Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr34/09

                               PROTOKÓŁ Nr 34/09

Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW

                      RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                              z  dnia  28  stycznia  2009r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.      Przyjęcie  protokołów  z  ostatniego  posiedzenia.

   4.   Rezolucja  w  sprawie uczczenia  pamięci Księdza Piotra Wawrzyniaka  (1849- 1910),   

        wielkiego Polaka, Pasterza Kościoła Katolickiego, wielkopolskiego działacza

        społecznego, oświatowego i gospodarczego, patrona Związku Spółek Zarobkowych i

        gospodarczych.

 5.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy   

        Staroście Mogileńskim za rok 2008.

6.   Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w roku  2008.

7.  Omówienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

8.  Omówienie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2009.

9.  Omówienie  projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych  Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2009.

10. Omówienie  projektu  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Mogilnie w Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie ul. Kościuszki 15.

11. Omówienie  projektu  uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do  Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego".

12. Omówienie  projektu  uchwały  w sprawie aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z aktualizacją Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu  Mogileńskiego.

13. Omówienie  projektu  uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki) dla Starosty Mogileńskiego.

14. Omówienie  projektu  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2.

15. Omówienie  projektu  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Mogilnie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 172/6 i 1092.

16. Omówienie  projektu  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora.

17. Omówienie  projektu  uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem z upośledzeniem umysłowym w Szerzawach.

18. Omówienie  projektu  uchwały  w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach.

19. Omówienie  projektu  uchwały  w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2009 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

20. Sprawy  bieżące.

21. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad. 4

Przewodniczący Komisji odczytał rezolucję  w  sprawie uczczenia  pamięci Księdza  Piotra

Wawrzyniaka  (1849- 1910), wielkiego Polaka, Pasterza Kościoła   Katolickiego,

wielkopolskiego działacza społecznego, oświatowego i gospodarczego, patrona   Związku

Spółek Zarobkowych i Gospodarczych.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 5

Starosta  Tomasz  Barczak przedstawił  sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku przy   Staroście Mogileńskim za rok 2008.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 6

Przewodniczący  przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych

kontroli w roku  2008.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.7

Starosta  Tomasz  Barczak  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Mogileńskiego na 2009r.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 8

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2009.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 9

Przewodniczący  Komisji przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów

pracy komisji    stałych  Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2009.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 10

Przewodniczący   przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na

przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Mogilnie w Zespole

Szkół Zawodowych w Strzelnie ul. Kościuszki 15, jednocześnie  powiedział, że

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej   poinformował,  że  termin  kontroli  ulegnie  zmianie.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.11

Przewodniczący  Komisji przedstawił  projekt  uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.12

Przewodniczący   przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z aktualizacją Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu  Mogileńskiego.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.13

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia

rocznego (trzynastki) dla Starosty Mogileńskiego.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.14

Następnie  Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części

nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej

w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.15

Kolejno Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Mogilnie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 172/6 i 1092.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.16

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzej 

Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

Ad.17

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem z upośledzeniem umysłowym w Szerzawach, jednocześnie  dodał,  że  w   statucie  na  poprzedniej  Komisji  zostały  naniesione  niewielkie  poprawki. Do  Ośrodka  będą  kierowane  dzieci  przez  sąd  z  całego  województwa.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  czy  nie  będzie  to  przeszkodą   że  w  jednym  ośrodku  będą  dzieci  upośledzone  i  dzieci  z  wykroczeniami, które  mogą   dominować?

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka   odpowiedział,  że  o  tym  co  pan  mówi  odstąpiono, miały  powstać  takie  ośrodki, ale  ten   będzie   ośrodek  socjoterapii,  to co  innego.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

 

ad.18

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił   projekt  uchwały  w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.19

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały  w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2009 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.20.

W  sprawach   bieżących  członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  odniósł  się  do  pisma  z  GDDKi A  w  sprawie  drogi Nr15, czy  nie należałoby  wysłać  stanowiska  do  Ministra  Infrastruktury  lub  Rzecznika  Praw  Obywatelskich,  ponieważ  te  decyzje     niezmienne. Natomiast  Przewodniczący  Rady  powiedział, ze  należy działać  ponieważ, za  moment  się  okaże,  że  sprawy  się  przedawnią   i  zaproponował   zorganizować   spotkanie  wszystkich  stron.

 

ad.21 

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                   Przewodniczący  Komisji

                                                                                 

                                                                                    Mirosław  Leszczyński

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-07-08 12:51:13
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-07-08 12:53:04
Ostatnia zmiana:2009-07-08 12:53:07
Ilość wyświetleń:435
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij