Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr31/09

                        PROTOKÓŁ Nr 31/09

Z POSIEDZENIA   WSPÓLNEGO   KOMISJI EDUKACJI,

KULTURY I ZDROWIA  I  KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA I

INFRASTRUKTURY  RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                 w  dniu  27 stycznia 2009 r.

 

Posiedzenie    prowadził  Przewodniczący  Komisji  Wspólnych  Radosław  Trepiński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie.

2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.   Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.  Rezolucja  w  sprawie uczczenia  pamięci Księdza Piotra Wawrzyniaka  (1849- 1910), wielkiego Polaka, Pasterza Kościoła Katolickiego, wielkopolskiego działacza społecznego, oświatowego i gospodarczego, patrona Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2008.

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w roku 2008.

7. Omówienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

8. Omówienie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2009.

9. Omówienie  projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2009.

10. Omówienie  projektu  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Mogilnie w Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie ul. Kościuszki 15.

11. Omówienie  projektu  uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego".

12. Omówienie  projektu  uchwały  w sprawie aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z aktualizacją Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego.

13.Omówienie  projektu  uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki) dla Starosty Mogileńskiego.

14. Omówienie  projektu  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2.

15. Omówienie  projektu  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Mogilnie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 172/6 i 1092.

16. Omówienie  projektu  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora.

17. Omówienie  projektu  uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem z upośledzeniem umysłowym w Szerzawach.

18. Omówienie  projektu  uchwały  w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach.

19. Omówienie  projektu  uchwały  w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2009 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

20. Sprawy  bieżące.

21. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad. 4

Przewodniczący Komisji odczytał rezolucję  w  sprawie uczczenia  pamięci Księdza  Piotra

Wawrzyniaka  (1849- 1910), wielkiego Polaka, Pasterza Kościoła   Katolickiego,

wielkopolskiego działacza społecznego, oświatowego i gospodarczego, patrona   Związku

Spółek Zarobkowych i Gospodarczych.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad. 5

Przewodniczący  Komisji  zapytał, czy  Komisje  mają   uwagi  do  przedstawionego   

sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2008.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.6

Następnie  Przewodniczący  przedstawił  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej   z

przeprowadzonych   kontroli w roku 2008, jednocześnie  dodał, że  ze  sprawozdania  wynika,

że  dyrektorzy  nie  odpowiedzieli  na  wnioski  po  kontrolne.

 

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  poinformował,  że  wnioski  przyszły    po

opracowaniu  sprawozdania, min.  z  Zarządu  Dróg  Powiatowych, który  następnie  

odczytał.

 

Przewodniczący  Tadeusz  Szymański,  zapytał, czy  wniosek  po  kontroli  w  ZDP w 

Mogilnie został  wypracowany  przez  cały  zespół  kontrolny, czy  Przewodniczącego? -

ponieważ  dyrektor  na pewno  wie  czy  to  racjonalny  pomysł  na  utworzenie  drugiego

obwodu  drogowego.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

 

ad.7

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła    projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu

Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  proponowane  zmiany.

Za  głosowało   5  członków  Komisji  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia 

Za  głosowało   3  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad.8

Przewodniczący  Rady Wiesław  Gałązka  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie

uchwalenia planu pracy   Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2009.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało   5  członków  Komisji  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia 

Za  głosowało   3  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad.9

Przewodniczący  Komisji   przedstawił   projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów

pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2009.

Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało   5  członków  Komisji  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia 

Za  głosowało   3  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad.10

Przewodniczący  Komisji  przedstawił projekt  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na

przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Mogilnie w Zespole

Szkół Zawodowych w Strzelnie ul. Kościuszki 15.

Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało   5  członków  Komisji  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia 

Za  głosowało   3  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad.11

Następnie  Przewodniczący  Komisji  przedstawił projekt  uchwały w sprawie przystąpienia

Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku

Piastowskiego".

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało   5  członków  Komisji  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia 

Za  głosowało   3  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad.12

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie aktualizacji Powiatowego

Programu Ochrony Środowiska wraz z aktualizacją Powiatowego Planu Gospodarki

Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego.

Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało   5  członków  Komisji  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia 

Za  głosowało   3  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad.13

Przewodniczący   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki) dla Starosty Mogileńskiego.

Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało   5  członków  Komisji  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia 

Za  głosowało   3  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad.14

Przewodniczący   przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości

wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2.

Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało   5  członków  Komisji  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia 

Za  głosowało   3  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad.15

Przewodniczący  następnie  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Mogilnie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 172/6 i 1092.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało   5  członków  Komisji  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia 

Za  głosowało   3  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad.16

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzej 

Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora.

Następnie   Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało   5  członków  Komisji  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia 

Za  głosowało   3  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad.17

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie założenia

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem

społecznym lub uzależnieniem z upośledzeniem umysłowym w Szerzawach.

Przewodniczący   po  dyskusji   Komisji   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało   5  członków  Komisji  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia 

Za  głosowało   3  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad.18

Następnie  Naczelnik  Andrzej  Konieczka    przedstawił  kolejny    projekt  uchwały   i  statut 

z  w  sprawie  założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla dzieci i młodzieży

zagrożonej  niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem z upośledzeniem umysłowym

w  Szerzawach.

Komisje  wspólne  po  omówieniu  projektu  statutu    wniosły  poprawki, które  zostaną 

załączone   do  projektu  i  przedstawione  na  kolejnych  posiedzeniach  Komisji  Rady.

 

ad.19

Przewodniczący   Komisji  wspólnych   przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie uchwalenia

programu współpracy na 2009 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi

oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i

związków wyznaniowych i   stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Następnie   Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało   5  członków  Komisji  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia 

Za  głosowało   3  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad.20

W  sprawach  różnych  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński  przedstawił  informację  jaką  uzyskał  od  mieszkańców  Strzelna  w  sprawie  propozycji  utworzenia  gimnazjum  przy  LO w  Strzelnie.

 

ad.21

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

                                                                           

                                                                                
Przewodniczący  Komisji  Wspólnych

                                                                                            Radosław  Trepiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-07-10 08:40:39
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-07-10 08:42:16
Ostatnia zmiana:2009-07-10 08:42:33
Ilość wyświetleń:337
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij