Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

147/09 z dn.17.06.2009r.

PROTOKÓŁ Nr 147/09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 17 czerwca 2009r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzelnie).
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (dla Gminnej Spółki Wodnej w Mogilnie).
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie).
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeziorach Wielkich).
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Mogileńskiego.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w Regulaminie Społecznej Straży Rybackiej.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania z zakresu oświaty.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie powiatu mogileńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.
16. Przedstawienie projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  zatwierdzenia  do realizacji  projektu  pt.  „Szkolnictwo  zawodowe  podstawą  rozwoju Powiatu Mogileńskiego” w  ramach  Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
17. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki.
18. Sprawy różne.
19. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
20. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Środki przekazano dla spółki wodnej w Strzelnie.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 339/09.

ad.4
Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Środki przekazano dla spółki wodnej w Mogilnie.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 340/09.

ad.5
Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki przekazano dla spółki wodnej w Dabrowie.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 341/09.

ad.6
Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki przekazano dla spółki wodnej w Jeziorach Wielkich.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 342/09.

ad.7
Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.8
Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.9
Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.10
Maria Konkiewicz Kierownik PCPR przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.


ad.11
Starosta Mogileński Tomasz Barczak  przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w Regulaminie Społecznej Straży Rybackiej.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.12
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania z zakresu oświaty.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.13
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.14
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie powiatu mogileńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.15
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.16
Andrzej Konieczka naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.17
Zarząd Powiatu podjął dziesięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.18
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła wniosek Pana Ziętarskiego o zgodę na wkopanie bańki na nieczystości, na działce 8/2 w Strzelnie – teren ZS Strzelno. Zarząd nie widział takiej możliwości z uwagi na zawarte w wydanej decyzji zapisy mówiące o podłączeniu do kolektora miejskiego.
Ponadto poinformowała o możliwości podziału działki 305/10 położonej w Mogilnie, której cześć użytkuje SPZOZ a część ZS Mogilno. Zarząd wyraził zgodę na przygotowania do podziału działki.
Przedstawiła również pismo skierowane przez FFP spółka z o.o. z propozycja przeniesienia siedziby Starostwa do budynku po byłym Banku Gdańskim przy ul.Kościuszki.

Starosta Tomasz Barczak przedstawił dwa pisma skierowane do zarządu Powiatu przez Radę Sołecką w Procyniu oraz ochotniczą Straż Pożarną w Strzelnie w sprawie możliwości przekazania urządzeń kuchennych z byłego internatu ZS w Mogilnie znajdującego się przy ul.Ogrodowej 10.
Poinformował również, ze w Strzelnie organizowane będą przez Parafię Rzymsko – Katolicką Norbertańskie Dni Młodych. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie a Starosta objął patronat nad organizowaną imprezą.

ad.19
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.20
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

    

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-07-08 11:35:29
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-07-08 11:35:56
Ostatnia zmiana:2009-07-08 11:36:10
Ilość wyświetleń:517

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij