Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 68/04

Protokół Nr 68/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 17 czerwca  2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01,2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.
4. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01,2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r (środki specjalne).
5. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01,2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r. (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
6. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przeprowadzenie remontu dachu w Zespole Szkół w Bielicach.
7. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu  w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ w Mogilnie za 2003r.
8. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany uchwały nr XX/133/04 Rady Powiatu w Mogilnie  z dnia 28 maja 2004r w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.
9. Zaopiniowanie wniosków dot. warunków zabudowy.
10. Przedstawienie informacji o stanie środowiska województwa Kujawsko -Pomorskiego w 2003r.
11. Przedstawienie informacji o stanie  rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
12. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu  w sprawie warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka  lub osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka  lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
13.  Przedstawienie uchwały Rady Powiatu  w sprawie opracowania i realizacji, powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
14. Sprawy różne.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
16. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia.

ad.3
Skarbnik przedstawiła uchwałę Rady Powiatu  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r. Dochody pochodzące  z opłat za licencje przeznaczono dla Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie na pokrycie kosztów usług elektrycznych przystosowania sali komputerowej. Przeniesienie dotyczą internatu przy Zespole Szkół w Bielicach  z przeznaczeniem na remont dachu. Przeniesienie w rozdziale 85204 rodziny zastępcze związane jest z realizacją  porozumienia z powiatem poznańskim za dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w powiecie poznańskim.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać projekt pod obrady rady.

Ad.4
Skarbnik przedstawiła uchwałę Rady Powiatu  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r (środki specjalne). Zmiany w wydatkach środków specjalnych przy  ZS w Mogilnie nastąpiły  w związku z zamiarem przystosowania pomieszczeń byłej kotłowni do działalności związanej z funkcjonowaniem szkoły.  Zmiany w planie przychodów  i wydatków  środków specjalnych przy DPS w Siemionkach wynikają z otrzymanej darowizny od sponsorów oraz wpłat od uczestników I Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego -Siemionki 2004, środki zostaną przekazane na wydatki związane z organizacją w/w konkursu. Zmiany w planie przychodów w gospodarstwie pomocniczym  w Bielicach nastąpiły w związku z dotacją przedmiotową na zmniejszenie kosztów związanych z  okresowym badaniem opryskiwaczy.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać projekt pod obrady rady.

Ad.5
Skarbnik przedstawiła uchwałę Rady Powiatu  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01,2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Zwiększono środki w § 4210 na zakup sorbentów i zapory wodnej na potrzeby KPPSP w Mogilnie. Wydatki na § 4300 związane są z odbudową zbiornika retencyjnego przy DPS w Siemionkach oraz wykonanie folderu promującego Powiat Mogileński.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać projekt pod obrady rady.

Ad.6
Skarbnik przedstawiła uchwałę Rady Powiatu  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przeprowadzenie remontu dachu w Zespole Szkół w Bielicach. Remont dachu był zaplanowany w uchwale budżetowej na 2004r. Na chwile obecną Powiat Mogileński nie ma odpowiednich środków, które mogłyby być przeznaczone na remont.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać projekt pod obrady rady.

Ad.7
Skarbnik przedstawiła uchwałę Rady Powiatu  w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ w Mogilnie za 2003r.  Z ustawy o rachunkowości wynika, ze sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez radę nie później niż 6 -m-cy od dnia bilansowego.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać projekt pod obrady rady.

Ad.8
Skarbnik przedstawiła uchwałę Rady Powiatu  w sprawie zmiany uchwały nr XX/133/04 Rady Powiatu w Mogilnie  z dnia 28 maja 2004r w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005. W projekcie planu  w kolumnie dot. planowanych wydatków w roku 2004 ujęto dotację  Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym, która nie została przyznana.
Zarząd jednogłośnie postanowił  przesłać projekt  do analizy przez prawnika, który powinien powiedzieć czy jest możliwość wyjaśnienia pomyłki, czy należy podejmować w tym temacie uchwałę rady.

Ad.9
Starosta przedstawił wnioski  dot. warunków zabudowy i projekty postanowień w sprawie  uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:
- Budowie budynku gospodarczego i garażu na działce o nr ewid 125/2 w miejscowości Procyń gmina Mogilno,
- Rozbudowie budynku gospodarczo - inwentarskiego na działce o nr ewid. 26 w miejscowości Gozdanian , gmina Mogilno.
Zarząd postanowił uzgodnić projekty decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.
Ad.10
Starosta przedstawił informację o stanie środowiska województwa Kujawsko -Pomorskiego w 2003r, która stanowi załącznik do protokołu.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać informację pod obrady rady.
Ad.11
Naczelnik wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa A.Stachowiak przedstawił informację o stanie rolnictwa  w Powiecie Mogileńskim.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać informację pod obrady rady.
Ad.12
Kierownik PCPR M.Konkiewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu  w sprawie warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka  lub osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka  lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej. Ustawa o pomocy społecznej  mówi, że opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wnoszą rodzice. Rada Powiatu określa w drodze uchwały warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców  z tych opłat.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać projekt pod obrady rady.
Ad.13
Kierownik PCPR M.Konkiewicz przedstawiła program oraz uchwałę Rady Powiatu  w sprawie opracowania i realizacji, powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać projekt pod obrady rady.
Ad.14
Starosta odczytał pismo burmistrza Strzelna dot. spotkania  w sprawie utworzenia filii komunikacji w Strzelnie. Zarząd  ustalił, że spotkanie w  powyższej odbędzie się 7 lipca br. o godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim w Strzelnie.
Starosta zaznaczył, że wiele starostw  likwiduje filie ze względów finansowych.
Wicestarosta P.Zowczak wyjaśnił, że mieszkańcy nie tylko Strzelna domagają się tam wydziału. Uczestniczył w spotkaniu w miejscowości Wójcin na którym również poruszano tą kwestię.  Zdaniem Wicestarosty, jeśli Strzelno pokryłoby wszystkie koszty i dogadałoby się z  gminą Jeziora Wielkie  to takie rozwiązanie można by było wziąć pod uwagę. Gmina Strzelno jednak musi zdawać sobie sprawę, że nie wszystko będzie można  załatwić w  filii a w trakcie choroby  pracownika punkt byłby nieczynny. Pytanie, czy gmina zdaje sobie sprawę  ile to ją będzie kosztować i czy mają taką kwotę zaplanowana w budżecie.
Starosta uważa, że jest to w takiej sytuacji marnowanie społecznych pieniędzy.
Starosta zapytał kto z członków zarządu jest  za utworzeniem filii wydziału komunikacji w Strzelnie.? Zarząd  w wyniku głosowania 1 głosem za , 3 przeciw i przy 0 wstrzymujących  nie poparł propozycji utworzenia filii wydziału komunikacji w Strzelnie.
Starosta poinformował zarząd, o wizycie burmistrza gminy Mogilno  w sprawie parkowania samochodów. Pracownicy starostwa  parkują swoje samochody na miejscach przeznaczonych dla petentów urzędu i w związku z brakiem miejsc parkingowych, burmistrz zaproponował aby pracownicy płacili za parkowanie, albo wykupili miejsce na parkingu strzeżonym obok ratusza. Starosta jednak  nie jest za  tym aby pobierać opłaty.
Członek zarządu H.Przybysz zaproponował aby utwardzić teren przez budynkiem na ul.Kościuszki i tam zrobić parking. Zarząd poparł pomysł.
Zarząd poruszał temat powołania zastępcy naczelnika wydziału komunikacji, transportu i dróg. Zastępca byłby powołany z pracujących już osób.
Wicestarosta przedstawił wyniki tegorocznych matur, przeprowadzonych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mogileński. Wykaz stanowi załącznik do protokołu.

ad.15
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.

ad.16
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.


Protokołowała
Kozłowska Anita

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-07-13 11:24:21
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-07-13 11:26:48
Ostatnia zmiana:2004-08-10 15:18:38
Ilość wyświetleń:1114

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij