.

Radny Jan Szarek odniósł się do Ameryki, bo to, o czym wspomniał dyrektor to decyzja Prezydenta a amerykanie nie chcą takich ubezpieczeń i są protesty –nie chcą, aby amerykanami opiekowało się państwo, ponieważ robi to zawsze gorzej od instytucji prywatnych.

Dlatego Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger powiedział tylko, że ma to być tak jak u nas. Nie ma konkurencji na rynku.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że kiedy przychodzi weekend z bólem zęba nie ma, do kogo iść. Apteki pełnią dyżury, inne służby medyczne też a stomatolodzy niestety nie. W związku z tym poprosił, aby wystąpić do Izby Stomatologów z zapytaniem jak ten problem rozwiązać, żeby zabezpieczyć od tej strony, tą poradę. Interwencja doraźna, czyli z bólem zęba powinna być to usługa medyczna bezpłatna w ramach punktów, które są przyznawane są z NFZ. Najczęściej to jest tak, że jakiś dzień wyznaczony jest na rejestrację a kiedy się idzie to limitów już niema, wszystkie są wykorzystane, ale z bólem zęba to sprawa ważna i prosił Pana Starostę, aby wystąpił do Izby Stomatologów z takim zapytaniem.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger wyjaśnił, że wszystko jest w rękach NFZ a nie Izby Lekarskiej. Poinformował, że w Inowrocławiu jest jedna przychodnia na ten teren, która przyjmuje pacjentów a reszta to sprawa Narodowego Funduszu Zdrowia .

Radny Jerzy Szczotka twierdził, że problem jest tak istotny i nie można przejść nad nim do porządku dziennego poprosił o podjęcie działań w tym kierunku.

Zdaniem Wiesława Gałązki Przewodniczącego Rady Powiatu rzeczywiście rozmowa będzie miała sens, jeśli poprosimy ich o ustalenie jakiś dyżurów, aby człowiek cierpiący, pojechał ulżyć sobie, jeśli jest to możliwe. W Inowrocławiu jest przychodnia całodobowa, ale to Inowrocław a my jesteśmy u siebie, potem pojawiają się problemy z dojazdem.

Radny Jerzy Szczotka twierdził, ze stomatolodzy wykorzystują weekendy, jeśli ktoś zgłosi się do rwania zęba z bólem, życzą sobie nieraz 200zł. Wykorzystywanie świąt - nie jest chyba zgodne z etyką medyczną.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaproponował przeniesienie odpowiedzi na pytanie Radnego Szarka do pkt.7. Sprzeciwu nie zgłoszono.

Ewa Strzelecka p.o. Dyrektor PUP w Mogilnie wyjaśniła, że w sierpniu br. zarejestrowanych było 3637osób bezrobotnych a stopa bezrobocia wynosiła 20% z czego 1916 osób to osoby długotrwale bezrobotne.

Radny Jerzy Szczotka poprosił o dodatkowe informacje w sprawie firmy Ekon, jakie otrzymają wsparcie z PUP, jakiego typu będzie powstała firma, czy to będzie spółka czy inna, jakie będzie miała przywileje?

Ewa Strzelecka p.o. Dyrektor PUP w Mogilnie wyjaśniła, że są to cztery osoby bezrobotne i są zarejestrowani, pozostali pracownicy mieli status rencisty lub mieli status przed emerytalny –pomostowy. Rozmowy dotyczyły faktu rozpoczęcia działalności i zapewnienie środków. Firma otrzyma 17tys.zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

ad. 6
Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2009r.

Uwag i pytań nie było.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących Rada przyjęła powyższe.

ad. 7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2008/2009.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej Sportu Andrzej Konieczka przedstawił informację zgodnie z załącznikiem do protokołu. Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty.
Stan techniczny budynków oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych jest dobry, co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku. We wszystkich budynkach szkolnych jest wymieniona stolarka okienna i instalacja centralnego ogrzewania, większość budynków jest ocieplona i ogrzewana przez nowoczesne kotłownie (kotłownia węglowa funkcjonuje tylko w Poradni). W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej powiatowej oświaty w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Przygotowano dokumentację wynikającą z ustawy o zamówieniach publicznych dla podjęcia budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mogilnie (początek inwestycji X 2008 - przewidywany termin zakończenia inwestycji 30 XI 2009), przygotowywano dokumentację techniczną i dokumentację wynikającą z ustawy o zamówieniach publicznych dla podjęcia modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach i budynku Zespołu Szkół w Mogilnie przy ul. Łąkowej (inwestycja zakończona), wyremontowano salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie, zakupiono tablice interaktywne dla wszystkich placówek oświatowych, w każdej placówce dokonywane były bieżące remonty sal lekcyjnych. Obiekty, które nie są wyremontowane, to substancja, na którą nie było pomysłu. Wyniki nauczania są zadowalające. W 2009 roku sprawdzian po szkole podstawowej w województwie Kujawsko-Pomorskim zdawało 23 595 uczniów. W Powiecie Mogileńskim zdawało egzamin 553 uczniów uzyskując średni wynik 22,32 pkt co pozwoliło sklasyfikować Powiat na 5 miejscu w województwie. Uzyskany wynik na tle wyników krajowych uznaje się jako wynik średni. W 2009 roku egzamin na zakończenie gimnazjum w województwie Kujawsko-Pomorskim zdawało 25451 uczniów. Uzyskane wyniki są jednym z lepszych wyników w województwie – ponad średnią a w porównaniu z gimnazjami w całej Polsce wynik jest znacząco lepszy. Zdawalność w szkolnictwie zawodowym jest w większości zadowalająca.

Radny Krzysztof Mleczko poprosił przewodniczącego komisji oświaty i Starostę o przyspieszenie prac wizualizacji CAZ.

Radny Radosław Trepiński stwierdził, że czeka wszystkich duże zadanie, gdzie 400uczniów mniej tj.1500 środków mniej. W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy zaapelował do wszystkich, aby nie myśleć politycznie, ale merytorycznie, aby się tak nie stało w kwestii zmian jak w gimnazjum i LO w Strzelnie.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, ze zmiany są nieuniknione. Radni musza mieć dokładną informacje, aby była możliwość pracy nad zmianami. Dodał, ze należy mówić o poziomie kształcenia w gimnazjum w Strzelnie.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka rozmawiał z młodymi rolnikami, którzy wykorzystując pomoc UE kupują skomplikowane maszyny rolnicze pomocne w gospodarstwie. Martwią się jednak, co stanie się w chwili zakończenia gwarancji. Serwisy naprawiają maszyny w odległych miejscowościach, za bardzo wysokie stawki. Można by jednak przeszkolić, stworzyć nowe młode kadry, które były by tańszymi usługodawcami i dokonywaliby napraw sprzętu rolniczego. Zaapelował o wzięcie pod uwagę tego i może w CAZ kształcić takich ludzi.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak dziwił się, dlaczego ocena gimnazjum w Strzelnie poruszana jest na sesji, to zadanie własne gminy Rada Miejska nie porusza takich tematów jak wyniki matur. System nauczania jest, jaki jest.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, ze burmistrz słusznie powiedział, że system nauczania jest, jaki jest. Te same testy rozwiązuje się w całej Polsce, co daje spojrzenie na system nauczania. To kwestia gminy i gmina powinna coś z tym zrobić, aby zmobilizować nauczycieli do prowadzenia lepszej nauki, ponieważ tracą na tym dzieci. Nie chciałby, aby dyskusja skończyła się, że jeden drugiemu robi na złość, ale należy znaleźć takie rozwiązanie, aby było korzystne dla obu stron, albo będzie lepsze nauczanie albo wyrośnie nam konkurencja.

Radny Radosław Trepiński odniósł się do słów Burmistrza, który powiedział, ze to sprawa gminy i do nas się nie wtrąca. Nie do końca to sprawa gminy, nas interesuje, jaki uczeń do nas trafia. Systemem stała się edukacja etapowa, niestety nauczyciele szkół średnich nie znają programu podstawowy i na odwrót. Bardzo nas to interesuje. Na podstawie jednorocznego wyniku nic nie można zbudować, wnioskować, ale z egzaminów, które odbywają się od 10 lat można już coś wykazać.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przypomniał, ze Burmistrz nie chciał wracać do tematu.

Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki.

Radny Jerzy Szczotka zapytał się, dlaczego nie? Każdy czas dobry jest na zmiany, jeśli przekona się ludzi a do dobrego można. Próby należy podejmować. Radny przy głosowaniu wstrzymał się ponieważ decyzje zostały podjęte w wąskim gronie i miał zbyt małą wiedzę. Nie mógł głosować odnośnie wydzierżawienia pomieszczeń.

Wicestarosta Przemysław Zowczak wyjaśnił, że kto chciał mógł w tej kwestii przyjść i porozmawiać, problem był omawiany wiele miesięcy. Władze Strzelna proszą nie wracać do tematu w tej kadencji, bo może okazać się, ze zgubimy gdzieś dobro dziecka.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak ma na względzie dobro mieszkańców, uczniów Strzelna. Obawiamy się, ze do naszego gimnazjum uczniowie by nie przyszli.

ad. 8
Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego za II kwartał 2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Uwag i pytań nie było.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących Rada przyjęła powyższe. (nieobecny Radny H.Przybysz, M.Leszczyński, W.Gałązka, T.Szymański)

ad. 9
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2009r.

Radny Jerzy Szczotka jako członek Komisji Rewizyjnej uważa, że sprawozdanie nie oddaje faktycznego obrazu jak przebiegały kontrole, choć zawarte są wnioski, brakuje podsumowania ich. Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej była burzliwa dyskusja, postawiono pod głosowanie wniosek do Prokuratury dotyczący kontroli w ZSZ Strzelno, został on odrzucony. Gdyby Radny o tym nie powiedział teraz to Rada by się nie dowiedziała, może Rada Powinna się wypowiedzieć czy takowy wniosek skierować. Wszystkie problemy ZSZ w Strzelnie nie pojawiły się w tej kontroli a sporządzone wnioski nie wszystkie zostały wykonane. Kiedy Radny chciał te kwestie uregulować został odwołany z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Finansów. Co się dzieje, ze nie wykonuje się wniosków pokontrolnych?

Radny Krzysztof Szarzyński odczytał sporządzone przez komisję sprawozdanie zgodnie z załącznikiem do protokołu. Na sesji padł wniosek w sprawie kontroli w ZSZ W Strzelnie i za zgodą Rady Powiatu przeprowadzono kontrole 7 maja br., która została zakończona. W dniu 15 września br odbyła się rekontrola warsztatów szkolnych oraz sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych, które w większości zostały zrealizowane, ale w części wymagają dodatkowych analiz, o które zwróciła się Komisja Rewizyjna do Pana Dyrektora w dniu wczorajszym. Ostatnie obrady Komisji Rewizyjnej były bardzo burzliwe, padły mocne słowa. Jako szef komisji stwierdził, że jest za wcześnie, ponieważ czekamy za otrzymaniem reszty dokumentów. Trzeba dokonać właściwej analizy, ustalić rzeczywiście czy było przekroczenie, czy była niegospodarność. Na tym Komisja Rewizyjna będzie pracować w pełnym składzie. Jeśli wniosek Radnego został odrzucony to tylko, dlatego że pomimo zakończenia kontroli trwa obieg dokumentów. Dyrektor otrzymał pismo Komisji, to nie jest kontrola tylko uzupełnienie dokumentów potrzebnych do analizy –opracowania właściwego stanowiska i to miało miejsce.

Radny Jerzy Szczotka polemizowałby z Radnym w podstawowej sprawie. Jest kontrola, jest wystąpienie pokontrolne i jest określony termin na udzielenie odpowiedzi i wykonanie rzeczy wskazanych przez komisję. Nie może to być kontrola nieustająca, my pismo do Dyrektora a on do nas i odwrotnie, i nic z tego nie wynika. Skończyły się wszelkie terminy, kontrola została zamknięta. Nie możemy w nieskończoność kontroli udawać, bo to nie jest kontrola, udajemy, że ją prowadzimy. Czas terminów wygasł trzeba podjąć decyzje, o której Radny mówi na wczorajszym posiedzeniu, są podejrzenia o nieprawidłowości i niegospodarność to są specjalne organy, które te sprawy wyjaśniają, bo my jako Komisja Rewizyjna możemy nie wszystko znać tylko wskazujemy na nieprawidłowości, które nie są wyjaśnione są organy, które się doskonale znają i one wyjaśniają jak jest.

Radny Krzysztof Szarzyński zauważył, ze to nie jest zupełnie tak. Rolą komisji nie jest ściganie i karanie. Rolą komisji jest badanie czy działania Dyrekcji, Zarządu są legalne, zgodne z prawem i czy są gospodarne. Od ścigania są służby publiczne państwowe i zaproponował rozstrzygnięcie tych spraw na komisji, ponieważ to sprawozdanie za I półrocze 2009r.

Radny Radosław Trepiński zapytał Przewodniczącego, dlaczego komisja obejmuje tak szeroki zakres kontroli od 2003 do 2008r., czyli wtedy była zupełnie inna Rada Powiatu, Komisja Rewizyjna a Państwo wracacie sześć lat do tyłu. Zadawał pytanie na komisji, ale nikt za bardzo nie potrafił odpowiedzieć. Czy to prawnie w porządku, ze Państwo jakby sprawdzacie komisje Rewizyjną poprzedniej Rady?

Radny Krzysztof Szarzyński wyjaśnił, że intencją była szczegółowa analiza, ponieważ są różne lata, różne rozliczenia, różne przychody i rozchody, aby mieć rzetelną opinię – analizę potrzebny jest okres dłuższy jak rok, dwa czy trzy. Nie badaliśmy tych lat, nie wchodziliśmy w te lata. Komisja tylko poprosiła o rozliczenie – gotowe zestawienie, nie zaglądaliśmy w akta – nie mieliśmy dokumentów źródłowych (pierwotnych), poprosiliśmy o dokumenty wtórne, które sporządził Dyrektor a które okazały się niewystarczające. Byliśmy raz, potem druga kontrola odbyła się w maju i byliśmy trzeci raz nie na kontroli, ale sprawdzeniu jak zalecenia, wnioski są realizowane. Okazuje się, że słabo, nie w takim stopniu jakby to komisja widziała. Poprosił mecenasa o wyjaśnienie czy komisja może prosić o materiały wtórne, przetworzone za lata ubiegłe.

Adwokat Wojciech Mańkowski stwierdził, że sprawa dotyczy konkretnej kontroli, co nie jest punktem porządku obrad, który sprowadza się do sprawozdania z wykonania planu za I półrocze br. a nie deliberowanie nad konkretną kontrolą, która nie ma nic wspólnego nad tak sformułowanym punktem porządku obrad. Nie potrafił odnieść się do wszystkich wywodów, ponieważ nie wiedział, co było przedmiotem kontroli. Czy to była kontrola przeprowadzona zgodnie z planem czy to kontrola ad hoc co ściśle zostało określone i tam należy upatrywać tych zagadnień i czasu jaki zespół kontrolny ma badać. Logika jednak podpowiada, ze może to dotyczyć tego Zarządu, tej kadencji a nie czasów prehistorycznych, które były pod kognicją innych władz, innej Rady, innych zespołów, dlatego uważał, ze tak głęboko zespół kontrolny nie powinien sięgać chyba, że tak był sformułowany temat – analiza porównawcza danych okresów – to można byłoby się zastanowić czy dla innych celów takiej kontroli –tak głęboko można sięgać. Zdaniem adwokata kontrola powinna dotyczyć tego, co się dzieje za kadencji danych władz, bo taka jest istota Komisji Rewizyjnej, która kontroluje konkretny czas i organ a nie tych, którzy nieżywą albo wykonują inne zajęcia, ponieważ mija się to z celem. Była mowa też o zakresie kontroli. Słusznie Radny Szczotka zauważył, że nie może ona być permanentną kontrolą. Przebieg kontroli jest w miarę opracowany w statucie i tam się chronologicznie ujmuje, czym, jak powinna wyglądać kontrola i tu nie powinno być żadnych kwestii. Zdaniem Adwokata nie może być mowy w ustaleniach kontrolnych, ze ma być przeprowadzona jakaś rekontrola, bo to nic innego jak kontrola i takowa powinna być ujęta w planie bądź powinna być zlecona przez Radę, w sparwie przeprowadzona kontrola, która obejmie swoim zakresem to zagadnienie i czy zostało to wykonane czy nie. Państwo o wykonaniu dowiadujecie się z sprawozdania, które wykonuje organ, do którego skierowaliście zalecenia pokontrolne i to jest podstawa oceny czy zostało to wykonane i w jakim zakresie, ale nie możecie przypisywać sobie prawa przeprowadzenia rekontroli bez wcześniejszej uchwały Rady, która zleci kolejną kontrolę ad hoc.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że nie bardzo układa się w jedną całość to, że Komisja Rewizyjna nie może sięgać wstecz. To znaczy, co? Powiat istnieje od początku kadencji, funkcjonują przepisy prawa, umowa zawarta jest od początku kadencji. Nieprawidłowości były od początku zawarcia umowy, więc żeby dojść sedna sprawy trzeba wrócić do źródeł. Ja nie wiem, Panie mecenasie niech Pan poda jeden przepis, który mówi, ze nie wolno wracać poza kadencję. Wtedy będziemy rozmawiali o rzeczy a jeśli to będą tylko nasze przypuszczenia i dywagacje to powiem, że w ten sposób można związać ręce każdemu organowi Rady, szczególnie kontrolnemu, bo czasami kontrole są niewygodne, ale musimy pracować dla dobra powiatu i żeby dociec pewnych rzeczy to nie da się wrócić tylko do początku kadencji, trzeba tak jak powiedziałem – wracać do źródeł. Tym bardziej, ze sprawa na początku kadencji była już wałkowana i to dwu krotnie i skończyło się jak się skończyło. Tam jest jakieś pole, w które nie wchodzi prawo, ani to obowiązujące w Powiecie, ani to obowiązujące w Polsce. Tak być nie może. Dopóki będzie jakiś logiczny ciąg zdarzeń to do tych zdarzeń należy wracać, dziwił się natomiast Radnemu Trepińskiemu, ze ma jakieś zastrzeżenia, czy nam wolno. Panie Radny Pan powinien te sprawy znać. Podstawowe sprawy, które powinny być w zakresie wiedzy Radnego. Jest Pan Przewodniczącym komisji problemowej, która w swoim zakresie ma oświatę. Na początku kadencji była o tym mowa, jakoś radny Szczotka nie usłyszał słowa z usta Radnego Trepińskiego, ze komisja problemowa zajęła się tą spraw i próbowała coś wyjaśnić.

Radny Krzysztof Mleczko stwierdził, że razem z Radnym Szczotka słuchali chyba dwóch różnych prawników. Radny zrozumiał, ze nie ma niemożliwości sięgnięcia do dalszych dokumentów chyba, że nie było to w planie pracy komisji. Jeśli komisja potrzebuje rozszerzenia wnosi to do Przewodniczącego lub pod obrady Rady i rozszerzenie sięgające nawet 10-lat wstecz tyle ile istnieje powiat, możliwe jest. Radny tak zrozumiał intencje mecenasa, że uprawnienia są, tylko kolejność działania komisji musi być zachowana zgodnie z procedurą.

Radny Radosław Trepiński odniósł się do Radnego Szczotka. Jest pojęcie naukowe – czytanie ze zrozumieniem i jest pojęcie naukowe słuchanie ze zrozumieniem.
Radny Jerzy Szczotka dodał, ze czytanie ze zrozumieniem też.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki upomniał Radnego, ponieważ nie został mu udzielony głos. Więcej uwag nie było, Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję oraz poddał pod głosowanie sprawozdanie.

W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących Rada przyjęła powyższe. (nieobecny Radny H.Przybysz, W.Gałązka, T.Szymański)

ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni Radni: W.Gałązka, H.Przybysz, K.Laskowski, T.Szymański)

ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni Radni: W.Gałązka, H.Przybysz, K.Laskowski, T.Szymański)

ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r. poprzez przystąpienie do realizacji w 2010r. zadania promocyjnego w ramach programu „Podniesienie jakości świadczonych usług i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa poprzez rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.

Starosta Tomasz Barczak poprosił aby Rada wyraziła zgodę na małą korektę w projekcie uchwały aby słowo „program” zamienić na „projektu w tytule i w par.1 uchwały.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Jan Bartecki odczytał poprawiony projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni Radni: W.Gałązka, H.Przybysz, T.Szymański)

ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r.poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą remont drogi powiatowej nr 2452C Strzelno –Ostrowo- gr.woj (Orchowo) na odcinku Ostrowo- gr.woj. od km 8+425 do km 10+321 dług. 1,896 km w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni Radni: W.Gałązka, H.Przybysz, T.Szymański)

ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni Radni: W.Gałązka, H.Przybysz, T.Szymański)

ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2 o pow. 1,5000 ha.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni Radni: W.Gałązka, H.Przybysz, T.Szymański)

ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Markowice, gmina Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 31/7 o pow.0,1850 ha.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni Radni: W.Gałązka, H.Przybysz, T.Szymański)

ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni Radni: W.Gałązka, H.Przybysz, T.Szymański)

ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie   zobowiązania    o wartości przekraczającej granicę ustaloną  w budżecie powiatu na 2009r.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni Radni: W.Gałązka, H.Przybysz, T.Szymański)

ad.19
Radny Jerzy Szczotka zapytał o posiedzenie zarządu z 7 sierpnia 2009 pkt.6 gdzie mówiono o piśmie Wiceministra sprawiedliwości w sprawie likwidacji prokuratur, poprosił o więcej informacji, czy to nabrało jakiegoś tempa? Kolejne posiedzenie 19 sierpnia 2009r. w pkt.6 były przyjmowane założenia, wskaźniki do projektu budżetu, może sprawa nie jest ściśle związana z uwagą, ale chciałby zapytać się czy zarząd zamierza zwiększyć środki na sport i kulturę, ochronę miejsc pamięci narodowej, czy po prostu zostanie symboliczna kwota, z której nie można niczego uczynić. W pkt. 9 chodzi o stawki za dostarczane ciepło, do kogo i jak wysokie te stawki są? W pkt.14 chodzi o firmę FFP spółka z o.o. –czego to ma dotyczyć i w jakim celu jest prośba firmy. Kolejne to 17 września 2009r. pkt.12 dotyczący stawek za ciepło, prosił o rozwinięcie sprawy.

Wicestarosta Przemysław Zowczak wyjaśnił, że dotarła informacja o prowadzonych pracach studyjnych, które zmierzają do likwidacji najmniejszych prokuratur. Wystosowaliśmy w związku z tym pismo do Ministra Sprawiedliwości oraz Wiceministra Sprawiedliwości odpowiedzialnego za ten obszar i do Prokuratora Generalnego. Prosiliśmy o ustosunkowanie się z jednej strony, czy są prowadzone takie prace a z drugiej strony wyartykułowaliśmy powody i przyczyny, dla których wg. nas prokuratura powinna być w Mogilnie. Jeśli funkcjonuje Sąd, trudno sobie wyobrazić jego funkcjonowanie bez prokuratury. Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości, iż w stosunku do prokuratur nie są na razie prowadzone zaawansowane prace, byt prokuratury nie jest zagrożony. Pismo Wicestarosta zobowiązał się dostarczyć Radnym do skrzynek.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak odniósł się do posiedzenie z 19 sierpnia 2009r. pkt.6 mówił o wskaźnikach, które ustala zarząd i terminy, do których poszczególne jednostki organizacyjne mają składać projekty swoich budżetów – do końca września. Po spłynięciu dokumentów Zarząd dopiero zajmie się konstruowaniem budżetu. W sprawie stawek Starosta odda głos Pani Szwarckopf. Pkt.14 dotyczył spotkania z pełnomocnikiem firmy i sprawy budynku przy ul.Kościuszki po byłym Banku Gdańskim. Firma chce sprzedać budynek i dlatego prowadzone są wstępne negocjacje. Firma jest skłonna również wymienić się budynkami. Zlecono wycenę budynku przy ul.Ogrodowej w sprawie wymiany, negocjacje trwają. Jeśli dojdzie do finalizacji Rada pierwsza się o tym dowie w chwili obecnej trwają luźne rozmowy w sprawie zakupu.

Magdalena Szwarckopf inspektor ds. nieruchomości wyjaśniła, że 19 sierpnia 2009r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia stawek za dostarczone ciepło przez Powiat Mogileński lub jego jednostki organizacyjne. Jednostki, które rozliczają ciepło z uwagi na to, ze mają w swoim zakresie lokale mieszkalne, które są zlokalizowane na terenie jednostek zrobiły zestawienia rzeczywistego zużycia na wyprodukowanie tego ciepła za rok 2008. Według tej stawki w przeliczeniu na 1 m2 będą pobierać opłaty od 1 lipca 2009r. do 31 stycznia 2010r. W styczniu wykonają rozliczenie za 2009r. i będą nowe stawki wg., których będziemy rozliczać za następny okres. Chodzi tutaj o Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Mogilnie, Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Szerzawach, Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie i budynek przy ul.Ogrodowej. Kwoty brutto w poradni – 3,92zł, w Szczawach 3,37zł w ZDP 3,80zł  i na ul.Ogrodowej 4,28zł.  W uchwale z 17 września 2009r. została zatwierdzona stawka ogrzewania w ZS w Bielicach. Zostało to wykonane miesiąc później z uwagi na inny okres rozliczeniowy –do końca lipca. Zczytują liczniki, przesyłają do firmy, która to oblicza i to jest stawka 78,58zł za 1 GJ. Poprzednia stawka wynosiła ok. 82 zł.  Za 1 GJ –stawka teraz się troszkę zmniejszyła.

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy z tą propozycją zakupu siedziby po Banku Gdańskim wyszła firma czy Starostwo zaoferowało kupno? My już nad tym debatowaliśmy, jeżeli już jakieś rozmowy trwały to chyba była mowa o jakiś kwotach. Radny chciałby wiedzieć w przybliżeniu, o jakie kwoty może chodzić. Czy w Bielicach cena 1 GJ -0.70 – czy to KJ czy GJ, bo to istotne.

Magdalena Szwarckopf inspektor ds. nieruchomości wyjaśniła, że stawka wynosi 78,58zł z 1 GJ.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, ze chyba źle usłyszał albo Pani źle odczytała, bo teraz jest dobrze.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że wszyscy za pewne wiedzą, ze na rynku nieruchomości jest pewien zastój i firma pojawiła się z propozycją i pytaniem czy jesteśmy zainteresowani kupnem siedziby po Banku Gdańskim, Starosta odpowiedział, że tak. Zarząd spotkał się i pozwolił na spotkanie z firmą, na rozmowę. Przyjechała firma, ale nie było mowy o żadnych pieniądzach, na tą chwilę zlecono wycenę budynków – wówczas zobaczymy, jakiego rzędu są to pieniądze. Jest to dobry okres na zakup. Dlaczego pojawiła się ul. Ogrodowa? Ponieważ po ostatnich inwestycjach może starczyłoby na cała siedzibę Banku plus na remont.

Radny Jerzy Szczotka zapytał, na co ten Bank miałby być przeznaczony, bo Radny kiedyś był klientem tego banku i z tego, co wie tm trzeba by było poczynić poważne nakłady, aby dostosować na jakiś biurowiec. Kupić można szybko, ale żeby coś z tym zrobić lub sprzedać to nie takie proste. Przykład na tej firmie, szybko kupiła – teraz nie może sprzedać, chodzi i szuka klienta, abyśmy nie byli takim klientem, który kupi i nie będzie wiedział, co z tym zrobić. Skoro są rozmowy musi być jakiś cel, co z tym zrobić.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że na siedzibę starostwa. W tamtej kadencji bank to sprzedawał i zwrócił się do samorządów min. do UM i powiatu, byliśmy na wizji lokalnej obejrzeliśmy wszystko. Wówczas była to kwota 2,5mln. zł w związku z tym nie było nas stać, aby do tematu podchodzić. Budynek długo stał pusty, następnie kupiła go firma. Takie rozmowy są celowe i należy je prowadzić, bez zgody Rady Powiatu, żadne decyzje finansowe nie zostaną podjęte. Działka jest dość duża, bo 25arów z dojazdem do ulicy i parkingiem. Działka jest porównywalna z naszą przy ul.Ogrodowej, dlatego po wspólnej dyskusji na zarządzie, aby nie angażować gotówki wyjdziemy z propozycją wyceny i zamiany. Na pewno Zarząd nie dopuści do tego, aby było to niekorzystne dla samorządu. Obecny był pełnomocnik właściciela, zleciliśmy wycenę budynków, oni swój i my swój, następnie będziemy kontynuować rozmowy o możliwości przejęcia lub zakupu nieruchomości. Powierzchniowo jest prawie to samo 1038m2 –tylko rozkład inny. Budynek flagowy, byłby budynkiem starostwa i z żadnej strony nie padła żadna kwota.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, ze Staroście przemknęło się między wierszami, że Starostwo zrobi swoją wycenę.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak mówił o wycenie ul.Ogrodowej.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, ze rozmowy nie są o Ogrodowej chyba, że chodzi o zamianę. Prosił o bardziej precyzyjne informacje, bo Starosta mówił tak albo tak. Informacje powinny być udzielane Radnym na bieżąco, aby nie było tak, ze dzień przed sesją są komisje, coś jest pokazywane i na drugi dzień Radni mają decydować.

Starosta Tomasz Barczak uważał, ze nie można mówić o sprawach, w których nie zapadły żadne decyzje i nie można partnera zniechęcić, – bo wszyscy będą wiedzieli i nic z tego nie wyjdzie. Jeśli padnie pierwsza konkretna oferta z jednej lub drugiej strony to na najbliższej sesji i komisji Radni zostaną poinformowani. Odbyły się luźne rozmowy.

ad.20
Wniosków i oświadczeń radnych nie było.

ad.21
Ewaryst Matczak Burmistrz Strzelna wystosował prośbę do Starosty o zainteresowanie się sprawą pracowników obecnych i byłych szpitala SPZOZ Strzelno a szczególnie pożyczek, które niby mieli pobrać, które mają do zwrotu do końca miesiąca września. Cześć pracowników nie przyznaje się, że w ogóle takie pożyczki pobrało i nie złożą odpowiedzi, do SPZOZ że oddadzą to do końca września, bo to jakby przyznali się do winy, że oni te pożyczki pobierali. Cześć osób już nie pracuje a mają nawet do zwrotu 10tys.zł., są emerytami i nie są w stanie tego oddać. Burmistrz chciałby, aby do momentu wyjaśnienia sprawy przez organy ścigania pracownicy nie musieli oddawać tych pożyczek, jeśli ich nie pobierali.

ad.22
Odpowiedzi na wnioski i zapytania w pkt.23.

ad.23
Radny Krzysztof Szarzyński poinformował, że 25 sierpnia i 4 września komisje spotkały się na wizjach lokalnych na największych budowach powiatowych. 25 sierpnia Komisja Rewizyjna dokonała wizji lokalnej sali gimnastycznej przy ZS w Mogilnie. Zdaniem komisji prace realizowane są profesjonalnie trwają prace wykończeniowe oraz instalacyjne, na budowie panował ład i porządek. Działania są przemyślane i w pełni uzasadnione. Dyrektor wykazała się dużym zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem jako gospodarz nowego obiektu służąca radą i pomocą podczas realizacji budowy sali. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, na bliskość garaży przy sali gimnastycznej, przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2009r. natomiast całkowity zaplanowany koszt inwestycji wynosi 3,5 mln zł. 3 września odbyło się wspólne posiedzenie komisji w DPS Siemionki. Celem posiedzenia była wizja lokalna rozbudowy domu do wymagań standaryzacji przewidzianych prawem. Dobudowa części mieszkalnej i jadalnej z zapleczem technicznym do pawilonu nr 2 została wykonana z wielkim rozmachem. Prace instalacyjne, budowlane i wykończeniowe zostały wykonane bardzo profesjonalnie. Połączone komisje wyraziły duże uznanie do zaangażowania w całym procesie budowlanym aż po zakończenie inwestycji Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi. Obecnie jest decyzja o pozwolenie na użytkowanie, wydana przez PINB w Mogilnie. Mieszkanki zasiedlą nowe pomieszczenia. Dzięki tej inwestycji zostaną spełnione wymogi standaryzacji do obowiązującego prawa a tym samym Powiat Mogileński nie będzie ponosił strat w kwocie ok. 50tys.zł. miesięcznie. Całkowity koszt inwestycji zostanie zrealizowany w niespełna sześć lat. Dzięki. Staraniom Zarządu Powiatu, Dyrektora całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 3.408tys.zł z tego pozyskano z źródeł zewnętrznych, z Województwa 1.408tys.zł. Jak widać obciążenie faktyczne Powiatu Mogileńskiego wyniosło 2 mln.zł. Tutaj komisja miała uwagę, która skierowano do Naczelnika Architektury i Budownictwa Andrzeja Stachowiaka. Czy położenie DPS na działce 56/1 jest na obszarze Natura 2000.


Starosta Mogileński Tomasz Barczak wypowiedział się w sprawie kasy zapomogowo pożyczkowej. Zarówno Dyrekcja SPZOZ jak i Zarząd Powiatu nie może ingerować w to, ponieważ to pracownicy tworzą kasę zapomogowo pożyczkową i z tej kasy jest zarząd, jest księgowa pożyczają pieniądze i później musza je oddać. Ani Burmistrz, ani Starosta nie jest władny w tej kwestii, jeśli pracownik rzeczywiście wziął to musi to oddać. Jeśli nie wziął nie wierzę, ponieważ są na to dokumenty i to, co zostało wysłane do pracowników to rzeczywiście są takie kwoty. Jest to niezależne zupełnie od Dyrekcji i zarządzających SPZOZ.
Kończymy termomodernizację budynku przy ul.Ogrodowej, oddajemy do użytku oficjalnie kotłownie w poniedziałek i przy tej okazji zaprosił zainteresowanych. 24 października jest Mogileńska Beczka Śmiechu i w związku z tym zaprosił wszystkich zebranych. Poinformował również, że Sekretarz jest po operacji, na zwolnieniu lekarskim i w związku z tym Starosta powołał p.o. Sekretarza Pana Stefana Łukomskiego na 3 miesiące. Natomiast zarządzeniem z 1 września br. powołał p.o. Naczelnika wydziału komunikacji Panią Barbarę Sitarz. Sekretarzowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, odwiedził nas jeździ na zabiegi i mamy nadzieję, że powróci do urzędu.

Wicestarosta Przemysław Zowczak podziękował dyrektorowi ZDP za dbałość o wykaszanie poboczy, chciał przekazać podziękowania z ramienia nadleśnictwa i koła łowieckiego w Miradzu. Rzeczywiście migrująca zwierzyna stwarza spore zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego i bardzo istotne jest wycinanie pobocza. Okazuje się jednak, ze wycięta trawa ujawnia przyzwyczajenia części naszego społeczeństwa, przyzwyczajenia do wywożenia z domu śmieci i wyrzucania na poboczach. Po wycięciu trawy są odsłonięte poszatkowane śmieci. Śmieci były niedawno sprzątane na niektórych drogach, tutaj podziękował Burmistrzowi Strzelna za pomoc przy sprzątaniu. Czy przeznaczać środki na sprzątanie bałaganu, który ciągle jest robiony? Czy pieniądze przeznaczyć na remont nawierzchni i wycinanie poboczy? Odniósł się też do poruszanej na sesji kwestii kontroli Komisji Rewizyjnej. Przedmiot kontroli nie powinien się wywodzić z nazwy komisji, ale z upoważnienia danego przez Radę Powiatu. Tam jest zapisane, jaki zakres powinna obejmować kontrola. W odniesieniu do Komisji Rewizyjnej ma zastosowanie zasada, iż komisja działa na podstawie i w granicach prawa. Nie ma tutaj zastosowania zasada, iż to, co nie jest zabronione jest dozwolone o tym trzeba również pamiętać. Według wiedzy Wicestarosty i nie tylko, Komisja nie może władczo wkraczać w funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego, jej zalecenia pokontrolne, co wynika z przepisów prawa –nie mogą być wiążące. Ktoś inny ponosi odpowiedzialność i ktoś inny decyduje czy te zmiany, które komisja ma prawo zaproponować, należy wprowadzić, czy też nie wprowadzać w życie. Odniósł się tez do kwestii pomieszczeń po byłym Banku Gdańskim. Starostwo Powiatowe, Starosta, Zarząd Powiatu i my wszyscy mamy prawo i obowiązek zapewnić zorientowanie tego urzędu na klienta zewnętrznego i wewnętrznego, dlatego Zarząd Powiatu myśli o ewentualnej zamianie tych nieruchomości, bowiem w tamtej nieruchomości można by na dole zorganizować dużą salę podawczą, natomiast pracownicy pracowaliby w przypadku odciążenia od niekorzystnych zakłóceń lepiej. Dzisiaj w jednym pokoju siedzi 3-4 urzędników i do każdego z nich przychodzą interesanci prosząc o jakieś wyjaśnienia, dokumenty, które mogliby uzyskać w jednym miejscu. Nie da się pracować w małych pomieszczenia z dużą ilością osób przebywających w nim na raz. Działania Zarządu mają na celu przede wszystkim usprawnienie obsłudze interesantów.

Radny Krzysztof Mleczko stwierdził, że otrzymano cześć artykułu o kontroli finansowej, brak uprawnień, kompetencje Komisji Rewizyjnej, gdzie pisze min., że komisja nie może władczo wpływać na działalność ani wydawać zaleceń pokontrolnych czy karać osoby odpowiedzialne, żaden z tych trzech czynników nie zaistniał w złożonym sprawozdaniu komisji. Chyba, ze odczytujemy wnioski pokontrolne jako zalecenia pokontrolne to wówczas komisja przekroczyła swoje uprawnienia. Jeśli rozumiemy wniosek odrębny jednego Radnego o ściganie przez Prokuraturę jako wniosek komisji to rozumiał, że to jest tak odczytywane. Zastanawiał się nad rezygnacją w pracy Komisji Rewizyjnej, bo nie wiedział, co wolno a co nie, znajdzie sobie prace w innej komisji i będzie wykonywał te same czynności tak jak nakazuje Radnemu sumienie.

Radny Jerzy Szczotka miał o tym mówić w interpelacjach, ale nie wiedział czy ta sprawa wiąże się z powiatem. Zadzwonił do Radnego pewien człowiek, który mówił o nieruchomości po zakładach meblowych, że składał wniosek do Wojewody o kupno lub wynajem pomieszczeń. Wniosek prawdopodobnie był bardzo długo nie rozpatrywany i odpowiedziano, ze ma zgłosić się do Starostwa w tej sprawie. Osoba ta stwierdziła, ze do Starostwa już nie ma, po co się zgłaszać, ponieważ ta część, o którą się zwracał została sprzedana lub wydzierżawiona. W związku z tym prosił Radnego o to by sprawę potwierdzić, czy to Starostwo tym zarządza w imieniu Wojewody czy Skarbu Państwa czy to już zostało sprzedane czy wydzierżawione, jeśli tak to, komu by Radny mógł odpowiedzieć zainteresowanemu, czy ma się, o co starać czy nie.
Odniósł się również do słów Wicestarosty. Położył szczególny nacisk na to, ze należy zamienić nieruchomości, bo tam w ciszy i spokoju będą mogli pracować pracownicy starostwa i będą mogli w sposób właściwy obsługiwać petentów. Radny zgodnie z oświadczeniem Starosty, który stwierdzi ł, ze powierzchnia jest porównywalna. To jak –tu można a tam nie można? W czym jest problem i właściwie nie wiadomo, o co chodzi z tą nieruchomością, co chwilę wysuwa się nowe argumenty –a jak jest nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Zbyt wiele mówi się o konieczności, co najmniej zamiany lub kupna żeby to nie miało w sobie jakiegoś podtekstu.
Wrócił również do tematu Komisji Rewizyjnej. Wicestarosta powiedział, ze komisji nie wolno nikogo karać. A kogo komisja ukarała? Radny się z tym zgadza, ale Wicestarosta powiedział to w takim kontekście jakby komisja kogoś ukarała. Opowiadanie o zaleceniach komisji, w ten sposób, że komisja te zalecenia może wypisać sobie na papierze i dalej to nie komisji sprawa, – czyli daje Pan do zrozumienia, ze komisja niech sobie pisze, co chce a my zrobimy jak będziemy chcieli. To, po co ten samorząd jest, Rada, komisje problemowe i tak zrobicie, co będziecie chcieli. Zresztą wydaje się Radnemu, ze tak się dzieje poniekąd, ponieważ macie Panowie większość w koalicji i możecie przegłosować wszystko, co chcecie. Dziś możecie zagłosować, że dziś to wczoraj – też będzie po waszemu dobrze. Po co ta nasza praca, skoro filozofia jest jedna róbcie, co chcecie a my zrobimy po swojemu.

Radny Krzysztof Szarzyński zwrócił się do Starosty o więcej pracy, mniej słów. Była mowa o Statucie Powiatu Mogileńskiego, który jest podstawą działania, załącznikiem tego Statutu jest Regulamin Komisji Rewizyjnej. Od trzech lat Komisja Rewizyjna ma opracowany taki Regulamin, ale nie ma Statutu. Regulamin nie może być sam wprowadzony skoro nie ma umocowani w Statucie i wychodzi na to, ze może Komisja Rewizyjna jest niepotrzebna i należy ją rozwiązać.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił Radnemu Szczotka, że przedstawicielem Skarbu Państwa w Powiecie jest Starosta jednoosobowo. Jeśli chodzi o akty notarialne przy sprzedaży, Starosta podpisuje. Starosta podpisywał takie dwa akty z Kordesem –Polska.
 
Magdalena Szwarckopf inspektor ds. nieruchomości wyjaśniła, że Mogileńskie Fabryki Mebli miały nieruchomości przy ul.900-lecia w Mogilnie i w Strzelnie przy ul.Gimnazjalnej. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa a MFM były użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku. Kiedy upadły MFM, syndyk masy upadłości, budynki zakupiła w Mogilnie firma Dar-Chem i oni są właścicielami wszystkich budynków i użytkownikiem wieczystym gruntów. W Strzelnie są do 1 na jednej działce jest dwóch użytkowników wieczystych, właścicielem gruntu Skarb Państwa, który nalicza opłatę roczną za użytkowanie wieczyste, co do budynków nie ma nic do powiedzenia, bo są właściciele. Jeśli jakąś osoba chciałaby wynająć czy wydzierżawić to musi zwrócić się bezpośrednio do użytkownika wieczystego. Jeśli się zwróci do Starosty otrzyma taką odpowiedź, jaką udzieliła inspektor. W Mogilnie właścicielem jest firma Dar-Chem i do nich należy się zwrócić.

Radny Jan Szarek przypomniał, słowa Radnego Szarzyńskiego o posiedzeniu wspólnym komisji w DPS Siemionki. Na tym posiedzeniu Radny prosił o udostępnienie umowy. Miało pojawić się ksero na tej sesji. Przewodniczący Jan Bartecki miał zastrzeżenia, aby dokument nie fruwał tutaj. Radny zapewnił, że nie będzie. Pojawiła się nowa umowa a nie aneks. Dziś nie pojawiło się to zapewne przez niedopatrzenie, dlatego poprosił, aby przygotować to na kolejną sesję, aby Radny mógł się zapoznać. W przypadku głosowania Radny wstrzymał się nad 200tys.zł. dlatego, że nie miał przekonania czy tak należało zrobić czy nie, informacji było za mało i chciałby przeczytać umowy.

Radny Mirosław Leszczyński zobligowała się do dostarczenia ksero umowy po przekazaniu jej przez Dyrektora. Jeśli dotrze, to nawet nie na następnej sesji, ale jak najszybciej.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że jest wiele zastrzeżeń do pracy Komisji Rewizyjnej szczególnie, jeśli komisja ma zastrzeżenia, co do pracy jednostek po kontroli. Zdaniem Radnego należy uregulować w Statucie poprzez precyzyjne zapisy na temat pracy i uprawnień Komisji Rewizyjnej i taki Statut miał być zrobiony. Radny proponował na początku kadencji żeby powołać Komisje Rewizyjną, która statut opracuje. Wicestarosta wstał wtedy i powiedział, że to niepotrzebne wydawanie pieniędzy na diety dla jednego przewodniczącego i sam podjął się załatwienia sprawy. Tak się rozpędził, że kończy się kadencja i nawet Radny nie widział tytułu Statutu. Jeśli Wicestarosta pracuje w takim tempie w każdej dziedzinie to chroń nas Boże przed efektami jego pracy. Na miejscu Wicestarosty Radny wolałby się nie odzywać, kto jakie ma prawa, bo sam zobowiązał się, że prawa zapisze w dokumencie. Najlepiej to tak, że nic na papierze, wszystko słownie, ale jakoś zrobimy wspólnie towarzysze.

Wicestarosta Przemysław Zowczak odniósł się od podtekstów związanych z zamianą budynków. Zaprosił Radnego, aby zobaczył, w jakich warunkach lokalowych są przyjmowani interesanci i w związku z tym, jakie są problemy w właściwym obsługiwaniu interesantów. Odniósł się też do pewnych aspektów funkcjonowania Komisji Rewizyjnej – nie atakując nikogo wywołało to burzę, atak na osobę Wicestarosty. Na głowę zarządu można nieraz wylać pomyje a my nie możemy nieraz absolutnie nic powiedzieć. Zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który otrzymał kiedyś od Wicestarosty brudnopis proponowanego Statutu. Szczególnie prosił wówczas o zapoznanie się z tym obszarem, który dotyczy prac Komisji Rewizyjnej, był gotowy do rozmów. Zapytał czy do dnia dzisiejszego, Przewodniczący to przeczytał, przyszedł i chciał na ten temat rozmawiać. Trzeba będzie kompleksowo zmienić Statut jak i Regulamin Organizacyjny Starostwa w związku z wprowadzaniem ISO. Pewne rzeczy należy poukładać w wielu aktach prawnych dotyczących obszarów, w którym funkcjonujemy. Odniósł się też do interpelacji w sprawie potrąceń z uposażenia Wicestarosty z tytułu nieobecności komisji. Uchwała dotyczy potrącania z diety, dlatego odesłał Radnego do stosownej uchwały. Wicestarosta i Starosta również, jako etatowi członkowie zarządu nie pobierają diet. Radny jako długoletni Radny powinien doskonale z tego zdawać sobie sprawę. Co do diety, to dieta Radnego jest rekompensatą z tytułu utraconych korzyści np. jeśli ktoś jedzie na posiedzenie a pracodawca nie wypłaca za ten okres wynagrodzenia i rekompensatą z tytułu poniesionych kosztów takich jak np. dojazd. W związku z tym rodzi się pytanie. O co Radnemu chodzi skoro wie, że Wicestarosta nie otrzymuje diety i wie, czego dotyczy uchwała i wie, czym jest dieta. Chodzi o to, aby zaatakować i jest to ciąg dalszy uprawiania przez Pana czarnego PR-u. Wolno Panu pytać i dostanie Pan odpowiedź. Wicestarosta zwrócił się jako Radny do Radnego Szczotka. Dziwił się, że po tylu latach funkcjonowania jako Radny, bo był Pan Radnym w pierwszej kadencji nie zna Pan ani treści tej uchwały, ani nie zna Pan w tym obszarze ustawy o samorządzie powiatowym.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że w tej uchwale mówi się o Radnych nieobecnych na komisji, ale Radny Szczotka nie wie, czy Wicestarosta jest Radnym, czy nie. Uchwała dotyczy wszystkich Radnych. Radny Szczotka próbował tą sprawę uregulować na początku kadencji. Wniósł projekt poprawek do tej uchwały, aby te problemy rozwiązać i do tej pory nie jest rozpatrzona. Chyba, że Pan nie jest Radnym albo w tej uchwale ktoś dopisał, że nie obowiązuje Radnego Zowczaka to wtedy zrozumie, że Wicestarosta ma racje, ale prawo obowiązuje wszystkich. To, że jest taki bałagan w tych aktach prawnych, to nie wina radnego tylko wina tego, który nie dał pod obrady projektów poprawek do tych uchwał. Dopóki nie zostanie to prawnie uregulowane Pan powinien mieć potrącane z diety za nieobecność, bo co do Starosty nie miał zastrzeżeń, ponieważ nie jest członkiem komisji a Pan na siłę się wepchnął do komisji, po to tylko żeby wygrać głosowanie.

ad.24
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.14.10

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-11-02 15:00:33
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-11-02 15:01:24
Ostatnia zmiana:2009-11-02 15:02:22
Ilość wyświetleń:678

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij