Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr32/09

                           PROTOKÓŁ Nr 32/09

Z POSIEDZENIA   WSPÓLNEGO   KOMISJI EDUKACJI,

KULTURY I ZDROWIA  I  KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA I

INFRASTRUKTURY  RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                        w  dniu  26  lutego  2009 r.

 

Posiedzenie    prowadził  Przewodniczący  Komisji  Wspólnych  Tadeusz   Szymański .

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie.

2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.   Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.   Przedstawienie sprawozdania finansowo– ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały

      2008r.

5.   Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu służby zdrowia w Powiecie z uwzględnieniem

      podpisanych kontraktów na 2009r.

6.   Przedstawienie i omówienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w 2009r.

7.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w 2008r.

      oraz   informacji o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2008 r.

8.   Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych

      Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2008.

9.   Opiniowanie   projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

10. Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

11. Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

12. Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych ich przeznaczenia

       i wskazania jednostek,  które utworzą rachunek dochodów własnych.

13. Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń

       udzielanych przez  Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2009.

14.  Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie określenia zadań a których realizację przeznacza się  

       środki z Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

15.  Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie

      „Kadry oświaty podwyższają  swoje kwalifikacje”- podniesienie kwalifikacji kadr systemu

       oświaty  z terenu Powiatu  Mogileńskiego w latach 2008 i 2009 wdrażanego w ramach Programu

       Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu

       oświaty”.

16.  Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2009r. na prace konserwatorskie,   

       restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

17.  Zakończenie.

 

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

 

 

ad.4

Przewodniczący   przedstawił   sprawozdanie   finansowo– ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały   2008r.i  zapytał,  czy    uwagi  i  pytania.?  -  z  braku  uwag  poddał  pod  głosowanie   sprawozdanie.

Za  głosowało  -  3  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

Za  głosowało  -  6  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia.

 

ad.5

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  przedstawił  informację o funkcjonowaniu służby zdrowia w Powiecie z uwzględnieniem  podpisanych kontraktów na 2009r.

 

Przewodniczący  Radosław  Trepiński -  powiedział, że  w  przedstawionej    informacji  nie  ma  zamierzeń  na  ten  rok    i  konkretów  na  przyszłość.

 

Przewodniczący  Tadeusz  Szymański  zwrócił  się  do  Dyrektora  SPZOZ,  aby  na  następne    posiedzenie   Komisji  przygotować  plan  inwestycji w  SPZOZ – zie.

 

Przewodniczący  Radosław  Trepiński  odniósł  się  do  ostatnich  zapowiedzi  Minister  Zdrowia, która  mówiła  o  przekształceniu  szpitali  w  spółki  prawa  handlowego, jeżeli  miało  by  to  nastąpić  należało  by  przeszkolić  radnych,  aby  mieli  wiedzę  na  ten  temat.

 

Starosta  Tomasz  Barczak,  potwierdził,  że   jeżeli  będzie  ta  potrzeba  to  musiałyby  być   szkolenia  dla  radnych,  ale  także  dla  członków  Rad  Nadzorczych.

 

ad.6

Przewodniczący  Tadeusz  Szymański  poprosił referent  Joannę  Caspari – Filipiak  o  przedstawienie  i omówienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w 2009r.

 

Referent  Joanna  Caspari – Filipiak  przedstawiła  i  omówiła  założenia  kierunki   promocji Powiatu Mogileńskiego w 2009r.

 

Przewodniczący  Radosław  Trepiński  powiedział,  że  z  jednej  strony  ta  informacja   jest  rzeczowa,  a  z drugiej  lakoniczna. Po  za  tym  należy  opracować  regulamin  konkursu  „Mogileńska  Beczka  Śmiechu”,  aby  nie  powtórzyły się   w  tekstach  uczestników  wulgaryzmy,   nie  precyzyjna  strona  internetowa,  co  oznacza  wspólna  polityka  informacyjna?

 

Przewodniczący  Komisji  wspólnych ,  pytał,  czy  zawody  wodne  w  Ostrowie    pod  patronatem  Powiatu? – czy  konkurs   o  obronie  cywilnej  to  kazus?

 

Referent  Joanna  Caspari – Filipiak  odpowiedziała, że   uczestnicy  konkursu  zapoznali  się  z  regulaminem, ale  nie  dotrzymali reguł  i  użyli  nie  cenzuralnych  słów,  natomiast  jeśli  chodzi  o  konkurs,  który  odbywa  się  w  Przyjezierzu   to  ma    za  zadanie  propagować  spędzanie  bezpiecznych  wakacji  wśród    dzieci   i   młodzieży, jeśli  chodzi  o  zawody  w  Ostrowie  to    przez  nas  organizowane.

 

Przewodniczący  powiedział,  że  po  naniesieniu  poprawek  informację  przekazać  na  kolejne  Komisje  Rady.    

 

  

ad.7

Przewodniczący  poprosił  Marka  Jankowskiego  Z – cę  Komendanta Powiatowej  Policji  o  przedstawienie  sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w 2008r. oraz   informacji o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2008 r.

 

Z -  ca  Komendanta  Marek Jankowski  poinformował,  że  ogólnie  w  Powiecie  zmniejszyła  się  przestępczość,  uzyskano  wyższą  wykrywalność , przeprowadzono  mniej  interwencji  niż  w  ubiegłym  roku, odnotowano  mniej  wypadków  drogowych, kolizji.

 

Przewodniczący  Radosław  Trepiński,  powiedział, że  dużym  problemem  jest  sprzedaż  alkoholu  osobom  niepełnoletnim, jednocześnie  zapytał,  czy  nie  można  by  przeprowadzić  częstszych  kontroli  w  tych  miejscach  co  sprzedaje  się  alkohol?

 

Z –ca  Komendanta  Marek  Jankowski  odpowiedział, że    prowadzone  kontrole, ale  młodzież  stosuje  wybiegi , często  prosi  o  zakup  starszego  kolegę.

 

Przewodniczący  pytał,  jakie  wprowadzono  restrykcje  w  Policji   po  ogłoszeniu  MSW i A  o  cięciu  budżetu?

 

Z –ca  Komendanta  Marek  Jankowski  odpowiedział,  nastąpiły   cięcia  w  wydatkach  rzeczowych .

 

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie    sprawozdanie  z  Komendy  Powiatowej  Policji.

Za  głosowało  -  3  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

Za  głosowało  -  6  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia.

 

ad.8

Przewodniczący  poprosił Marię  Mazurkiewicz   Kierownik   WTZ o  przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych  Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2008.

 

Kierownik  Maria  Mazurkiewicz  przedstawiła  sprawozdanie  z  działalności  rehabilitacyjnej  i  wykorzystania środków finansowych  Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2008.

 

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie    sprawozdanie.

Za  głosowało  -  4  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury ( nieobecny  P. Zowczak)

Za  głosowało  -  5  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia. ( nieobecny  P. Zowczak)

 

ad.9

Skarbnik   Karina  Kostyra   przedstawiła   projekt   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie    projekt uchwały  .

Za  głosowało  -  5  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

Za  głosowało  -  6  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia.

 

 

 

ad.10

Następnie Skarbnik   Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt   uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie    projekt uchwały  .

Za  głosowało  -  5  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

Za  głosowało  -  6  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia.

 

ad.11.

Kolejny   projekt uchwały   Skarbnik  przedstawiła  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie    projekt uchwały  .

Za  głosowało  -  5  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

Za  głosowało  -  6  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia.

 

ad.12

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła     projekt   uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych ich przeznaczenia   i   wskazania jednostek,  które utworzą rachunek dochodów własnych.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie    projekt uchwały  .

Za  głosowało  -  5  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

Za  głosowało  -  6  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia.

 

ad.13

Następnie   przedstawiła   projekt   uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń     udzielanych przez  Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2009.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie    projekt uchwały  .

Za  głosowało  -  5  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

Za  głosowało  -  6  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia.

 

ad.14

Przewodniczący   przedstawił   projekt uchwały w sprawie określenia zadań a których realizację przeznacza się   środki z Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

Następnie   poddał  pod  głosowanie    projekt uchwały  .

Za  głosowało  -  5  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

Za  głosowało  -  6  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia.

 

ad.15

Przewodniczący  poprosił  Andrzeja  Konieczkę   Naczelnika   Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu   o  przedstawienie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają  swoje kwalifikacje”- podniesienie kwalifikacji kadr systemu  oświaty  z terenu Powiatu  Mogileńskiego w latach 2008 i 2009 wdrażanego w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu  oświaty”.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie    projekt uchwały  .

Za  głosowało  -  5  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

Za  głosowało  -  6  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia.

 

ad.16

Przewodniczący  przedstawił  projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2009r. na prace konserwatorskie,   restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Następnie   poddał  pod  głosowanie    projekt uchwały .

Za  głosowało  -  5  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

Za  głosowało  -  6  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia.

 

ad.17

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

 

                                                                                   Przewodniczący  Komisji  Wspólnych

 

                                                                                         Tadeusz   Szymański

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-07-09 09:10:26
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-07-09 09:12:10
Ostatnia zmiana:2009-07-09 09:12:41
Ilość wyświetleń:507
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij