Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr37/09

                                                  PROTOKÓŁ  Nr 37/09

             Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW  i  KOMISJI  REWIZYJNEJ

                                        RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                                          z  dnia  18  marca  2009r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.       Przyjęcie  protokołów  z  ostatniego  posiedzenia.

4.       Omówienie  informacji  o  stanie  inwestycji  pod  nazwą  „Dobudowa  części  mieszkalnej  i  jadalnej  z  zapleczem  technicznym  do  Pawilonu  2  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach”.

5.       Omówienie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  za  rok  2008   oraz  wykazu  potrzeb    z  zakresu  pomocy  społecznej  realizowanych   przez PCPCR  w  Mogilnie  na  rok  2009.

6.        Omówienie  sprawozdania  z  działalności   Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w  Strzelnie  za  rok  2008.

7.       Omówienie  sprawozdania  z  działalności   Powiatowego  Zespołu  ds. Orzekania  o  Niepełnosprawności  za  2008r.

8.       Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  lokalnego  programu  pomocy  społecznej  Powiatu  Mogileńskiego na rok  2009.

9.       Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2009r.

10.   Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  regulaminu  określającego  wysokość  i warunki  przyznawania  niektórych  składników  wynagrodzenia  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  dla  których  organem  prowadzącym   jest Powiat  Mogileński.  

11.   Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienia  do  partnerstwa  z Gminą  Strzelno  i  realizacje  przez  Powiat  Mogileński  projektu  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  , Priorytet  IX Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach, Działanie 9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i jakości  szkolnictwa  zawodowego  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  pełnienie  przez  Powiat  Mogileński  funkcji  partnera  wiodącego.

12.   Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  części  nieruchomości -82m2,  wchodzącej   w  skład   zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego, położonej  w  Strzelnie  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  82/2  o pow. 1,5000 ha.

13.   Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  części  nieruchomości -29m2,  wchodzącej  

w  skład   zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego, położonej  w  Strzelnie  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  82/2  o pow. 1,5000 ha.

14.   Opiniowanie  projektu  uchwały   w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku   

           przetargowego  trybu zawarcia  umowy  najmu  części  nieruchomości  wchodzącej  w  skład   

           zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego ,  położonej  w  Mogilnie,  oznaczonej  w 

           ewidencji  gruntów  nr  1858  o  pow. 0,7542 ha.

15.   Sprawy różne.

16.   Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.5

Przewodniczący     poprosił  o  przedstawienie  informację  o  stanie  inwestycji  pod  nazwą  „Dobudowa  części  mieszkalnej  i  jadalnej  z  zapleczem  technicznym  do  Pawilonu  2  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach”.

Dyrektor  Domu Pomocy  Społecznej  Dariusz  Chudziński  powiedział,  ze  firma , która  wykonuje  to zadanie  inwestycyjne  jest  profesjonalna, nie  które  prace  wykonane    z  wyprzedzeniem   kosztorysowym,  obecnie  wykonanych  jest  73% prac.

W  DPS- ie  obecnie  zamieszkuje  99  pensjonariuszek.  

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 4

Przewodniczący   poprosił  o  przedstawienie    sprawozdania   z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  za  rok  2008   oraz  wykaz  potrzeb   z  zakresu  pomocy  społecznej  realizowanych   przez  PCPCR  w  Mogilnie  na  rok  2009.

Kierownik  PCPR  Maria  Konkiewicz   omówiła  sprawozdanie   z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  za  rok  2008   oraz  wykaz  potrzeb   z  zakresu  pomocy  społecznej  realizowanych   przez  PCPCR  w  Mogilnie  na  rok  2009.

 

Przewodniczący  Krzysztof  Szarzyński  zapytał, czy została  udzielona pomoc  matkom  dzieci  niepełnosprawnych  jeśli  chodzi  o   pomieszczenia  do  rehabilitacji?

 

Kierownik  Maria  Konkiewicz  odpowiedziała,  że  jesteśmy  w  kontakcie  , zaproponowaliśmy  dwa  miejsca    z   których  sobie  mają  wybrać, po  za  tym  te  panie  też  już  wcześniej  korzystały  z  naszej  pomocy.

 

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.6

Przewodniczący Komisji  Wspólnych  poprosił  o    przedstawienie   sprawozdania  z  działalności  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w  Strzelnie  za  rok  2008.

 

Członek  Komisji  Jan  Szarek  zapytał, jak  wygląda  zakup  żywności  dla  OIK?

 

Kierownik  Maria  Konkiewicz  odpowiedziała,  że  po  połowie  przeznacza  Powiat  i    budżet  Państwa,  w  2008 r.  

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

 

 

 

ad.7

Przewodniczący   poprosił  o   przedstawienie     sprawozdania  z  działalności   Powiatowego  Zespołu  ds. Orzekania  o  Niepełnosprawności  za  2008r.

Przewodnicząca  Powiatowego  Zespołu  ds. Orzekania  o  Niepełnosprawności  Magdalena  Janczak  - Konopa  omówiła sprawozdanie  i  jednocześnie  dodała , że  zwiększyła  się  ilość  decyzji  po  podpisaniu  porozumienia   z  Powiatem  Żnińskim.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.8

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie  przyjęcia  lokalnego  programu  pomocy  społecznej  Powiatu  Mogileńskiego na rok  2009.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.9

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2009r.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 11

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie   regulaminu  określającego  wysokość  i warunki  przyznawania  niektórych  składników  wynagrodzenia  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  dla  których  organem  prowadzącym   jest Powiat  Mogileński.  

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.12

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  partnerstwa  z Gminą  Strzelno  i  realizacje  przez  Powiat  Mogileński  projektu  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  , Priorytet  IX Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach, Działanie 9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i jakości  szkolnictwa  zawodowego  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  pełnienie  przez  Powiat  Mogileński  funkcji  partnera  wiodącego.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.13

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  części  nieruchomości -82m2,  wchodzącej   w  skład   zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego, położonej  w  Strzelnie  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  82/2  o pow. 1,5000 ha.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.14

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  części  nieruchomości -29m2,  wchodzącej   w  skład   zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego, położonej  w  Strzelnie  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  82/2  o pow. 1,5000 ha.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.15

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały  w  sprawie     wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu zawarcia  umowy  najmu  części  nieruchomości  wchodzącej  w 

 

 

skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego ,  położonej  w  Mogilnie,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  1858  o  pow. 0,7542 ha.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.16

Przewodniczący  podziękował    gościom   i  członkom   Komisji   za  spotkanie , a  następnie  zamknął  obrady.

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący   Komisji  Wspólnych

                                                                                                     Mirosław  Leszczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-07-08 11:50:47
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-07-08 11:56:48
Ostatnia zmiana:2009-07-08 11:56:54
Ilość wyświetleń:391
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij