Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XXI/04 z dn.28.05.2004r.

Protokół Nr  XXI/04
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,  
odbytej w dniu 28 maja 2004 r.
w Hotelu "pod Dębami" w Przyjezierzu
w godzinach od 12.00 do  14.55

W sesji na 17 radnych udział wzięło 16 radnych czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Goście obecni wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.
 
ad. 2

Przewodniczący odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniej  sesji.
4. Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych przez Pana Wicewojewodę Kujawsko -Pomorskiego Arkadiusza Horonziaka.
5. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
6. Odpowiedzi  na  interpelacje.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego (środki specjalne).
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.
10. Przedstawienie informacji dotyczącej sposobu utworzenia i działania - Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Mogilnie.
11. Przedstawienie informacji komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w powiecie za rok 2003.
12. Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.
13. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
14. Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
15. Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
16. Wolne głosy  i  sprawy  różne.
17. Zakończenie.
i w  związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
Rada 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących przyjęła porządek obrad.
ad. 3
Do protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół z poprzedniej sesji rady powiatu został przyjęty.

ad.4
Przewodniczący rady W.Gałązka odczytał :
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 21 czerwca 2002 r.) Rej. 47/2002
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:  na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Srebrnym Krzyżem Zasługi Bobrowska Alina, zam. Siemionki, Borkiewicz Irena, zam. Baranowo, Burzyński Jerzy Marek,  zam. Włostowo, Kozłowska Jadwiga, zam. Siemionki, Lenartowicz Kazimiera, zam. Kruszwica, Lipińska Anna, zam. Jeziora Wielkie, Maruszak Jadwiga, zam. Kościeszki, Przybylska Krystyna Ewa, zam. Golejewo, Skonieczka Dorota, zam. Kruszwica, Wojciechowska Teresa, zam. Siemionki oraz
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z dnia 13 lutego 2004 r.) Rej. 197/2003
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:  na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:  za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, za zasługi dla społeczności lokalnej: Srebrnym Krzyżem Zasługi  Łepski Idzi Łucjan, zam. Jeziora Wielkie.
Następnie w/w osoby wystąpiły a Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski Arkadiusz Horonziak słowami: "w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam Pana/Panią srebrnym krzyżem zasługi"  wręczał zasłużonym medale.
Borkowska Alina jedna z odznaczonych podziękowała w imieniu wszystkich za nadanie odznaczeń i zaznaczyła, że po tylu latach pracy są dumni z wyróżnienia.
Pani Zofia Kubata z Urzędu Gminy Jeziora Wielkie odczytała w imieniu wójta i przewodniczącego rady gminy Jeziora Wielkie list gratulacyjny skierowany do odznaczonego pana Idzi Łepskiego.
Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski Arkadiusz Horonziak wyraził swoje zadowolenie z uczestnictwa w sesji  mającej aspekt roboczy jak i uroczysty.  Wojewoda pogratulował i podziękował odznaczonym za zasługi  w pracy.
Przewodniczący rady ogłosił pół godzinną przerwę w obradach.
Radny K.Dłutkowski odczytał podziękowania za pomoc i udział w  targach Bielice -Rol 2004r dla Starosty, gminy Jeziora Wielkie,  ZS Bielice i DSP w Siemionkach oraz podziękował wszystkim, którzy pomogli zorganizować targi.

Ad.5
Radny R.Trepiński przypomniał, że na ostatniej sesji rady poprosił o opracowanie dokumentu w którym precyzyjnie starosta wskaże płaszczyznę aktywności naszych parlamentarzystów oraz radnych sejmiku  wojewódzkiego na rzecz powiatu i ziemi mogileńskiej. Poprosił przewodniczącego aby starosta taki dokument opracował i dostarczył w jak najkrótszym terminie.
Przewodniczący rady stwierdził, że wniosek jest jasny.

Ad.6
Nie było.

Ad.7
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

Ad.8
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego (środki specjalne)i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

Ad.9
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

Ad.10
Wicestarosta P.Zowczak krótko przedstawił informację dotyczącą sposobu utworzenia i działania - Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Mogilnie. Poinformował o komputeryzacji zespołu oraz podziękował członkom zespołu za duże zaangażowanie w pracę.
Obrady opuścili radni R.Musidłowski  i T.Kujawa.
Rada  14 głosami za przyjęła informację.

Ad.11
Wiceprzewodniczący rady L.Nowacki zapytał komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie czy  w powiecie występują przypadki celowych podpaleń? Czy sprawcy zostali złapani, ukarani?
Komendanta KPPSP W.Specht uważa, że to pytanie powinno być skierowane do policji, ponieważ policja prowadzi takie postępowania.
Przewodniczący rady zapytał czy skierować zapytanie radnego pisemnie do komendanta?
Wiceprzewodniczący rady L.Nowacki stwierdził, że tak, jednak chciał tylko dowiedzieć się czy  na terenie Powiatu Mogileńskiego są piromani, którzy celowo podkładają ogień?
Komendanta KPPSP W.Specht stwierdził, że takich przypadków nie ma .
Wiceprzewodniczący rady L.Nowacki podziękował za odpowiedź i stwierdził, że nie potrzebuje odpowiedzi pisemnej.
Rada 14 głosami za przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w powiecie za rok 2003.

Ad.12
Do sprawozdania  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny pytań nie było.
Rada 14 głosami za przyjęła sprawozdanie.

Ad.13
Radny R.Trepiński zabrał głos w sprawie informatora samorządowego, który swojego czasu przestał być wkładką do "Rozmaitości Mogileńskich" a stał się stroną wykupioną w gazecie "Pałuki". Od tego czasu ukazały się 2 lub 3 wydania tej strony i jako radny wyraził swoje niezadowolenie. Podkreślił , że jest to przykład marnotrawienia  środków finansowych.
Z tej strony sensowych informacji mieszkaniec powiatu nie wyczyta - powiedział. Radny odniósł się do ostatniego numeru, gdzie widać bardzo duże litery (zajmujące pół strony), informacje o czynnych przychodniach która, żeby zapełnić stronę jest napisana literami dla osób niedowidzących, jednak zagęszczając ten tekst można by więcej informacji przekazać czytelnikowi. Zdjęcia kombatantów wyglądają  brzydko, co jest nie do pomyślenia w dzisiejszej dobie komputeryzacji. Laurka targów również bezsensowna, bo mieszkaniec powiatu chciałby się dowiedzieć ile starostwo dołożyło z kasy do targów, co zyskało, jakie poczyniono na targach ustalenia korzystne dla powiatu itd.
Taka strona w gazecie kosztuje 200zł i dwa razy w miesiącu tj. 400zł X 12 miesięcy - policzmy? Wkładka, która była dotychczas była bardziej atrakcyjna, zawierała szereg informacji konkretnych. Jako radny  z rozczarowaniem stwierdza, że to są marnotrawione pieniądze. W kontekście środków finansowych stwierdził, że nie starczyło pieniędzy, aby sprowadzić meble z Holandii, które otrzymały by szkoły, jednakże środki które są przeznaczone na tą wkładkę pokryły by ten brak.
Radny został upoważniony przez kilkudziesięciu mieszkańców Mogilna do zabrania głosu w sprawie, którą poruszał już  na sesji. Zgłosiła się do radnego mieszkanka Mogilna pani Halina Kasprzak mieszkająca na ul.900 lecia z prośbą, aby zadziałały samorządy gminy jak i powiatu aby coś zrobić   z  dwoma chałupami Mogileńskimi (była Polonia i kamienica, której właścicielem jest były radny powiatu pan Wojtasik). Ta pani i ludzie, którzy ten temat poruszali stwierdzili, że to jest wstyd jak przyjeżdżają najbliżsi i rodzina, wstyd jest pokazać miasto. Ludzi nie interesuje czyja to kompetencja. Skoro mówi się o współpracy samorządów, to nie jest istotne czyja to kompetencja. W lokalnej  gazecie radny przeczytał, że  założeniem targów jest wypromowanie turystycznej sieci mogileńskiej, to jest nieporozumienie. Istnienie tego typu niechlujstwa, brudu, zaniedbania  w środku miasta  z którym nic się nie robi jest nieporozumieniem a mottem targów ma być promocja turystyczna tej ziemi. Radny będzie mówił tak długo aż to się nie zmieni, prawo jest jakie jest, są też różne formy tworzenia prawa lokalnego i jest takie pojęcie  jak wartość estetyczna miejsca publicznego i radny myśli, że tu można działać. Zastanawia się dlaczego nic nie jest robione, czy powodują to jakieś układy kumoterskie czy cos innego? W  Rozmaitościach Mogileńskich jest list mieszkańca  ziemi mogileńskiej, który mieszka w Szczecinie. Osoba pisząca też przywołuje ten sam problem, a rada obraduje i się nic nie zmienia.
Radny K.Dłutkowski zbulwersował się odniesieniem do wkładki. Do redagowania nie będzie się odnosił, ale na temat targów powie, że starostwo dołożyło ok.1tys.zł. Radny Trepiński trochę zniesławił społeczny komitet i ludzi którzy poświęcili czas i pracę stwierdzeniem, że w gazecie są pisane bzdety. W gazecie napisano, że ponad 70 firm wzięło udział w targach  z całej Polski, promowano powiat i szkoły ponadgimnazjalne (co jest założeniem strategii). Młodzież ze szkół powiatowych pokazała się, pokazała swoją klasę.  Nie można atakować wszystkiego co jest, bo jest niedobre. Proszę  zrobić lepsze - stwierdził,  proszę złożyć ofertę, proszę coś zrobić wówczas będziemy się przekonywać. Radny mówił, że jeżeli jest wkładka i jest problem to należy  zaapelować do ludzi  poprzez nią, powiedzieć że jest towar a nie ma środków. Jeśli będzie wkładka  to pan radny powinien dostać jako pierwszy możliwość zapromowania  problemu i zdobycia pieniędzy. Radny nie skorzystał  z takiej możliwości i woli aby meble stały  w Holandii a ludzie tutaj ich nie mieli.
Radny R.Trepiński  stwierdził, że to co radny Dłutkowski powiedział to bzdura, bo nie oceniane były targi (ponieważ radny Trepiński nie jest do tego upoważniony), radny oceniał  tylko wartość informacyjną wkładki, strony i nadal uważa, że to zmarnowane pieniądze, bo wartość estetyczna, merytoryczna jest żadna. Radny mówiąc o targach, nie oceniał ich, wymienił  tylko to co jest dla czytelnika źródłem informacji. Nikogo radny nie obrażał i nie chciał obrazić.
Radny K.Dłutkowski wyjaśnił przedmówcy, że nie jest alfa i omegą. Jeśli radny chce  znać stanowisko ludzi to powinien dać hasło do mediów. Proszę zapytać społeczeństwa czy informacja była potrzeba czy nie.
Wicestarosta P.Zowczak nie porównuje tego co było w wkładce samorządowej z tym co jest teraz. To dopiero początki wydano cztery numery. Jednak porównując trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, dostępność do informacji mieszkańców powiatu jest większa. Informator medyczny jest potrzebny, aby mieszkańcy mieli wiedzę jaki lekarz kiedy przyjmuje.

ad.14

B.Winiecki powiatowy lekarz weterynarii  poinformował zebranych, że pierwsza wystawa  w powiecie w przeszłości odbyła się w 1995 na terenie parku mogileńskiego.  Trzeba pochwalić bezstronna inicjatywę targów, bo przynajmniej coś jest w  powiecie robione dla rolników. 
Radny R.Trepiński stwierdził, że jednym z punktów targów była promocja szkół. Promuje się szkoły na zewnątrz a dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Jeziorach Wielkich stwierdził "jak to jest z promocją powiatu, że do nas, jeżeli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne nikt nie dotarł, nie wiemy jakie szkoły są, jakie klasy, nie wiemy że w ZS Mogilno jest technikum ekonomiczne". Tu jest promocja szkół a nasza młodzież szkół gimnazjalnych nie wie jakie szkoły są w powiecie.
Na obrady powrócił radny K.Mleczko.
Wiceprzewodniczący rady L.Nowacki również, uważa że zdjęcia  we wkładce są niezbyt dobre. Jednak sama wkładka może zrobić dużo pracy. Wydział promocji musi dopracować styl i formę, muszą przekazać to co najbardziej ciekawe w pracy rady, co dzieje się w szkołach. Chwali się, że wkładka wydawana jest w całym powiecie.   Radny podziękował za społeczną prace organizatorom targów.
Przewodniczący rady poprosił radnych aby informowali o takich sytuacjach, jaką przytoczył radny Trepiński.
Radny K.Dłutkowski poparł przewodniczącego rady  i uważa, że  radny Trepiński powinien działania podjąć aby informacja taka dotarła do starostwa. Radny zastanawia się czy nie wstydziłby się jako fachowiec występować z takim oświadczeniem.
Radny R.Trepiński stwierdził, że mylone są tu pojęcia.  Stawiane zarzuty są zupełnie bezpodstawne, jest wydział oświaty i to jest administracyjna komórka powołana do tego aby informacja dotarła do gmin - jakie są szkoły, klasy, czy jest nabór, jakie są zasady. Wydział promocji z wydziałem oświaty powinien współpracować i  w momencie naboru do szkół wydział oświaty powinien zwrócić się do wydziału promocji  z prośbą o publikację  w informatorze jakie są szkoły, warunki, jakie są klasy itd. Radny uważa, że współpracy między gminami nie ma skoro gminy nie wiedzą jakie szkoły ponadgimnazjalne są w powiecie.
Wicestarosta P.Zowczak  stwierdził, że nikt nie mówi, że jest wspaniale, przyznajemy się do błędów. Nie  można tworzyć fikcji, że jest źle, tragedia, niedobrze, strasznie. Wicestarosta odnosi wrażenie, że  dla radnego im  jest lepiej tym jest gorzej. Jeżeli chodzi o szkoły to wicestarosta nie wie dlaczego radny tak to neguje, że nic się nie robi, dyrektorzy nic nie robią, wydział oświaty nic nie robi, w gimnazjach nie wiedzą o szkołach ponadgimnazjalnych. Nie można generalizować, zawsze znajdzie się ktoś kto nie słyszał. W miesiącu lutym poszła informacja do gmin na temat szkolnictwa powiatowego. Często pojawiają się w prasie informacje o dniach "drzwi otwarte" w szkołach naszego powiatu. Dla wielu szkół jest krzywdzące stwierdzenie, że nic nie zrobili.
Radny R.Trepiński stwierdza, że nie jest tak różowo. Radny nie wymieniał dyrektorów ale wicestarosta wywołał ten temat. Na sesji w sierpniu radny próbował zaradzić problemowi nadgodzin w szkołach, ale skoro powiat ma walczyć z bezrobociem, to należało dynamicznie zadziałać i ściąć nadgodziny w szkołach aby ludzie mieli pracę. Szereg młodych ludzi czeka na prace a nadzieji dla nich żadnej.
Przewodniczący rady poprosił naczelnika wydziału oświaty aby wypowiedział się w spawach merytorycznych.
Radny R.Giemza poinformował, że w miesiącu sierpniu odbędzie się posiedzenie komisji edukacji   związane z zatrudnieniem w szkołach ponadgimnazjalnych oraz analizą arkuszy kalkulacyjnych.
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i  sportu  A.Konieczka nie widzi zagrożenia dla założeń, które przyjęto na początku stycznia. Wszystko kroczek po kroczku jest robione. Dyrektorzy przygotowali do końca kwietnia  arkusze kalkulacyjne. Wszyscy pracownicy oświaty pracują na pełnych obrotach aby zebrać dane ze szkół i przedstawić je radnym - w których przedmiotach są wolne miejsca, gdzie można zatrudnić ludzi, w których szkołach miejsc nie ma i jakie są warunki.  Zarejestrowanych  w biurze pracy nauczycieli jest dwudziestu z tego trzech  można by było zatrudnić w placówkach powiatowych. W chwili obecnej w arkuszach jest wpisane około dziesięciu nowych osób, które się pojawią w szkołach.  Rynek  nauczycieli jest przeglądany przez dyrektorów na bieżąco. Na rynku powiatowym nie ma tylu nauczycieli aby wyzerować wszystkie nadgodziny.
Radny R.Trepiński stwierdził, że w tej chwili w arkuszach organizacyjnych są wpisani nauczyciele, którzy mają w sąsiednich szkołach pełne etaty i więcej, i chodzi o to aby takie sytuacje zlikwidować. Nadgodziny będą i radny zdaje  sobie z tego sprawę. Jeżeli okaże się, że na rynku nie ma danego nauczyciela wówczas zrobi się nadgodziny, a jeżeli będzie nauczyciel, wówczas zostanie zatrudniony. Nauczyciele odchodzą na emeryturę ale godziny mają. Takie osoby mają często nie tylko godziny w strukturach oświatowych i mają po dwa - trzy etaty.
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i  sportu  A.Konieczka stwierdził, że w arkuszach jest jeden  rencista.

Ad.15 i 16
Nie było.

ad. 17
Na tym porządek  sesji wyczerpano .
Przewodniczący P.W.Gałązka  podziękował obecnym za przybycie na sesję i  dokonał zamknięcia.
Sesja zakończyła się o godzinie 14.55.

Protokołowała           Przewodniczący
(Anita Kozłowska)      (Wiesław Gałązka)


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-07-13 11:22:47
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-07-13 11:24:00
Ostatnia zmiana:2004-07-13 11:24:00
Ilość wyświetleń:1401

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij