Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXV/09 z dn. 26.06.2009r.

Protokół Nr XXXV/09
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 26 czerwca 2009 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 12.00 do 14.04


W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
(Nieobecny Radny Wiesław Gałązka)
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący obrad Jan Bartecki odczytał proponowany następujący porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Mogileńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Społecznej Straży Rybackiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania z zakresu oświaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie powiatu mogileńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
16. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
20. Wolne głosy i sprawy różne.
21. Zakończenie.
Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty. (Nieobecny Radny Wiesław Gałązka).

Ad. 3
Radny Jerzy Szczotka wyjaśnił, że w protokole zapis wypowiedzi Radnego Szczotka i Szarka nie oddaje sensu, ponieważ są krótkie wzmianki, że zabierano głos. Natomiast nie ma chociażby w skrócie opisanej treści wypowiedzi. Radny próbował wyjaśniać sprawę i prawdopodobnie była awaria mikrofonu, ale protokół nie odzwierciedla sensu wypowiedzi, dlatego ma zastrzeżenia. Nie wiedział czy istnieje możliwość odtworzenia wypowiedzi w inny sposób, jeśli nie, będzie musiał głosować przeciw przyjęciu protokołu.

Wiceprzewodniczący Jan Bartecki stwierdził, że trudno odnieść się do tematu, ale posiada informacje o awarii systemu nagrywającego, pewne wypowiedzi się nie zarejestrowały i był problem z odtworzeniem tego w protokole. Panowie Radni mogą wnieść uwagi do protokołu i w związku z tym protokół może być poprawiony.

Radny Jerzy Szczotka poinformował, że z strony Radnych nie są prowadzone notatki własnych wypowiedzi i nie są one też nagrywane i takich uwag wnieść nie można. Radny może tylko ogólnie wnieść zastrzeżenia, natury takiej, jakie wyraził w swojej wypowiedzi. Trudno by było Radnemu odtworzyć swoje wypowiedzi sprzed miesiąca. W związku z tym, jeśli istnieje techniczna możliwość po stronie Przewodniczącego Rady, bo on jest odpowiedzialny za prowadzenie sesji i protokołu, to prosił o naniesienie takich poprawek a jeśli nie, to nie wie jak sprawa zostanie rozwiązana.

Wiceprzewodniczący Jan Bartecki przypomniał, że istnieje możliwość wniesienia pisemnie poprawek do protokołu, tylko Radny twierdzi, że nie do końca pamięta, co mówił.

Radnemu Jerzemu Szczotka tak jak wcześniej mówił, trudno odtworzyć wypowiedzi sprzed miesiąca, dlatego w głosowaniu wyrazi swoje zdanie na temat protokołu. Jeśli istnieje techniczna możliwość ze strony Przewodniczącego, aby poprawki nanieść to byłby bardzo rad.

Do protokołu z XXX sesji Rady Powiatu więcej uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 2 przeciw i przy 1 wstrzymującym, protokół został przyjęty.
(Nieobecny Radny Wiesław Gałązka).

Ad. 4
Radny Krzysztof Mleczko skierował swoje pytanie do Dyrektora SPZOZ, związane z obiektem rehabilitacji przeznaczonym do remontu. Jak daleko są posunięte sprawy, bo jest koniec czerwca a Dyrektor wypowiedział się, że remont potrwa do końca lipca. Radny miał pewne obawy, słyszał o problemach natury budowlanej. Poprosił Dyrektora o przybliżenie tematu.

Radny Jan Szarek zabrał glos w sprawie złożonego na ostatniej sesji wniosku, podpisanego przez czterech radnych o odwołanie Wicestarosty, na który otrzymano odpowiedź. Radny odczytał odpowiedź „ W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 maja 2009r. w sprawie przedłożenia przez Starostę Mogileńskiego pod głosowanie Radzie Powiatu w Mogilnie wniosku o votum nieufności dla członka Zarządu Powiatu Mogileńskiego i Wicestarosty jednocześnie, Pana Przemysława Zowczaka stwierdzam, że podstawową normą regulującą odwołanie członka zarządu jest przepis art. 31 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym. Stanowi on, iż "Rada powiatu może na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym". Jednakże uzasadnienie przedstawione przez Panów Radnych we wspomnianym wniosku nie przekonuje mnie jako Starosty i sam nie widzę podstaw do złożenia wniosku przewidzianego w trybie art. 31 ust. 5 w/w ustawy.”
W zacytowanej ustawie mówi się o uzasadnionym wniosku. Starosta w piśmie stwierdził, że podstawą tego jest przepis art.31 ust.5 i, że uzasadnienie Radnych nie przekonało go jako Starosty. W ustawie nie ma ani słowa o przekonaniach, ale jest tylko uzasadniony wniosek. Co znaczy uzasadniony wniosek? Zdaniem Radnego to taki wniosek, który posiada uzasadnienie. Czy z nim ktoś się zgadza czy nie to kwestia przekonania. Takie przekonanie każdy Radny może zademonstrować w trakcie głosowania i może uznać, że to go przekonuje bądź nie przekonuje. Poprosił mecenasa, aby odniósł się do sformułowania w ustawie i tego o przekonaniach Pana Starosty, które decydują o dalszym toku postępowania. Nie jest tak, ze ci podpisani pod wnioskiem są jedynymi autorami tegoż, ponieważ mogli taki wniosek złożyć pół roku temu czy półtora roku temu, ale tego nie zrobili, więc nie jest tak i naiwnością byłoby sądzić, że tylko tych czterech sądzi tak jak napisano we wniosku. Próby odwołania Wicestarosty, o których Radny wie były dwie, pierwsza to cztery miesiące trwania kadencji, która skończyła się wybronieniem, Starosta złożył wniosek o pozbawienie wpływu Wicestarosty na oświatę o tym zamieszaniu, o którym Pan dobrze wie i jako ono się kończyło, wniosek Rada przyjęła. Druga próba była około pół roku temu w trakcie przerwy sesji do Radnego Szarka podeszli Radni z koalicji, aby podpisać taki wniosek pod warunkiem, ale Radny nie podpisuje żadnych wniosków pod warunkiem. Gdyby warunku nie było, można by było to zrobić, Radny tego nie zrobił. Więc nie jest tak, że tylko tych czterech radnych, którzy mieli odwagę się pod tym podpisać są autorami tego wniosku.
Po złożeniu wniosku na poprzedniej sesji odbywała się sesja Rady Miejskiej w Strzelnie. W międzyczasie ukazał się artykuł w Pałukach i na tej sesji był obecny zarówno Wicestarosta i Radny Szarek. Wicestarosta poinformował Radę, ze taki wniosek został złożony. Po sesji rozmawiał z Radnymi takimi, którzy przekazali to, co mówił, że Radny Szarek nie miał prawa takiego wniosku podpisać i że mnie za to dopadnie. Prosił o wyjaśnienie, co znaczy „dopadnie”. Radny ma kamizelkę, w której jeździ na rowerze i nie wie czy zaopatrzyć się w kamizelkę kuloodporną. Zaproponował o odpowiedź w takiej konwencji jak Radny – na wesoło.

Radny Jerzy Szczotka poinformował, że zwrócił się do niego pracownik SPZOZ z prośbą o wyjaśnienie przez Dyrektora SPZOZ nieprawidłowości finansowych w zakładzie.
Wicestarosta jest członkiem komisji gospodarki i na kilku komisjach był nieobecny. W Powiecie obowiązuje uchwała, że za każdą nieobecność Radnego na posiedzeniu komisji potrąca mu się 10% diety, prosił o wyjaśnienie pisemne, jakie w dni Wicestarosta był nieobecny na posiedzeniach komisji i jakie potrącenia dokonano zgodnie z prawem.
Ponieważ Starosta jest głównym gospodarzem Targów w Bielicach powinien wiedzieć, co się dzieje i kto jest, za co odpowiedzialny. Zacytował fragment komunikatu odczytywany na targach „już od 6 lat z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Mogilnie, Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach na terenie Zespołu Szkół odbywają się Regionalne Targi Rolne, czyli koncepcja stworzenia możliwości wymiany poglądów między rolnikami a mieszkańcami wsi i przedstawicielami firm działającymi na rzecz rolnictwa.” Zapytał Starostę czy chciałby do tego komunikatu złożyć jakieś sprostowanie? Coś dodać a może za coś przeprosić?.

Radny Radosław Trepiński skierował pytanie do Starosty, dotyczyło ono porządku posiedzenia Zarządu z dnia 3 czerwca gdzie w pkt.11 zamieszczono informację, ze do Zarządu wpłynęło pismo Stowarzyszenia Mogileńskiego Porozumienia Społecznego z prośbą o dofinansowanie jubileuszu X-lecia chóru Hemantus. Kiedy to pismo wpłynęło? Chór Hemantus obchodził swoje X-lecie 4 stycznia br. Wówczas w Klasztorze odbywała się główna uroczystość wraz z obchodami 90- rocznicy Powstania Wielkopolskiego i sam osobiście prosił Burmistrza, aby przy okazji uroczystości zaznaczyć jubileusz, aby to był, choć symboliczny bukiet kwiatów dla dyrygenta, zwłaszcza, że chór Hemantus brał pośredni udział przy okazji tego święta. Burmistrz nie zechciał skorzystać z propozycji Radnego. Radny nie był upoważniony, aby wystąpić i czuł się niezręcznie. Chórzyści byli tam i oczekiwali tego, zostało to potraktowane milczeniem. Teraz pół roku później przeczytał o piśmie o dofinansowanie. Czy to bałagan w Starostwie spowodował, ze pismo się zawieruszyło i wróciliście do niego w czerwcu, co nie było by zbyt ciekawe? Czy statut Stowarzyszenia umożliwia dofinansowanie na wniosek przez inny podmiot –czyli przez nas. Dziwna praktyka się dzieje teraz, ze organizuje się konkurs, zbiera punkty a uczestników zobowiązuje do finansowania chociażby nagród. Dla Radnego to nieporozumienie, ponieważ jeśli stowarzyszenie chce uczcić to albo ma swoje pieniądze i uszanuje w tym przypadku chór, ale teraz to „musztarda po obiedzie” a nie, że wnioskuje do innego podmiotu. Ostatnie pytanie czy dofinansowano i w jakiej kwocie?

Radny Tadeusz Szymański skierował pytanie do naczelnika oświaty. Na ostatniej sesji rozmawiano na temat oświaty strzeleńskiej. Zakończył się nabór do szkól ponadgimnazjalnych, jak wygląda nabór do LO w Strzelnie i czy powstałe zawirowania miały wpływ na ilość dzieci w LO, jak to prognozuje na przyszłość szkoły? Może kilka słów odnośnie naboru do szkół ponadgimnazjalnych

Ad. 5
Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger wyjaśnił, że na ukończeniu jest dokumentacja budowlana rehabilitacji w Strzelnie i nic mu nie wiadomo o problemach natury budowlanej. Na wystąpienie Dyrektora do KRUS przyszła odpowiedź negatywna, czyli sprzętu, o który zabiegano dla rehabilitacji nie będzie. Radni mogą spróbować jeszcze własnymi torami w KRUS interweniować. Kasa zapomogowo –pożyczkowa nie podlega Dyrektorowi SPZOZ – podlega związkom zawodowym.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował, że w sprawie odwołania Wicestarosty w kwestiach prawnych wypowie się pan mecenas. Starosta nie widzi potrzeby stawiania takiego wniosku Radzie, ponieważ Wicestarosta wykonuje swoje obowiązki tak jak Starosta by to widział. Wicestarosta jest członkiem kilku komisji, nieobecność na pewno była spowodowana tym, ze miał w tej chwili inne obowiązki, jest oczywiście etatowym pracownikiem i nie potrąca mus się z pensji. Jeśli chodzi o Targi w Bielicach to nie ma, kogo i za co przepraszać, niektóre osoby powinny przeprosić Starostę. Jeśli chodzi o Hemantus to pismo było z maja. W tej sprawie zadzwonił do Starosty Pan Stanisław Grela z prośbą o spotkanie, które odbyło się. Uczestniczyło w nim min. małżeństwo Państwa Szarzyńskich i Dyrektor Przedszkola z Gębic. Chór Hemantus faktycznie obchodzi X-lecie i rozmawialiśmy o możliwości dofinansowania. Znając zasługi chóru Starosta powiedział, ze Zarząd taką propozycję rozpatrzy a uroczystość miała odbyć się na końcu roku. Pismo trafiło na Zarząd, który nie podjął żadnej decyzji na tą chwilę, Statutu Starosta nie sprawdzał.

Radny Radosław Trepiński nie bardzo rozumiał. Stwierdzi, że jeśli Stowarzyszenie chce być inicjatorem tego typu uroczystości to, dlaczego my mamy płacić? Radny też ma stowarzyszenie i może złożyć wniosek a ktoś inny niech to finansuje.

Starosta Tomasz Barczak dodał, ze takie samy głosy padały na Zarządzie. Chęć nauki w LO w Strzelnie wyraziło 76 uczniów, zostaną utworzone trzy oddziały o różnych profilach.

Naczelnik Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka stwierdził, ze informacje są szacunkowe, ponieważ uczniowie jeszcze podpisują umowy. Dane są z dnia wczorajszego. W LO w Strzelnie -76 uczniów, ZSZ Strzelno -113, Bielice 190, Mogilno 252. Rozdzielając to na typy szkół to do liceów -212, techników 227, ZSZ 177. Trwają jeszcze uzgodnienia z uczniami i rodzicami, jaki typ szkoły, jaki kierunek i czy każdy zawód uruchomimy. Mamy szkołę gdzie uczniów zgłosiło się 8 i niestety dla nich nie uda się otworzyć kierunku. Zawirowania nie miały żadnego wpływu na nabór w LO w Strzelnie w roku ubiegłym przyjęto 70 uczniów w tym roku 76. W roku ubiegłym zdecydowano się na dwa oddziały, choć były głosy, że są bardzo liczne. W wciągu roku ubyło 4 uczniów i diagnoza, ze na trzy oddziały uczniów było mało –była trafna. W roku bieżącym zdecydowano uruchomienie trzech oddziałów ze względu na wzmocnienia programowe w kierunku matematyczno – fizycznym, turystyczno – sportowym, humanistycznym i profil ogólny. Trzeba uszanować pewne preferencje uczniów. Na wczoraj zadeklarowało 631 uczniów a egzamin gimnazjalny zdawało 618, więc jakby nadwyżka. Przewidywania działań w szkołach wymagają zastanowienia się i przeciwdziałania niżowi demograficznemu, w stosunku do roku ubiegłego w szkołach średnich ubędzie pięć oddziałów, w szkołach specjalnych przybędzie jeden oddział- 4 oddziały x 35 godzin to etaty nauczycieli, rocznie będą ubywały 2-3 oddziały. Rada Powiatu będzie musiała we wrześniu podjąć pewien plan działania, aby przeżyć. Wg. danych statystycznych 35 uczniów ubyło w naszych szkołach.

Starosta Mogileński Tomasza Barczak dodał, ze pismo w sprawie chóru HEMANTUS wpłynęło 13 maja br.

Adwokat Wojciech Mańkowski wyjaśnił, ze problem, który Państwa zainteresował znajduje czytelną odpowiedź w treści przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. W tym zakresie należy mieć na uwadze przepis art.27 usop a także spójny z nim art.31 ust.5 który decyduje o odwoływaniu członków zarządu w tym Wicestarosty. Art. 27 w ust. 3 stanowi, ze Rada Powiatu wybiera wicestarostę i pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Ustawodawca w tym przepisie mówi, że właściwie starosta decyduje o tym, z kim chce współpracować jako członkami zarządu- organu wykonawczego powiatu, który jest tym pierwszym organem rządzącym w jednostce samorządu terytorialnego i to on przedkłada Radzie wniosek, ze osoba XYZ wg. niego ma być powołana przez radę jako członek zarządu powiatu w tym wicestarosta, którego szczególne usytuowanie w zarządzie powiatu właściwie wynika z nazwy, że jest wicestarostą a ma takie same kompetencje jak każdy pojedynczy, szeregowy członek zarządu. Jako dyskrecjonalnemu uznaniu starosty ustawodawca pozostawił dobór współpracowników, czyli członków zarządu powiatu. Podobnie jest w przepisie art.31 który mówi w jaki sposób i kiedy można odwołać członka zarządu powiatu czy ewentualnie cały zarząd i niejako spójny z tym przepisem art. 27 ust.3 jest ust.5 art.31 który mówi, że rada powiatu może na uzasadniony wniosek starosty odwołać członków zarządu powiatu w tym wicestarostę. Tutaj znowu dyskrecjonalnej władzy starosty pozostaje kwestia oceny poszczególnych członków zarządu i tylko on jest władny oceniać pracę członków zarządu pod kątem dalszej współpracy z tymi osobami. Tylko on może wnioskować do rady żeby danego członka zarządu odwołać. W odniesieniu do tego, co mówił wniosek Radnych, aby poddać pod głosowanie rady kwestię odwołania wicestarosty nie ma legitymacji prawnej, można uznać ten wniosek za delikatną sugestię dla Starosty, aby był uprzejmy ocenić pracę poszczególnych członków zarządu i ich ewentualnie przydatności z punktu wiedzenia tegoż organu pod kątem dalszej współpracy. Państwa ocena w żaden sposób nie wiąże Starosty. Tylko Starosta będzie oceniał i ocenia, bo tak brzmi ta norma. Tylko on może wnioskować o odwołanie i on musi uzasadnić merytorycznie wniosek, czy dany członek zarządu ma być odwołany czy nie. Państwa rola może być jedynie uważana za sugestię, nie ma normy, która by pozwalała Państwu inicjować formalnie taki wniosek do Rady Powiatu. Wniosek Państwa jest pozbawiony podstaw prawnych. Gdyby Rada chciała zając się tym wnioskiem i głosować za odwołaniem bądź nie to taka uchwała od samego początku była by uchwała nieważną, bo świadczyła by o działaniu contra lege czyli wbrew prawu. Reasumując powtórzył, że to tylko wyłącznie w kompetencji Starosty pozostaje ocena czy dany członek zarządu wypełnia swoją funkcję właściwie czy też nie. Stąd też stwierdzenie w piśmie Starosty do Radnych, ze on nie jest przekonany, że stawiane argumenty rzeczowe, co do kwalifikacji wicestarosty, które mogłyby być ewentualnie jakimś punktem, aby podjąć procedurę odwołania wicestarosty, nie są wystarczające. Mogłoby to skończyć się zupełnym milczeniem i Państwo nie mielibyście żadnego narzędzia przeciwko Wicestaroście, mówiąc o art.31 ust.1, że Rada Powiatu może odwołać Starostę z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium w określonym przypadku. Tym razem nie mieliście Państwo racji, bo ostatecznie Starosta jest władny do kształtowania składu personalnego zarządu, Państwo ewentualnie głosujecie –tak lub nie.

Radny Jerzy Szczotka oświadczył, ze Starosta niestety zrobił unik, jeśli chodzi o komunikat, który był odczytywany na Targach Bielice –Rol. Nie wiedział czy Starosta ma tak krótką pamięć i nie pamięta, kto był inicjatorem zorganizowania Targów w Bielicach, że to Stowarzyszenie Regionalne PIAST i Karol Dutkowski przyszli do Pana z propozycją zorganizowania tych targów i to z inicjatywy PIASTA i przy dużym wkładzie pracy szczególnie Karola Dłutkowskiego pierwszego komisarza targów te Targi zaistniały. Ten komunikat to zwykłe kłamstwo, nie może Pan wykreślać faktów, które miały miejsce tylko, dlatego że są to jakieś przyczyny polityczne lub bardziej nieokreślone. Nie po raz pierwszy minął się Pan z prawdą. Trzy lata temu kiedy z Karolem Dłutkowskim  Radny pojechał do Ministerstwa Rolnictwa z Ministrem Ardanowskim załatwiono sprawę tak, ze Ministerstwo da pieniądze na szkołę w Bielicach. Ministerstwo dało 150tys.zł. za które został zakupiony ciągnik. Zrobiliście sobie Państwo polityczny piknik, gdzie były głoszone takie sprawy, ze Starosta załatwił te pieniądze na ten ciągnik z Ministerstwa Rolnictwa. Prawda jest taka, ze to Karol Dutkowski i Jerzy Szczotka załatwili te pieniądze i poprosił Starostę, aby cudzych zasług nie przypisywał sobie, bo to nie przystoi. Jeśli będzie się tak często mijał z prawdą to Radny apelował o uszanowanie urzędu, który sprawuje Starosta, bo to nie przynosi chluby urzędowi.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że Radny się zdenerwował i oskarża o kłamstwo. Trzeba udowodnić to kłamstwo. Starosta nie chciał chwalić się ile razy był w Ministerstwie Rolnictwa i jak odbywały się rozmowy, aby pieniądze trafiły, wniosek pisał wydział oświaty, bo nie jest sprawą prostą otrzymać środki. Wiemy dobrze ile pieniędzy przyszło z Ministerstwa Rolnictwa i nie tylko za czasów ministra Ardanowskiego. Bardzo prosił o powrót do faktów. Przed chwilą Radny mówił, że nie pamięta, co było miesiąc temu a pamięta wstecz lat sześć, trzy albo dwa. Prosił, aby operować faktami ale nie medialnymi, ze robimy piknik polityczny. Kto robi piknik polityczny mówiąc ciągle o Stowarzyszeniu PIAST nie trzeba udowadniać. Należy operować faktami, jakie pieniądze i ile, a kto załatwiał? Nie załatwia się tego, lecz pisze wnioski i środki się otrzymuje.

Radny Jerzy Szczotka zwrócił się do Starosty mówiąc, że może owijać, ale faktów nie zmieni. Sprawa dotacji z Ministerstwa Finansów do szkoły w Bielicach rozpoczęła się od rozmów, jakie przeprowadził z Karolem Dutkowskim w Ministerstwie Rolnictwa z Ministrem Ardanowskim. Radnemu jest przykro, bo niedawno rozmawiał z Ministrem i nawet nie było słowa dziękuję.

Wicestarosta Przemysław Zowczak odniósł się do wypowiedzi Radnego Szarka. Nie przypominał sobie, aby użył sformułowania „dopadnę”, natomiast rzeczywiście sygnalizował, ze nie pozostawi szargania swojego dobrego imienia i niszczenia dorobku zawodowego, bez odpowiedzi. Mówił o tym na jednej i drugiej sesji Rady Miejskiej w Strzelnie publicznie. Kolega może być spokojny, działanie Wicestarosty będzie wyłącznie werbalne i będzie miało miejsce na forum przedstawicieli i reprezentantów Strzelna. Oszczerstwa, pod którymi się Kolega podpisał były publiczne i stąd odpowiedź też będzie publiczna. Wicestarosta odebrał wypowiedź Radnego Szczotka w ten sposób, ze konkurs był fikcyjny i oskarża Pan Ministra Ardanowskiego o to, że konkurs ofert był fikcyjny, jeśli chodzi o sprzęt do Bielic. Z tego powodu Wicestaroście przykro. Nie wszyscy wiedzą, jaka sytuacja w I kadencji miała miejsce, przyjęto wtedy Strategię Rozwoju Powiatu Mogileńskiego, w której wyraźne były zapisane Targi Rolne w Bielicach i na forum tegoż zespołu (w którym Wicestarosta nie uczestniczył) padła propozycja z ust Jacka Kraśnego, który wtedy już organizował Targi ZIG. Nikt  samorządnym niezależnym, którzy później przekształcili się w Stowarzyszenie PIAST nie chce odebrać chwały tego, iż tylko pomysł odświeżyli, bo Panowie faktycznie wróciliście do pomysłu, który był zapisany w Strategii Rozwoju Powiatu Mogileńskiego.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak nie chciał operować sumami ani latami, ale pieniądze były przed kadencją Ministra Ardanowskiego jak i również po. Ostatnie dofinansowanie do każdej maszyny było 50tys.zł. i 1% udziału własnego a za Ministra Ardanowskiego było 50 na 50. Prosił, aby nie mówić, że ktoś pojechał do Warszawy i załatwił pieniądze, to nieeleganckie. Było ogłoszony konkurs i ok.60 szkół w kraju otrzymało pieniądze. Przy ostatnim dofinansowaniu wnioski były bardzo dobrze opracowane i otrzymaliśmy na wszystko, na co składaliśmy, nawet parę groszy trzeba było zwrócić Ministrowi, bo nie byliśmy w stanie ich wykorzystać. Prosił o rozmowę o faktach i nie stawienie Ministrów w tak niezręcznej pozycji. Może kiedyś się załatwiło teraz nie, podziękowanie dla Ministra było takie, ze zapraszaliśmy go na Targi i tam oficjalnie dziękowaliśmy za wszystko. Tak samo dziękowano Ministrowi Mojzesowiczowi i nie można mówić, ze nie dziękowaliśmy. Podziękowaniem tez było odznaczenia –zasłużony dla rolnictwa, które otrzymał również Radny Szczotka. To było wyróżnienie Ministra Rolnictwa. Medal otrzymał również  Karol Dutkowski, Dyrektor Wojtasiński i Starosta.  Prosił o tym też pamiętać, że naszą pracę docenili nawet w Ministerstwie.

Radny Jerzy Szczotka oświadczył, że pierwsza kwota była z rezerwy budżetowej, bo to było już po konkursie, dopiero następne pieniądze były z funduszu. To tak dla ścisłości.

Naczelnik Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka stwierdził, że konkurs się odbył i są na to dokumenty.

 Radny Jerzy Szczotka odniósł się do słów Wicestarosty, który twierdzi, że było to odświeżenie pomysłu a targi w Bielicach to pomysł Jacka Kraśnego. Pan Krasny organizował swoje targi –Targi ZIG, które padły. Taka jest rzeczywistość a Targi Rolne swoją drogą i nie odwracajcie kota ogonem, tylko uderzcie się w piersi i powiedzcie jak było. Przy pierwszych targach największymi oponentami organizowania targów byli ci, którzy są na afiszu. Czyli Pan Wicestarosta, który chodził i buntował, że ze Szczotką to nie może nic się udać, rozpowiadał wszystkim a jednak się udało. Teraz to trzeba wskoczyć w Szczotki buty i chodzić w nich po Targach dla swojej chwały. Jacek Krasny robił, co mógł żeby targi się nie udały, ale się udały a teraz jest jednym z organizatorów. Targi rolne były a teraz jest konkurs kolorowe jarmarki, bo to już nie są Targi Rolne, wystawców mniej a coraz więcej straganów. Gdyby to było w okolicach kościoła to ktoś by pomyślał, że to jest odpust.

Radny Radosław Trepiński zaproponował zamknięcie tematu, ponieważ w tej chwili to farsa i kabaret. Szanujmy gości i szanujmy siebie. Jest taka pewna zasada, że aktywności, które już były należy pamiętać w przyszłości i wyborcy dobrze pamiętają role Pana Dutkowskiego, ci chociażby, którzy wspólnie z nim tworzyli i organizowali działania związane z targami. Medialnie było to nagłośnione i zostawmy i nie wracajmy. Zeszłego roku wracaliśmy do Targów w tym roku również a wyborców interesuje przede wszystkim to, co Radni zrobią dla przyszłości i teraźniejszości. Nie stosujmy pomówień, dziwnych -chociażby kwestia odpustu i kościoła. Niedługo oplujemy wszystkie wartości po to by moje było na wierzchu. Po porostu Radny się wstydzie tego, co słyszy. To niesympatyczne i prostackie.

Radny Jan Szarek zwrócił się do Starosty i Wicestarosty. Dobrym prawem opozycji jest usiłowanie rządzących odwołać. Co do tego, że było szarganie dobrego imienia Radny ma zupełnie inne przekonanie, bo żadnego szargania dobrego imienia nie było. Co do tego, że Radny podpisał się pod oszczerstwami w swoim przekonaniu tego nie zrobił, chyba że pod pojęciem oszczerstwa w głowie Wicestarosty i Radnego zupełnie inne jest znaczenie.

Radny Jacek Kraśny uszanował głos Radnego Trepińskiego nie robiąc powtórki z rozrywki. Więcej na temat Targów się nie wypowie.

Radny Jerzy Szczotka zwrócił się do Radnego Trepińskiego, który zawsze chce brylować, pouczać. Radny wie, że z tytułu wykonywanego zawodu nauczyciela ma we krwi pouczanie wszystkich, czy to prostackie czy nie. Kiedy Radny Trepiński zabiera głos w śmiesznych sprawach nieraz, Radny uważa, ze ma takie prawo i spokojnie słucha. Niegrzecznym jest, aby do drugiego Radnego zwracać się z uwagami, ze coś jest prostackie, ta uwaga w ocenie ludzi dobrze wychowanych to jest dopiero prostackie.

Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki ogłosił 7 minut przerwy.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (Nieobecny Radny Wiesław Gałązka).

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (Nieobecny Radny Wiesław Gałązka).

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Mogileńskiego.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (Nieobecny Radny Wiesław Gałązka).

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (Nieobecny Radny Wiesław Gałązka).

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Społecznej Straży Rybackiej.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (Nieobecny Radny Wiesław Gałązka).

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania z zakresu oświaty.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (Nieobecny Radny Wiesław Gałązka).

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (Nieobecny Radny Wiesław Gałązka).

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie powiatu mogileńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (Nieobecny Radny Wiesław Gałązka).

Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta (Nieobecny Radny Wiesław Gałązka).

Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (Nieobecny Radny Wiesław Gałązka).

Ad. 16
Radny Jerzy Szczotka odniósł się do posiedzenia zarządu z 3 czerwca br. pkt. 9 i 10 dotyczących ulokowania środków na lokacie negocjowanej. Co to jest ?

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra wyjaśniła, że lokata negocjowana to nasze wolne środki przeznaczane najczęściej na miesięczną lokatę, tam gdzie są korzystniejsze warunki oprocentowania. Bank, w którym prowadzony jest nasz rachunek bankowy nie daje korzystnych warunków, dlatego szukamy innych i w tym przypadku jest to PKO BP. Zarząd oprócz oprocentowania bierze pod uwagę stabilność banku i gwarancję bezpieczeństwa. Tutaj były dwie lokaty, jedna była miesięczna – 2 mln a druga 3 dniowa -2mln. oprocentowanie było 4,55% w skali roku.

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy lokaty są na tyle bezpieczne, ponieważ są wysokie? Znamy sytuację banków, czy są zabezpieczone w jakiś sposób, czy też po prostu jest to zwykły wkład z ryzykiem wnoszącego lokatę.?

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra wcześniej wspominała, że Zarząd lokując środki bierze pod uwagę nie tylko oprocentowanie, ponieważ są banki, które dają 7%, ale ich wiarygodność jest wątpliwa, dlatego lokujemy najczęściej w PKO BP, który jest bankiem państwowym, polskim, gdzie warunki i zarówno bezpieczeństwo jest wyższe niż w innych bakach, które dają większe oprocentowanie. Banki te szukają pozyskiwania środków wśród podatników, ponieważ nie mają na swoje potrzeby za wszelką cenę nawet dając oprocentowanie wyższe niż WIBOR.  Wszystkie nasze środki są na rachunkach overnight –czyli o 20.00 idą na lokatę wracają rano i są do dyspozycji wszystkich naszych jednostek.

Radny Jerzy Szczotka zauważył, ze w pkt. 7 dnia 22 czerwca br. poruszano sprawę przekazania zestawów komputerowych do sołectwa w Kwieciszewie. Czy nie można zastanowić się nad tym czy nie korzystniej by było wybrać utalentowane dzieci, biedne i przekazać im, skoro są takie zestawy komputerowe nieprzydatne do pracy w starostwie? Do czego w sołectwie komputer? Większy pożytek przyniosłoby to uczniom.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, ze wycofywane komputery są takie, ze dzieci raczej nie chciałyby na takim sprzęcie pracować. Jeśli chodzi o zestawy komputerowe zawsze pytamy się naszym jednostkom SPZOZ, policja ostatnio był to PUP. Jednostki wybierają z tego, co jeszcze by mogli na jakiś czas wziąć jako maszynę do pisania. Taki wniosek akurat wpłynął od sołectwa Kwieciszewo, aby na świetlicę dać komputery, ponieważ mają bardzo stare jednostki i prosili ze względu właśnie na młodzież i dzieci. W chwili obecnej takich zestawów nie ma, ale jeśli się znajdą można przekazać dla dzieci i młodzieży.

Radny Krzysztof Laskowski prosił o rozszerzenie informacji dotyczącej dzierżawy gruntów pod farmy wiatrowe.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak oświadczył, że firma taka była już kilka razy na rozmowach w sprawie elektrowni wiatrowych. Przymierzają się do budowy fermy w okolicach Goryszewa, Kwieciszewa. Zarząd zaproponował Procyń, gdzie jest 50ha ziemi słabej klasy. Pobrali mapki i musza się nad tym zastanowić. Na ostatniej wizycie przedstawiciel firmy oświadczył, ze podpisują umowy indywidualne z rolnikami z okolic. Chcieliby, aby to były, Bielice. Zarząd wyraził się negatywnie, ponieważ nie będą stawiane elektrownie w pobliżu strefy ekonomicznej i samej szkoły. Powiat posiada grunty przy Kwieciszewie, wybór firmy, oczywiście Rada musi podjąć decyzję odnośnie dzierżawy na okres 29 lat, płatność 2-2,5% od sprzedanej energii, nie mniej niż 20-30tys.zł. rocznie z jednej elektrowni. Więc nie Procyń a chcieliby przy Kwieciszewie.

Ad. 17
Wniosków i oświadczenia radnych nie było.

Ad. 18
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad. 19
Odpowiedzi na wnioski i zapytania- nie było.

Ad. 20
Wicestarosta Przemysław Zowczak poinformował, że 19 czerwca br. wpłynęło do starostwa pismo z GDDKiA z Warszawy od zastępcy dyrektora, w którym zawiadomił o spotkaniu – wizji lokalnej, która miała miejsce 24 czerwca br. i dotyczyła spraw związanych z skargami mieszkańców w sprawie przebudowy drogi nr 15 na odcinku Wylatowo –Kwieciszewo. W spotkaniu uczestniczył, trwało od 11.00 do po 16.00 i pomimo niesprzyjających warunków pogodowych przedstawiciele GDDKiA bardzo dokładnie sprawdzali szerokości zjazdów i wszystkie sygnały które do nich dotarły. Wicestarosta wielokrotnie zabierał głos i poruszał pewne rzeczy, o których mówiono min. na sesji. Na spotkaniu generalnie żadne rozstrzygnięcia nie zapadały. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź, po analizie staniu na gruncie. Odniósł się też do sprawy, którą poruszał na sesji Rady Miejskiej w Strzelnie. Pojawił się problem z modernizacją drogi krajowej pomiędzy Strzelnem a Koninem w miejscowości Wronowy, gdzie będzie problem z dostępem do jedynego tam sklepu, który dzięki temu, ze zatrzymują się tam teraz pojazdy ciężarowe jest dostępny dla mieszkańców wioski i okolic od wczesnych godzin rannych do późnych godzin nocnych. Kolejny problem, to przymiarki do likwidacji parkingu przy kościele. Nie może mieć to miejsca przy kościele. Nie ma często możliwości dojścia piechotą z domu do kościoła, musi być, choć miniaturowy parking. Wicestarosta zasygnalizował to przedstawicielom z Warszawy i umówił się z Kierownikiem z Inowrocławia, że po jego przyjeździe z urlopu razem z zainteresowanymi osobami zobaczy, co można zrobić. Jeśli pojawi się jakaś wiadomość z Warszawy odnośnie drogi nr 15 poinformuje o tym Radę.

Radny Jerzy Szczotka poruszył sprawę praw, jakie mają radni. Radny zostaje wybrany przez społeczeństwo, zostaje mu powierzony mandat społeczny i jest on zobowiązany do wypełniania mandatu tak jak potrafi. Ma prawo zabierać głos. W nieskrępowany i dowolny sposób może się wypowiadać i jedni to robią, inni nie. Radny Szczotka zawsze stara się szanować prawa Radnych, nigdy mus się nie zdarzyło, żeby pouczać drugiego Radnego, czy on wypowiada się w sposób właściwy, kulturalny, prostacki, chamski czy inny. Apelował do Radnych, aby te prawa zostały uszanowane, –bo Radny wypowiadając się robi to na własną odpowiedzialność i wyborcy będą oceniać jego wypowiedzi a nie inny Radny. Inny Radny ma prawo zgłosić formalny wniosek o zamknięcie dyskusji i zaproponował, aby z tego prawa korzystać a nie dzikiego i niepisanego prawa i oceniać drugiego Radnego. Radny Szczotka w ten sposób nie postępuję.

Radny Radosław Trepiński dopowiedział przedmówcy, że tak samo uważa. Jak najbardziej swoboda wypowiedzi i jest za tym. Zawsze szanuje wypowiedź a nie ocenę, która krzywdzi. wypowiedź Radnego Szczotka dzisiaj taki charakter miała. Ocenił obecny stan targów, stoiska porównywał do odpustu przy kościele. Obraził jednocześnie instytucję kościoła w tym momencie, może nie zdając sobie sprawy. Te stoiska to nie stelaże, ale osoby, które za tymi stoiskami sprzedawały produktu przez siebie również wykonane, swoje rękodzieło. Obraził też te Panie i dlatego Radny zareagował. Niech Pan refleksyjnie przemyśli, co chce powiedzieć a potem mówi. Wtedy, jeśli to będzie Pana wypowiedź bardzo panoramiczna, Radny Trepiński to uszanuje, tak być powinno. Obrażanie w tym momencie konkretnych osób, bo to można w tym momencie konkretne osoby wskazać, które przy tych stoiskach były i swoje produkty, wytwory np. z KGW, to jakby podważanie aktywność ludzkiej i tych wytworów. To obrażanie. Tak samo temat odpustów, to prastara tradycja chrześcijańska, ze przy odpustach były kramy, komicy to tradycja, kultura i nie należy tego ośmieszać w takim kontekście jak pan to zrobił. Chwała, ze to było -  kogutki dmuchane, spotkania ludzi, środowiska, święto to była nasza tradycja. Radny zareagował ze względu na ośmieszanie tego. Szerokość wypowiedzi, otwartość jak najbardziej i żadne skrępowanie. To, co Pan zrobił spowodowało, że Radny zareagował.

Radny Jerzy Szczotka słuchał również także wypowiedzi Radnego Trepińskiego i ponosiło Radnego, ale nigdy nie ośmielił się wstać i zwracać uwagę, ze kogoś obraża itd. Poprosił nie pouczać innych Radnych i zająć się własną pracą i będzie nam znacznie wygodniej.

Radny Jacek Kraśny skorzystał z mandatu i zaproponował zakończenie dyskusji.

Radny Jan Szarek poprosił, aby z takiego prawa jak zamknięcie dyskusji nie korzystać. Każdy działa na swoje konto i mówi od siebie, wnioskiem o zakończenie dyskusji można jakiś punkt rozpocząć.

Wicestarosta Przemysław Zowczak szanując apel Jacka Kraśnego powiedział tylko jedno. Nie zgodził się z tym, ze wypowiedź Radnego może być dowolna i niczym nie skrępowana. Musi mieć pewne ograniczenia. To, że ktoś jest Radnym opozycyjnym, nie oznacza, że może się zachowywać jak małe dziecko, które może bezkarnie bić, kopać a dorosłemu nie wolno zwrócić uwagi. Relację pomiędzy nami wszystkimi powinny być symetryczne. Co do deklaracji Radnego Szczotka, ze jemu się nigdy nie zdarzyło, to odesłał do tego co Radny w imieniu Klubu PIASTA wielokrotnie podpisywał ile tam i jakich było ocen.

Ad.21
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 14.04


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-11-02 14:54:47
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-11-02 15:02:25
Ostatnia zmiana:2009-11-02 15:02:30
Ilość wyświetleń:506

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij