Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr33/09

                                                                PROTOKÓŁ Nr 33/09

Z POSIEDZENIA  KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY   
                               
 RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                w  Zarządzie  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie

                                                      w  dniu  18  marca 2009 r.

Posiedzenie   prowadził   Zastępca  Przewodniczącego    Komisji   Radosław  Trepiński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  3  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.       Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.       Omówienie  informacji  o wykonaniu  zadań w  zakresie  zimowego  utrzymania  dróg  i ocena  stanu  dróg  powiatowych  po  sezonie  zimowym.

5.       Omówienie  informacji  o  stanie  inwestycji  pod  nazwą  „Dobudowa  części  mieszkalnej  i  jadalnej  z  zapleczem  technicznym  do  Pawilonu  2  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach”.

6.       Omówienie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  za  rok  2008   oraz  wykazu  potrzeb    z  zakresu  pomocy  społecznej  realizowanych   przez PCPCR  w  Mogilnie  na  rok  2009.

7.        Omówienie  sprawozdania  z  działalności   Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w  Strzelnie  za  rok  2008.

8.       Omówienie  sprawozdania  z  działalności   Powiatowego  Zespołu  ds. Orzekania  o  Niepełnosprawności  za  2008r.

9.       Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  lokalnego  programu  pomocy  społecznej  Powiatu  Mogileńskiego na rok  2009.

10.   Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2009r.

11.   Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  regulaminu  określającego  wysokość  i warunki  przyznawania  niektórych  składników  wynagrodzenia  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  dla  których  organem  prowadzącym   jest Powiat  Mogileński.  

12.   Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienia  do  partnerstwa  z Gminą  Strzelno  i  realizacje  przez  Powiat  Mogileński  projektu  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  , Priorytet  IX Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach, Działanie 9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i jakości  szkolnictwa  zawodowego  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  pełnienie  przez  Powiat  Mogileński  funkcji  partnera  wiodącego.

13.   Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  części  nieruchomości -82m2,  wchodzącej   w  skład   zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego, położonej  w  Strzelnie  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  82/2  o pow. 1,5000 ha.

14.   Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  części  nieruchomości -29m2,  wchodzącej  

w  skład   zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego, położonej  w  Strzelnie  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  82/2  o pow. 1,5000 ha.

15.   Opiniowanie  projektu  uchwały   w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu zawarcia  umowy  najmu  części  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego ,  położonej  w  Mogilnie,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  1858  o  pow. 0,7542 ha.

16.   Sprawy różne.

17.   Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  poprosił  pana   Piotra  Ficera  p.o. Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  o  przedstawienie  informacji  o wykonaniu  zadań w  zakresie  zimowego  utrzymania  dróg  i ocenę  stanu  dróg  powiatowych  po  sezonie  zimowym.

Dyrektor  Piotr  Ficer  przedstawił  informację,  a  następnie poprosił  o  uwagi  i  pytania  do  przedstawionego   sprawozdania.

Członek  Komisji Krzysztof  Gołaszewski  zapytał,  czy  środki  finansowe  przeznaczone  na  zimowe  utrzymanie  dróg  zostały  wydatkowane  w  całości ?

Dyrektor  Piotr  Ficer odpowiedział,  że  nie,  ponieważ  musza  starczyć  na  początek  zimy  2009, najwięcej  solanki  zużywamy  na  zjazdy, ostatnio  solankę  zakupiliśmy  taniej  z  Kawernowych  Magazynów  Gazu  z Huty  Palędzkiej, sprzęt  jest  przestarzały,  utrzymanie  go  jest  drogie,  dlatego rozważamy  decyzję  aby  się  go  wyzbyć,  ponieważ  ważna  jest jego  sprawność,  dlatego  myślimy  o  rozszerzeniu  usług  dla  ZDP   o  cały  sprzęt .

ad.5

Przewodniczący   przedstawił  informację  o  stanie  inwestycji  pod  nazwą  „Dobudowa  części  mieszkalnej  i  jadalnej  z  zapleczem  technicznym  do  Pawilonu  2  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach”.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.6

Przewodniczący  przedstawił   sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  za  rok  2008   oraz  wykazu  potrzeb    z  zakresu  pomocy  społecznej  realizowanych   przez PCPCR  w  Mogilnie  na  rok  2009.,  jednocześnie  dodał  że  kosztowne    szkolenia  dla  rodzin  zastępczych.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

  

ad.7

Przewodniczący  przedstawił   sprawozdanie  z  działalności  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w  Strzelnie  za  rok  2008.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.8

Przewodniczący  przedstawił   sprawozdanie  z  działalności   Powiatowego  Zespołu  ds. Orzekania  o  Niepełnosprawności  za  2008r.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.9

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie  przyjęcia  lokalnego  programu  pomocy  społecznej  Powiatu  Mogileńskiego na rok  2009.

Następnie  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Komisji.

 

ad.10

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2009r.

Następnie  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Komisji.

 

ad. 11

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie   regulaminu  określającego  wysokość  i warunki  przyznawania  niektórych  składników  wynagrodzenia  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  dla  których  organem  prowadzącym   jest Powiat  Mogileński.  

Następnie  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Komisji.

 

ad.12

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  przystąpienia  do  partnerstwa  z Gminą  Strzelno  i  realizacje  przez  Powiat  Mogileński  projektu  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  , Priorytet  IX Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach, Działanie 9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i jakości  szkolnictwa  zawodowego  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  pełnienie  przez  Powiat  Mogileński  funkcji  partnera  wiodącego.

Następnie  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Komisji.

 

ad.13

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  części  nieruchomości -82m2,  wchodzącej   w  skład   zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego, położonej  w  Strzelnie  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  82/2  o pow. 1,5000 ha.

Następnie  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Komisji.

 

ad.14

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  części  nieruchomości -29m2,  wchodzącej  

w  skład   zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego, położonej  w  Strzelnie  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  82/2  o pow. 1,5000 ha.

Następnie  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Komisji.

 

ad.15

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie     wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu zawarcia  umowy  najmu  części  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego ,  położonej  w  Mogilnie,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  1858  o  pow. 0,7542 ha.

Następnie  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Komisji.

 

ad.16

W  sprawach różnych  Komisja  omówiła  prośbę  matek   dzieci   niepełnosprawnych  o  udostępnienie pomieszczenia   na  rehabilitację , min.  w  ZDP w  Mogilnie.

 

ad.17

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  Dyrektorowi  ZDP w  Mogilnie  i  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

 

                                                                                            Z-ca  Przewodniczącego   Komisji 

                                                                                                        Radosław   Trepiński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-07-09 09:14:28
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-07-09 09:16:15
Ostatnia zmiana:2009-07-09 09:16:52
Ilość wyświetleń:451
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij