Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 69/04

Protokół Nr 69/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 23 czerwca  2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie  raportu z badania sprawozdania finansowego SPZOZ.
4. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod uprawy rolne i warzywnicze, stanowiące własność Powiatu Mogileńskiego.
5. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia składu stałej Komisji Przetargowej uprawnionej do przeprowadzania przetargów na ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń warsztatowo -gospodarczych stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
6. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego.
7. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2004r po stronie dochodów i wydatków.
8. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2004r.
9. Zaopiniowanie wniosków dot. warunków zabudowy.
10. Przedstawienie raportu z działalności  Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
11. Wybór przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia.
12. Przedstawienie  uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie realizacji  zadania wspólnie z Powiatem Poznańskim.
13. Sprawy różne.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
15. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
ad.3
Biegły rewident J.Nawrot stwierdziła, że sytuacja w SPZOZ nie jest dobra, problem jednak dotyczy całej Polski, sytuacja wszędzie jest tragiczna i wszędzie jest taka sama.Za 2003r. szpital poniósł stratę w wysokości 1.544tys.( złożyły się na to koszty usług wykonanych a nie zakontraktowanych - 1.032tys. oraz wypłacane personelowi medycznemu do pensji 203zł, które w sumie daje zadłużenie w wysokości 1.147tys.) gdyby nie te dwie niezależne pozycje szpital zarobiłby na siebie.  Za sprawą ugody  szpital spłaca długi w ZUS-ie. Ugoda w tym przypadku jest bardzo ważna, ponieważ w przeciwnym wypadku rosło by zadłużenie poprzez naliczanie odsetek.  W szpitalu nie były wypłacane 13-ste pensje , jednaj jest porozumienie podpisane od 5 lipca  2003r. i obowiązuje 3 lata. Nie ma protokołu przekazania środków trwałych i w takim wypadku nie można mówić o amortyzacji, co pogłębia stratę. Dokumentacja księgowa jest prowadzona dobrze. Dużo zobowiązań jest negocjowanych, rozkładanych na raty min. gazownictwo, elektrownia i firmy farmaceutyczne.
Zarząd zdecydował przekazać raport z badania sprawozdania finansowego SPZOZ pod obrady rady.
Ad.4
M.Szwarckopf  z wydziału geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami przedstawiła uchwałę zarządu w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod uprawy rolne i warzywnicze, stanowiące własność Powiatu Mogileńskiego. Zarząd ustalił regulaminem postąpienie w  wysokości 0,10zł.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr146/04.
Ad.5
M.Szwarckopf  z wydziału geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami przedstawiła uchwałę zarządu w sprawie ustalenia składu stałej Komisji Przetargowej uprawnionej do przeprowadzania przetargów na ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń warsztatowo -gospodarczych stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego. Zarząd powołał komisje w skaldzie J.Górny -przewodniczący oraz A.Kędzierska, K.Dobrychłop, A.Cieślewicz, M.Szwarckopf - członkowie.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr147/04.
Ad.6
M.Szwarckopf  z wydziału geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami przedstawiła uchwałę zarządu w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego. Zarząd ustalił przetarg nieograniczony oraz cenę wywoławczą 1,80 za m2 powierzchni.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr148/04.
Ad.7
Skarbnik przedstawiła uchwałę zarządu w sprawie zmian w budżecie na 2004r po stronie dochodów i wydatków. Wojewoda swoją decyzją zwiększył dotację celowe na 2004r w dziale pomoc społeczna z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla KPPSP oraz  w dziale  edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniam na sfinansowanie stypendiów i pomoc materialną  dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów  pochodzących z terenów wiejskich.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr149/04.
Ad.8
Skarbnik przedstawiła uchwałę zarządu w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2004r. Przeniesienia w rozdziale internaty i bursy szkolne dotyczą ZS w Mogilnie  na zakup energii z uwagi na niewystarczający plan.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr150/04.
Ad.9
Starosta przedstawił wnioski  dot. warunków zabudowy i projekty postanowień w sprawie  uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:
- Rozbudowie budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 138/6 w Bożejewicach, gmina Strzelno,
- Nadbudowie budynku mieszkalnego (zabudowa tarasu) na działce o nr ewid. 834 w Strzelnie przy ul.Mickiewicza,
- Zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego w suterenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na gabinet lekarski oraz budowie zjazdu dla osób niepełnosprawnych na działce o nr ewid.866 w Strzelnie przy ul.Żeromskiego.
Zarząd postanowił uzgodnić projekty decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.
Ad.10
Starosta przedstawił raport z działalności  Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który stanowi załącznik do protokołu.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać informację pod obrady rady.
Ad.11
Zarząd wytypował  Jana Gwiazdę jako przedstawiciela Powiatu do Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Ad.12
Skarbnik przedstawiła uchwałę rady w sprawie realizacji  zadania wspólnie z Powiatem Poznańskim w której Powiat Mogileński  zobowiązuje się pokryć wydatki z tytułu utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej w ramach realizacji zadania dotyczącego umieszczenia  dzieci w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać uchwałę pod obrady rady.
Ad.13
Skarbnik wyjaśniła, że prawnik  analizował uchwałę Rady Powiatu  w sprawie zmiany uchwały nr XX/133/04 Rady Powiatu w Mogilnie  z dnia 28 maja 2004r w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005, która na poprzednim zarządzie wzbudziła wątpliwości. Prawnik wypowiedział się, ze uchwała powinna ukazać się na Radzie Powiatu w formie w jakiej została przygotowana.
Wyjaśniła, również że wydział finansowy na podstawie art.34 ust.1 ustawy o systemie oświaty przeprowadził kontrole finansowe jednostek (Szkoły niepubliczne - NSD Markowice oraz Mogileńska Szkoła Realna). Sprawdzano min. ilość słuchaczy i warunki funkcjonowania  i nie wniesiono uwag.  W marcu odbyła się kontrola Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej oraz OSW Szerzawy gdzie sprawdzano min. zgodność naliczania wynagrodzeń i dodatków, księgę zastępstw, skierowania do OSW, wynajem pomieszczeń i mieszkań. W poradni uwagi były niewielkie  w OSW uwag nie było.
Wicestarosta P.Zowczak przedstawił zebranym opinię geotechniczną dot. konieczności wykonania robót dodatkowych w trakcie realizacji oczyszczalni ścieków dla DPS w Siemionkach, której wykonanie zlecił Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Jednak zdaniem wicestarosty opinia nie zawiera pełnych odpowiedzi na zapytania sądu, jest pełna nieścisłości i w znacznej części niekorzystna dla powiatu. Uważa, że należy zwrócić się do rzeczoznawcy aby ponownie wykonał taką opinię.
Starosta uważa, że prawdopodobnie będzie konieczne zawarcia ugody z Kaprinżem.
ad.14
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.15
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Protokołowała         
Kozłowska Anita

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-07-13 11:27:16
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-07-13 11:33:54
Ostatnia zmiana:2004-08-10 15:18:49
Ilość wyświetleń:1219

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij