Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXIII/09 z dn.24.04.2009r.


Protokół Nr XXXIII/09
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 24 kwietnia 2009 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 12.00 do 15.55


W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.
Nieobecny Radny Robert Musidłowski.
Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał proponowany następujący porządek obrad.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mogilnie za 2008 rok:
a) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium,
b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
c) opinie komisji stałych,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pełniącej obowiązki biblioteki powiatowej za rok 2008 oraz z wykorzystania przez Miejską Bibliotekę Publiczną dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na działalność w roku 2008.
8. Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2008 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.
11. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15. Wolne głosy i sprawy różne.
16. Zakończenie.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

ad.3
Do protokołów z XXXII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

ad.4
Radny Radosław Trepiński skierował swoje zapytanie do Starosty. Na posiedzeniu zarządu przedstawiona została informacja z konferencji Związku Powiatów Polskich. Czy było omawiane coś szczególnego dla Powiatu? Zapytał się również, kto był redaktorem pisma skierowanego do Minister Zdrowia Kopacz? Na ostatniej sesji rozmawiano w tym temacie. Radny mówił, wprost że oszukano nas i SPZOZ, poprzez zmianę sposobu finansowania.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że autorem był SPZOZ.

Radny Radosław Trepiński stwierdził, że pismo jest knotem bez żadnej wartości. Pismo miało określić jednoznacznie stanowisko, że nas i SPZOZ oszukano oraz inne powiaty. Proponowano przekształcenia oddziałów dla przewlekle chorych, które były stosunkowo drogimi oddziałami, na podobną formę bilansującą koszty –Zakład Opieki Leczniczej. Wykonaliśmy krok w tym kierunku oddziały uległy przekształceniu i się okazuje, że w tym momencie ministerstwo nabrało służbę zdrowia, bo zmieniło zasady finansowania. Przez rok narosło nam ponad 600tys. zl. długu, jeśli sytuacja będzie trwała za 2-3 lata będzie kilka milionów długu. Z tego pisma nic nie wynika. Powinno być jednoznacznie napisane, że przekształcenie nastąpiło w związku z generowanymi przez oddział dla przewlekle chorych długami. Informowano, że przeliczanie punktów na pacjenta będzie korzystne i nie będzie tworzyło długu a okazuje się, że na ten temat nic tu nie ma. W związku z tym chyba pójdziemy w stronę likwidacji ZOL. Wygląda to tak jakbyśmy do Minister pisali o jałmużnę, czy Pani Minister zareagowała na to pismo?

Radny Jerzy Szczotka zapytał Komendanta KPPSP o zagrożenia pożarowe. Czy zwiększyła się ilość pożarów w związku z wiosenną suszą? Kolejne pytanie zadał Staroście w związku z ewentualnym planem reorganizacji SPZOZ. Starosta na pytanie Radnego odpowiedział, że wynik finansowy jest dodatni. Mówiliśmy o tym, o czym wspomniał przedmówca i pytanie Radnego było skierowane w stronę zastanowienia się nad reorganizacją oddziałów, które przynoszą straty. Odpowiedź Starosty nie była merytoryczna ani poważna. Gdyby pismo było stworzone jak prosiliśmy w szerszym gronie i gdyby było zaakceptowane przez Radę nie było by kłopotu z treścią merytoryczną i wyeksponowaniem zastrzeżeń, jakie Rada miała do ZOL. Starosta w odpowiedzi prosił o sprecyzowanie pytania. Czy w oparciu o porównanie do innych oddziałów ZOL struktura organizacyjna przychodów i wydatków jest podobna? Czy inne oddziały też przynoszą takie straty, czy pozyskują środki z zewnątrz? Naszym zadaniem jest pilnowanie tego, jakie wydatki idą na poszczególne oddziały w szczyglości te, które przynoszą straty. U nas przyjęto taką zasadę, aby nie mieszać się do ZOZ, jest jak jest a straty Dyrektor czasem tłumaczy tak, że nie mas się, czym martwić, bo w naszym powiecie jest 5 mln. długów a w innych 50. Tak do sprawy nie można podchodzić. Prosił o takie przygotowanie odpowiedzi –chodzi o oddziały przynoszące straty.

Radny Jan Szarek wyjaśnił, że na początku kadencji Rada głosowała jednomyślne w sprawie propozycji zwolnienia z pracy trzech pracowników i stało się słusznie, bo jakiekolwiek poglądy czy przynależności do partii nie mogą mieć znaczenia. Został teraz zwolniony nasz kolega z pracy i wpłynął wniosek do Przewodniczącego, aby Rada wydała opinię na ten temat, ale Przewodniczący nie wprowadził tego na sesję. Zapewne były jakieś poważne powody, dlatego prosił o ich wyjaśnienie. Sąd Pracy uznał stanowisko Rady za milczący akcept w stosunku do wniosku.
Dane GUS mówią, że produkcja spadła i rośnie bezrobocie. Jak sytuacja wygląda w Powiecie czy środki PUP są takie jak w ubiegłym roku, czy są zmiany, –jakie? Jaka jest obecnie wysokość bezrobocia?
W materiałach na sesję były dwa pisma od Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Sprawa dotyczy gimnazjum przy LO w Strzelnie. To są propozycje rozmów, jeśli były to jakie są ich skutki.
Odniósł się też do wypowiedzi Radnego Trepińskiego. Na którejś sesji stanowisko Rady było takie, ze o ile będzie kierowane pismo do Ministra Zdrowia, proszono o zapoznanie Rady z jego treścią a zwłaszcza komisję zdrowia. Tak się nie stało sądząc po tym, co powiedział Rady. Prosił Starostę o podanie powodów wysłania pisma bez wiedzy i zapoznania zwłaszcza komisji zdrowia z treścią pisma.

Radny Krzysztof Gołaszewski zapytał Przewodniczącego Rady, co dzieje się z wnioskiem Klubu Piast dot. zjazdów na drodze krajowej nr 15.

Radny Krzysztof Laskowski skierował pytanie do Dyrektora ZDP, na jakim etapie jest przygotowywanie dokumentacji technicznej drogi Strzelno –Wójcin (odcinek drogi przebiegającej przez Nową Wieś).

ad.5
Starosta Mogileński Tomas Barczak wyjaśnił, że zjazd Związku Powiatów Polskich odbywa się, co roku, goszczą na nich przedstawiciele najwyższych władz państwowych (Prezydenta, Rządu). Poruszane są tematy, z którymi mają doczynienia wszystkie powiaty. Jest kilkanaście stanowisk dotyczących równych spraw, umieszczono je również na stronie ZPP. Efekty są różne, zależy czy Rząd uwzględni stanowiska w swoich decyzjach. Na efekty należy czekać.
Głównym autorem pisma do Minister Zdrowia był SPZOZ. Starosta stał na stanowisku, aby powiedzieć konkretnie, że jeśli dalej tak będzie odejdziemy od prowadzenia ZOL i to zostało w piśmie powiedziane. Nie należy oskarżać kogoś, ponieważ władza się zmienia. Ktoś, kto to przeczyta wie dokładnie, o co chodzi, tym bardziej, ze takich oddziałów w Polsce brakuje.
Starosta nie pamiętał, aby ktoś mówił o konsultacji pisma z Radnymi. Starosta powiedział, że kiedy zostanie napisane przedstawi się je do wiadomości Rady i to zostało zrobione.
W piśmie Radnego Szczotka nie było mowy o oddziałach tylko, co Zarząd zrobi na ciągle zadłużanie SPZOZ. Jak wiemy od kilku lat SPZOZ wykazuje nie straty, lecz zyski, pytanie było źle sformułowane? Teraz konkretnie powiedziano, że chodzi o oddziały i odpowiedź na pewno zostanie udzielona.
Nie zgodził się ze stwierdzeniem, że nikt nie interesuje się SPZOZ, bo było 10,5 mln a jest 5,5mln i jest wszystko dobrze. To bolące dla Zarządu, zajmujemy się ty ciągle. Jeśli nie byłoby problemu SPZOZ to Zarząd, Starosta mieli by mniej pracy i główkowania nad tym jak ściągnąć pieniądze do SPZOZ, aby dług zmniejszyć i w przyszłości go przekształcić. Poinformował, że została podjęta uchwała Zarządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego odnośnie pieniędzy, które pozostały z SPOR z działania 2.6  tj.421tys.zł. Przeszedł formalnie wniosek z RPO i wówczas ruszymy z pracami remontowymi i doposażeniem szpitali.
Dwa podmioty zwróciły się chęcią prowadzenia gimnazjum jako szkoły niepublicznej i zastanawialiśmy się, co dalej robić. Zdecydowano się na spotkanie i rozmowę wspólnie z komisją oświaty i zarządem na temat formy i przyszłości. Spotkanie odbędzie się dnia 29 kwietnia br. Rada zostanie poinformowania o ustaleniach.

Radny Jerzy Szczotka nigdy nie oskarżał Starosty o brak zainteresowania SPZOZ, powiedział tylko, ze przyjęło się tak, aby się nie interesować i to odnosiło się do Rady, bo ani komisja rewizyjna od początku istnienia powiatu nigdy nie była z kontrolą, bo tłumaczono, ze nie ma takich uprawnień i właściwie my jako Rada jesteśmy po to, aby podnosić rękę za tym, co ZOZ chce przeforsować. Nie mamy możliwości sprawdzenia tego, co się dzieje w SPZOZ. Może Radny nieprecyzyjnie sformułował pytanie.

Radny Radosław Trepiński nie był usatysfakcjonowany odpowiedzią. Dlaczego Starosta stosuje odpowiedzi na okrągło? Nic się nie dowiedział. Był zjazd, obradowano i np. nie tylko nasz powiat ma kłopot z finansowaniem służby zdrowia. Dzieje się nieciekawie, otwierane są prywatne POZ a przecież szpitalnictwo z tego żyje, dodatkową trudnością jest ZOL i sytuacja w powiatach jest podobna i myślał, że to na zjeździe było poruszane i sformułowane we wniosku i o to pytał.
Jeśli chodzi o pismo to wygląda, że Starosta jest zadowolony i twierdzi, że jest wszystko zawarte. Pismo miało jednoznacznie określić, że samorządy zostały oszukane bo w trakcie gry zmieniono zasady i dlatego pójdziemy w stronę likwidacji, a napisano wszystko na okrągło, podaje się ilość łóżek, po co?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, ze Radny Trepiński zna go już szósty rok i zna postępowanie i na pewno się nie zmienia. Starosta stoi jednak na stanowisku, ze dalej się dojdzie grzecznie się zachowując. W piśmie zawarte jest wszystko w elegancki sposób a to ile jest łóżek to bardzo ważna rzecz, to nie jest mały oddział w województwie, kraju. Jeśli ubędzie kolejne ponad trzydzieści łóżek będzie trzeba się zastanowić, co dalej. To ważne dla ludzi, którzy się na tym znają.

Radny Radosław Trepiński stwierdził jednoznacznie, ze głównym powodem napisania pisma była zmiana finansowania, o czym jest ćwierć zdania i Starosta twierdzi, ze pismo jest właściwie zredagowane.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, ze pismo zostało właściwie zredagowane i jedno zdanie wystarczy.

Radny Radosław Trepiński zaproponował, aby kolejne pisma były przez Radnych przeczytane i zaakceptowane i wtedy uniknie się takiej sytuacji.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że pismo było przez niego firmowane.
 
Radny Radosław Trepiński wyjaśnił, że to Radni zauważyli narastające straty i zaproponowali wystosowanie takiego pisma do Pani Minister. Inicjatywa była Radnych a z tym Radny się nie utożsamia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy przyszła odpowiedź?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak oświadczył, ze odpowiedzi nie ma, przyszło tylko potwierdzenie wpłynięcia pisma.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, ze jak pismo przyjdzie i wszyscy się z nim zapoznają może jeszcze raz wystąpimy w nieco innym duchu niż do tej pory.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak oświadczył, że można sprawdzić w protokole ze sesji, ale to Starosta wyszedł z propozycją wystosowania takiego pisma i poprosił o wsparcie Radnych i nie czuł się winny. Stwierdzenie Radnego, że nic nie robi się w sprawie ZOL jest bardzo nietrafne. Dyrekcja SPZOZ i Starosta osobiście w NFZ w Bydgoszczy ciągle poruszają problem.

Radny Radosław Trepiński nic takiego nie powiedział, że nic nie robi się. Wyraził tylko dezaprobatę dla treści pisma, ponieważ zostały zmienione zasady finansowania ZOL. Nas właściwie namówiono do przekształcenia PCH a potem oszukano. Nie powiedział, że Dyrektor i Starosta nic nie robi.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że z oddziału wewnętrznego odchodzi dwóch lekarzy. Zapytał czy oddział będzie zabezpieczony?

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał podobne zdarzenia i stwierdził, ze nie zdarzyło się, aby nie było zabezpieczenia na oddziałach. Dyrekcja zawsze działała skutecznie.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wiedział o tym i otrzymał zapewnienie od Dyrektora, że nie ma problemu i nie ma się, czego obawiać.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że sprawa zwolnienia Pana Gołaszewskiego z pracy jest dość skomplikowana, ponieważ pierwszym pismem Przewodniczący został poinformowany o zamiarze zwolnienia Radnego do pisma załączono argumenty na potwierdzenie pewnych tez wyjaśniających przyczynę zwolnienia. Przewodniczący posiada jego treść, jednak aby umożliwić oskarżanemu Radnemu wyjaśnienia o niedopełnianie obowiązków bo w taki duchu to przedstawiono, poprosił o odniesienie się do zarzutów pracodawcy. Radny o określonym czasie odniósł się do zarzutów, ale krótko po poinformowaniu Przewodniczącego o zamiarze zwolnienia otrzymał pismo o zwolnieniu w trybie art. 52, po czym zwrócił się do mecenasa. Nie zdążono, zareagować na pierwsze pismo, ponieważ nie było w tym czasie sesji. Przewodniczący sądził, że zwolnienie nie będzie w takim błyskawicznym tempie. Na sesji Radni spokojnie do tego by podeszli, jednak w międzyczasie pojawiło się kolejne pismo, że Pana Radnego zwolniono, w trybie art.52. Poprosił o odniesienie się mecenasa w powyższej sprawie.

Adwokat Wojciech Mańkowski wyjaśnił, że prawidłowość procedury oceni Sąd Pracy czy przypadkiem proponowane rozwiązanie umowy o pracę nie jest związane z wykonywaniem przez Radnego mandatu. Rada nie miała możliwości się na ten temat wypowiedzieć, natomiast bezprzedmiotowe jest wypowiedzenie się Rady, ponieważ Radny już nie pozostaje w stosunku pracy. Decyzja będzie należała do Sądu, który stwierdzając, że naruszone zostały przepisy dotyczące rozwiązywania stosunku pracy z Radnym może Pana przywrócić, zasądzić odszkodowanie lub wystosować inne rozstrzygnięcie. W zakres badania tej sprawy przez Sąd będzie wchodziła kwestia istnienia podstaw do tego zwolnienia oraz uchybienie, które nie zawiera stanowiska Rady –zgody czy braku zgody na zwolnienie. Pracodawca nie dał czasu Radzie na zajęcie się tą kwestią. Najpierw powiadamia się o zamiarze zwolnienia a za tydzień przychodzi stanowisko pracodawcy rozwiązujące z Radnym umowę o prace a zasadzie art. 52.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że Radny nie zdążył jak gdyby odnieść się do tych zarzutów tak, aby Przewodniczący mógł Radnym przedstawić jakiś materiał, bo zaprezentowane powinny być obie strony. Przewodniczący wspólnie z Radnym uzgodnili, że jeśli trzeba będzie upublicznić dokumenty, to Przewodniczący oczekuje od Radnego takiego stanowiska, zgody. Z tego, co wie jedna rozprawa się odbyła, ale nie będzie tego upubliczniał, ponieważ to bardziej prywatna sprawa.

Radny Jerzy Szczotka nie chciał się jednoznacznie wypowiadać, ale słuchają tego ma wątpliwości, ponieważ pracodawca rozpoczął pewną procedurę, czyli zwrócił się do Rady o stanowisko w tej sprawie i Rada powinna procedurę dokończyć, że to się stało w między czasie dla Sądu może nie być istotne. Istotne może być to, że Rada pozostawiła wniosek pracodawcy bez rozpoznania, co zgodnie z orzecznictwem oznacza zgodę Rady na zwolnienie z pracy. Sądy w Polsce różnie orzekają w oparciu o te same przepisy. Rady uważał, ze procedura powinna być zakończona. Jak sprawa zakończy się negatywnie to min. będzie to wina Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poprosił, aby Radny swoich przypuszczeń, interpretacji nie uznawał i nie mówił jak o fakcie, bo w ten sposób obciąża osobę Przewodniczącego. Sąd rozpoznając sprawę wie, co będzie miał zrobić. Nasza rola przy takim sposobie zwolnienia jest ograniczona. Jeśli chcielibyśmy uczynić poparcie dla Radnego możemy to zrobić. Przewodniczący jest przeciwnikiem publicznego rozpatrywania osobistych perypetii zawodowych poszczególnych ludzi.

Adwokat Wojciech Mańkowski wyjaśnił kwestię związaną ze zgodą czy brakiem zgody Rady na rozwiązanie stosunku pracy. Dla pracodawcy uchwała Rady nie jest wiążąca. Hipotetycznie, jeśli Rada nie wyraziłaby zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym to pracodawca tak czy inaczej go zwolni i to będzie skuteczne zwolnienie. Ostatecznie będzie rozstrzygał o tym Sąd czy były przesłanki do takiego zwolnienia czy nie. W tym zakresie stanowisko Rady jest niejako opinią, z która pracodawca może się liczyć bądź nie. Możliwość zwalniania pracowników jest pozostawiona tylko i wyłącznie pracodawcy inne organy nie mogą w ten proces ingerować, gdyż było by to ograniczenie praw. Musi być zbadana kwestia czy przypadkiem zwolnienie nie jest jakąś retorsją, dlatego że Pan sprawuje mandat Radnego i to się pracodawcy nie podoba.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, że w treściach argumentów ze strony pracodawcy nie ma żadnego związku z wykonywaniem funkcji Radnego.

Radny Tadeusz Szymański stwierdził, że wypowiedź Przewodniczącego wprowadziła aurę tajemniczości nad sprawą Pana Gołaszewskiego. Czy jeśli pojawi się sytuacja, że Rada miałaby nad tym obradować, czy nie należałoby zapoznać jej z sytuacją, w jakiej znajduje się Radny Gołaszewski? W tej chwili nie wiemy czy to zawinił Radny czy to jakaś zemsta pracodawcy. Jako Rada powinniśmy zająć jakieś stanowisko. Wypowiadał się jako osoba, wobec której podobne decyzje były podejmowane, na pewno jakaś solidarność Radnych zwłaszcza, kiedy uzasadnione jest stanowisko wsparcia byłaby oczekiwana.

Radny Krzysztof Mleczko stwierdził, że może popełniono błąd i kiedy było zapytanie trzeba było podjąć decyzję obronna. Każdy wie co oznacza  art.52 i jeśli Radni maja wypowiadać się przed sądem to Radny się nie wypowie. Art.52 wyraźnie wskazuje, dlaczego forma ta jest przez pracodawcę zachowana. Od wyjaśniania jest Sąd a nie popieranie przez Radę. Dzisiaj nie powinniśmy nawet dyskutować, powinien wypowiedzieć się Sąd Pracy.

Radny Jerzy Szczotka zwrócił się do Radnego Mleczko i poinformował, że w przypadku art.52 pracodawca nie ma obowiązku zwracać się do nikogo, tylko stosuje go. Jeśli zaszły takie przesłanki i pracodawca uznał, że należy się zwrócić i być może podejrzewał, że Rada się nie zgodzi to zastosował art.52, ale to nie zwalnia Rady z zakończenia procedury.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zabrał głos w sprawie przesłania wniosku Klubu Piast w sprawie drogi nr 15 do NIK. Zaproponował, aby do tematu wrócić w pkt. wolne głosy i sprawy różne. Jeśli wiosek będziemy wysyłać to należy wspólnie się zastanowić. To wniosek lub, ale byłby firmowany przez Przewodniczącego Rady. Czy taką formę przyjmujemy i czy Rada się zgadza? Czy wnioskodawca, Radny Gołaszewski się zgadza?

Radny Krzysztof Gołaszewski zgodził się.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że nie należy się spieszyć z podejmowaniem decyzji. Przewodniczący, jeśli ma jakieś uwagi, co do wniosku to na spokojnie powinien przedłożyć je Klubowi, który się do nich ustosunkuje.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka nie mówił o treści. Samorząd zajmuje się tym problemem i jesteśmy razem z mieszkańcami za i wymaga to innej analizy przed wysłaniem.

Piotr Ficer Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie odpowiedział Radnemu Laskowskiemu i stwierdził, że obecnie ZDP jest na etapie gromadzenia dokumentacji geodezyjnej zarówno odcinka drogi Strzelno –Wójcin (Nowa Wieś) jak i Strzelno – granica powiatu słupeckiego -Ostrowo –Bielsko i ul.Niezłomnych w stronę Dąbrówki. W drugiej połowie maja odbędzie się spotkanie z projektantem w celu omówienia zakresu prac remontowych tak, aby można było przygotować właściwą dokumentację na przeprowadzenie remontów. Szerszą informację zobowiązał się przekazać pisemnie.

Strzelecka Ewa Zastępca Dyrektora PUP wyjaśniła, że od miesiąca stycznia można zaobserwować wzrost rejestracji osób bezrobotnych. W marcu zarejestrowanych było 3768 osób. Najwięcej w miesiącu styczniu. W kwietniu rejestrują się głównie osoby po pracach interwencyjnych w Strzelnie, robotach publicznych. Obserwowane jest również podjęcie prac sezonowych zwłaszcza w budownictwie. Stopa bezrobocia rośnie, 19% było w grudniu teraz jest 20,4%. Tendencje są charakterystyczne w porównaniu do poprzedniego roku. Kwota pozyskiwanych środków na aktywizację jest coraz większa. Wiąże się to z rozwiązaniami systemowymi zmianami w prawie. Inaczej są rozpatrywane nasze wnioski. PUP otrzymuje środki z UE i co roku jest ich coraz więcej. W roku minionym było 6.735.800zł na aktywizację osób bezrobotnych w chwili obecnej jest 8.444.600zł czyli 25% więcej. Weszły nowe uregulowania prawne bardziej kosztowne dla funduszu pracy i trudno odpowiedzieć czy kwota wystarczy. Rozważamy możliwość wystąpienia do ministra o dodatkowe pieniądze z rezerwy na przygotowanie zawodowe dorosłych, co jest bardzo kosztowną formą dla funduszu pracy. Złożono wniosek do ministra na aktywizację osób po 50 roku życia na kwotę 534tys.zł. Na początku kwietnia otrzymano dodatkowy milion z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i w ramach tych kwot planuje się już rozpocząć aktywizację osób po 50 –roku życia. Pieniędzy na aktywizację bezrobotnych jest dość, zawsze istnieje możliwość wystąpienia o dodatkowe środki i tak robimy. Pracodawcy różnie podchodzą od sprawy zatrudnienia. Okres subsydiowany jest mile widziany, ale potem zatrudnienie na koszt pracodawcy wygląda inaczej a wskaźnik efektywnościowy jest bardzo ważny do przyznania kwot na przyszły rok.

Radosław Gałczyński Z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie wyjaśnił sytuację pożarową na terenie powiatu. Pożarów w chwili obecnej było 40 w roku poprzednim 26, miejscowych zdarzeń 77 a w roku ubiegłym 129. Widać, że liczba zdarzeń zmalała a pożarów się zwiększyła. Jest zagrożenie pożarowe na terenach leśnych, rolniczych i wzrasta z dnia na dzień z powodu braku opadów deszczu. Robimy wszystko, aby zapobiegać pożarom, są zwiększone kontrole. Kontrole zwiększono również w obiektach użyteczności publicznej, głównie chodzi o obiekty socjalne, mieszkania, co związane jest z pożarem w Kamieniu Pomorskim. Straż współpracuje z PINB i skontrolowano kilkanaście obiektów, wyniki są do pozyskania w Urzędzie Wojewódzkim i Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Analiza pożaru w Kamieniu Pomorskim pokaże główną przyczynę tragedii. Przypomniał, że na każdym z nas istnieje obowiązek jak najszybszego powiadomienia służb ratowniczych w przypadku zauważenia pożaru, bądź innego zdarzenia. Dotarły do nas informacje, że są osoby postronne, które widziały palący się obiekt 20 minut przed oficjalnym zgłoszeniem do Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

Radny Jerzy Szczotka nie czekając na wyniki zapytał czy na terenie Powiatu jest coś niebezpiecznego, obiekty stanowiące zagrożenie?

Radosław Gałczyński Z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie wyjaśnił, że na terenie miasta Mogilna istnieje kilka mieszkań socjalnych porozrzucanych w różnych budynkach, głównie w centrum Mogilna, gdyby tam doszło do pożaru, może być różne, zagrożenie stwarza też utrudniony dostęp do budynków.

Radny Jerzy Szczotka wyjaśnił, ze na osiedlu mieszkaniowym na „sójczym wzgórzu” jest blok, do którego jest odcięty dojazd, czy nie należałoby zgłosić właścicielowi budynku o zapewnienie dojazdu?

Radosław Gałczyński Z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie wyjaśnił, że na chwilę obecną nie ma takich podstaw prawnych, aby można interweniować oraz karać kierowców utrudniającym dojazd do budynków, jednak trwają prace, aby przepis ten zmienić. Straż pożarna przymierza się do fizycznego sprawdzenia dojazdu samochodów pożarniczych do różnego rodzaju obiektów występujących na naszym terenie w godzinach wieczornych.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka ogłosił 10 minut przerwy.

ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mogilnie za 2008 rok.

Starosta Mogileńskie Tomasz Barczak podsumowując ubiegły rok przytoczył sprawy, którymi zarząd się zajmował przez cały rok i co udało się zrobić. Budżet w momencie podejmowania był deficytowy i zostanie pokryty kredytem bankowym, po staraniach zarządu w pozyskiwaniu środków, udał zakończyć się rok budżetowy – na koniec roku 1267tys. zł. w tym 725tys.zł  kredytu bankowego. Udało się pozyskać 1mln.zł na rozbudowę DPS od wojewody, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 131.994zł, MOW i inne rzeczy 39.916zł , programy dla młodzieży w MOW 72.643zł, wsparcie na MOW i MOS pieniądze rządowe 187.236zł, dzięki aktywnej pracy PCPR pozyskano 56.766zł. jak również nowe usługi na rynku lokalnym 29.957zł, PUP pozyskał środki nie wynikające z algorytmu ale na roboty publiczne w zakresie spółek wodnych i utrzymania ludzi pracujących w spółkach wodnych 804.774zł, PUP wystąpił do Ministerstwa pracy i otrzymano 232.218zł oraz 5tys.zł i z EFS przy 15% wkładzie własnym 2.289tys.zł, program junior 29.957zł, razem PUP pozyskał kwotę 3.683.497zł. W oświacie wydano 2.300tys.zł to docieplanie budynków, wymiana c.o., dydaktyka w szkołach i remonty bieżące, drogi Bożejewice-Żerniki oraz drogę koło szkoły w Gębicach 1.047tys.zł SPZOZ Mogilno otrzymał od nas 1.189tys.zł w formie pożyczki na spłatę zobowiązań wobec pracowników i  na możliwość przystąpienia do programu który będzie realizowany. Do powiatu trafiają środki z PFRON na rodziny zastępcze, WTZ w Bielicach, domy dziecka, likwidacja barier architektonicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Kolejna spraw to geodezja, wykonywano ewidencję budynków w gminie Mogilno 105tys.zł i Dąbrowa 65tys.zł., ocieplaliśmy budynek na ul.Ogrodowej za 180tys.zł. w urzędzie elektroniczny obieg dokumentów 24.400zł i wymiana sieci komputerowej 44tys.zł. Rok zakończono 1.267.050zł –deficytowy – 725tys.zł tylko z kredytu . Starosta nie mówił o nadwyżce z lat ubiegłych, ale tylko o roku 2008. Inwestycje, które zaczęto w 2008r. to DPS Simionki i sala gimnastyczna w ZS Mogilno, decyzje bardzo trafne w roku bieżącym ciężko było by je podjąć, choćby ze względu na symptomy kryzysu. Za DPS zapłaciliśmy już 2 mln. i drogi oraz cześć za salę gimnastyczną, otrzymano część środków od Marszałka na budowę sali –na koniec roku zadłużenie wynosiło 1.149.698zł tj. 2,7% dochodu powiatu. Można spokojnie patrzeć w przyszłość i będzie można inwestować. Konkurs na drogi został ogłoszony przez Marszałka i będziemy go realizować w 2010r., każdy radny powinien być usatysfakcjonowany, że zostało coś zrobione na terenie jego gminy. Patrząc na liczebność gmin, sprawiedliwie dzielimy pieniądze. Wyraził nadzieję, że osoby myślące centralnie nie popsują tego i będzie można kontynuować to, co zaczęliśmy jak również realizować nowe inwestycje. Podziękował Radnym za przychylność w podejmowaniu decyzji –przeznaczaniu pieniędzy na inwestycje oraz wszystkim pracownikom i osobom, które przyczyniły się do dobrego wykonania budżetu.

a) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium,

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński odczytał pozytywną opinię komisji wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla zarządu powiatu, które stanowi załącznik do protokołu.

b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

Wiceprzewodniczący Radny Powiatu Jan Bartecki odczytał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, które stanowią załącznik do protokołu.

c) opinie komisji stałych,

Radny, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Mirosław Leszczyński poinformował, ze komisja na swoim posiedzeniu analizowała wykonanie budżetu za rok 2008. Komisja w wyniku głosowania zaopiniowano pozytywnie wykonanie budżetu i wniesiono o udzielenie absolutorium za rok 2008. Wszyscy obecni głosowali za.

Radny, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Tadeusz Szymański poinformował, że komisja również obradowała w temacie rozliczenia budżetu i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie .

Radny, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Radosław Trepiński poinformował, ze komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu.

d) dyskusja,

Przewodniczący Rady powiatu Wiesław Gałązka otworzył dyskusję.

Radny Jan Szarek miał uwagi, co do wykonania budżetu, zostały one tez podniesione na komisji. Starosta składał wyjaśnienia, ale nie usprawiedliwił. Jełki chodzi o finanse to niewielkie kwoty a jeśli chodzi o wagę problemu to ważne rzeczy. Pozycja stypendia dla uczniów wykonana 0 –nie było wielkich pieniędzy -tylko 10tys.zł. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2009 podnieśliśmy również tą sprawę, co potwierdził przewodniczący komisji oświaty Radosław Trepiński. Doszliśmy do wniosku, ze dyrektorzy szkół powinni przedstawić uczniów, których należy nagrodzić finansowo i wtedy na podstawie tych wiadomości rada może zwiększyć pulę środków. Starosta wyjaśniał, ze nie ma regulaminu, co do wydatkowania tych pieniędzy. W jakimś sensie odpowiedzialność spada na każdego z nas, choć w różnym stopniu. Największa na starostę, bo ma odpowiednie służby, które mogą się tym zająć w osobie naczelnika Konieczki, pana mecenasa a gdyby się zwrócił do przewodniczącego komisji oświaty myślę, że nie został by odepchnięty. Radny nie wiedział czy starosta poczynił w tym roku jakieś kroki w tym kierunku, aby ten regulamin powstał. Miał nadzieję, ze w tym roku pieniądze będą wydatkowane i że będzie ich za mało i na którejś sesji dołożymy. Jeśli się tak nie stanie to w przyszłym roku zagłosuje przeciwko obojętnie, jaki będzie budżet i jak będzie wykonany, jeśli pieniądze dla uczniów nie zostaną wydatkowane. Na pomoce naukowe i książki w Szerzawach 39% wydatkowano, jednak na takich pozycjach zawsze powinno brakować pieniędzy i nie ma usprawiedliwienia, aby takich skromnych pieniędzy nie wydatkować na pomoce naukowe i książki. Z nadzieją, ze nie będzie za rok tak musiał mówić i ten regulamin powstanie i uczniowie dobrzy zostaną nagrodzeni.

Radny Radosław Trepiński odpowiadając radnemu wyjaśnił, ze prace nad regulaminem są daleko zaawansowane. Naczelnik otrzymał zestawienie uczniów wyróżniających się w różnych dziedzinach i 29 kwietnia siadamy, ustalamy termin i szlifujemy regulamin, aby dostosować to do możliwości finansowych. Przypuszczał ze środków będzie za mało i w tym momencie będzie ukłon w stronę Starosty, bo faktycznie nic tak nie motywuje jak nagroda. Środki wydane w Szerzawach – adresatem powinien być dyrektor ośrodka, bo on nimi zarządza i skoro wyda tylko 39% na środki dydaktyczne to skandal.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka w Szerzawach w ubiegłym roku nie wykorzystano środków na pomoce dydaktyczne, bo pochodziły z pomocy ministerialnych i unijnych, tam naprawdę nie brakuje niczego. W tej placówce przy okazji MOW i SOSW było zakupione od kredki poprzez nożyczki, spawarkę, imadła, czajniki, garnki. Problem tkwi w planowani unijnych środków.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka z zadowoleniem przyjął informację o regulaminie, ponieważ modzie jest bardzo zdolna osiąga liczne sukcesy, ostatnim było mistrzostwo europy, gdzie nie każdy i nie w każdym miejscu jest taki tytuł do wzięcia.

Radny Krzysztof Szarzyński stwierdził, że rok poprzedni był pracowity. Rada obradowała na piętnastu posiedzeniach, budżet powiatu zmieniano 44 raz w tym 15 razy uchwałami Rady Powiatu i 29 razy uchwałami Zarządu Powiatu. Nie był to rok stracony, był to rok rozwoju inwestycyjnego na inwestycje wydatkowano ponad 5 mln.zł. i jeśli doliczymy pozyskane środki zewnętrzne z Funduszy europejskich na tylko jedno zadanie daje to kwotę ponad 7.600tys.zł na inwestycje. Z tego, co powiedział Starosta widzimy, ze jedna złotówka wydana na inwestycje przynosi drugą, którą potrafimy przyciągnąć do budżetu, stanowi to prawie 20% ogółu wydatków budżetowych. Radnego martwi, że pomimo realizacji drogi w Bożejewicach –niski stopień inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej. Wszyscy poruszają się po drogach i stwierdził, ze widać dużą poprawę, ale stopień inwestycji w segmencie infrastruktury drogowej jest niski. Niski stopień inwestycji jest również w zakresie opieki zdrowotnej. Problemem jest tez niewystarczająca publiczna opieka stomatologiczna. To problem nie tylko tego roku, ale i lat poprzednich. Faktem niepokojącym są wysokie koszty utrzymania ZOL oraz niski kontrakt NFZ. ZOL w roku ubiegłym wygenerował ponad 600tys.zł. straty przy kontrakcie 1.344tys.zł stanowi to prawie 50%. Koszty opieki leczniczej rosną, czy żywienie czy leki. Wyraził nadzieję, że bieżący rok również pozostanie rokiem inwestycyjnym oraz zostaną zwiększone inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej oraz publicznej opieki zdrowotnej.

Radny Jerzy Szczotka za każdym razem, kiedy przegląda budżet zawsze znajduje coś nowego. Teraz rzucił się kwoty z działu 600 na str.22 gdzie jest kwota ponad 12 tys.zł. ekwiwalent za urlop, chciałby wiedzieć dlaczego to ekwiwalent a nie urlop. Na str. 26 dział 750 rozdziała 75020 jest refundacja za okulary, kwota może nie duża 2.630zł w skali budżetu ale na same okulary to spora kwota. Na str. 28 §4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe i to znaczna kwota, bo prawie 65tys.zł. Chciałby wiedzieć, dlaczego taka kwota. Na tej samej stronie tonery do drukarek prawie 50tys.zł to też znaczna kwota. Na str. 72 nadzór budowlany 146.969zł czy dobrze zapisano? To musiałaby być bardzo potężna inwestycja.

Skarbnik Karina Kostyra wyjaśniła, że w tej kwocie zawiera się docieplenie budynku oraz PINB tylko 2.500zł .

Starosta Tomasz Barczak wyjaśniła, ze ekwiwalent za urlop dotyczył Dyrektora ZDP Pani Michalak, która została zwolniona i należało zapłacić za urlop. Okulary są refundowane dla osób w starostwie przy komputerach to jest 70zł za okulary, suma pokazuje ile rocznie wydano na okulary dla pracowników. Garaż, lokale kwota ta zawiera czynsz, który płacimy, toner do drukarek niestety tak to się odbywa –tyle się drukuje, szczególnie występując o środki z zewnątrz z UE. Zaplanowana kwota w tym roku nie wystarczy, ponieważ wzrósł euro, ale i też zdrożały tonery. Sprawozdania tez są drukowane.

Radny Jerzy Szczotka poprosił o wyjaśnienie, jakiego to typu są garaże.

Skarbnika Karina Kostyra wyjaśniła, ze kwota to czynsz, jaki płacimy za wynajem pomieszczeń od Gminy Mogilno przy ul.Narutowicza, garaży niema to po prostu nazwa paragrafu wynikająca ze specyfikacji.

e) podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały oraz w związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.

Na podstawie pozytywnych opinii RIO w Bydgoszczy, komisji Rady Powiatu oraz w wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2008 rok zostało przyjęte oraz udzielono absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2008 rok.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak podziękował wszystkim osobom za docenienie pracy.

ad.7
Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pełniącej obowiązki biblioteki powiatowej za rok 2008 oraz z wykorzystania przez Miejską Bibliotekę Publiczną dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na działalność w roku 2008.

Radny Radosław Trepiński stwierdził, że w bibliotece starają się dynamicznie wejść w środowisko, dotrzeć do czytelnika organizując szereg form popularyzujących czytelnictwo w tym spotkania z ciekawymi ludźmi. Na doposażenie Powiat dokłada 18tys.zł. Co dzieje się z czytelnictwem? W 2004r. gmina Mogilno to ponad 5tys. czytelników  i po 5 latach tylko 4tys. Razem wszystkie gminy w roku 2004 to 8.400 czytelników obecnie 6.959, czyli 20% spadek. Jeśli od tych liczb odejmie się dzieci, młodzież i studentów, którzy z „musu” czytają (kontakt z lekturą) a powiat to ponad 47tys. mieszkańców i z tego niecałe 7 tys. korzysta z księgozbiorów. Liczby są szokujące. To obraz naszego społeczeństwa, które coraz mniej czyta. Podziękował za bardzo rzeczowy materiał.

Radny Jan Szarek stwierdził, że spadek czytelnictwa jest a ci, co pozostali to są w wieku Radnego. Choć półki są zapełnione służą ozdobie. Wątpił, aby młodzi ludzie czytali grube powieści.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka podkreślił współpracę Powiatu zlecającego swoje zadania Miejskiej Bibliotece. Współpraca przebiega bardzo dobrze.

Więcej uwag i pytań nie było.
Rada przyjęła powyższe poprzez aklamację.

ad.8
Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2008 roku.

Radny Jan Szarek poprosił o kilka zdań na temat zaopatrzenia w wodę i jej jakość w gminie Strzelno.
Radny pamiętał poprzednią sesję, gdzie informowano o dużej zawartość Mn i Fe we wodzie.

Radny Krzysztof Szarzyński zapytał, jaki stan bezpieczeństwa jest na osiedlach mieszkaniowych i czy jest poprawa?

Radny Jerzy Szczotka na ostatniej sesji wysłuchał Dyrektora SPZOZ, który mówił, że śliną to nie można się niczym zarazić. Zapytał czy i można się zarazić śliną i jeśli tak to poprosił o podanie kilku nazw chorób.

Dyrektor PSSE Urszula Brejecka od szeregu lat obserwuje okresowo występujące na różnych odcinkach sieci w Strzelnie przekroczenia zawartości Mn i Fe. Sporadycznie w ubiegłym roku przekroczenie dotyczyło NH3 (amoniak). Mętność spowodowana jest stanem technicznym sieci wodociągowej, która na terenie miasta Strzelna liczy sobie kilkadziesiąt lat. Powoduje to osadzanie się nierozpuszczalnych związków w tym też związków manganu, które osądzają się na uszkodzeniach rur i przy okresowych zmianach ciśnienia wody następuje odrywanie się tych związków, z czego następuje transmisja Mn do wody i przez odbiorcę z kranu jest pobierana. Jakość wody to zadanie własne gminy jak również zaopatrzenie mieszkańców. Ze strony PSSE została wydana decyzja obligująca gminę do poprawy zaopatrzenia w tym temacie. Termin decyzji to wrzesień br., była ona niejednokrotnie przedłużana. Przekroczenia są od ułamka do kilkakrotności. Normy określono na podstawie przepisów unijnych. Ilości nie stanowią bardzo poważnego zagrożenia dla zdrowia, może należy podkreślić pogorszenie użytkowych walorów wody –zanieczyszczenie urządzeń pracujących na bazie wody, obecność Mn może powodować brudzenie prania. Jeśli taka sytuacja będzie trwała na przestrzeni kilkunastu lat a te ilości będą ciągle wzrastały, czy będą się utrzymywały na wysoki poziomie to nie można zaprzeczyć, że dla ludzi, którzy będą wrażliwi pewne skutki zdrowotne może spowodować. Sytuacją powinni zająć się bardziej aktywni radni strzeleńscy, ponieważ w ocenie Dyrektora nie ma zdecydowanych działań na rzecz poprawy sieci wodociągowej. W innych gminach prowadzi się dużo inwestycji w budowie nowych sieci wodociągowych czy w modernizacji starych, w Gminie Strzelno jest pewna stagnacja. Dyrektor nie definiuje tego jako kompletny brak działań, bo są one prowadzone, jednak nie ma działań w zakresie modernizacji czy budowy nowej sieci wodociągowej, co uważa za rzecz konieczną.
Teren osiedla podlega ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz opracowanej na tej bazie uchwale o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Prawo lokalne reguluje ścisłe obowiązki dla zarządcy nieruchomości lub osiedla, gdzie sprecyzowano wymagania dotyczące postępowania z odpadami, nie eksponuje się w tych uchwałach, poza Mogilnem, problemu zanieczyszczenia przez zwierzęta. Istotny dla warunków zdrowotnych problem, jest niedostrzegany. Ustawodawca wyszedł naprzeciw i w ustawie dotyczącej zwalczani i zapobiegania zakażeń chorób zakaźnych u ludzi jest wyeksponowany ten obowiązek dla obywateli utrzymujących posesję, że mają oni działać na rzecz usuwania psich nieczystości. Na osiedlach piaskownice nie są zabezpieczane na okres zimy, nie zawsze jest piasek wymieniany, nie ma egzekwowania obowiązku sprzątania nieczystości po swoich czworonogach przez właścicieli. Są kraje, gdzie w ogóle na terenie osiedli mieszkalnych nie wolno utrzymywać psów np. Dania, ponieważ zawsze jest konflikt z komfortem życia dla sąsiadów. Trzeba by było podjąć działania w ramach poszczególnych gmin na rzecz uregulowania tych spraw i większe wyeksponowanie tego w uchwałach dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie.
Śliną można zarazić się poprzez kontakt i przy spełnieniu określonych warunków tzn. że jest koncentracja zarazka w ślinie dostatecznie duża np. osoba zakażona gruźlica prątkująca, kichająca – kropla aerozoli jest rzędu 4-6 metrów i w ilości mikro może być ok.100 zarazków –porcja która może zarazić inna osobę. Wszystkie choroby przenoszone drogą powietrzno kropelkową jak chociażby meningokoki. Są trzy elementy niezbędne do zakażenia –źródło –droga przenoszenia- osobnik wrażliwy. Istotne jest podjecie takich działań, które przetną chociażby jedno z ogniw a wtedy łańcuch nie zadziała. Na większość z tych chorób przenoszących się drogą kropelkową jesteśmy uodpornieni poprze szczepienia. Jeśli mowa o obiektach służby zdrowia to z klucza należy przyjąć, że są to miejsca gdzie mogą znajdować się osoby chore, zarażone, siejące zarazkami i w tym przypadku to niebezpieczeństwo trzeba tak traktować, że realnie jest.

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy zanieczyszczenia w wodzie mogą działać jako alergeny? W takich ilościach, w jakich występują.

Dyrektor PSSE Urszula Brejecka stwierdziła, że jeśli chodzi o zanieczyszczenia, o których mówiono, czyli Mn i Fe to nie są one uznane jako powszechnie występujące czynniki alergizujące, ale nie da się wykluczyć tego, ponieważ może znaleźć się osoba o szczególnej wrażliwości na ten składnik i może odczuć to w formie alergii.

Więcej uwag i pytań nie było.
Rada przyjęła powyższe poprzez aklamację.

ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Nieobecny Radny Robert Musidłowski.

ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.

Radny Mirosław Leszczyński ma komisjach rozwinął temat wyrażenia zgody jak i uchwalenia regulaminu oraz oświadczył, że wstrzyma się od głosu. Nie mniej jednak wyjaśnienia Wicestarosty przekonały Radnego a w przerwie rozmawiał też z Prezesem PZW i wędkarzami, co skłoniło go do zmiany decyzji. Z Prezesem też uzgodnił dwie małe uwagi do regulaminu. Pierwsza w rozdziale I §1 ust.3 brzmi „Terenem działania Straży są wody powierzchniowe, śródlądowe w obrębie powiatu mogileńskiego”, proponuje dodać słowa „administrowane przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Mogilnie”, gdyż jak Prezes oświadczył, nie chcą kontrolować wód niepodlegających kołu w Mogilnie. Kolejna poprawka to Rozdz. III §4 ust.2. pkt. 4 gdzie do obowiązków Komendanta straży należy „Organizowanie wspólnie z Strażą oraz Powiatową Komendą Policji akcji zapobiegających wykroczeniom i przestępstwom przeciwko przepisom ustawy o rybactwie śródlądowym.”, proponuje się dopisać Państwową Strażą Rybacką i pkt. otrzyma następujące brzmienie: „Organizowanie wspólnie z Strażą, Powiatową Komendą Policji oraz Państwową Strażą Rybacką akcji zapobiegających wykroczeniom i przestępstwom przeciwko przepisom ustawy o rybactwie śródlądowym.”

Radny Jerzy Szczotka zapytał, jaka jest skala kłusownictwa na terenie wód PZW?

Ludwik Lewandowski Prezes PZW stwierdził, że obwodem PZW jest jezioro Żabienko i Mogilno. Skala kłusownictwa jest wielka. Ostatnio 40 wielkich sieci zostało wyjęte. Wyraził nadzieję, że się proceder skończy się wraz z powołaniem Straży Rybackiej. Poza tym jest 300 wędkarzy, którzy różnie się nad woda zachowują. Przejęto drugą dużą wędkę eklektyczną, która wyławiała duża rybę a małe ryby ginęły. Znalazła się nawet sieć długości 800 metrów– przyjechali fachowcy, ktoś mówił nawet, że duży agregat im się utopił jak uciekali, ale nie można było znaleźć. Od października działała straż bydgoska, ale kontakt był słaby, natomiast środki należało na straż łożyć.

Radny Jacek Kraśny zapytał czy prawda jest, że bydgoska straż kłusowała, takie słuchy nas dochodzą.

Ludwik Lewandowski Prezes PZW stwierdził, że nie może tego powiedzieć.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie poprawki do regulaminu zgłoszonymi przez Radnego leszczyńskiego?

W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących poprawki zostały przyjęte.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Nieobecny Radny Robert Musidłowski.

ad.11
Radny Jerzy Szczotka odniósł się do posiedzenia zarządu z 30 marca pkt.5 (uchwała w sprawie określenia wysokości środków finansowych na dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński) oraz z 8 kwietnia pkt.10 (uchwała w sprawie zatwierdzenia stawek, za c.o. nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego), prosił o szersze informacje.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka wyjaśnił, że wysokość dodatków dla kadry kierowniczej została określona na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę. 0,47% budżetu szkoły trafia na dodatki funkcyjne dla dyrektorów i dzieli się je proporcjonalnie do osób funkcyjnych w szkołach i uchwała robi tylko tą techniczną rzecz.

Radny Jerzy Szczotka zapytał, jakie to są kwoty i ile osób wchodzi w skali całego budżetu. Odpowiedź może być na kolejnej sesji lub komisji.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka stwierdził, ze to 12 osób w tym wicedyrektorowie, kierownicy internatów i szkoleń praktycznych.

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy gospodarstw pomocniczych też?

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka zaprzeczył. Natomiast stawki za centralne ogrzewanie to pewna konsekwencja, która była z Komisja Rewizyjną kilka miesięcy opracowywana i zgodnie z umową powstała uchwała regulująca stawki za ogrzewania głównie w placówkach oświatowych gdzie ciepło jest sprzedawane (głównie Bielice oraz poradnia i Szerzawy). Stawki określono na zasadach, na jakich zostało to opracowane. Zarząd je uchwalił, będą obowiązywały do lipca i później na następny rok zostaną uchwalone ponownie i to będzie już pewna procedura. Sposób wyliczenia został wydyskutowany we wszystkich placówkach, dyrektorzy przygotowali to szczegółowo, materiał jest jako załącznik do uchwały.

Radny Krzysztof Szarzyński podziękował za uporządkowanie stawek za c.o., oraz obniżenie czynszu za najem pomieszczeń przeznaczonych na działalność sklepików szkolnych.

ad.12
Radny Jerzy Szczotka poruszył sprawę, która zawsze wraca przy działaniach Komisji Rewizyjnej, jeśli chodzi o budżet. Zawsze są spory, co komisja może, czego nie może. Zaproponował, aby Przewodniczący poprosił mecenasa, aby napisał w punktach, co może Komisja a co nie. Radny mówił, że następnym razem do planu pracy komisji należy wpisywać kompleksową kontrolę budżetu. Posiedzimy miesiąc, sprawdzimy papierek po papierki i nie będziemy się kłócić, co możemy a co nie.
Kolejna sprawa dotyczyła toalet w starostwie, z których wydobywa się nieprzyjemna woń. Jeśli pracownicy, którzy się tym zajmują nie mogą sobie z tym poradzić to należy powiedzieć, Radny poświęci jeden dzień, ale pokaże, ze można to zrobić. Przyjeżdżają ludzie z zewnątrz i kręcą nosami. Radny może tez z diety dołożyć na środki czystości.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że toalety przy Narutowicza 1 są ogólnodostępne, rozmawiano już na ten temat i Starosta nie wie jak to zrobić. Należałoby to może wykonać automatyczną wentylacją. Może też z kanalizacją jest coś nie tak.
Poinformował Radnych o działaniach komisji przetargowej w związku z otwarciem ofert na termomodernizację na ul.Ogrodowej i łąkowej. Komisja działa i pisze protokół. Starosta nie wiedział, która oferta zostanie zaproponowana Zarządowi, ale jeśli będze tańsza niż zakładano to poprosił o sesję nadzwyczajną 5-6 maja, aby móc wystąpić o większą pożyczkę z BOŚ.

ad.13
Zapytań i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

ad.14
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

ad.15
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił zaproszenie do uczestnictwa w uroczystościach święta narodowego dnia 3 maja godz.9.00, odczytał również program obchodów. W związku z faktem udziału pocztów sztandarowych zapytał czy powiat uczestniczy w obchodach wraz ze sztandarem i jeśli tak to poprosił o zgłoszenia do pocztu sztandarowego Radnych zgodnie z regulaminem.

Zgodę wyraził Radny Mirosław Leszczyński, Jacek Kraśny oraz Radosław Trepiński.

Radny Tadeusz Szymański podziękował za wyrazy współczucia i wsparcie w trudnych chwilach.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał wnioskodawców czy będzie omawiana kwestia drogi nr 15, ponieważ pojawiają się róże okazje do spotkań, które są w trakcie ustalania, czy dajemy czas i przekładamy temat?

Wnioskodawcy wyrazili zgodę na przełożenie powyższej sprawy.

ad.16
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.15.55

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-07-08 11:50:01
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-07-08 12:01:00
Ostatnia zmiana:2009-07-08 12:01:42
Ilość wyświetleń:485

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij