Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

142/09 z dn.12.05.2009r.


PROTOKÓŁ Nr 142/09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 12 maja 2009r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego z działalności SPZOZ za rok 2008 i I kwartał  br.
4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2008.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Statutów: Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr V/17/99 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie.
12. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w Powiecie.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.
14. Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
15. Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
16. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
17. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
18. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
19. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego.
20. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.
21. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.
22. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie, przy ulicy Gimnazjalnej 7.
23. Sprawy różne.
24. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
25. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Główna Księgowa Agnieszka Matecka przedstawiła sprawozdanie finansowo – ekonomicznego z działalności SPZOZ za rok 2008 i  I kwartał  br.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować sprawozdanie pod obrady Rady.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2008.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger przedstawił wiosek o czasowe zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego na czas remontu. Poinformował również, że na zabytkowym budynku szpitala w Strzelnie pękła ściana szczytowa od strony wjazdu, co wymaga natychmiastowego remontu.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger przedstawił proponowane zmiany w statucie SPZOZ.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Statutów: Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie oraz dodał, ze zmiany statutów podyktowane są dostosowaniem ich do ustawy o pracownikach samorządowych.

Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła zmiany w statucie PCPR w Mogilnie.
Dyrektor PUP Stanisław Lenz przedstawił zmiany w statucie PUP w Mogilnie.
Dyrektor ZDP Piotr Ficer przedstawił zmiany w statucie ZDP w Mogilnie.
Dyrektor DPS Dariusz Chudziński przedstawił zmiany w statucie DPS Siemionki.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.8
Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr V/17/99 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Wyjaśniła, że uchwała reguluje tylko aktualny adres siedziby PCPR.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.9
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.

Dyrektor PUP Stanisław Lenz przedstawił zmianę w regulaminie PUP.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 325/09.

ad.10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

Dyrektor DPS Dariusz Chudziński przedstawił zmiany w regulaminie DPS.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 326/09.

ad.11
Maciej Matuszkiewicz Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego w Mogilnie przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować sprawozdanie pod obrady Rady.

ad.12
Wiesław Szpecht Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w Powiecie.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować informację  pod obrady Rady.

ad.13
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.14
Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować informację pod obrady Rady.

ad.15
Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować informację pod obrady Rady.

ad.16
Zarząd Powiatu podjął sześć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.17
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 327/09.


ad.18
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.19
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady.


ad.20
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.21
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.22
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie, przy ulicy Gimnazjalnej 7.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.23
Przewodniczący rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił stanowisko w sprawie zwolnienia z pracy Radnego Krzysztofa Gołaszewskiego bez uprzedniej zgody Rady Powiatu w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt pod obrady Rady.

Dyrektor DPS Dariusz Chudziński poinformował, że do Domów Pomocy Społecznej trafiło pismo minister pracy i polityki społecznej która apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi i dołożenie należytej staranności w zakresie zapewnienia mieszkańcom swobodnego dostępu do świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dom nie świadczy usług zdrowotnych, ponieważ nie posiada statusu zakładu opieki zdrowotnej. W przypadku zlecenia świadczeń pielęgniarskich wykonywanych w domu pacjenta, świadczenia te powinny być udzielane przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Znaczy to, że pielęgniarki zatrudnione w DPS muszą podpisać kontrakt z NFZ.
Jednak skala Bartel nie obejmuje chorych psychicznie. W województwie w dwóch przypadkach pielęgniarki utworzyły spółki, ale niestety NFZ odmówił podpisania współpracy. Dyrektorzy domów umówili się na spotkanie z Wojewodą. W domu ponadto jest kłopot z psychiatrą, filarem domu, któremu skończyły się już punkty dla DPS –u, skutki braku lekarza mogą być bardzo poważne dla mieszkanek domu. Dyrektor rozważał możliwość zatrudnienia psychiatry na umowę zlecenie. 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka poinformował, że w nowobudowane sali gimnastycznej zrezygnowano z podwieszanego sufitu, będzie stropodach podobnie jak na budynku basenu mogileńskiego, zaoszczędzone środki pozwolą na zbilansowanie projektu. W związku z działaniem 9.1.2 oczekujemy na ogłoszenie konkursu przez Marszałka, będą to środki na dodatkowe zajęcia w szkołach z przedmiotów ogólnokształcących.
 

ad.24
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.25
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

   


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-07-08 11:31:52
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-07-08 11:31:54
Ostatnia zmiana:2009-07-08 11:32:32
Ilość wyświetleń:635

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij