Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

141/09 z dn.05.05.2009r.


PROTOKÓŁ Nr 141/09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 5 maja 2009r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynkach stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego w Szerzawach (Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach), budynkach przy ul. Ogrodowej 10 (Starostwo Powiatowe w Mogilnie) i ul.Łąkowej 1 (zespół Szkół w Mogilnie) oraz modernizację kotłowni węglowej na gazową o mocy 134 kW, wraz z instalacją gazu w budynku przy ul.Ogrodowej 10 (Starostwo Powiatowe w Mogilnie).
4. Spotkanie i omówienie sprawy gimnazjum w gminie Strzelno.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ulokowania środków finansowych na lokacie negocjowanej.
7. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
8. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynkach stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego w Szerzawach (Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach), budynkach przy ul. Ogrodowej 10 (Starostwo Powiatowe w Mogilnie) i ul.Łąkowej 1 (zespół Szkół w Mogilnie) oraz modernizację kotłowni węglowej na gazową o mocy 134 kW, wraz z instalacją gazu w budynku przy ul.Ogrodowej 10 (Starostwo Powiatowe w Mogilnie). Wybrano ofertę Firmy ENVIROTECH  z siedzibą w Poznaniu.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 322/09.

ad.4
Starosta Tomasz Barczak wyjaśnił, że powodem spotkania z Burmistrzem Strzelna, Przewodnicząca Rady Miasta oraz Przewodniczącą Komisji Oświaty było wcześniejsze spotkanie z podmiotami, które chciałyby prowadzić gimnazjum w Strzelnie. Zarząd pragnie przedstawić władzom Strzelna i skonsultować z nimi możliwość utworzenia gimnazjum przy LO lub możliwość prowadzenia go przez podmioty niepubliczne.

Irena Pułkownik Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Strzelnie chciałaby zobaczyć wnioski złożone przez te firmy.

Pisma zostały powielone i przekazane zainteresowanym.

Dorota Repulak Przewodnicząca Rady Miejskiej w Strzelnie wyjaśniła, ze Rada przyjęła swoje stanowisko w tej sprawie, następnie dowiedziała się od Wicestarosty o wnioskach i była zdumiona, że temat wrócił.


Irenę Pułkownik Przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Strzelnie dziwiło zainteresowanie towarzystw akurat Strzelnem, czy Mogilno też chce tworzyć klasy gimnazjalne? zapytała.

Wiesław Gałązka Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie poinformował, ze wnioski skierowane są do Rady Powiatu. Udostępnienie sal jest w gestii powiatu a trudno rozpatrywać sprawę bez porozumienia z Waszą stroną.

Ewaryst Matczak Burmistrz Strzelna oświadczył, że Rada Miejska wyraziła jasno swoje stanowisko i dla niego sprawa jest zamknięta. Burmistrz chciałby uniknąć podziału w Strzelnie na lepszych i gorszych. Otwarcie klasy gimnazjalnej przy LO odbyłoby się kosztem nauczycieli, których należy zwolnić, będzie tez mniejsza subwencja oświatowa.

Irena Pułkownik Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Strzelnie stwierdziła, że wielu nauczycieli gimnazjum zainwestowało w swoje przygotowanie zawodowe, w swoją przyszłość. Nie można niszczyć tego, co ma tradycję, sztandar. Ratować etaty w LO można było w inny sposób a teraz pojawiły się antagonizmy między nauczycielami gimnazjum i LO . Ludzie niepokoją się o swoją przyszłość.

Wiesław Gałązka Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie stwierdził, ze gdyby tak było to wówczas sprawę rozstrzygnęlibyśmy sami i nie organizowali spotkań. Towarzystwa złożyły oficjalnie wnioski, na które należy odpowiedzieć. Przewodniczący nie miął na uwadze interesu małych grup, ale szansę na awans dla dzieci. Rodzice zgłaszają pewne niedoskonałości. Na LO nam zależy nie tylko, dlatego że jest pod kuratelą Powiatu, ale tez jest tradycją.

Ewaryst Matczak Burmistrz Strzelna oświadczył, że Przewodniczący mieszka w gminie, której to nie dotyczy a my żyjemy w tym środowisku i wiemy, co się dzieje.
 
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przyznał rację rodzicom, którzy chcieliby mieć szkołę na miejscu a nie dowozić dzieci.

Irena Pułkownik Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Strzelnie stwierdziła, że głównym celem było stworzenie gimnazjum przy LO w kierunku matematyczno-fizycznym, aby przygotować młodych ludzi na politechniki. Czy naprawdę matematyka jest na tak niskim poziomie? Gimnazjum w Strzelnie w wielu dziedzinach pokonuje gimnazjum w Bielicach.

Radosław Trepiński Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Powiatu w Mogilnie zabrał głos w kwestii podziału dzieci. Niektóre nie chcę się uczyć bądź nie mogą i właśnie, dlatego nie powinny być razem. Zależy Państwu na LO w Strzelnie, ale nic nie robimy, aby coś w tej kwestii się zadziało. Mieszkańcy nie wiedzą, jakie szkoły, w kogo gestii są i jeśli coś się stanie będą mówili, ze z winy burmistrza. Wybitni uczniowie też się liczą, ale najważniejszy jest wynik ogółu. Nawiązał do słów Starosty, który mówił o możliwości przesunięcia etatów nauczycieli, aby mieli pracę. Chodzi o to, aby nie odchodziły dzieci, ponieważ tracimy pieniądze. Jeśli w gimnazjum nauczyciel pracuje nad tym, aby uczniowie nie szli do LO to jako dyrektor wyrzuciłby go.

Irena Pułkownik Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Strzelnie zgodziła się z przedmówcą dodała, że dlatego myślano o zespole placówek, nie można było porozumieć się, co do organu prowadzącego.

Radosław Trepiński Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Powiatu w Mogilnie wyjaśnił, że jeśli sprawa będzie głosowana na sesji zagłosuje za wpuszczeniem trzeciego podmiotu. Jeśli w LO pozostanie tylko jeden oddział zrobi się wówczas szkółka i nauczyciele będą musieli odejść. Nie będzie konkurencji, współpracy i grona pedagogicznego. Dlaczego zgodzimy się wpuścić inny podmiot? Aby nie stracić LO, aby budynek nie stał pusty.

Wicestarosta Przemysław Zowczak poinformował o zarzutach wobec jego osoby. Ktoś zarzucił Wicestaroście, że zajmuje się problemem ze względu na swoje dzieci, ale to nie prawda, ponieważ mówi o tym już od wielu lat. Pierwszy pomysł to było utworzenie zespołu szkół, aby dzieci nie były podzielone i aby pozostało ich więcej w naszych szkołach. Zostało to odrzucone a zaproponowane warunki były nie do przyjęcia, należało to potraktować jako postawienie warunku lub przehandlowanie kredytu. Złożyliśmy deklarację, że będziemy korzystać z sali sportowej, za co będziemy płacić. Radny Trepiński mówiąc o ratowaniu LO miał na myśli szansę dla ludzi. Jeśli LO będzie na miejscu wówczas nie będą musieli rezygnować ci, których na dojazd nie stać. Zgadzacie się, aby 1-2 klasy odeszły do Bielic a nie zgadzacie się na utworzenie jednej w Strzelnie i mówicie o podziale na lepszych o gorszych, wówczas jest podział, ponieważ wiele osób nie stać na dojazdy, jeśli nie chcemy dzielić utwórzmy klasę w Strzelnie. Potem mówmy o podziale na zdolnych lub mniej zdolnych.

Irena Pułkownik Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Strzelnie stwierdziła, ze Pan Trepiński był wizytatorem i zdaje sobie sprawę, że prawo nie pozwala na etapie gimnazjum tworzenia klas profilowanych.

Radosław Trepiński Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Powiatu w Mogilnie wyjaśnił, że te szkoły, które chciały to robią to, segregacja jest wtedy, kiedy nic się nie robi.

Ewaryst Matczak Burmistrz Strzelna wyjaśnił, że w dzieci ze Strzelna kończą gimnazja, licea i też idą na studia. Zaproponował, aby taki eksperyment przeprowadzić w Mogilnie a nie Strzelnie.

Radosław Trepiński Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Powiatu w Mogilnie odpowiadając Burmistrzowi dlaczego w Strzelnie a nie w Mogilnie stwierdził jednoznacznie że w Mogilnie nabór jest a w Strzelnie go nie ma. Jeśli nie wykonamy jakiegoś ruchu LO w Strzelnie nie będzie.

Wicestarosta Przemysław Zowczak stwierdził, ze tak jest robione od wielu lat w Bielicach i efekty są zauważalne.

Radosław Trepiński Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Powiatu w Mogilnie wyjaśnił, że jeśli pozwolimy wejść osobie trzeciej stracimy na tym wszyscy.

Irena Pułkownik Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Strzelnie stwierdziła, ze Powiat nie chce oddać szkoły a dziwicie się Państwo, ze Burmistrz swojej szkoły też nie chce oddać?

Przemysław Zowczak Wicestarosta przypomniał, ze Powiat oddał ośrodek na ul.Parkowej w Strzelnie.

Członek Zarządu Jacek Kraśny stwierdził, że Powiat nie może odpowiadać za salę sportową w Strzelnie, że nie powinno nas interesować, że jest ona umieszczona w oświacie to koszt budżetu gminy możemy, co najwyżej płacić za użytkowanie.
Zrobiliśmy już tak w Bielicach i to za rządów Burmistrza, więc Strzelno nie będzie eksperymentem.

Tomasz Braczak Starosta Mogileński zapytał Burmistrza czy widzi szanse stworzenia obwodu szkolnego w Strzelnie?

Ewaryst Matczak Burmistrz Strzelna odpowiedział, ze nie ma takiej możliwości.

ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 323/09.

ad.6
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ulokowania środków finansowych na lokacie negocjowanej.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 324/09.

ad.7
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.8
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

    


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-07-08 11:31:05
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-07-08 11:30:54
Ostatnia zmiana:2009-07-08 11:31:48
Ilość wyświetleń:644

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij