Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXII/09 z dn.20.03.2009r.

Protokół Nr XXXII/09
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 20 marca 2009 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 12.00 do 14.30


W sesji udział wzięło 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.
Nieobecni Radni Radosław Trepiński, Tadeusz Szymański, Jan Bartecki oraz Robert Musidłowski.
Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał proponowany następujący porządek obrad.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
7. Przedstawienie informacji o stanie inwestycji pod nazwą ”Dobudowa części mieszkalnej i jadalnej z zapleczem technicznym do Pawilonu 2 Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2008 oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez PCPR w Mogilnie na rok 2009.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2008r.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2008r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2009 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
14. Podjęcie uchwały w sprawie środków na dofinansowanie w 2009r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat mogileński funkcji partnera wiodącego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości -82m2, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 82/2 o pow. 1,5000ha.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości -29m2, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 82/2 o pow. 1,5000ha.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1858 o pow. 0,7542ha.
19. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
23. Wolne głosy i sprawy różne.
24. Zakończenie.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

ad.3
Do protokołów z XXXI sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

ad.4
Radny Jerzy Szczotka poruszył sprawę drogi nr 15. Jakiś czas temu poruszano temat na komisji, sesji ustalono, że ma się odbyć między 10 a 13 marca spotkanie z GDDKiA o którym zostaną powiadomieni Radni. Spotkanie odbyło się 11, ale Radni nic o tym nie wiedzieli. Jakie ważne przyczyny nie pozwoliły powiadomić Radnych o spotkaniu. Jakich ustaleń dokonano, jakie są postępy w załatwianiu spraw ludzi, których to dotyczy, szczególnie chodzi o osoby mieszkające na odcinku od Wylatowa do krzyżówki i czy jest nadzieja na zakończenie tego przed rozpoczęciem siewów bo w kilku przypadkach rolnicy są pozbawieni możliwości wykonywania swojego zawodu. Kolejne pytanie, które też zadawał na komisji skierował do dyrektora SPZOZ. Radny otrzymał skierowanie na badanie spirometrem. Poszedł do gabinetu zabiegowego i zdziwił się, że Powiat Mogileński jest narażany na poważne konsekwencje finansowe. Spirometrię robi się ustnikami wielorazowego użytku, Pani tłumaczyła, że poddawane są one obróbce cieplnej i są neutralizowane. Radny odmówił dmuchania w ustnik, bo jest zasada taka, że przy badanym jest rozpakowywany ustnik, który jest zakładany i wyrzucony po zużyciu. Sposób, w jaki się to odbywa u nas naraża nas na zarażenia np. żółtaczką. Jeśli ktoś zachoruje może pozwać SPZOZ a w konsekwencji Powiat Mogileński o odszkodowanie. Czy Dyrektorowi znane są inne SPZOZ-y gdzie tak właśnie przeprowadza się spirometrię.

Radny Krzysztof Mleczko zapytał dyrektora SPZOZ czy jest projekt remontów rehabilitacji w Strzelnie. Jak daleko prace się posuwają? Kolejne pytanie chciał zadać Komendantowi KPP, ale w związku z jego nieobecnością skierował się do mediów w sprawie drogi Strzelno –Kruszwica i Strzelno –Pakość. Radny stwierdził, ze jak pojedzie ze zbitym kloszem otrzyma mandat, ale jak kierowcy łamią sobie resory –pokrywa to ubezpieczenie. Za co dostaje pieniądze Dyrektor GDDKiA czy Wojewódzkich? Za dziury? Pytał się o odpowiedzialność Dyrekcji. Ludzie ci nie wiedzą, w jakiej Polce żyją i jak kierowcy muszą się dostosowywać swoimi samochodami do poboczy dróg, po których jeżdżą ciężkie samochody ciężarowe, przed którymi trzeba uciekać na pobocze z wybitymi dziurami sięgającymi 40cm. Drogi te się rozstępują a dziury robią się coraz większe.

Radny Mirosław Leszczyński stwierdził, że od 90 roku odbywa się zbiórka pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku była XVII edycja. Mieszkańcy Powiatu Mogileńskiego są bardzo hojni. Czy z funduszu WOŚP skorzystały nasze ośrodki. Mieszkańcy wnioskują, aby Zarząd, Starosta lub Rada Społeczna SPZOZ zwróciła się o zakupy dla naszych ośrodków.

Radny Jerzy Szczotka odczytał interpelację skierowaną do Starosty oraz Dyrektora SPZOZ zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Ad.5
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zabrał głos w sprawie remontu drogi krajowej nr 15 i powstałych problemów utrudniających funkcjonowanie i życie mieszkańcom- właścicielom nieruchomości w sąsiedztwie, zależnych od wjazdów z drogi nr 15. Spotkanie w powyższej sprawie odbyło się 11 marca, w którym uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy, którzy mogli zaprezentować swoje sprawy. Ze strony Rady Powiatu uczestniczyła Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury, Przewodniczący, Przewodnicząca Rady Miasta i Burmistrz Mogilna, Zarząd Powiatu, dyrekcja GDDKiA Bydgoszcz, którzy odnosili się do poszczególnych problemów przedstawianych kolejno przez uczestniczących w spotkaniu mieszkańców. Spotkanie nie zaowocowało takimi oczekiwaniami, jakie byśmy sobie wyobrażali, ponieważ dyrektorzy obstawali przy swoim, argumentacja nie trafiła do przekonania uczestniczących w spotkaniu mieszkańców i radnych uczestniczących w spotkaniu, reprezentujących stanowisko Rady Powiatu, Burmistrza, Rady Miejskiej, wystąpił również Starosta, Wicestarosta. Poddawano pod wątpliwość tok rozumowania dyrektorów. Spotkanie trwało dwie godziny. Sumując spotkanie czekano na bardziej pozytywny odruch ze strony dyrektorów. Na końcu udało się uzyskać stanowisko, które skutkuje tym, ze spotkamy się raz jeszcze w składzie –władze samorządowe gminy i powiatu oraz dyrekcja GDDKIA, która przedstawi problematykę, jaką należy rozwiązać angażując w to władze samorządowe – chodzi o wydzielenie pasa dodatkowego wzdłuż drogi, władze powinny mieszkańcom zapewnić dojazdy. W gronie osób funkcyjnych odbędzie się rozmowa jak problem rozwiązać. Mieszkańcy nie zgodzili się na partycypację w kosztach budowy wjazdów. Radny stwierdził, że Radni nie wiedzieli. Zostali powiadomieni w tym stosowna komisja bezpieczeństwa. Przewodniczący rozmawiał z mieszkańcami, którzy również radnych informowali. Jeden z terminów tez się przesunął i być może umknęło powiadomienie wszystkich radnych w nowym terminie. Radny Szczotka wiedział o spotkaniu, wynika to z wymiany zdań.

Radny Jerzy Szczotka mówił, ze wiedział, że spotkanie ma odbyć się między 10 a 13 i trudno było przewidzieć konkretny termin. Radny wiedział i niczego nie ukrywał, tylko inne były ustalenia- że zostaną wszyscy powiadomieni a zostali powiadomieni tylko niektórzy Radni. Radny nie wiedział konkretnej daty i godziny. Z tego, co widać efektów nie ma żadnych a rolnicy dalej pozostają z niczym. Radny chciał być na tym spotkaniu i chciał poznać argumenty generalnej dyrekcji. W związku z tym, że z relacji Przewodniczącego wynika brak postępów Klub Radnych Piast złożył wniosek skierowany do NIK o przeprowadzenie kontroli wykonawstwa inwestycji zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Radny Jan Szarek odniósł się do słów Przewodniczącego, który powiedział, ze było spotkanie i być może będzie następne. Czy zdaniem przewodniczącego jest szansa rozwiązania sprawy na drodze polubownej.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka był optymistą, przynajmniej w pewnej części problemów. Do każdego z nich trzeba podejść indywidualnie. Mieszkańcy mogli przedstawić swoje stanowiska w stosunku do inwestora, byli przygotowani do rozmowy dysponowali dokumentami, pismami, mapkami, odpowiedziami. Taka forma spotkanie była najlepsza. Przewodniczący nie sądził, aby dyrekcja GDDKiA przy obecności fachowców, próbowała nie przyjechać. Nie chodzi tutaj tylko o dostępność do działek, ale i inne zdarzenia.

Wicestarosta Przemysław Zowczak wyjaśnił, ze sprawa zjazdów i nie tylko wykracza poza nasze kompetencje. Nie mamy jurysdykcji, aby komuś coś nakazać, wymusić czy weryfikować. Rada Powiatu i Rada Miejska starają się pomóc ludziom mieszkającym na terenie powiatu. Czy skierowanie sprawy do NIK umożliwi rolnikom wjazd na swoje pola jeszcze tej wiosny? Nie sądził, aby to było możliwe i przyspieszyło sprawę. Może jedynie ją opóźnić. Dyrektorzy podczas spotkania wykonywali notatki. Zainteresowani mieli pełną możliwość wyartykułowania zastrzeżeń, wniosków. Umówiono się, że mniej więcej po dwóch tygodniach odbędzie się kolejne spotykanie i porozmawiamy z fachowcami indywidualnie o każdym problemie tych osób z osobna. Zobaczymy i usłyszymy, od GDDKiA co w danym przypadku można zrobić. Z przyczyn niezależnych od nas nie można się spodziewać reakcji natychmiastowej. Zadanie zakończono. Trzeba w wielu przypadkach całą procedurę rozpocząć od nowa. Wicestarosta był przekonany i była dobra wola GDKKiA a rolnicy nie wierzyli, że przyjedzie chociażby jeden dyrektor a przyjechało dwóch. Zaapelował, aby na tym etapie, jeśli zależy wszystkim na pomocy rolnikom, nie komplikować sytuacji. Wszystko będzie musiało być zaakceptowane przez rolników, my tylko pomagamy. Jeśli zaakceptują to będzie po sprawie, jeśli nie to my nic więcej nie będziemy w stanie zrobić. Wg. wiedzy Wicestarosty Radny Szczotka miał przed spotkaniem pełną informację dot. terminu spotkania i przed spotkaniem, wg. tej informacji wiedział, kiedy spotkanie będzie miało miejsce.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązką poinformował, że dla zainteresowanych jest możliwość otrzymania nagrania ze spotkania.

Radny Jerzy Szotka podważył kategoryczne stwierdzenia Wicestarosty, że wiedział o spotkaniu, stwarza to wrażenie, że ma swoich szpiegów. Z tego, co się mówi, że w powiecie ktoś ciągle nielegalnie nagrywa rozmowy, Radny miał tego nie mówić, ale powiedział, że może z tego być użytek. Stwierdzenia Wicestarosty są gołosłowne i to zwykłe plotkarstwo, „baba jarmarczna” wstydziłaby się takie rzeczy opowiadać na forum a Wicestarosta wmawia, że Radny coś wiedział, o czym nawet nie myślał. Radny nie życzył sobie takich uwag. Wicestarosta mówił, że jest dobra wola GDDDKiA bo przyjechało aż dwóch dyrektorów. Z tego mamy wyciągnąć taki wniosek, że jak przyjechałoby trzech to jeszcze większa dobra wola by była? Wszystko kończy się na dobrej woli a ustaleń dalej nie ma. Wicestarosta mówi, że najlepiej by było jakbyśmy siedzieli cicho. Radny zna takiego Prezydenta, który na forum Europy oświadczył, że Polska straciła okazję, aby siedzieć cicho. Radny będzie siedział cicho jak nie będzie problemów a ponieważ są, a mieszkańcy się zgłaszają to cicho siedział nie będzie. Nie wiedział, co spowodowało, że nie wszyscy Radni zostali powiadomieni o spotkaniu. Gdyby nawet posługiwać się plotką to, jaka jest pewność, że ta wiedza jest pewna, skoro to nie jest oficjalna wiadomość. Wicestarosta nie zastanowi się nad tym tylko daje do zrozumienia, ze ma szpiegów, którzy Radnego szpiegują i donoszą uprzejmie, co robił, gdzie był i o czym i z kim rozmawiał. Skoro nie ma do tej pory postępów a tylko mętne obietnice spotkań a nie działań to wniosek o skierowanie sprawy do NIK jest jak najbardziej uzasadniony.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka stwierdził, że wszyscy znają sprawę a Radny, jawi się tu jako człowiek nie do zastąpienia. Przypomniał, że była reprezentowana Rada Powiatu godnie i ze znajomością sprawy. Ludzie sami przedstawiali problem, dokumenty, co jeszcze potrzeba?

Radny Krzysztof Mleczko zapytał czy na etapie projektowania były wykonane wszystkie konsultacje. To, że wykonawca wykonał zgodnie z projektem, Wojewódzki Zarząd Dróg to zaakceptował to mamy doświadczenie jak projektant potraktował Markowice, które zostały odcięte od drogi. Tak projektanci projektują a potem wykonawca wykonuje. Czy może konieczne są jakieś zmiany w prawie, ponieważ projektanci nie mogą tworzyć wirtualnie rozwiązań systemowych a potem my boksujemy się? Może należy przyjrzeć się temu ze strony prawnej i pomóc posłom, jeśli potrzeba zmiany zapisów prawnych.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka stwierdził, że nie zostanie to rozwiązane dopóki nie usiądą fachowcy zajmujący się tym. Wszystko było by w porządku gdyby ci ludzie o pewnych rzeczach wiedzieli, że to, co zostanie zrobione w pełni ich nie satysfakcjonuje albo rozwiązuje problem tylko w jakiejś skali to wówczas zanim by poszło wykonanie inwestycji, niedoskonałości te zostały by obrobione.

Wicestarosta Przemysław Zowczak zwrócił się do Radnego Szczotka. Stwierdził, że Radny ironizuje, ponieważ nie ma żadnych szpiegów, po prostu na bieżąco Wicestarosta ma kontakt z rolnikami, którzy mają problem w związku z modernizacją drogi nr 15. Podczas jednego z kontaktów, jedna z osób, która jest stroną w tym konflikcie, powiedziała, że z Panem rozmawiała i mówiła o tym spotkaniu a Pan odpowiedział, że niestety w tym dniu nie może być. Wicestarosta nie wiedział, że dziś będzie rozmowa o tym na sesji. W ocenie Wicestarosty koncepcja Klubu Piast nie jest do pogodzenia z naszą koncepcją w sprawie pomocy rolnikom. Trudno iść jednym i drugim torem jednocześnie. Może Radny czuje się upoważniony przez właścicieli gruntów w sposób bardziej szczególny niż my. Wicestarosta nie chciał brać odpowiedzialności za tą koncepcję, możecie to robić na własną odpowiedzialność, albo pomagamy my. Był problem ze zjazdem w Markowicach na obwodnicę Inowrocławia. Bez udziału mediów, listów i fajerwerków Wicestarosta zadzwonił do Posłów zaraz po obejrzeniu dokumentacji, po wyjściu z gabinetu sekretarza gminy Strzelno. Po dwóch tygodniach problem był załatwiony. Można to załatwiać w ten sposób lub w sposób bardzo głośny i widowiskowy pytanie tylko czy skuteczny.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka stwierdził, że na to, aby sprawę skierować do NIK zawsze jest czas, ale należy spotkać się jeszcze.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poprosił, aby Klub Radnych poczekał z wnioskiem do NIK aż odbędzie się spotkanie. Jesteśmy dość daleko w uzgodnieniach, prosił również na zakończenie ostatniego spotkania, aby nie wytykać sobie, kto co źle zrobił, ale aby pomóc ludziom.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że termin wysłania wniosku do NIK jest do ustalenia, ale nie można z góry zwracać komuś uwagi, że lepiej siedzieć cicho.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger wyjaśnił, że ustniki do spirometrii są jednorazowego użytku w opakowaniu –takowe pokazał zebranym. Wielorazowego użytku są też (sterylizujemy je). Nie można używać demagogicznych słów, że straty poniesie Powiat, jeśli nawet byłaby jakaś sprawa, że ktoś się zaraził to, jakie straty poniesie Powiat?

Radny Jerzy Szczotka domagał się, aby ustnik przy nim był rozpakowany i gdyby się tak stało nie byłoby problemu. Ustnik był już podłączony do aparatu. Powiat może ponieść straty, ponieważ w przypadku przekształcenia lub likwidacji SPZOZ, długi spłaca powiat i tak to się odbywa.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger wyjaśnił, że opakowanie jest otwarte zgodnie z tym, co aprobuje sanepid w ciągu dnia mogą być zużyte ustniki, które są w tym opakowaniu może ich być więcej. Osoba, która wykonywała badanie twierdzi, że to był ustnik wyjęty z takiego opakowania i założony do aparatu. Nie było kamery i każda strona będzie stała przy swoim stanowisku. Nie wiem, kto jest w stanie rozsądzić. Stwierdzenie, że długi zostaną przy Powiecie to demagogia, ponieważ SPZOZ jest od takich sytuacji ubezpieczony i płaci ubezpieczalnia. Na fizykoterapii do 30 lipca zostanie zakończony remont. SPZOZ może przygotować listę darów z WOŚP. Co roku coś otrzymujemy, np. aparat do badania słuchu noworodków, otrzymujemy tez modyfikacje, które nas nic nie kosztują. O sprzęt występują też bezpośrednio oddziały szpitalne. Wynik SPZOZ za 2008 wyniósł 1.200tys.zł. na plusie jak i rok poprzedni, może pewne sformułowania Radnych wynikają z zagalopowania. Odpowiedź zostanie przygotowana, kiedyś również pisaliśmy o czynszach i etatach w ZOL. Dyrektor nie wiedział, czy na wszystkie pytania ze względu na ochronę danych osobowych będzie mógł odpowiedzieć.

ad. 6
Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

Uwag i pytań nie  było.
Rada przyjęła powyższe poprzez aklamację.

ad.7
Przedstawienie informacji o stanie inwestycji pod nazwą ”Dobudowa części mieszkalnej i jadalnej z zapleczem technicznym do Pawilonu 2 Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.

Uwag i pytań nie  było.
Rada przyjęła powyższe poprzez aklamację.

ad.8
Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2008 oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez PCPR w Mogilnie na rok 2009.

Uwag i pytań nie  było.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.
Nieobecni Radni Radosław Trepiński, Tadeusz Szymański, Jan Bartecki oraz Robert Musidłowski.

ad.9
Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2008r.

Uwag i pytań nie  było.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.
Nieobecni Radni Radosław Trepiński, Tadeusz Szymański, Jan Bartecki oraz Robert Musidłowski.

ad.10
Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2008r.

Uwag i pytań nie  było.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.
Nieobecni Radni Radosław Trepiński, Tadeusz Szymański, Jan Bartecki oraz Robert Musidłowski.

ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2009 r.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Nieobecni Radni Radosław Trepiński, Tadeusz Szymański, Jan Bartecki oraz Robert Musidłowski.

ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poinformowała o zmianach w załącznikach związane są z przebudową drogi powiatowej Nr 2417 C Mogilno -Chabsko -dr. krajowa Nr 15. Pojawiła się poprawka regulująca ilość metrów drogi spowodowana wyłączeniem z tej inwestycji wiaduktu, który nie może być wliczany w to zadanie. Pozostałe składniki uchwały są bez zmian.

Rady Krzysztof Mleczko zapytał, czy skoro wiadukt nie wchodzi w tą inwestycję to, z jakich środków zostanie naprawiony i kiedy?

Skarbnik Karina Kostyra wyjaśniła, że wiadukt zostanie wyremontowany z bieżących środków na utrzymanie dróg.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Nieobecni Radni Radosław Trepiński, Tadeusz Szymański, Jan Bartecki oraz Robert Musidłowski.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.

ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił poprawki, jakie wniosła komisja oświaty. W Rozdziale 7 Nagrody ze specjalnego funduszu nagród w § 13 pkt.4 oraz § 14 pkt.4 na końcu zdania dopisać następujące sformułowanie: „lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego”. Paragrafy otrzymałaby by wówczas następujące brzmienie:
§13 pkt.4 Nauczyciele i dyrektorzy szkół typowani do Nagrody Starosty powinni posiadać wyróżniającą ocenę pracy, dokonaną nie później niż 5 lat kalendarzowych przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie nagrody lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
§14 pkt.4 Nauczyciele i wicedyrektorzy szkół typowani do Nagrody Dyrektora powinni posiadać co najmniej dobrą ocenę pracy, dokonaną nie później niż 5 lat kalendarzowych przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dyrektora lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Radny Jan Szarek zapytał czy te §§otrzymują brzmienie jak odczytał to przewodniczący?

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka potwierdził, oraz dodał, ze zapisy §§ poszerzają się o stwierdzenie „lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego”.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiona poprawkę.
W wyniku głosowania 10 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących wniosek został przyjęty.
Nieobecni Radni Radosław Trepiński, Tadeusz Szymański, Jan Bartecki oraz Robert Musidłowski, Tomasz Barczak.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał treść uchwały

Radny Jan Szarek uważał, że regulamin jest bardzo obszerny i zawiera bardzo szczegółowe rozwiązania. Podał przykłady –dodatek motywacyjny –za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej. Czyli można rozumieć, że za nie prowadzenie prawidłowo jest pensja? Kolejne, dbałość o estetykę, czyli jeśli nie dba nie otrzyma tylko dodatku. Przestrzeganie dyscypliny pracy –czyli będzie się spóźniał lub wcześniej wychodził to dostanie tylko normalne wynagrodzenie bez dodatku motywacyjnego. Dalej w regulaminie są podobne sformułowania. Radny uważał, że regulamin nie powinien być tak obszerny a dodatki motywacyjne powinny być przyznawane na podst. 88 ppkt. ale 2-4. Pracuje się w szkole po to by uczyć dzieci a nie wykonywać tysiąc innych czynności, za które można coś otrzymać.

Radny Jerzy Szczotka zaproponował, aby w najbliższym czasie podjąć regulamin kar. To jednostronne zapisy, mocno rażą lub nie są adekwatne do warunków.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka dodał, że regulamin został uzgodniony ze związkami i również w sprawie nazewnictwa tytułu.

Radny Ryszard Basa oświadczył, że komisja oświaty wniosła poprawki oraz stwierdził, że regulamin jest dobry. Odniósł się też do poruszanych szczegółów. Radny przyznał w pewnym sensie rację przedmówcom, ponieważ przepisy oświatowe są jednymi z trudniejszych przepisów, najbardziej szczegółowe. Jeżeli chodzi o kary to nie w tym regulaminie, ponieważ to regulamin nagradzania i przyznawania dodatków i nie może w nim być kar. Do karania nauczyciela powołano komisje dyscyplinarne, to całkowicie inny przepis. Dlaczego tak szczegółowo, musi być bo chodzi tu o pieniądze. Należy określić wszystko, za co się płaci. Regulamin nie jest uchwalany na jeden rok, ale będzie obowiązywał dłużej. Komisja oświaty jednogłośnie go przyjęła w takiej formie, w jakiej został opracowany.

Radny Jerzy Szczotka nie zauważył, aby w innych zakładach nagrody były w jednym regulaminie a kary w innym. My jako Rada głosujemy za nagrodami nie wiedząc, jakie są kary. To jest trochę niedopowiedziane i powinno zostać w przyszłości rozwiązane.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Nieobecni Radni Radosław Trepiński, Tadeusz Szymański, Jan Bartecki oraz Robert Musidłowski, Tomasz Barczak.

ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie środków na dofinansowanie w 2009r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.

Rada poprzez aklamację wyraziła zgodę, aby nie odczytywać długiego projektu uchwały, który każdy otrzymał.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 11 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.
Nieobecni Radni Radosław Trepiński, Tadeusz Szymański, Jan Bartecki oraz Robert Musidłowski, Tomasz Barczak.

ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat mogileński funkcji partnera wiodącego.

Radny Jan Szarek poprosił, aby strony przedstawiły, na czym będzie polegało partnerstwo?

Wicestarosta Przemysław Zowczak wyjaśnił, że względów formalnych musi to przejść przez budżet powiatu. Jest szansa poprzez partnerstwo na pozyskanie pieniędzy na ośrodek przy ul.Parkowej. Powiat podpisuje porozumienie z Burmistrzem Strzelna, po przegłosowaniu przez Radę uchwały. Młodzież ze Strzelna będzie w tym ośrodku funkcjonowała w lepszych warunkach.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak wyjaśnił, że dotyczy to ośrodka na ul.Parkowej w Strzelnie, w którym prowadzona jest również szkoła zawodowa to partnerstwo w ramach EFS umożliwi skorzystanie przez ośrodek ze środków finansowych EFS.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Nieobecni Radni Radosław Trepiński, Tadeusz Szymański, Jan Bartecki oraz Robert Musidłowski, Tomasz Barczak.

ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości -82m2, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 82/2 o pow. 1,5000ha.

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy uchwała dotyczy dzierżawy na okres 3 lat?

Wicestarosta Przemysław Zowczak zwrócił uwagę na zapisy uchwały- dzierżawa jest na czas nieoznaczony.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że tekst uchwały jest niedopracowany, bo powinien mówić o zmianach stawek.

Adwokat Wojciech Mańkowski stwierdził, że to będzie określone w umowie.

Według Radnego Jerzego Szczotka umowę można zawrzeć jeden raz i można do niej wracać lub nie a uchwała może zobowiązywać do modyfikacji umowy.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, że umowę zawiera Zarząd, organ odpowiedzialny za wykonanie uchwały. Zarząd bardzo ostrożnie podchodzi do umów w kwestii, o których mówi Radny.

Zdaniem Radnego Krzysztofa Mleczko zawarcie takowej klauzuli o wartości nie ma sensu, bo wówczas dopiero stanie się to niezmienne i będzie na trzeba dyskutować o tym na kolejnych sesjach a i tak komisja rewizyjna ma pod sobą przegląd umów, więc nie widzi potrzeby takiego zapisu. Uchwały były omawiane na komisjach i nie było zastrzeżeń.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, ze to tylko uwagi Radnego i nic się nie dzieje.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Nieobecni Radni Radosław Trepiński, Tadeusz Szymański, Jan Bartecki oraz Robert Musidłowski, Tomasz Barczak

ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości -29m2, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 82/2 o pow. 1,5000ha.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Nieobecni Radni Radosław Trepiński, Tadeusz Szymański, Jan Bartecki oraz Robert Musidłowski, Tomasz Barczak

ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1858 o pow. 0,7542ha.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Nieobecni Radni Radosław Trepiński, Tadeusz Szymański, Jan Bartecki oraz Robert Musidłowski, Tomasz Barczak

ad.19
Radny Jan Szarek stwierdził, że na poprzedniej sesji z winy Radnego odbyła się obszerna dyskusja na temat gimnazjum w Strzelnie pod egidą powiatu. Ponieważ odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatu i władz Gminnych w Strzelnie, poprosił o przedstawienie, do jakich wniosków i ustaleń doszło.
Ponieważ pytanie nie dotyczyło sprawozdania z prac zarządu, dlatego Przewodniczący zaproponował przeniesienie tematu do punktu wolne wnioski.

Do sprawozdanie z prac zarządu uwag i pytań nie było.

ad.20
Radny Jerzy Szczotka złożył wniosek o znowelizowanie uchwały w sprawie diet. Sprawa dotyczy usprawiedliwień. Przypadki losowe powodują nieobecność i zdaniem Radnego jest to uzasadnione, jak w dzisiejszym przypadku. Radnemu zmarł ojciec i nie tylko on, ale inni Radni pojechali na pogrzeb. W świetle tej uchwały będą musieli mieć potrąconą dietę. Wnioskował, aby uchwałę znowelizować, aby zapisy były jasne, czytelne i klarowne.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka stwierdził, że zapisy są jasne, tylko konsekwencje mają inne, które nie wszystkich Radnych satysfakcjonują. Może ktoś wymyśli inną. Radny Szymański będzie miał potrącenie, natomiast koledzy biorący udział w pogrzebie zostali wydelegowani przez Przewodniczącego Rady do reprezentowani Rady Powiatu. Co do propozycji Radnego, jeśli w tej materii zostaną opracowane rozwiązania to popatrzymy na to.

ad.21
Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak podziękował Radzie Powiatu, Starostom za sprzęt dla szpitala w Strzelnie oraz poprosił o załączenie do niego instrukcji w języku Polskim. Niektóre z osób obsługujących nie znają angielskiego. Ponieważ powiat ma w swojej gestii sprawę bezrobocia poprosił o zorganizowanie spotkania, bo kryzys dotyka samorządu. Prace straciło ok. 270 osób w naszej gminie, potrzebna jest wiedza, co dalej będzie się działo. Należy tez spotkać się z zakładami zgłaszającymi problem zwolnień. Może to być na forum Rady lub komisji łączonych. Poprzez gminne ośrodki możemy pomagać, ale jak długo? Problem dotyczy również innych gmin.

ad.22
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka stwierdził, że głosy takie docierają nie tylko od Burmistrza. Odnośnie instrukcji to niestety powiat nie jest dystrybutorem sprzętu medycznego a szpital w Strzelnie, który jest częścią szpitala powiatowego ma swoje kierownictwo, które skutecznie upomni się o instrukcję w języku polskim.

ad.23
Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak stwierdził, że w interesie władz Strzelna jest utrzymanie gimnazjum i LO. Na spotkaniu uzgodniono podjęcie działań, które spowodują, że do naszych szkół trafi więcej młodzieży. Burmistrz zobowiązał się wspierać działania i organizować spotkania.

Wicestarosta Przemysław Zowczak poinformował o spotkaniu, które odbyło się 12 marca. Z władzami Strzelna rozmawiano o sprawach związanych z oświatą na szczeblu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Spotkanie miało miejsce ze względu na zdarzenia, które nastąpiły po nie podjęciu prze Radę Miasta Strzelna uchwały dającej nam możliwości prowadzenia dalszych rozmów. Pierwsza sprawą była oferta TWP, która chciała uruchomić gimnazjum niepubliczne w pomieszczeniach LO w Strzelnie. Niepubliczne nie ma swojego obwodu, więc dzieje się to poza uchwałami organu prowadzącego dla gimnazjum. Kryterium uczenia się w tej szkole byłoby zapewne kryterium finansowe. Kolejną przyczyną, dla której rozmawiano była pojawiająca się informacja o tym, że część rodziców próbuje zorganizować się, aby ich dzieci obowiązek nauki szkolnej w gimnazjum realizowały poza gminą strzelno. Jedna informacja mówiła, że na terenie powiatu inna, że poza terenem powiatu. Wrócono do stołu negocjacyjnego i próbowano rozwiązać to poprzez uruchomienie jednej klasy gimnazjalnej przy LO w Strzelnie, ewentualne utworzenie, gdy przepisy pozwolą w następnym roku szkolnym, jednego zespołu szkół gimnazjalno –licealnych, dla których organem prowadzącym byłby powiat i ewentualnie rozmawiano o wynajęciu TWP pomieszczeń w LO. Dyskusja była bardzo burzliwa i mając na względzie dobrą współpracę między gminą a powiatem oraz pomiędzy szkołami zostawiamy wszystko tak jak jest, natomiast koncentrujemy się na lepszej i ściślejszej współpracy pomiędzy gimnazjum w Strzelnie a szkołami ponadgimnazjalnymi. Współprace można by rozszerzyć o szkoły podstawowe, aby nauczyciele poszczególnych przedmiotów spotykali się razem i omawiali przekazywanie podstaw programowych młodzieży. Straciliśmy szanse na coś więcej, będzie na pewno lepiej niż jest, ale w przekonaniu Wicestarosty można było zrobić dużo więcej. Powiat i gmina są zainteresowani utrzymaniem szkół i zapewnieniem pracy dla nauczycieli. Jesteśmy przede wszystkim zobowiązani do tego, aby dać młodzieży jak najlepszy produkt, którym jest wiedza, aby młodzież mogła się odnaleźć, aby poszła na wymarzone kierunki studiów. Wyłącznie to było w tle propozycji Zarządu Powiatu. Jeśli nie ma możliwości przekonania do swoich racji należy poszukać tego, co nas łączy i poprawić współpracę. Mieszkańcy gminy Strzelno są też mieszkańcami powiatu.

Radny Jan Szarek o działaniach, jakie będą podjęte nie usłyszał, ale usłyszał, że cele mają być szlachetne. Zdaniem Radnego najpierw należy postawić właściwą diagnozę a potem podać antidotum.

ad.24
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.14.30

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-07-08 11:48:10
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-07-08 11:57:00
Ostatnia zmiana:2009-07-08 11:57:25
Ilość wyświetleń:337

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij