Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

138/09 z dn.08.04.2009r.


PROTOKÓŁ Nr 138/09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 8 kwietnia  2009r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pełniącej obowiązki biblioteki powiatowej za rok 2008 oraz z wykorzystania przez Miejską Bibliotekę Publiczną dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na działalność w roku 2008.
4. Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2008 roku.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mogilnie za 2008 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości 82 m2 ,stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie, oznaczonej nr 8/2 o pow. 1,5000 ha.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia stawek za centralne ogrzewanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości - 29 m2 stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie, oznaczonej nr 8/2 o pow. 1,5000 ha.
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej nr 1858 o pow. 0,7542 ha.
13. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy najmu zawartej na czas oznaczony.
14. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu  części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na działalność sklepików szkolnych.
15. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
16. Sprawy różne.
17. Przyjęcie protokołów z ostatniego posiedzenia.
18. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Maria Chmielewska przedstawiła sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pełniącej obowiązki biblioteki powiatowej za rok 2008 oraz z wykorzystania przez Miejską Bibliotekę Publiczną dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na działalność w roku 2008. Zwróciła się również do Zarządu z prośbą o pomoc finansową w zakupie zestawów komputerowych.
Zarząd postanowił skierować powyższe sprawozdania pod obrady rady.

ad.4
Małgorzata Kiszka z PSSE w Mogilnie przedstawiła informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2008 roku. Poinformowała i zaprosiła również o odbywającej się 22 kwietnia br o godz.12.00 konferencji w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady rady.

ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mogilnie za 2008 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wnioskiem o udzielenie absolutorium.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady rady.

ad.6
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił pismo skierowane przez wykonawcę sali gimnastycznej przy ZS w Mogilnie dotyczące nieprzewidzianych prac dodatkowych a mianowicie wymiany gruntu w dołach wapiennych. Wykonanie tej czynności jest konieczne ze względu na prawidłowe wykonanie podłoża sali. Na prace dodatkowe w uchwale zostały uwzględnione konieczne środki.

Agata Matyjasik pełnomocnik Starosty ds. UE wyjaśniła, że powiat ubiega się o dofinansowanie  w ramach programu RPO działanie 2.3 związane z ochroną środowiska. Inwestycja polega na wymianie instalacji c.o. w budynkach Powiatu Mogileńskiego, ZPS w Szrzawach, ZS w Mogilnie przy ul.Łakowej oraz w budynku przy ul.ogrodowej. W powyższej sprawie konieczne jest sfinansowanie audytu energetycznego oraz studium wykonalności, na co uwzględniono środki w powyższej uchwale.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady rady.

ad.7
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawiał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej wraz z wnioskiem Koła PZW w Mogilnie i wnioskiem Starosty o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej. Zarząd postanowił w regulaminie skorygować zapis dotyczący powoływania przez Starostę Komendanta Straży oraz wydawania legitymacji. Komendanta Straży będzie powoływał Zarząd Koła PZW w Mogilnie, który będzie tez wydawał legitymacje.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady rady.

ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 308/09.

ad.9
Magdalena Szwarckopf  inspektor przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości 82 m2 ,stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie, oznaczonej nr 8/2 o pow. 1,5000 ha. Wydzierżawia się na rzecz Pana Zenona Kazikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ZGODA” z siedzibą w Strzelnie, części działki – 82 m2, położonej w Strzelnie.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 309/09.

ad.10
Magdalena Szwarckopf  inspektor przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia stawek za centralne ogrzewanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 310/09.

ad.11
Magdalena Szwarckopf  inspektor przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości - 29 m2 stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie, oznaczonej nr 8/2 o pow. 1,5000 ha. Wydzierżawia się rzecz Pana Andrzeja Zagórskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa z siedzibą w Strzelnie , części działki – 29 m2, położonej w Strzelnie
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 311/09.

ad.12
Magdalena Szwarckopf  inspektor przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej nr 1858 o pow. 0,7542 ha. Wynajmuje się na rzecz Pana Eugeniusza Jasieckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Nauka Jazdy, Konserwacja i Naprawa Pojazdów Samochodowych z siedzibą w Mogilnie, salę lekcyjną zlokalizowaną w budynku Zespołu Szkół w Mogilnie, przy ul. Dworcowej 9.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 312/09.

ad.13
Magdalena Szwarckopf  inspektor przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  zawarcia porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy najmu zawartej na czas oznaczony.
Powiat Mogileński z dniem dzisiejszym zawiera porozumienie w sprawie rozwiązania umowy najmu zawartej na czas do dnia 21 grudnia 2009 roku z coreTeam Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 11/4.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 313/09.

ad.14
Magdalena Szwarckopf  inspektor przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu  części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na działalność sklepików szkolnych.
Ustala się wysokość miesięcznej stawki czynszu za najem pomieszczeń, położonych na terenie szkół z przeznaczeniem na działalność sklepików szkolnych na kwotę 3,50 złotych netto za 1 m2 powierzchni użytkowej.  Stawka obejmuje opłaty za centralne ogrzewanie, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej będą rozliczane przez jednostki wg wskazań podlicznika lub ryczałtowo.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 314/09.

ad.15
Zarząd Powiatu podjął dwanaście decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.16
Starosta Tomasz Barczak przedstawił zebranym:
? informacje z ostatniej konferencji Związku Powiatów Polskich.,
? pismo TWP Bydgoszcz w sprawie utworzenia gimnazjum w Strzelnie,
? pismo STE Bydgoszcz w sprawie utworzenia gimnazjum w Strzelnie,
? protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w wydziale finansowym Starostwa stanowiący załącznik do protokołu,
? interpelacje pisemną radnego Szczotka, który zapytuje Zarząd czy zamierza podjąć prace nad programem, którego celem będzie zmniejszenie zadłużenia SPZOZ oraz analizy przyczyn wzrastającego zadłużenia. Zarząd zwróci się z prośbą do Radnego o sprecyzowanie pytania ponieważ SPZOZ wykazał dodatni wynik finansowy za ostatni rok.

ad.17
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.18
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-07-08 11:28:02
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-07-08 11:28:51
Ostatnia zmiana:2009-07-08 11:29:19
Ilość wyświetleń:603

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij