Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 33/09

                                               PROTOKÓŁ  Nr  33/09

            Z POSIEDZENIA   KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA

                                RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                      w  Ośrodku  Interwencji  Kryzysowej  w  Strzelnie

                                      w  dniu  19  marca 2009 r.

 

Posiedzenie    prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

         1.   Otwarcie.

         2.    Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

         3.    Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

         4.    Omówienie  informacji  o  stanie  inwestycji  pod  nazwą  „Dobudowa  części  mieszkalnej  i  

                jadalnej  z  zapleczem  technicznym  do  Pawilonu  2  Domu  Pomocy  Społecznej  w    

                Siemionkach”.

        5.    Omówienie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  za  rok   

               2008  oraz  wykazu  potrzeb    z  zakresu  pomocy  społecznej  realizowanych   przez PCPCR  w  

                Mogilnie na  rok  2009.

6.        Omówienie  sprawozdania  z  działalności   Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w  Strzelnie  za  rok  2008.

  1. Omówienie  sprawozdania  z  działalności   Powiatowego  Zespołu  ds. Orzekania  o  Niepełnosprawności  za  2008r.
  2. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  lokalnego  programu  pomocy  społecznej  Powiatu  Mogileńskiego na rok  2009.
  3. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2009r.
  4. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  regulaminu  określającego  wysokość  i warunki  przyznawania  niektórych  składników  wynagrodzenia  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  dla  których  organem  prowadzącym   jest Powiat  Mogileński.  
  5. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienia  do  partnerstwa  z Gminą  Strzelno  i  realizacje  przez  Powiat  Mogileński  projektu  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  , Priorytet  IX Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach, Działanie 9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i jakości  szkolnictwa  zawodowego  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  pełnienie  przez  Powiat  Mogileński  funkcji  partnera  wiodącego.
  6. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  części  nieruchomości -82m2,  wchodzącej   w  skład   zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego, położonej  w  Strzelnie  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  82/2  o pow. 1,5000 ha.
  7. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  części  nieruchomości -29m2,  wchodzącej   w  skład   zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego, położonej  w  Strzelnie  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  82/2  o pow. 1,5000 ha.

14.   Opiniowanie  projektu  uchwały   w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu zawarcia  umowy  najmu  części  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego ,  położonej  w  Mogilnie,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  1858  o  pow. 0,7542 ha.

  1. Sprawy różne -   Komisja  zwizytowała  szkoły  w  Strzelnie  podlegające  Powiatowi.
  2. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad. 4

Przewodniczący   przedstawił  informację  o  stanie  inwestycji  pod  nazwą  „Dobudowa  części  mieszkalnej  i  jadalnej  z  zapleczem  technicznym  do  Pawilonu  2  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach”,  jednocześnie  dodając,  że  inwestycja  jest  zaawansowana  w  73%, obecnie  w  DPS  - ie  przebywa  99 pensjonariuszek  do  czasu  zakończenia  standaryzacji  Domu  nie  możemy  przyjmować  nowych  podopiecznych  przez  co  miesięcznie  tracimy  40  tys.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.5

Przewodniczący  przedstawił   sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  za  rok  2008   oraz  wykazu  potrzeb    z  zakresu  pomocy  społecznej  realizowanych   przez PCPCR  w  Mogilnie  na  rok  2009.,  jednocześnie  dodał  że  kosztowne    szkolenia  dla  rodzin  zastępczych, dla  ilu  rodzin  były  te  szkolenia?

 

Kierownik  PCPR  Maria  Konkiewicz  odpowiedziała,  że  dla  5  -  ciu  rodzin, są  to  3  -  miesięczne  szkolenia.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.6

Przewodniczący Komisji   poprosił  o Przewodniczący Komisji  Wspólnych  poprosił  o    przedstawienie   sprawozdania  z  działalności  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w  Strzelnie  za  rok  2008.

Komisja  zapoznała  się  na  miejscu  z  funkcjonowaniem    i   wyposażeniem    Ośrodka.

 

ad.7

Przewodniczący   poprosił  o   przedstawienie     sprawozdania  z  działalności   Powiatowego  Zespołu  ds. Orzekania  o  Niepełnosprawności  za  2008r.

Przewodnicząca  Powiatowego  Zespołu  ds. Orzekania  o  Niepełnosprawności  Magdalena  Janczak  - Konopa  omówiła sprawozdanie  i  jednocześnie  dodała , że  zwiększyła  się  ilość  decyzji  po  podpisaniu  porozumienia   z  Powiatem  Żnińskim,  współczynnik  niepełnosprawności  wynosi  10%.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.8

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie  przyjęcia  lokalnego  programu  pomocy  społecznej  Powiatu  Mogileńskiego na rok  2009.

Następnie  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

ad.9

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2009r.

Następnie  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

ad. 10

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie   regulaminu  określającego  wysokość  i warunki  przyznawania  niektórych  składników  wynagrodzenia  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  dla  których  organem  prowadzącym   jest Powiat  Mogileński.  

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania , Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu   Andrzej  Konieczka  powiedział,  że  związki  zawodowe  nie  wniosły  zmian.

 

Komisja  zaproponowała  poprawkę; w   rozdziale   7  § 13 pkt. 4  i  § 14 pkt. 4  dodać „   lub   pozytywną   ocenę    dorobku  zawodowego”,  następnie  Przewodniczący  Komisji  poddał   poprawkę   pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

Po  przyjęciu  poprawki  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.

 

ad.11

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  przystąpienia  do  partnerstwa  z Gminą  Strzelno  i  realizacje  przez  Powiat  Mogileński  projektu  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  , Priorytet  IX Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach, Działanie 9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i jakości  szkolnictwa  zawodowego  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  pełnienie  przez  Powiat  Mogileński  funkcji  partnera  wiodącego.

Następnie  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

ad.12

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  części  nieruchomości -82m2,  wchodzącej   w  skład   zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego, położonej  w  Strzelnie  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  82/2  o pow. 1,5000 ha.

Następnie  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

ad.13

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  części  nieruchomości -29m2,  wchodzącej  

w  skład   zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego, położonej  w  Strzelnie  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  82/2  o pow. 1,5000 ha.

Następnie  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

ad.14

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie     wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu zawarcia  umowy  najmu  części  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego ,  położonej  w  Mogilnie,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  1858  o  pow. 0,7542 ha.

Następnie  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

 

ad.15

W  sprawach różnych  Komisja  wizytowała  szkoły, ZSZ w  Strzelnie, ZSZ  w  Strzelnie, MOW  dla  Chłopców  w  Strzelnie,  zapoznała  się  z  wykonanymi  remontami   i  bieżącymi   sprawami  szkół.

Przewodniczący  Radosław  Trepiński  postulował,  aby  wypowiedzieć  plac  manewrowy   dzierżawcy  przy  ZS w  Mogilnie,  ponieważ  zmniejszyło  się  boisko  szkole ze  względu  na  budowę  Sali  gimnastycznej,  a   poprzez  ten  teren  szkoła  będzie  mogła  je  powiększyć.

 

ad.16

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

 

                                                                                                    Przewodniczący   Komisji 

                                                                                                        Radosław   Trepiński

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-07-10 08:49:41
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-07-10 08:52:23
Ostatnia zmiana:2009-07-10 08:52:36
Ilość wyświetleń:551
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij