Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

133/09 z dn.10.03.2009r.


PROTOKÓŁ Nr 133/09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 10 marca  2009r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
4. Przedstawienie informacji o stanie inwestycji pod nazwą ”Dobudowa części mieszkalnej i jadalnej z zapleczem technicznym do Pawilonu 2 Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2008 oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez PCPR w Mogilnie na rok 2009.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2008r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2008r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2009 r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie środków na dofinansowanie w 2009r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat mogileński funkcji partnera wiodącego.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości -82m2, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 82/2 o pow. 1,5000ha.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości -29m2, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 82/2 o pow. 1,5000ha.
15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1858 o pow. 0,7542ha.
16. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie środka trwałego.
17.  Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu Mogileńskiego na 2009r.
18. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
19. Sprawy różne.
20. Przyjęcie protokołów z ostatniego posiedzenia.
21. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.


ad.3
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Ficer przedstawił informację o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
Zarząd postanowił przesłać informację pod obrady Rady.

ad.4
Dyrektor DPS Siemionki Dariusz Chudziński przedstawił informację o stanie inwestycji pod nazwą ”Dobudowa części mieszkalnej i jadalnej z zapleczem technicznym do Pawilonu 2 Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.
Zarząd postanowił przesłać informację pod obrady Rady.

ad.5
Maria Konkiewicz Kierownik PCPR w Mogilnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2008 oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez PCPR w Mogilnie na rok 2009.
Zarząd postanowił przesłać sprawozdanie pod obrady Rady.

ad.6
Maria Konkiewicz Kierownik PCPR w Mogilnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2008r.
Zarząd postanowił przesłać sprawozdanie pod obrady Rady.

ad.7
Magdalena Jańczak Konopa Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2008r.
Zarząd postanowił przesłać sprawozdanie pod obrady Rady.

ad.8
Maria Konkiewicz Kierownik PCPR w Mogilnie przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2009 r.
Zarząd postanowił przesłać uchwałę pod obrady Rady.

ad.9
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd postanowił przesłać uchwałę pod obrady Rady.

 


ad.10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił uchwałę Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Zarząd postanowił przesłać uchwałę pod obrady Rady.

ad.11
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił uchwałę Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie środków na dofinansowanie w 2009r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Zarząd postanowił przesłać uchwałę pod obrady Rady.

ad.12
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił uchwałę Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat mogileński funkcji partnera wiodącego.
Zarząd postanowił przesłać uchwałę pod obrady Rady.

ad.13
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił uchwałę Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości -82m2, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 82/2 o pow. 1,5000ha.
Zarząd postanowił przesłać uchwałę pod obrady Rady.

ad.14
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił uchwałę Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości -29m2, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 82/2 o pow. 1,5000ha.
Zarząd postanowił przesłać uchwałę pod obrady Rady.

ad.15
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił uchwałę Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1858 o pow. 0,7542ha.
Zarząd postanowił przesłać uchwałę pod obrady Rady.

ad.16
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił uchwałę Zarządu  Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie środka trwałego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 298/09.

ad.17
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 299/09.

ad.18
Zarząd Powiatu podjął trzy decyzje kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
ad.19
Starosta Tomasz Barczak zapoznał członków zarządu z protokołem Komisji rewizyjnej z kontroli w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Mogilnie.

Starostwa przedstawił również, pismo z Urzędu Gminy Dąbrowa w sprawie współfinansowania planowanych przedsięwzięć w zakresie drogownictwa przy drogach powiatowych na terenie gminy.

ad.20
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.21
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

    


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-07-08 11:23:55
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-07-08 11:23:43
Ostatnia zmiana:2009-07-08 11:24:36
Ilość wyświetleń:487

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij