Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr36/09

                                                  PROTOKÓŁ  Nr  36/09

                          Z POSIEDZENIA   WSPÓLNEGO   KOMISJI EDUKACJI,

                        KULTURY I ZDROWIA  I  KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA I

                         INFRASTRUKTURY  RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                                  w  dniu  19  maja   2009 r.

 

Posiedzenie    prowadził  Przewodniczący  Komisji  Wspólnych  Tadeusz  Szymański.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  8  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie.

2.    Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.    Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie.

5.  Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego z działalności SPZOZ za rok 2008 i  I kwartał  br.

6.    Omówienie   projektu  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

7. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego.

8.  Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.

9.   Omówienie projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/17/99 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.

10.    Omówienie projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Statutów: Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz     Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.

11. Omówienie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2008.

12. Omówienie projektu  uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.

13. Omówienie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

14.  Omówienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.

15.  Omówienie projektu    uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.

16. Omówienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie, przy ulicy Gimnazjalnej 7.

17.   Omówienie projektu stanowiska w sprawie zwolnienia z pracy Radnego Krzysztofa   

        Gołaszewskiego bez uprzedniej zgody Rady Powiatu w Mogilnie.

18.  Zakończenie .

 

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  Komisji   poprosił   Macieja  Matuszkiewicza     Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego   o  przedstawienie  sprawozdania z działalności  PINB za  rok  2008.

Powiatowy  Inspektor  Maciej  Matuszkiewicz  przedstawił  sprawozdanie,  a  następnie  poprosił  o  pytania.

Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury  i Zdrowia  Radosław  Trepiński  zapytał, o  jakim  charakterze    to  interwencje?

Powiatowy  Inspektor  Maciej  Matuszkiewicz  odpowiedział , że  związane  jest  to  z  większą ilością  budowanych  obiektów , a  przy  tym  skarg  sąsiadów i innych  sygnałów   na  które  musimy  interweniować.

Przewodniczący  Komisji  Wspólnych  Tadeusz  Szymański  zapytał,  czy  były  prowadzone  kontrolę  zlecone    po    głośnym    medialnie   pożarze  domu  socjalnego   w  podobnych  obiektach powiatu?

Powiatowy  Inspektor  Maciej  Matuszkiewicz  odpowiedział,  że  były kontrole   w   podobnych  obiektach, najlepiej  wypadły  obiekty  szkoły  i  internatu  w  Szerzawach.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

ad.5

Przewodniczący  poprosił   Jerzego  Krigera   Dyrektora  SP ZOZ   o  przedstawienie  sprawozdania

finansowo – ekonomicznego z działalności SPZOZ za rok 2008 i  I kwartał  br.

 

Dyrektor  Jerzy  Kriger  przedstawił  sprawozdanie   finansowo – ekonomicznego z działalności SPZOZ

za rok 2008 i  I kwartał  br.

 

Główna  Księgowa  Agnieszka  Matecka  poinformowała,  że  wynik  finansowy  jest  dodatni, gdyby

nie  środki  finansowe  z  NFZ   za    nadwykonania    to  byłby   ujemny.

 

Przewodniczący  Radosław  Trepiński  zapytał,  dlaczego  w  ZOL  jest w  dalszym  ciągu niepokojący

wynik  finansowy  w  porównaniu  z  chirurgią,  a  kiedyś  było  odwrotnie.

 

Dyrektor  Jerzy  Kriger  odpowiedział,  że  jesteśmy  po  analizie  kosztów   w  najbliższym  czasie  

wprowadzimy  pewne  zmiany  jeśli  chodzi o  zatrudnienie  lekarza  w  porze  nocnej, będzie 

dyżurujący  z  oddziału   wewnętrznego, prawdopodobnie  zmniejszymy  ilość  łóżek,  a  co  za  tym 

idzie  zmniejszy  się  ilość  pielęgniarek.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

ad.6

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały    w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego

na 2009r., a  następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało    4  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia ,

Za  głosowało  3  członków  Komisji  Infrastruktury  i  Bezpieczeństwa .

 

ad.7

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały    w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu

długoterminowego, a  następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało    4  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia ,

Za  głosowało  3  członków  Komisji  Infrastruktury  i  Bezpieczeństwa .

 

ad.8

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki

długoterminowej, a  następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało    5 członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia ,

Za  głosowało  3  członków  Komisji  Infrastruktury  i  Bezpieczeństwa .

 

ad.9

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/17/99 Rady Powiatu

w Mogilnie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Mogilnie, a  następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało    5  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia ,

Za  głosowało  3  członków  Komisji  Infrastruktury  i  Bezpieczeństwa .

 

ad.10

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie uchwalenia Statutów: Powiatowego Urzędu

Pracy w Mogilnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

oraz   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Komisja    wniosła  uwagi   i  przesłała  pod

obrady   Rady   Powiatu.

 

ad.11 

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2008, a  następnie  poddał 

pod  głosowanie.

Za  głosowało    5 członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia ,

Za  głosowało  3  członków  Komisji  Infrastruktury  i  Bezpieczeństwa .

 

ad.12

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne

zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu

Mogileńskiego, a  następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało    5 członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia ,

Za  głosowało  3  członków  Komisji  Infrastruktury  i  Bezpieczeństwa .

 

ad.13

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, a  następnie  poddał  pod

głosowanie.

Za  głosowało    4  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia ,

Za  głosowało  3  członków  Komisji  Infrastruktury  i  Bezpieczeństwa .

 

ad.14

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat

Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu, , a  następnie  poddał 

pod     głosowanie.

Za  głosowało    4  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia ,

Za  głosowało  3  członków  Komisji  Infrastruktury  i  Bezpieczeństwa .

 

ad.15

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych

uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński,  a  następnie  zaproponował  poprawki;

-   w  § 7   wykreślić  pkt. 1 ,

-   w  §  10   wykreślić  pkt.  4 ,

 następnie  Przewodniczący  zgłoszone  poprawki  poddał  pod  głosowanie.    

Za  głosowało  4  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia ,

Za  głosowało  3  członków  Komisji  Infrastruktury  i  Bezpieczeństwa .

 

ad.16

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości wchodzącej w skład zasobu

nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie, przy ulicy Gimnazjalnej 7.

 

Członek  Komisji Krzysztof  Mleczko  powiedział  aby  wstrzymać  podejmowanie  tego  projektu 

uchwały, ponieważ   będzie   to  strata  dla  Gminy  Strzelno,  nie  dajmy  się  bogacić prywatnym

podmiotom.

 

Przewodniczący  Komisji, odpowiedział,  że  o  wycofaniu  projektu  z  obrad  sesji  zdecyduje  Zarząd.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Mleczko   dodał  jestem  przeciwny  wydzierżawieniu , 15 %  uczniów   z 

dwóch  oddziałów    na pewno  trafi  do  szkół  w  Inowrocławiu.

 

Przewodniczący  następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

 

Za  głosowało    1  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia ,

Przeciw  2  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia ,

Wstrzymało  się  2  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia ,

Komisja  w  głosowaniu    zdecydowała  o  wycofaniu  projektu  uchwały.

 

Za  głosowało  3  członków  Komisji  Infrastruktury  i  Bezpieczeństwa .

 

ad. 17

Przewodniczący  przedstawił   stanowisko    w sprawie zwolnienia z pracy Radnego Krzysztofa     

Gołaszewskiego bez uprzedniej zgody Rady Powiatu w Mogilnie,  następnie  poddał   pod 

głosowanie.

Za  głosowało    5  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia ,

Za  głosowało  3  członków  Komisji  Infrastruktury  i  Bezpieczeństwa .

 

 

ad.18

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                  Przewodniczący  Komisji   Wspólnych

                                                                                              Tadeusz  Szymański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-07-09 09:27:57
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-07-09 09:28:17
Ostatnia zmiana:2009-07-09 09:29:05
Ilość wyświetleń:509
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij